SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 6. Ponedjeljak, 1. ožujka 2010.
GRAD MALI LOŠINJ
73

7.

Na temelju članka 26., 78. i 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na 8. sjednici održanoj dana 17. veljače 2010. godine, donosi

ODLUKU
o izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Naziv Odluke o izradi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09) mijenja se i glasi »Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja.«

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Ovim I. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja ne mijenja se obuhvat Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Plan) koji slijedi granicu Grada Malog Lošinja.«

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

(1) »Prostor Grada Malog Lošinja se u proteklom razdoblju razvijao sukladno postojećem Planu koji je donesen 2008. godine. U provedbi Plana je utvrđeno da su zemljišta u vlasništvu Grada Malog Lošinja koja se nalaze unutar utvrđenih granica građevinskih područja naselja ograničena i ne omogućavaju potrebnu površinu za izgradnju stambenih građevina.

(2) Utvrđeno je da se zemljišta u vlasništvu Grada Malog Lošinja nalaze uz utvrđene granice građevinskih područja naselja: Mali Lošinj, Veli Lošinj, Ćunski, Artatore, Punta Križa, Nerezine i Sveti Jakov.

(3) U skladu s kriterijima za planiranje građevinskih područja naselja iz dokumenta prostornog uređenja šireg područja, površina planiranih građevinskih područja naselja na području Grada Malog Lošinja se može povećati za oko 4%.«

Članak 4.

Iza članka 5. dodaje se novo poglavlje i članak 5a koji glasi:

»RAZLOZI ZA I. IZMJENU I DOPUNU PLANA

(1) Potrebno je u građevinska područja naselja uključiti zemljišta u vlasništvu Grada Malog Lošinja radi osiguranja zemljišta za izgradnju stambenih građevina i drugih građevina od interesa za Grad.

(2) Potrebno je omogućiti što skoriju izgradnju stambenih građevina prema Programu društveno poticane stanogradnje (u daljnjem tekstu: POS) za iskazane potrebe s prioritetne liste Grada Malog Lošinja.«

Članak 5.

Iza članka 6. stavak 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

(2) »Ovom izmjenom i dopunom Plana ne mijenjaju se utvrđeni ciljevi i programska polazišta Plana dok se utvrđeni ciljevi prostornog razvoja gradskog značaja dopunjuju kako slijedi:

- u građevinska područja naselja je potrebno uključiti zemljišta u vlasništvu Grada Malog Lošinja i u nužnom obimu druga zemljišta, koja se nalaze na rubnim utvrđenim građevinskim područjima naselja osim zemljišta koja se nalaze unutar utvrđenih infrastrukturnih koridora i to za područja naselja: Mali Lošinj, Veli Lošinj, Ćunski, Artatore, Punta Križa, Nerezine i Sveti Jakov,

- u sklopu građevinskih područja naselja je, na zemljištu u vlasništvu Grada Malog Lošinja, potrebno prioritetno planirati izgradnju stambenih građevina za potrebe Grada Malog Lošinja, te stambenih građevina prema programu POS-a te druge građevine od interesa za Grad, a iste je potrebno planirati neposrednim provođenjem Plana,

- tekstualni dio Plana je potrebno dopuniti u odredbi kojom se utvrđuju uvjeti za neposredno provođenje plana za planirane pojedinačne zahvate od interesa za Grad s

ciljem realizacije stambenih građevina prema programu POS-a,

- grafički dio Prostornog plana je potrebno izmijeniti u svim kartografskim prikazima na način da se građevinska područja naselja povećavaju sukladno stavku 2, prvoj alineji iz ovog članka.«

Članak 6.

Ova Odluka ima se dostaviti urbanističkoj inspekciji, tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/10-01/04

Ur. broj: 2213/01-01-10-4

Mali Lošinj, 17. veljače 2010.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr