SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 59. Srijeda, 30. prosinca 2009.
GRAD VRBOVSKO
73

61.

Temeljem članka 28. stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« 174/04 i 79/07) i članka 31. Statuta Grada Vrbovsko (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09 i 31/09) Gradsko vijeća Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 2009. godine usvaja

ANALIZU STANJA
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
na području Grada Vrbovskog za period
2008. - 2009. godine

Odredbom članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrđuju izvore i način financiranja te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja.

Grad Vrbovsko dužan je u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom RH i Zakonima urediti planirati, organizirati i provoditi zaštitu i spašavanje na svom području.

Sustav zaštite i spašavanja Grada Vrbovsko čine redovne organizirane snage koje se bave zaštitom i spašavanjem kao i dodatne organizirane snage zaštite i spašavanja koji se aktiviraju u slučaju katastrofe ili velike nesreće.

Ustrojavanje sustava zaštite i spašavanja Grada Vrbovskog podrazumijeva planiranje, ustrojavanje, obučavanje i opremanje svih operativnih snaga zaštite i spašavanja sa ciljem provođenja prevencije i učinkovitog aktiviranja u katastrofama i velikim nesrećama, te na otklanjanju mogućih uzroka i posljedica, te na otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Provodioci aktivnosti zaštite i spašavanja na području Grada Vrbovsko su:

- Vatrogasne snage - Dobrovoljna vatrogasna društva

- Službe i postrojbe pravnih osoba i službi koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti - Dom zdravlja, društvo crvenog križa, veterinarska služba

- Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Službe civilne zaštite, vatrogastva, sustava 112 i postrojbi

- Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, DUSZ (Županijski centar 112, Odjela za zaštitu i spašavanje i Odjel za preventivu, planiranje i nadzor) sa organiziranim operativnim snagama Civilne zaštite (timovi - postrojbe, povjerenici)

- Stožer zaštite i spašavanja Grada Vrbovskog

- Članovi udruge građana, klubova organizacija koji se određenim oblikom ZS bave u svojoj redovnoj djelatnosti ili su za istu osnovani, kao imatelji specijalističkih znanja

od značaja za sustav ZS-goranska služba spašavanja, lovci, planinari i mediji.

- Pravne osobe koje su opremljene i osposobljene za provođenje mjera ZS (za zaštitu okoliša, građevinske, komunalne, interventne službe hidro sustava, energetskog, vodoprivrednog, šumarstva, održavanja putova itd.).

ANALIZA STANJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA VRBOVSKO

Po donošenju Zakona o zaštiti i spašavanju te donošenje novih podzakonskih propisa na temelju navedenog Zakona o zaštiti i spašavanju, Grad Vrbovsko je realizirao sljedeće aktivnosti iz područja zaštite i spašavanja:

Od strane Gradskog vijeća donesena je 16.srpnja2009. god. Odluka o imenovanju stožera zaštite i spašavanja Grada Vrbovsko KL.: 810-01/09-01-3, UR.B.: 2193-01-02/ 09-01objavljeno u SN PGŽ br. 27/09.

Gradonačelnik Grada Vrbovskog donio je 03.08.2009. god. Plan pozivanja stožera zaštite i spašavanja KL: 810- 06/09-01-1.

Gradsko Vijeće na sjednici održanoj 12. 11. 2009 g usvojilo je izrađene Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za period 2009-2013. godine na području grada Vrbovskog KL.: 810-03/09-01-5.

U tijeku je izrada Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i Plana zaštite i spašavanja, po Ugovoru KL.: 214-02/09-01-6, od 17.11.2009. koji će biti završen i ažuriran početkom 2010. godine

Izrađen je prijedlog analize stanja sustava zaštite i spašavanja Grada Vrbovsko za 2008. - 2009. god. i upućen na razmatranje Gradskom vijeću.

Osigurana su sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta i zimske službe u iznosu od 800.000,00 kuna.

Grad Vrbovsko ima sklopljen Ugovor o zimskom održavanju nerazvrstanih cesta Grada Vrbovskog za period 2008.-2012. od 02.12.2008. KL.: 363-04/08-01-43 kao i Okvirni sporazum o izvođenju radova popravaka i održavanja nerazvrstanih cesta za period 2008.-2011. godine KL.: 406-09/08-01-9.

Za djelatnost vatrogastva 2008. g. osigurana su sredstva u iznosu od 515.132,00 kuna, a za 2009. g. 515.000,00 kuna.

Na sjednici Stožera ZS svi članovi upoznati su sa realiziranim zadaćama sukladno Programu.

U tijeku je ažuriranje Plana operativne provedbe Programa aktivnosti za građevine i otvorene prostore posebno ugrožene od nastanka i širenja požara i Plan motrenja, čuvanja i ophodnji, te dopunjene su mjere neovlaštenog pristupa za razdoblje visokog i vrlo visokog indeksa od požara PGŽ.

U tijeku je priprema za ažuriranje važeće Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara za područje Grada Vrbovskog.

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Gradsko vijeće donijelo je odluku o osnivanju i imenovanju stožera zaštite i spašavanja grada Vrbovskog , temeljem članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07) i članka 4., 5., 6. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga za zaštitu i spašavanje (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08). U stožer zaštite i spašavanja su imenovani:

1.Davorin Rački, zamjenik gradonačelnika - načelnik stožera

2. Stjepan Štefanac, (direktor Komunalac d.o.o.) - član

3. Zlatan Reljić, (Komunalac d.o.o.) - član

4. Nevenko Žagar, (Voditelj Odsjeka za kom. sustav) - član

5. Vlado Mufić, (komunalni redar) - član

6. Lenjinka Juričić-Mamilović, (načelnica PUZS Rijeka) - član

7. Dubravko Šragalj, (voditelj Doma zdravlja Vrbovsko) - član

8. Branko Piršić (zapovjednik PU, postaja Vrbovsko) - član

9. Dalibor Mareković (zapovjednik vatrogasne postrojbe Grada) - član

Stožer zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće.

ZAPOVJEDNIŠTVO CIVILNE ZAŠTITE

Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i članka 17. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga za zaštitu i spašavanje (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/ 08) predstavničko tijelo Grada Vrbovsko imenovat će Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Vrbovskog.

Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Vrbovsko zapovijedat će snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Grada.

DODATNE OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I CIVILNE ZAŠTITE

Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga zaštite i spašavanja i civilne zaštite za područje Grada Vrbovskog potrebno je odrediti na temelju Procjene ugroženosti stanovništva i materijalnih i kulturnih dobara. Nakon što ista bude potvrđena od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje bit će potrebno ustrojiti sve predviđene operativne snage ZS.

Potrebno je napraviti detaljnu analizu svih pravnih osoba i udruga građana na području Grada Vrbovskog kojima zaštita i spašavanje nije osnovna djelatnost te preispitati njihove mogućnosti uključivanja i provođenja operativnih zadaća zaštite i spašavanja.

Nakon uključivanja u sustav zaštite i spašavanja svih resursa na području Grada Vrbovsko sukladno Procjeni, formirat će se nedostajuće snage u smislu ustrojavanja postrojbi civilne zaštite.

Za provođenje mjere zbrinjavanja ugroženih i nastradalih građana, te osiguranja prehrane istih, potrebno je osposobiti i opremiti Društvo crvenog križa, koje će uz pomoć Odjela Zaštite i spašavanja, PUZS Rijeka formirati skupinu za osiguranje smještaja, hrane i pitke vode.

Povjerenici civilne zaštite bit će ustrojeni na nivoima gradova i općina sukladno donesenima Procjenama ugroženosti tih područja.

Sa svim davateljima materijalno-tehničkih sredstava ili usluga koje će se koristiti u provođenju mjera zaštite i spašavanja bit će potrebno zaključiti ugovor o korištenju istih.

PREVENTIVA I PLANOVI CIVILNE ZAŠTITE

U sklopu programa edukacije stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja i podizanju razine opće kulture o zaštiti i spašavanju na području Grada Vrbovsko, stručne službe trebale bi provoditi informiranje i upoznavanje građana sa izvanrednim situacijama i postupcima osobne i uzajamne pomoći, te pridržavanju naređenih mjera i postupaka operativnih snaga zaštite i spašavanja ako do istih dođe.

Po donošenju procjene ona bi trebala biti stavljena na Internet stranicu Grada Vrbovsko tako da postane

dostupna svim građanima i da se s njom upozna čim veći broj građana.

Građane je također potrebno upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112 i u kojem slučajevima se treba obratiti Županijskom centru 112.

Upoznavanje građana provođeno je i do sada putem sredstava javnog informiranja putem svakodnevnih priopćenja Županijskog centra 112.

Izrađen je Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara. Plan operativne provedbe programa aktivnosti za područje i financijski plan za provođenja zadaća iz programa vezanih za pripremu i provedbu protupožarne sezone.

ZAHTJEVI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U PROSTORNIM PLANOVIMA

Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju moguću mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanje sa stanovišta prostornog planiranja, uređenja, organizacije, razvoja i izgradnje prostora te je neophodno i mjere zaštite i spašavanja postaviti integralno, u svim vrstama u učešća u prostornom planiranju.

Osnovne planske smjernice i zahtjevi zaštite i spašavanja u planiranju prostora koji se primjenjuju u Prostorno planskoj dokumentaciji Grada Vrbovsko su:

- planiranje uvjeta za ravnomjerni demografski razvoj

- planiranje intenzivnijeg razvoja nerazvijenih dijelova, dislokacija industrije od gradskih naselja

- policentričnim razvojem mreže naselja postići ravnomjernu izgrađenost prostora izgrađenih struktura

- planiranim uređenjem prostora poboljšati infrastrukturu i komunikacijske uvjete

- stanovništvo u svim nivoima planiranja obuhvatiti mjerama zaštite i spašavanja što je novina u pristupu planiranja i uređenje prostora

Grad Vrbovsko i Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka u postupku donošenja prostornih planova vodi računa o ugradnji i specifičnih smjernica i zahtijeva zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja. Prostorni planovi moraju sadržavati:

- Mjere kojima se osigurava što bolja zaklonjenost stambenih, poslovnih i drugih građevina, smanjuje njihova izloženost i povredivost od identificiranih opasnost, mogućih katastrofa, velikih nesreća i akcidenata

- Mjere zaštite od poplave

- Mjere koje omogućavaju zaštitu od štetnog djelovanja voda, ekstremnih vremenskih uvjeta i erozije tla, klizišta

- Mjere zaštite od požara otvorenog prostora

- Mjere koje omogućuju opskrbu vodom i energijom u izvanrednim uvjetima katastrofa i nesreća

- Mjere koje omogućuju učinkovitije provođenje mjera civilne zaštite (sklanjanje, evakuacija, zbrinjavanje)

- Mjere zaštite od epidemija i epizotija

- Mjere zaštite od tuče i suša

- Mjere zaštite od iscrpljenja ili uništenja pojedinih prirodnih resursa i ekoloških zagađenja.

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

Službe i pravna osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Grada Vrbovskog.

Službe i pravne osobe koje imaju zadaću u sustavu zaštite i spašavanja a imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema svojim operativnim planovima.

Utvrđeni su načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav zaštite i spašavanja:

- Vatrogasne snage: Vatrogasna zajednica Grada Vrbovsko

- Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, ispostava Vrbovsko

VATROGASTVO

Okosnicu zaštite i spašavanja Grada Vrbovsko čine vatrogasne snage. Grad Vrbovsko naročito vodi računa o razvoju vatrogasnih snaga Gradu Vrbovsko. Vatrogasne snage u Gradu Vrbovsko čine slijedeća vatrogasna društva:

- Dobrovoljna vatrogasna društva: Vrbovsko, Severin na Kupi, Plemenitaš - Blaževci, Gomirje, Lukovdol, DI Vrbovsko, Željezničar - Moravice, Jablan i Veliki Jadrč.

Iz proračuna za 2008. god. za gore navedene vatrogasne snage predviđeno je 515.132,00 kn.

Za 2009. god za vatrogasnu zajednicu planirano 515.000,00 kn.

Vatrogasne postrojbe raspolažu vatrogasnim vozilima (navalna vozila, auto cisterne, vozila za gašenje šumskih požara, vozila za intervencije prilikom prometnih nesreća, vozila za prijevoz ljudi i zapovjedna vozila).

Također se može istaknuti da su vatrogasne postrojbe efikasno obavile sve zadaće u tekućoj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite.

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Za 2008. god. iz Proračuna Grada Vrbovsko GSS-a dodijeljeno je 10.000,00 kn. Crvenom križu dodijeljeno je 151.580,00 kn, Planinarskom društvu Kozarac 3.000,00 kn, Domu zdravlja 12.000,00 kn, HPD - Željezničar 3.000,00 kn.

Za 2009. Crvenom križu 117.580,00 kn, Crveni križ - služba traženja 34.000,00 kn, GSS-u 10.000,00 kn, HPD Željezničar 3.000,00 kn, PD Kozarac 3.000,00 kn. Sukladno podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima i podacima koje se odnose na daljnje materijalno tehničko i kadrovsko jačanje udruge u dijelu od značaja za sustav zaštite i spašavanja, utvrđene su aktivnosti koje se financiraju iz proračuna Grada u 2008. i 2009. god.

ZAKLJUČAK

Temeljem ove analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Vrbovskog, predlaže se sljedeći zaključak:

Kod redovnih situacija - manjih nesreća (kad nisu katastrofe ili velike nesreće) snage zaštite i spašavanja udovoljavaju potrebama Grada Vrbovskog. Sve redovne snage ZS, udruge građana i pravne osobe koje provode zadaće ili su od značaja za ZS ustrojene su na način da pružaju kvalitetnu pravovremenu pomoć građanima Grad Vrbovskog. Može se konstatirati da vatrogasne snage zadovoljavaju sve kriterije koji su propisani zakonom i podzakonskim propisima, kao i da njihova organiziranost, opremljenost i obučenost na zavidnoj razini. Možemo konstatirati da su vatrogasne postrojbe u ovom trenutku najbrojnija i najbolje organizirana snaga u sustavu zaštite i spašavanja na području Grad Vrbovskog. I dalje je potrebno sustavno ulagati u podizanju obučenosti, učinkovitosti i opremljenosti svih snaga ZS u cilju čim učinkovitijeg sustava zaštite ljudi i imovine na području Grada Vrbovskog. U izradi je Procjena ugroženosti stanovništva i materijalnih i kulturnih

dobara sukladno novom pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 38/08) te je stoga nemoguće točno utvrditi potrebu za formiranjem dodatnih operativnih snaga u zaštiti i spašavanju. U izradi je također i Plan zaštite i spašavanja.

Osnovne mjere koje treba poduzimati u cilju i unapređenja organizacije zaštite i spašavanja su:

- temeljem plana zaštite i spašavanja Grada Vrbovskog ostvariti utjecaj i postavljati zahtjeve kod izrade prostornih i urbanističkih planova općina i gradova poradi integralnog ugrađivanja mjera zaštite i spašavanja u planska rješenja i projektantske smjernice uređivanja prostora,

- predvidjeti upoznavanje najšireg stanovništva s ugrozama i načinima zaštite od ugroza, te ostvariti utjecaj na obučavanje i osposobljavanje građana za osobnu uzajamnu i skupnu zaštitu na neinstitucionalne načine putem medija, predavanja, brošura, letaka i slično,

- pratiti i utjecati na opremljenost pravnih osoba, ustanova i udruga koje se zaštitom i spašavanjem bave kao redovnom djelatnošću, a koje su od značaja za zaštitu i spašavanje odnosno koje imaju zadaće u zaštiti i spašavanju.

Do donošenja procjene ugroženosti obzirom na ugroženost Grada Vrbovskog i obzirom da ne postoje redovne službe koje se bave određenim vidom zaštite i spašavanja, potrebno je formirati postrojbe civilne zaštite opće namjene. Zbog toga neophodno je žurno donijeti odluku o ustrojavanju timova CZ jer u slučaju potrebe za angažiranjem istih neće postojati zakonski preduvjeti.

Klasa: 214-02/09-01-9

Ur. broj: 2193-01-01/09-1

Vrbovsko, 30. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr