SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 3. Petak, 5. veljače 2010.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from CRIKVENICA 31..31

1.

Na temelju članka 3. stavka 1. alineja 3. i članka 41. Odluke o zakupu poslovnog prostora na području Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/09) gradonačelnik Grada Bakra donio je

ODLUKU
o utvrđivanju veličine parametra »a« za određivanje
visine zakupnine za 2010. godinu

1. Veličina parametra »a« za određivanje visine zakupnine za zakup poslovnog prostora na području Grada Bakra za 2010. godinu utvrđuje se u iznosu od 15,00 kuna.

2. Ova Odluka primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Člankom 3. stavkom 1. alineja 3. Odluke o zakupu poslovnog prostora na području Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/09) propisano je da u upravljanju, raspolaganju i korištenju poslovnim prostorom gradonačelnik utvrđuje veličinu parametra »a« za određivanje zakupnine za svaku godinu. Člankom 41. stavkom 1. Odluke o zakupu poslovnog prostora na području Grada Bakra propisano je da se mjesečna zakupnina za poslovni prostor obračunava umnoškom korisne površine poslovnog prostora i jedinične zakupnine utvrđene Odlukom gradonačelnika.

Pozivom na iznijeto, valjalo je odlučiti kao u dispozitivu Odluke.

Klasa: 022-01/10-01/04

Ur. broj: 2170-02-03-10-4

Bakar, 3. veljače 2010.

Gradonačelnik
Tomislav Klarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr