SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 15. Petak, 30. travnja 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
29

29.

Temeljem članka 18. stavka 2. Zakona o lovu (»Narodne novine« broj 10/94, 29/99, 14/01. i 4/02) i članka 28. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/ 01), a uz prethodnu suglasnost ministra poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva (Klasa: 323-04/04-01/20; Ur.broj: 525-1-04-03 od 22. travnja 2004. godine), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici 29. travnja 2004. godine, donijela je

ODLUKU
o ustanovljenju zajedničkog lovišta broj 32
- »Tramuntana«

Članak 1.

Ovom Odlukom ustanovljuje se zajedničko lovište broj 32 - »Tramuntana« na području Primorsko-goranske županije.

Opis granice lovišta: Granica lovišta započinje u Lučici Beli i ide cestom u pravcu sjeverozapada do naselja Beli, prolazi kroz Beli i nastavlja asfaltnom cestom u pravcu juga do križanja na prevoju Križić. Od tog križanja granica nastavlja asfaltnom cestom u pravcu sjeverozapada, prolazi pored mjesta Dragozetići i nastavlja dalje asfaltnom cestom do trajektne luke Porozina. Od trajektne luke Porozina granica nastavlja morskom obalom u pravcu sjevera do početne točke opisa granice lovišta u Lučici Beli.

Članak 2.

Mjesta obilježbe granice: Granicu lovišta iz članka 1. ove Odluke obilježiti obavještajnim tablama od prirodnog materijala, dimenzija ne manjih od 60x40 cm, sljedećeg sadržaja:

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ZAJEDNIČKO LOVIŠTE BR. 32 - »TRAMUNTANA«

Obavještajne table na vlastitim nosačima treba postaviti na sljedećim mjestima:  

. Lučica Beli,

. križanje Križić

. odvojak ceste za Dragozetiće

. odvojak ceste za Ivanje

. uvala Porozina.

Članak 3.

Površina lovišta i zemljovlasničko razmjerje:

a) državno vlasništvo

. šume i šumsko zemljište 1.653 ha

. poljoprivredno zemljište 212 ha

. ostalo 496 ha


UKUPNO2.361 ha

b) privatno vlasništvo

. šume i šumsko zemljište 981 ha

. poljoprivredno zemljište 1.703 ha

. ostalo 202 ha


UKUPNO2.886 ha

c) UKUPNO LOVIŠTE:

. šume i šumsko zemljište 2.634 ha

. poljoprivredno zemljište 1.915 ha

. ostalo 698 ha


SVEUKUPNO5.247 ha

Površinu lovišta i zemljovlasničko razmjerje utvrdilo je stručno povjerenstvo za izradu prijedloga ustanovljenja zajedničkog lovišta planimetriranjem dostupnih karata, a točnu površinu lovišta i zemljovlasničko razmjerje utvrdit će nadležni ured županije.

Članak 4.

U skladu s Prostornim planom uređenja grada Cresa (»Službene novine« broj 31/02), Prostornim planom područja posebnih obilježja Tramuntane (»Službene novine« broj 4/03) i privremenoj zaštiti područja na temelju članka 169. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 162/03), granicom lovišta obuhvaćene su sljedeće površine na kojima se, u smislu odredbe iz članka 8. stavka 2. Zakona o lovu, lovište ne ustanovljava (površine izvan lovišta):

- neizgrađeno i izgrađeno građevinsko zemljište te površine do 300 m od naselja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 ha;

- javne prometnice i druge javne površine uključivši i zaštitni pojas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ha;

- površine na kojima je aktom o proglašenju njihove namjene zabranjen lov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.474 ha;


U K U P N O 2.629 ha

Članak 5.

Ograđeni dio lovišta ukupne površine 1.340 ha, u skladu s člankom 8a Prostornog plana područja posebnih obilježja Tramuntana, do privođenja konačnoj namjeni koristit će se kao lovna površina, a dinamika izlovljavanja divljači propisat će se lovnogospodarskom osnovom.

Nakon uklanjanja alohtonih vrsta krupne divljači (divlja svinja, jelen lopatar i muflon) iz ograđenog dijela lovišta, isto će se smatrati površinom na kojoj se lovište ne ustanovljuje, a površina će se pribrojiti površinama iskazanim u članku 4. ove Odluke.

Članak 6.

Glavne vrste divljači koje obitavaju:

- od prirode

. zec obični

. jarebica kamenjarka

- alohtone

. jelen lopatar

. divlja svinja

. muflon

- udomaćene

. fazan

Članak 7.

Broj divljači koja se prema mogućnostima staništa može uzgajati (matični fond - proljetno stanje):

. zec 80 repova

. jarebica kamenjarka 40 kljunova

Ostale vrste sitne divljači mogu se uzgajati u skladu s propisom lovnogospodarske osnove.

Članak 8.

Alohtone vrste divljači (divlja svinja, jelen lopatar i muflon) moraju se ukloniti sa svih površina u lovištu, a izlovlja

vanje će se provoditi dinamikom propisanom lovnogospodarskom osnovom i programom zaštite divljači.

Članak 9.

Mjere za sprečavanje šteta od divljači: Mjere za sprečavanje šteta koju divljač može nanijeti fizičkim ili pravnim osobama ili njihovoj imovini na zemljištu na kojem se prostire lovište dužni su poduzimati: ovlaštenici prava lova, pravne ili fizičke osobe kojima je povjereno izvršavanje prava lova u lovištu, pravne ili fizičke osobe kojima je povjerena zaštita divljači na površinama na kojima se lovište ne ustanovljava, pravne osobe koje upravljaju posebno zaštićenim dijelovima prirode ako je posebnim propisima o njima zabranjen lov te vlasnici ili korisnici zemljišta.

Donošenje godišnjeg plana za poduzimanje određenih mjera za sprečavanje štete od divljači (sezonski po vrstama, štete od divljači i po vrstama šteta na kulturama i ostalim dobrima) u okviru godišnjeg plana gospodarenja lovištem; nabavljanje zaštitnih sredstava za izvršenje istog plana (mehaničkih ili kemijskih repelenata); pravovremena i besplatna raspodjela odgovarajućih zaštitnih sredstava korisnicima zemljišta, na njihov zahtjev uz prethodnu javnu obavijest i davanja uputa za njihovu upotrebu; izlovljavanje alohtonih vrsta divljači; održavanje brojnog stanja sitne divljači u granicama dozvoljenog kapaciteta lovišta propisanog lovnogospodarskom osnovom i redovito održavanje ograde bivšeg ograđenog dijela lovišta do potpunog izlova alohtonih vrsta divljači i privođenja istog konačnoj namjeni.

Članak 10.

Sastavni dio ove Odluke je situacijska karta lovišta u mjerilu 1: 25000 s ucrtanom granicom lovišta i obilježenim kategorijama namjene pojedinih dijelova lovišta (površine na kojima se lovište ne ustanovljuje, ograđeni dio lovišta i površine na kojima se lovno gospodari).

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/04-02/33

Ur. broj: 2170/01-92-01-04-3

Rijeka, 29. travnja 2004.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=85&mjesto=00001&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr