SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 15. Petak, 30. travnja 2004.
OPĆINA KOSTRENA
16

8.

Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje), članka 18. st. 2 Odluke o ustrojstvu Općinske uprave Općine Kostrena (»Službene novine« broj 23/02) i članka 42. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« broj 22/01, 5/02 i 20/02), Općinsko poglavarstvo, na sjednici održanoj 23.ožujka 2004.godine donijelo je

PRAVILNIK
o unutarnjem redu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuje se unutarnje ustrojstvo Općinske uprave Općine Kostrena, radna mjesta, opis poslova pojedinog radnog mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radno mjesto, broj službenika i namještenika, te druga pitanja sukladno zakonom i Odluci o ustrojstvu Općinske uprave Općine Kostrena (»Službene novine« broj 23/02) (u nastavku: Odluka).

Članak 2.

Općinsku upravu Općine Kostrena, sukladno Odluci, čini Jedinstveni upravi odjel (u nastavku: Odjel) čiji je djelokrug rada određen zakonom i Odlukom, i u kojem su ustrojene službe:

- proračun i financije

- komunalni sustav

- prostorno i urbanističko planiranje, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, upravljanje imovinom

- društvene djelatnosti, protupožarna i civilna zaštita

- ured općine i opća uprava.

II. RUKOVOĐENJE ODJELOM

Članak 3.

Radom Odjela rukovodi pročelnik.

Pročelnika bira i imenuje Općinsko poglavarstvo na temelju provedenog javnog natječaja, na četiri godine.

PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

- uvjeti:- VII/1 stupanj stručne spreme pravnog smjera
- 5 godina radnog iskustva na poslovima u upravnim tijelima
- položen državni stručni ispit

- broj izvršitelja: 1

- opis poslova:

- rukovodi radom odjela,

- organizira rad, daje upute službenicima i namještenicima za obavljanje poslova,

- koordinira rad službi,

- brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika,

- izrađuje plan i program rada odjela,

- provodi odluke Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva,

- vrši nadzor nad provođenjem odluka čije je provođenje u nadležnosti poslova pojedine službe,

- prati pravne propise, a naročito propise iz oblasti rada i nadležnosti Odjela,

- predlaže donošenje akata iz nadležnosti Općinskog poglavarstva,

- odgovara za pravodobnost i zakonitosti rada Odjela,

- obavlja i druge poslove po nalogu općinskog načelnika i predsjednika općinskog vijeća.

III. UNUTRAŠNJE USTROJSTVO

Članak 4.

U Odjelu su ustrojena, po službama, slijedeća radna mjesta:

A) SLUŽBA ZA PRORAČUN I FINANCIJE

1.) VODITELJ SLUŽBE

- uvjeti:- VII/1 stupanj stručne spreme ekonomskog smjera
- 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
- položen državni stručni ispit

- broj izvršitelja: 1

- opis poslova:

- izrađuje prijedlog proračuna, izmjena i dopuna proračuna, godišnjeg obračuna proračuna i prateće dokumente,

- izrađuje račune prihoda i izdataka, konsolidacijsku bilancu i druge dokumente i izvještaje vezane uz proračun,

- izrađuje mjesečna i tromjesečna izvješća o financijskom poslovanju,

- brine o prilivu sredstava u proračun i o plaćanju dospjelih obveza,

- priprema naloge za transfer sredstava za proračunske korisnike,

- prati propise iz oblasti financijskog poslovanja,

- organizira rad službe i osigurava pravovremeno i uredno obavljanje poslova službe, te suradnju s ostalim službama Odjela,

- obavlja druge poslove po nalogu općinskog načelnika i pročelnika

2.) STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJE

- uvjeti:- VII/1 ili VI/1 stupanj stručne spreme ekonomskog smjera
- 1 godina radnog iskustva u struci
- položen državni stručni ispit

- broj izvršitelja: 1

- opis poslova:

- prati priliv sredstava u proračunu i izvršavanje dospjelih obveza,

- sudjeluje u izradi prijedloga dokumenata iz oblasti financija,

- objedinjuje podatke i vrši pripremu za izradu rješenja o komunalnoj naknadi, prati naplatu komunalne naknade i naplatu ostalih prihoda,

- priprema postupak prisilne naplate prihoda,

- vrši poslove kontiranja,

- obračunava plaće i druge naknade,

- izrađuje izlazne financijske dokumente,

- obavlja i druge poslove iz djelokruga službe po nalogu voditelja službe i pročelnika

3.) RAČUNOVODSTVENI REFERENT

- uvjeti:- IV/1 stupanj stručne spreme ekonomskog ili upravnog smjera
- 1 godina radnog iskustva u struci
- položen državni stručni ispit

- broj izvršitelja: 1

- opis poslova:

- unosi i vodi podatke o uplatama prihoda i plaćanju obveza (knjiženje),

- vodi knjigu ulaznih računa,

- priprema naloge za plaćanje,

- prati i kontrolira izvode žiro računa,

- vodi knjigu imovine,

- vodi blagajnu i piše blagajničko izvješće,

- vrši druge poslove po nalogu voditelja službe i pročelnika

B) SLUŽBA ZA KOMUNALNI SUSTAV

1.) VODITELJ SLUŽBE

- uvjeti:- VII/1 ili VI/1 građevinskog smjera
- 5 godina radog iskustva na istim ili sličnim poslovima
- položen državni stručni ispit

- broj izvršitelja: 1

- opis poslova:

- priprema prijedloge akata iz područja komunalnog gospodarstva,

- izrađuje prijedloge planova i programa obavljanja komunalnih poslova,

- vrši nadzor nad izvršenjem planova i programa,

- izrađuje pojedinačne akte koji se odnose na prava ili obveze, a vezano uz komunalno gospodarstvo,

- priprema ugovore o obavljanju poslova komunalnog gospodarstva, nadzire izvršavanje ugovorenih obveza,

- organizira rad službe i osigurava pravovremeno i uredno obavljanje poslova službe, te suradnju s ostalim službama Odjela

- prati propise iz oblasti komunalnog gospodarstva,

- priprema prijedloge akata, planova i programa iz područja gospodarstva, te nadzire njihovo izvršenje,

- predlaže informatizaciju i interni ustroj informatizacije,

- održava informatičku opremu i uređaje, računalne programe i operativne sustave,

- brine o arhiviranju podataka i baza, te predlaže način zaštite i arhiviranja istih,

- organizira i vodi evidenciju postupaka javne nabave,

- vrši druge poslove po nalogu općinskog načelnika i pročelnika

2.) SAMOSTALNI REFERENT ZA KOMUNALNE POSLOVE

- uvjeti:- VII/1 ili VI/1, građevinskog smjera
- 3 godine radnog iskustva
- položen državni stručni ispit

- broj izvršitelja: 1

- opis poslova:

- prati provođenje akata iz oblasti komunalnog sustava,

- izrađuje pojedinačne akte iz oblasti komunalnog sustava,

- izrađuje planove i programe rada po pojedinim poslovima komunalnog gospodarstva te izvještaje o realizaciji planova i programa,

- nadzire izvođenje radova na izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- nadzire izvođenje radova na objektima u vlasništvu općine,

- prikuplja, obrađuje i pohranjuje podatke o postojećoj i relevantnoj dokumentaciji o prostoru,

- sudjeluje u pripremi prijedloga prostornih planova te nadzire njihovu izradu,

- sudjeluje u organiziranju i provođenju javnih rasprava u izradi izvješća u postupku donošenja prostornih planova,

- prati stanje u prostoru Općine Kostrena te usklađenost zahvata s važećom planskom i građevinskom dokumentacijom,

- vrši druge poslove po nalogu voditelja službe i pročelnika

3.) KOMUNALNI REDAR

- uvjeti:- IV stupanj stručne spreme građevinskog ili tehničkog smjera
- 2 godine radnog iskustva u struci
- položen državni stručni ispit

- broj izvršitelja: 1

- opis poslova:

- nadzire provođenje odluka i drugih akata iz oblasti komunalnog gospodarstva, a naročito komunalnog reda,

- obavlja nadzor nad radom ugostiteljskih, trgovačkih i drugih objekata u dijelu koji se odnosi na komunalni red,

- donosi rješenja iz oblasti komunalnog reda,

- izriče mandatne globe i predlaže pokretanje prekršajnog postupka,

- nadzire rad poslovnih subjekata koji za račun Općine Kostrena (temeljem ugovora) obavljaju poslove komunalne djelatnosti,

- obilazi teren te na temelju uočenog stanja predlaže donošenje određenih odluka ili poduzimanje potrebnih radnji u cilju unapređenja kvalitete stanovanja i života u Općini Kostrena,

- sudjeluje u izradi akata iz svog djelokruga rada,

- vodi zapisnike radnog tijela Općinskog poglavarstva iz oblasti zaštite okoliša,

- obavlja i druge poslove po nalogu voditelja službe i pročelnika

4.) DOMAR - VOZAČ

- uvjeti:- SSS ili KV tehničke struke
- položen vozački ispit B kategorije
- 3 godine radnog iskustva

- broj izvršitelja: 1

- opis poslova:

- obavlja poslove redovnog održavanja i manjih popravaka poslovnih prostora uprave,

- dostavlja materijale za sjednice općinskog poglavarstva i vijeća, obavlja prijevoz za službene potrebe, skrbi o redovnom održavanju službenog voznog parka,

- obavlja druge poslove po nalogu voditelja službe, pročelnika i načelnika

C) SLUŽBA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE, ZAŠTITU I UNAPREĐENJE PRIRODNOG OKOLIŠA I UPRAVLJANJE IMOVINOM

1.) VODITELJ SLUŽBE

- uvjeti:- VII/1 - pravnog, građevinskog ili arhitektonskog smjera
- 5 godina radnog iskustva u struci
- položen državni stručni ispit

- broj izvršitelja: 1

- opis poslova:

- priprema prijedloga akata iz područja rada službe,

- organizira i provodi javne rasprave i druge skupove vezano uz donošenje prostornih planova,

- daje prijedloge u cilju provođenja zaštite i unapređenja prirodnog okoliša, ekološkog postupanja i brige o okolišu,

- organizira rad službe i osigurava pravovremeno i uredno obavljanje poslova, te surađuje s ostalim službama Odjela,

- prati propise iz djelokruga rada službe,

- daje prijedloge u cilju poboljšanja gospodarenja imovinom Općine,

- skrbi o zaštiti mora i pomorskog dobra i provodi poslove vezane uz pomorsko dobro,

- vrši druge poslove po nalogu općinskog načelnika i pročelnika

2.) SAMOSTALNI REFERENT ZA IMOVINSKO- PRAVNE POSLOVE

- uvjeti:- VII/1 pravnog smjera
- 1 godina radnog iskustva u struci
- položen državni stručni ispit

- broj izvršitelja: 1

- opis poslova:

- vodi evidenciju imovine - nekretnina u vlasništvu Općine Kostrena,

- predlaže mjere za unapređenje gospodarenja imovinom,

- ishoduje kopije katastarskih i zemljišno-knjižnih izvadaka,

- zastupa Općinu Kostrena u postupcima koji se vode vezano uz status nekretnina u vlasništvu Općine Kostrena u javnim knjigama (javne isprave),

- predlaže provođenje postupaka javnih natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kostrena te provodi postupke javnih natječaja,

- sastavlja ugovore koji se tiču prometa nekretnina (prodaje, zamjene, zakup),

- ishoduje lokacijske i građevinske dozvole za općinu Kostrena kao investitora,

- obavlja i druge poslove po nalogu općinskog načelnika i pročelnika,

- obavlja i druge poslove po nalogu voditelja službe i pročelnika

D) SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, PROTUPOŽARNU I CIVILNU ZAŠTITU

1.) VODITELJ SLUŽBE

- uvjeti:- VII/1 pravnog ili odgovarajućeg društvenog smjera
- 5 godina radnog iskustva u struci
- položen državni stručni ispit

- broj izvršitelja: 1

- opis poslova:

- priprema prijedloga akata iz područja rada službe,

- izrađuje pojedinačne akte iz domene socijalne i dodatne zdravstvene skrbi,

- organizira sastanke i rad radnih tijela (socijalno vijeće) općinskog poglavarstva,

- dogovara i usklađuje rad s osobama koje pružaju usluge u domeni zdravstvene skrbi iz socijalne skrbi i organizaciju rada tih osoba,

- izdaje naloge za plaćanje a vezano uz prava na socijalnu i zdravstvenu skrb,

- vodi brigu o zaštiti potrošača,

- organizira rad službe radi pravovremenog i urednog obavljanje poslova službe te suradnju s ostalim službama Odjela,

- prati propise iz djelokruga rada službe,

- obavlja i druge poslove po nalogu općinskog načelnika i pročelnika

2.) SAMOSTALNI REFERENT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

- uvjeti:- VII/1 društvenog smjera
- 1 godina radnog iskustva
- položen državni stručni ispit

- broj izvršitelja: 1

- opis poslova:

- izrađuje planove iz oblasti predškolskog odgoja, školstva, kulture,

- nadzire provođenje programa i planova te trošenja proračunskih sredstava od strane korisnika,

- prati rad ustanova iz područja javnih potreba, a kojih je općina osnivač,

- surađuje s udrugama te prati njihov rad i ostvarivanje programa javnih potreba,

- sudjeluje u organizaciji sustava zaštite od požara te koordinira u poslovima izrade i ažuriranje planova zaštite od požara i civilne zaštite,

- surađuje s dobrovoljnim vatrogasnim društvom, nadzire njihov rad i trošenje proračunskih sredstava,

- sudjeluje u organizaciji odvijanja kulturnih manifestacija pod pokroviteljstvom Općine,

- surađuje s Turističkom zajednicom u cilju promicanja turističkih mogućnosti Kostrene,

- obavlja i druge poslove po nalogu voditelja službe i pročelnika

3.) STRUČNI REFERENT

- uvjeti:- IV/1 stupanj stručne spreme
- 3 godine radnog iskustva
- položen državni stručni ispit

- broj izvršitelja: 1

- opis poslova:

- prati potrebe i izrađuje planove iz oblasti sporta i tehničke kulture,

- nadzire provođenje programa i planova te trošenje proračunskih sredstava od strane korisnika sportskih udruga,

- obavlja poslove tajnika ili administrativne poslove za potrebe sportskih udruga,

- organizira odvijanje sportskih manifestacija čiji je pokrovitelj Općina,

- obavlja i druge poslove po nalogu voditelja službe i pročelnika,

E) URED OPĆINE I OPĆA UPRAVA

1.) VODITELJ SLUŽBE

- uvjeti:- VII/1 stupanj stručne spreme pravnog smjera
- 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
- položen državni stručni ispit

- broj izvršitelja: 1

- opis poslova:

- priprema materijale i izrađuje prijedloge akata za sjednice općinskog poglavarstva i općinskog vijeća,

- sudjeluje s voditeljima drugih službi u izradi prijedloga akata za potrebe općinskog vijeća i općinskog poglavarstva u slučajevima iz djelokruga poslova drugih službi

- izrađuje usvojene akte općinskog vijeća, nadzire pravovremenu dostavu akata na objavu i nadzor

- izrađuje akte za potrebe općinskog načelnika

- nadzire protokolarne poslove za potrebe općinskog načelnika, općinskog poglavarstva i općinskog vijeća

- obavlja kadrovske i opće poslove za potrebe odjela i zaposlenih

- izrađuje provedbene i pojedinačne akte na temelju usvojenih akata općinskog poglavarstva i općinskog vijeća, a u okviru djelokruga rada službe

- organizira obavljanje tehničkih poslova za potrebe rada Ureda

- organizira rad službe i osigurava pravovremeno i uredno obavljanje poslova službe, te suradnju s ostalim službama odjela

- prati pravne propise, posebice one koji se odnose na područje samouprave i uprave

- obavlja i druge poslove po nalogu općinskog načelnika i pročelnika

2.) ADMINISTRATIVNI REFERENT

- uvjeti:- IV/1 stručne spreme, upravnog ili drugog odgovarajućeg smjera
- 3 godina radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računalu
- položen državni stručni ispit

- broj izvršitelja: 1

- opis poslova:

- sudjeluje u pripremi sjednica općinskog poglavarstva,

- vodi i izrađuje zapisnik sa sjednica općinskog poglavarstva,

- izrađuje pismene otpravke akata općinskog poglavarstva,

- vodi poslove arhive, skrbi o arhivskom materijalu i surađuje s Državnim arhivom vezano uz arhivsku građu,

- predlaže pravila klasifikacije i urudžbiranja predmeta,

- vodi registar odluka općinskog poglavarstva i općinskog vijeća,

- vodi poslove pisarnice,

- obavlja i druge poslove po nalogu voditelja službe i pročelnika

3.) ADMINISTRATIVNI TAJNIK

- uvjeti:- IV/1 stručne spreme upravnog ili odgovarajućeg smjera
- 3 godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računalu
- položen državni stručni ispit

- broj izvršitelja: 1

- opis poslova:

- vrši protokolarne poslove za potrebe općinskog načelnika, općinskog poglavarstva,

- prima stranke i usmjerava ih nadležnim osobama,

- vodi telefonsku centralu,

- obavlja uredske i tehničke poslove za potrebe općinskog poglavarstva i Odjela,

- prima i otprema poštu,

- sudjeluje u obavljanju poslova pisarnice,

- obavlja i druge poslove po nalogu voditelja službe i pročelnika

4.) ADMINISTRATIVNI TAJNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

- uvjeti:- IV/1 stupanj stručne spreme
- 3 godine radnog iskustva, poznavanje rada na računalu
- položen državni stručni ispit

- broj izvršitelja: 1

- opis poslova:

- organizira sjednice općinskog vijeća i priprema materijale za sjednice,

- vodi i izrađuje zapisnike sa sjednica općinskog vijeća,

- izrađuje pismene otpravke akata usvojenih na općinskom vijeću,

- dostavlja akte na nadzor i objavu,

- vodi i izrađuje zapisnike radnih tijela općinskog vijeća,

- vodi zapisnike javnih rasprava u postupku donošenja prostornih planova i drugih javnih rasprava uz djelokrug rada općinskih tijela,

- obavlja ostale poslove po nalogu voditelja službe i pročelnika

Članak 5.

Osim uvjeta iz članka 4. Pravilnika, za pojedina radna mjesta moraju biti ispunjeni posebni uvjeti, ako su oni propisani, kao obvezni, posebnim zakonom.

Članak 6.

Službenici i namještenici za svoj rad odgovorni su pročelniku odjela.

Službenici i namještenici dužni su međusobno surađivati u radu, čuvati službenu i drugu poslovnu tajnu.

Članak 7.

Pročelnik može pisanim ovlaštenjem ovlastiti službenika da u okviru svojih poslova samostalno rješava i potpisuje akte.

Ovlaštenjem iz stavka 1. ovog članka određuju se poslovi i akti koje službenik može samostalno potpisivati. Ovlaštenje se može povući u svako doba.

Članak 8.

Službenici i namještenici primaju se u službu putem natječaja koji se objavljuje u dnevnom tisku. Rok za podnošenje prijava na natječaj ne smije biti kraći od 8 ni duži od 15 dana.

Molbe pristigle na natječaj razmatra Natječajna komisija koja se sastoji od 3 člana koje imenuje pročelnik.

Rješenje o prijamu u službu i rješenje o rasporedu donosi pročelnik Odjela.

Članak 9.

U službu može biti primljena osoba koja nema položen stručni ispit pod uvjetom da isti polože u zakonskom roku koji se računa od dana rasporeda u službu.

Članak 10.

Probni rad za sve osobe koje se primaju u službu na neodređeno vrijeme traje 3 (tri) mjeseca.

Tijekom probnog rada obavlja se provjera stručnih i drugih radnih sposobnosti od strane voditelja službe, a ako se radi o voditelju službe onda od strane pročelnika.

Ako osoba ne zadovoljava na probnom radu, otkazuje se služba.

Članak 11.

Službenika se može premjestiti na drugo radno mjesto unutar Odjela, a radi potreba obavljanja poslova u Odjelu, pod uvjetom da se radi o istoj skupini poslova i da su uvjeti tog radnog mjesta isti kao i uvjeti radnog mjesta na kojem je bio raspoređen u trenutku premještanja.

Službenika se može uz njegov pristanak, premjestiti na radno mjesto u Odjelu za koje ispunjava uvjete, bez obzira na vrstu poslova koje je obavljao do premještaja.

VJEŽBENICI

Članak 12.

Radi stjecanja radnog iskustva i osposobljavanje za samostalni rad u zanimanju za koje se školovao, u službu se može primiti vježbenik.

Vježbenik se prima na određeno vrijeme, ovisno o stupnju stručne spreme i to: IV stupanj stručne spreme - 12 mjeseci, VI stupanj stručne spreme - 14 mjeseci, VII stupanj stručne spreme - 16 mjeseci.

Odluku o primanju vježbenika donosi Općinsko poglavarstvo na prijedlog pročelnika, a sukladno usvojenom planu Odjela.

PLAĆA

Članak 13.

Službenici i namještenici za svoj rad primaju plaću koju čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik odnosno namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećanu za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijenti složenosti poslova i osnovica za izračun plaće utvrđuju se aktom općinskog poglavarstva.

Članak 14.

Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža, vježbenik ima pravo na plaću u iznosu od 850laće radnog mjesta najnižeg koeficijenta za istu stručnu spremu.

RADNO VRIJEME

Članak 15.

Radno vrijeme Odjela određuje se aktom Općinskog poglavarstva.

U slučaju da službenik ili namještenik, zbog potreba posla, radi duže od utvrđenog radnog vremena, ostvaruje pravo na preraspodjelu radnog vremena uz suglasnost pročelnika.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Službenici i namještenici zaposleni u Odjelu rasporedit će se na radna mjesta utvrđena ovim Pravilnikom, a ovisno o svojoj stručnoj spremi i poslovima koje su do sada obavljali.

Službenici koji nemaju položen stručni ispit dužni su ga položiti u zakonskom roku koji se računa od dana rasporeda na odgovarajuće radno mjesto.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/04-01/2

Ur. broj: 2170-07-02-04-170

Kostrena, 23.ožujka 2004.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Miroslav Uljan, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr