SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 4. Ponedjeljak, 15. veljače 2010.
GRAD VRBOVSKO

5.

Na temelju članka 51. Zakona o najmu stanova (»Narodne novine« broj 91/96, 48/98, 66/98 i 22/06), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) područnoj samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ«, broj 27/09 i 31/09 - ispr.) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 4. veljače 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju stanova u najam

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se: postupak i uvjeti za davanje stanova u najam, kriteriji i tijela za davanje stanova koji su u vlasništvu Grada Vrbovskog, visina najamnine, prava i obveze ugovornih strana te postupak i uvjeti za davanje suglasnosti za zamjenu stanova.

Članak 2.

U smislu ove Odluke:

1. Samac je osoba koja nema obitelji ili živi bez članova obitelji.

2. Obitelj čine bračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno, te osobe koje je podnositelj zahtjeva prema odredbama posebnog zakona dužan uzdržavati, te osoba koja živi s njim u izvanbračnoj zajednici ako se takva zajednica može izjednačiti s bračnom zajednicom.

3. Članovima obitelji smrtno stradaloga, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, smatraju se bračni drug, djeca rođena u braku ili izvan

braka, posvojena djeca i pastorčad, roditelji, očuh, maćeha i posvojitelj.

II. DAVANJE STANOVA U VLASNIŠTVU GRADA VRBOVSKOG U NAJAM

1. Uvjeti i kriteriji za davanje stanova u najam

Članak 3.

Stanovi u vlasništvu Grada Vrbovskog, kao i stanovi koji su kod pretvorbe društvenih poduzeća izuzeti iz kapitala i preneseni na raspolaganje Gradu, daju se u najam u skladu s odredbama ove Odluke.

Članak 4.

Pravo na podnošenje zahtjeva za davanje stana u najam ima državljanin Republike Hrvatske koji ima prebivalište na području Grada Vrbovskog ako:

- on ili članovi obiteljskog domaćinstva, navedeni u zahtjevu, nemaju u najmu stan u vlasništvu Grada ili stan ili kuću u privatnom vlasništvu ili suvlasništvu na području Republike Hrvatske,

- on ili članovi obiteljskog domaćinstva, navedeni u zahtjevu, ne koriste stan u vlasništvu Grada Vrbovskog bez valjane pravne osnove,

- on ili članovi obiteljskog domaćinstva, navedeni u zahtjevu, nisu otkupili stan po odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ili isti otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi,

- on ili članovi obiteljskog domaćinstva, navedeni u zahtjevu, u posljednjih 15 godina nisu otuđili stan ili obiteljsku kuću,

- ukupni prosječni prihod po članu obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva ostvaren u prethodnoj godini, a čine ga sva sredstva ostvarena po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na nekih drugi način, ne prelazi iznos osnovnog osobnog odbitka u visini propisanoj Zakonom o porezu na dohodak.

Uvjete iz stavka 1. ovog članka trebaju zadovoljiti kumulativno svi članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu.

Članak 5.

Stanovi iz članka 2. ove Odluke, daju se u najam podnositeljima zahtjeva prema redoslijedu utvrđenom listom reda prvenstva.

Lista reda prvenstva za davanje stanova u najam utvrđuje se na osnovi sljedećih kriterija:

1. dužina prebivališta na području Grada Vrbovskog,

2. stambeni uvjeti,

3. broj članova porodičnog domaćinstva podnositelja zahtjeva,

4. radnog staža,

5. sudjelovanja u Domovinskom ratu i antifašističkom ratu (II. svjetski rat),

6. samohranosti roditelja,

7. zdravstvenog stanja podnositelja zahtjeva i članova njegovog porodičnog domaćinstva,

8. imovinskog stanja podnositelja zahtjeva i članova porodičnog domaćinstva.

Članak 6.

Članovima porodičnog domaćinstva osobe koja dobiva stan u najam smatraju se: bračni drug, djeca, pastorčad, usvojenici, djeca bez roditelja uzeta na uzdržavanje, osobe koje se prema odredbama posebnog zakona dužne uzdržavati, kao i osobe koja s njom živi u izvanbračnoj zajednici ako se takva zajednica može izjednačiti s bračnom zajednicom.

Status izvanbračne zajednice utvrđuje se u izvanparničnom postupku.

Članak 7.

Podnositelju zahtjeva pripadaju 3 boda za svaku godinu prebivanja na području Grada Vrbovskog.

Članak 8.

Za stambene uvjete podnositelju zahtjeva pripada sljedeći broj bodova:

1. Podstanari 10 bodova

2. Osobe u nužnom smještaju ili u prostorijama koje se po Zakonu ne smatraju stanom 8 bodova

3. Osobe koje stanuju u stanu roditelja, koji ne odgovara potrebama članova njihovog porodičnog domaćinstva 7 bodova

Članak 9.

Prema broju članova poredanog domaćinstva, podnositelj zahtjeva dobiva sljedeći broj bodova:

1. samac 5 bodova

2. dva člana porodičnog domaćinstva 10 bodova

3. tri člana porodičnog domaćinstva 15 bodova

4. četiri člana porodičnog domaćinstva 20 bodova

5. pet i više članova porodičnog domaćinstva 25 bodova

Članak 10.

Prema godinama radnog staža, podnositelj zahtjeva dobiva sljedeći broj bodova:

1. do 15 godina za svaku godinu radnog staža l bod

2. od 16-30 godina, za svaku godinu radnog staža 2 boda

3. od 31-40 godina, za svaku godinu 3 boda

Pod radnim stazom smatra se staž ostvaren u Republici Hrvatskoj (prema propisima o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske), a dokazuje se ovjerenom preslikom radne knjižice podnositelja.

Članak 11.

Za svaki mjesec sudjelovanja u Domovinskom ratu, podnositelju zahtjeva pripada:

- za razdoblje od 30. svibnja 1990. do 15. siječnja 1992. 3 boda

- za razdoblje od 16. siječnja 1992. do 30. lipnja 1996. 2 boda

Za svaki mjesec sudjelovanja u antifašističkom ratu (II. svjetski rat) podnositelju zahtjeva pripadaju 2 boda.

Podnositelju zahtjeva čiji je član porodičnog domaćinstva poginuo ili je nestao u razdoblju domovinskog rata, pripada 20 bodova.

Članak 12.

Samohranom roditelju (kad je drugi roditelj nepoznat ili je umro) podnositelju zahtjeva pripada 10 bodova.

Roditelju, kojem je na temelju ugovora povjereno na čuvanje i odgoj jedno ili više djece, podnositelju zahtjeva pripada 5 bodova.

Članak 13.

Prema zdravstvenom stanju podnositelja zahtjeva, odnosno članova njegovog porodičnog domaćinstva, podnositelju zahtjeva pripada:

1. Vojnim invalidima s preko 50% invaliditeta i invalidima rada koji su potpuno i trajno nesposobni za rad 20 bodova

2. Invalidnoj djeci i omladini (slijepi, gluhi, tjelesni invalidi, mentalno retardirani ili s više smetnji) kao i osobama koje nisu sposobne za samostalno privređivanje 15 bodova

3. Vojnim invalidima do 50% invaliditeta i invalidima rada s trajno umanjenom radnom sposobnošću, zbog koje rade sa skraćenim radnim vremenom, ili su raspoređeni na druge poslove i zadatke 10 bodova

4. Bolesnicima koji boluju od kroničnih bolesti 5 bodova

Članak 14.

Prema imovinskom stanju podnositelja zahtjeva i njegovog porodičnog domaćinstva, podnositelju zahtjeva pripada:

1. Osobi koja prima stalnu novčanu pomoć nadležnog tijela za socijalnu skrb 20 bodova

2. Ako prihod po članu porodičnog domaćinstva podnositelja zahtjeva ne prelazi 50% prosječne neto plaće isplaćene u gospodarstvu Republike Hrvatske u posljednja tri mjeseca (podaci Državnog zavoda za statistiku) 10 bodova

3. Ako prihod po članu porodičnog domaćinstva podnositelja zahtjeva ne prelazi 80% prosječno neto plaće isplaćene u gospodarstvu Republike Hrvatske u posljednja tri mjeseca (podaci Državnog zavoda za statistiku) 5 bodova

Pod prihodima porodičnog domaćinstva ne smatraju se naknade i ostala primanja na koje se ne plaća porez na dohodak.

Članak 15.

Bodovi dobiveni po kriterijima iz članka 7. do članka 14. ove Odluke zbrajaju se, te se na osnovi njih utvrđuje redoslijedom na listi reda prvenstva.

Ako dva ili više podnositelja zahtjeva imaju jednak broj bodova, prednost u ostvarivanju prava ima onaj podnositelj koji ima više bodova po osnovi materijalnog stanja.

Članak 16.

Odgovarajućim stanom, u smislu ove odluke, smatra se stan na području Grada Vrbovskog veličine jedna osoba jedna soba, osim supružnika kojima pripada jedna soba.

Članak 17.

Podnositelj zahtjeva koji odbije primiti odgovarajući stan, briše se s utvrđene liste reda prvenstva.

U slučaju kada podnositelj zahtjeva, koji ima pravo na stan ne primi stan koji ne odgovara potrebama njegovog porodičnog domaćinstva, zadržava utvrđeno mjesto na listi reda prvenstva, s tim što se stan dodjeljuje sljedećem podnositelju zahtjeva na listi reda prvenstva.

Članak 18.

Postojeći stambeni prostori koji nisu podobni za stanovanje bez većih ulaganja u adaptaciju, ili izdvajanje u posebne stambene cjeline, davat će se u najam po redoslijedu utvrđenom po listi reda prvenstva onim podnositeljima koji prihvate da navedene radove izvedu i financiraju vlastitim sredstvima.

2. Postupak za davanje stanova u najam

Članak 19.

Odluke u svezi najma stana donosi Gradonačelnik Grada Vrbovskog (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 20.

Stručno administrativne i tehničke poslove za Gradonačelnika obavlja Jedinstveni upravni odjel.

Članak 21.

Postupak za utvrđivanje liste reda prvenstva pokreće Gradonačelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela objavljivanjem javnog poziva, u dnevnom tisku (skraćeni oblik), na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Vrbovskog, koji obavezno sadrži:

1. uvjete za sudjelovanje u postupku,

2. isprave i dokaze koji se predlažu uz zahtjev,

3. naznaku da je rok za podnošenje zahtjeva 30 dana od dana objavljivanja oglasa u sredstvima javnog priopćavanja i na oglasnoj ploči Grada Vrbovskog.

Članak 22.

Zahtjev za davanje stanova u najam podnosi se na posebnom obrascu, koji svi zainteresirani mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Vrbovskog.

Članak 23.

Podnositelj zahtjeva za davanje stana u najam, mora priložiti sljedeće dokumente:

1. domovnicu,

2. uvjerenje Policijske stanice o prebivalištu za podnositelja zahtjeva i članove porodičnog domaćinstva, s naznakom dužine prebivanja na području Grada Vrbovskog,

3. rodni list i vjenčani list za sebe i sve članove porodičnog domaćinstva,

4. ovjerenu ispravu da ne postoji zapreka za stjecanje prava na stan iz članka 4. ove Odluke,

5. dokaz o svom stambenom statusu (ugovor o podstanarskom, odnosno ugovor o najmu i sl.),

6. ovjereni prijepis podatka o radnom stažu upisanom u radnu knjižicu podnositelja zahtjeva, odnosno u drugim odgovarajućim ispravama,

7. rješenje Hrvatsko zavoda za mirovinsko osiguranje kojim se kod podnositelja zahtjeva odnosno članova njegovog domaćinstva utvrđuje invalidnost,

8. rješenje nadležnog tijela državne uprave kojim je podnositelju zahtjeva priznat vojni invaliditet,

9. liječničku dokumentaciju kojom dokazuju da podnositelj zahtjeva, odnosno članovi njegovog porodičnog domaćinstva boluju od kroničnih bolesti,

10. potvrdu o visini primanja, odnosno da ne ostvaruju prihode iz stavka 2. članka 14. ove Odluke,

11. rješenja nadležnog tijela o primanju stalne novčane pomoći,

12. potvrdu Ministarstva obrane o statusu hrvatskog branitelja,

13. druge dokaze po zahtjevu Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 24.

Zahtjevi bez svih dokumenata iz članka 23. ove odluke ne uzimaju se u razmatranje.

Članak 25.

Prijedlog i listu reda prvenstva utvrđuje Gradonačelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.

Podnositelji zahtjeva mogu dati primjedbe na prijedlog liste u roku od 15 dana po njenom isticanju na oglasnoj ploči Grada Vrbovskog.

Nakon razmatranja primjedbi podnositelja zahtjeva, Gradonačelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela je dužan u roku 30 dana utvrditi i objaviti listu reda prvenstva za davanje stanova u najam na oglasnoj ploči iz stavka 2. ovog članka, a koja stupa na snagu u roku 8 dana objavljivanja.

Članak 26.

Lista reda prvenstva sadrži:

1. redni broj,

2. prezime i ime podnositelja zahtjeva,

3. broj članova porodičnog domaćinstva podnositelja zahtjeva,

4. broj bodova po pojedinim osnovama i mjerilima za svakog podnositelja zahtjeva,

5. ukupan broj bodova za svakog podnositelja zahtjeva,

6. potpis gradonačelnika Grada Vrbovskog,

7. mjesto i datum utvrđivanja liste reda prvenstva.

Članak 27.

Lista reda prvenstva utvrđuje se za vrijeme od 4 godine. Osobe koje u toku trajanja liste prestanu ispunjavati uvjete na osnovi kojih su uvršteni na listu reda prvenstva, brišu se s liste.

Osobe, kod kojih za vrijeme trajanja liste reda prvenstva dođe do promjene broja članova porodičnog domaćinstva, dužne su u roku 15 dana od nastale promjene izvijestiti Gradonačelnika o nastaloj promjeni reda utvrđivanja prava na veličinu i broj prostorija stana.

Osobe koje su podnijele neistinite dokaze o ispunjavanju uvjeta za uvrštenje na listu reda prvenstva, brišu se.

Članak 28.

Odluke o davanju stanova u najam donosi Gradonačelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.

Odluke iz stavka 1. ovog članka dostavljaju se podnositeljima zahtjeva, a objavljuju se i na oglasnoj ploči Grada Vrbovskog.

Prigovor na odluku iz stavka 1. ovog članka podnosi se u roku 8 dana od dana dostave, odnosno objave odluke, Gradonačelniku.

Članak 29.

Odluka o davanju stana u najam sadrži uvod, izreku, obrazloženje i uputu o prigovoru.

U izreci se navodi:

1. Ime i prezime osobe kojoj se stan daje u najam.

2. Podatke o stanu (zgrada, ulica, broj stana, broj prostorija i opremljenost stana).

3. Podatke o članovima porodičnog domaćinstva koji s podnositeljem mogu koristiti stan (broj, ime i prezime svakog člana, te srodstvo s osobom kojoj se daje stan u najam).

4. Obveza zaključivanja ugovora o najmu stana.

Članak 30.

Podnositelj zahtjeva može prihvatiti i stan koji nije odgovarajući u smislu odredbi ove Odluke, ali samo u slučaju kada stan koji prihvaća ima jednu sobu manje od odgovarajućeg stana.

U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka podnositelj zahtjeva dužan je dati pisanu suglasnost.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, na izričito traženje podnositelja zahtjeva, podnositelju se može ponuditi stan koji ima više od jedne sobe manje od odgovarajućeg stana na koji ima pravo na osnovi članka 16. ove Odluke.

Članak 31.

Izvan liste reda prvenstva, gradonačelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela iznimno može dati stan u najam građanima u sljedećim slučajevima:

- osobama kojima je dosadašnje stanovanje ugroženo posljedicama elementarnih nepogoda na području Grada Vrbovskog, ili zbog dotrajalosti stambene zgrade (koja nije podobna za stanovanje) kada o tome postoji rješenje nadležnog tijela,

- neophodnim stručnim kadrovima,

- najmoprimca, radi oslobađanja stanova koje koriste, a koji su od posebnog interesa za grad,

- teškim socijalnim slučajevima, prema mišljenju nadležnog tijela za socijalnu skrb ako ispunjavaju uvjete iz članka 4. ove Odluke,

- samohranim roditeljima s jednim ili više djece, koje stanuju u stanu u kojem se zbog vlage ili drugih okolnosti ugrožava zdravlje djece.

3. Ugovor o najmu stana

Članak 32.

Na temelju odluke o davanju stana u najam zaključuje se ugovor o najmu stana.

U ime Grada kao vlasnika stana, ugovor o najmu stana sklapa sa najmoprimcem gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti.

Ugovor o najmu sklapa se u pisanom obliku, kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu.

Članak 33.

Podnositelj zahtjeva koji prihvaća ponuđeni stan, obvezan je pristupiti sklapanju ugovora o najmu u roku od osam dana od dana dostave poziva.

Ukoliko se podnositelj zahtjeva ne odazove pozivu za sklapanje ugovora o najmu stana u smislu prethodnog stavka ovog članka, smatrat će se da se odustao od sklapanja ugovora o najmu stana.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka, podnositelj zahtjeva briše se sa Liste reda prvenstva.

Članak 34.

Ugovor o najmu stana zaključuje se na određeno vrijeme, u trajanju od 10 godina.

Po isteku roka iz stavka 1, ove odluke, ugovor o najmu' stana može se obnoviti za isto razdoblje.

Ugovor o najmu smatrat će se prešutno obnovljen u roku 30 dana od isteka ugovorenog roka najmodavac, ako najmodavac nije pismeno ili preko suda zatražio od najmoprimca da mu preda stan.

Članak 35.

Ugovor o najmu stana zaključuje se u pismenom obliku i sadrži naročito:

1. ugovorne strane,

2. naznačenje stana: ulica i broj, broj stana i kat i broj prostorija,

3. iznos i način plaćanja najamnine,

4. rok na koje je ugovor zaključen,

5. odredbu kojom se najmoprimatelj obvezuje na pristanak povećanja najamnine, do koje će dolaziti u tijeku trajanja najma prema odlukama Gradonačelnika,

6. obveze ugovorenih strana glede tekućeg i investicijskog održavanja zajedničkih dijelova zgrade i stana,

7. odredbu o pravu vlasnika da pregleda stan,

8. odredbu o davanju cijeloga stana u podnajam,

9. odredbu o davanju dijela stana u podnajam uz suglasnost Gradonačelnika,

10. odredbu o prestanku ugovora o najmu,

11. mjesto i datum zaključenja ugovora i potpis ugovornih stranaka.

III. PRAVA I OBVEZE NAJMODAVCA I NAJMOPRIMATELJA

Članak 36.

Pravo na useljenje u stan najmoprimac stječe nakon zaključivanja ugovora o najmu stana.

Najmoprimac je dužan useliti u stan u roku 30 dana od dana zaključenja ugovora o najmu stana, odnosno u roku utvrđenom ugovorom.

Ako najmoprimac bez opravdanog razloga ne useli u stan u roku iz stavka 2. ovog članka Ugovor o najmu prestaje važiti.

Članak 37.

Najmodavatelj je dužan najmoprimcu omogućiti korištenje stana prema odredbama ugovora o najmu stana.

Članak 38.

Najmoprimac je dužan koristiti stan za stanovanje na način:

- da drugog stanara ili korisnika poslovnih prostorija ne ometa u mirnom korištenju,

- da za vrijeme korištenja stana čuva stan i zajedničke dijelove zgrade,

- da redovno podmiruje najamninu i druge troškove vezane za korištenje stana zajedničkih prostorija i uređaja u zgradi,

- da vlasniku stana dozvoli pregled stana, te da omogući korištenje stana za otklanjanje kvarova u stanu, od kojih nastaje šteta drugom suvlasniku stana ili najmoprimcu,

- da se pridržava odredbi međuvlasničkog ugovora i ugovora s upraviteljem zgrade koji je potpisala većina suvlasnika stambene zgrade.

Najmoprimatelj odgovara za štetu koju on ili korisnici stana prouzrokuju u stanu ili na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade.

Članak 39.

Najmoprimac je dužan vratiti stan najmodavcu prazan od osoba i stvari u slučaju kada on ili njegov bračni drug stekne u najam ili vlasništvo drugi stan, odnosno obiteljsku kuću.

Rok za predaju stana iznosi 30 dana od dana stjecanja nekretnina, odnosno prava iz stavka 1. ovog članka.

Članak 40.

Najmoprimac je za korištenje stana dužan plaćati sukladno odredbama Zakona o najmu stanova, zaštićenu ili slobodno ugovorenu najamninu i druge troškove vezane uz korištenje stana i zajedničkih prostorija od dana useljenja u stan ili od dana utvrđenog ugovorom.

Sredstva iz stavka 1. prihod su proračuna Grada Vrbovskog, iz kojih se podmiruju troškovi održavanja zajedničkih dijelova zgrade sukladno odredbama međuvlasničkog ugovora.

Za korištenje zajedničkih dijelova i uređaja u zgradi, najmoprimac je obavezan plaćati udio u omjeru površine stana u odnosu na ukupnu površinu. Ova sredstva se uplaćuju na poseban račun upravitelja zgrade.

Članak 41.

Visina slobodno ugovorene najamnine za stanove u vlasništvu Grada Vrbovskog što je plaćaju najmoprimci u slučajevima propisanim Zakonom o najmu stanova, utvrđuje se u visini dvostrukog iznosa zajedničke pričuve koja se plaća u stambenoj zgradi u kojoj se stan nalazi.

Članak 42.

Najamnina se plaća do 15-og u mjesecu za tekući mjesec.

Najmoprimac koji ne plati najamninu u roku iz stavka 1. ovog člana, plaća zateznu kamatu.

Naknada za korištenje zajedničkih uređaja u zgradi plaća se u roku utvrđenim od strane upravitelja zgrade.

Članak 43.

Najmoprimac je dužan koristiti stan samo u svrhu stanovanja i na način utvrđen ugovorom o najmu stana.

Najmoprimac je dužan ovlaštenim osobama Grada Vrbovskog dopustiti ulazak u stan radi kontrole korištenja stana.

Kontrolu obavljaju službenici nadležnog upravnog odjela Grada Vrbovskog te o istom sastavljaju zapisnik.

Kontrola se posebice obavlja u slučaju saznanja o nekorištenju stana od strane najmoprimca, izvođenja radova na uređenju stana protivno Ugovoru, odnosno ovoj Odluci, prenamjeni prostora ili davanju prostora u podnajam.

IV. POSTUPAK I UVJETI ZA DAVANJE SUGLASNOSTI ZA ZAMJENU STANOVA

Članak 44.

Najmoprimci mogu stanove koje koriste na temelju ugovora o najmu zamijeniti uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika, a na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.

Gradonačelnik može odbiti zahtjev za davanje suglasnosti za zamjenu stana ili iznajmljivanje dijela stana ako ocijeni da bi se mogla nanositi šteta stanu ili drugim suvlasnicima ili najmoprimcima u stambenoj zgradi.

Odbijanje davanja suglasnosti iz stavka 2. ovog članka mora biti u pismenom obliku i s obrazloženjem.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju stanova u najam (»Službene novine PGŽ« broj 22/97 i 9/05).

Članak 46.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 372-03/10-01-7

Ur. broj: 2193-01-02/10-1

Vrbovsko, 4. veljače 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Dražen Mufić, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr