SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 59. Srijeda, 30. prosinca 2009.
GRAD VRBOVSKO
73

56.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09 i 31/09) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 30. prosinca 2009. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi
za 2010. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi Grada Vrbovskog za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se djelatnosti, djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Vrbovsko kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim kulturnim djelatnostima:

- amatersko stvaralaštvo u glazbi, likovnoj umjetnosti i literarnom stvaralaštvu,

- bibliotečna djelatnost,

- likovne radionice,

- literarna manifestacija »Goranovo proljeće«,

- kulturno stvaralaštvo mladih,

- investicijsko i tekuće održavanje objekata kulture na području Grada Vrbovskog.

Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici promicanja kulture i kulturnih djelatnosti koje doprinose razvitku i unapređenju svekolikog kulturnog života u Gradu Vrbovskom.

Članak 2.

U 2010. godini Grad Vrbovsko sufinancirat će javne potrebe u kulturi kako slijedi:

- program knjižnične djelatnosti Gradske knjižnice Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko,

- program manifestacije »Goranovo proljeće,

- programi kulturno-umjetničkih društava,

- programe kulturnih ustanova i pojedinaca,

- te održavanje domova kulture i objekata kulturne baštine.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Vrbovskog za 2010. godinu.

Članak 4.

Za realizaciju ovog Programa planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 759.628,00 kuna, a raspoređuju se:

Članak 5.

Neraspoređena sredstva u iznosu od 6.775,00 kuna koristit će se za kulturne programe koji se pojave tijekom godine a koji nisu planirani ovim programom, a sredstva će se korisnicima dodijeliti temeljem posebne odluke gradonačelnika Grada Vrbovskog.

Članak 6.

Raspodjelu financijskih sredstava iz članka 4. ovog Programa obavlja Jedinstveni upravni odjel sukladno planu raspodjele i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovskog za 2010. godinu.

Članak 7.

Korisnici sredstava za kulturu dužni su do 28. veljače tekuće godine Jedinstvenom upravnom odjelu podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 612-01/09-01-7

Ur. broj: 2193-01-01/09-1

Vrbovsko, 30. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Dražen Mufić, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr