SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 59. Srijeda, 30. prosinca 2009.
GRAD VRBOVSKO
73

51.

Na temelju odredbe članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09 i 31/09), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 30. prosinca 2009. godine donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovskog
za 2010. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način izvršavanja Proračuna Grada Vrbovskog za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje prihodima i izdacima Proračuna, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Bilance prihoda i izdataka gdje se iskazuju svi prihodi što pripadaju Gradu te svi izdaci utvrđeni za financiranje javnih izdataka na razini Grada.

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.

Iznosi izdataka utvrđenih u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni izdaci Grada Vrbovskog u 2010. godini ne smiju, prema ovom Proračunu biti veći od odobrenog Proračuna.

Članak 4.

Nakon donošenja Proračuna, Odsjek za proračun, financije i nadzor Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrbovskog (služba Proračuna) dužan je izvijestiti proračunske korisnike o odobrenim sredstvima.

Članak 5.

Korisnici proračunskih sredstava ne mogu raspolagati sredstvima iznad iznosa utvrđenog u Posebnom dijelu Proračuna niti mogu preuzeti obveze na teret proračunskih sredstava iznad iznosa koji im je raspoređen u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 6.

Korištenje proračunskih sredstava Posebnog dijela Proračuna ovisit će o visini i dinamici ostvarenja prihoda Proračuna, a prioritet u izvršavanju izdataka imat će sredstva za materijalne troškove poslovanja.

Članak 7.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka Proračuna, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjela sredstava između proračunskih korisnika, predložit će se Gradskom vijeću izmjena i dopuna Proračuna.

Gradonačelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela s tim da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5%.

Članak 8.

Za izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je Gradonačelnik.

Članak 9.

Hitni i nepredviđeni izdaci koji se pojave tijekom proračunske godine podmiruju se iz sredstava rezervi utvrđenih godišnjim Proračunom. O korištenju rezerve Proračuna odlučuje Gradonačelnik.

Članak 10.

Naknade materijalnih prava zaposlenima u Upravnom odjelu Grada Vrbovskog isplaćivat će se temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Vrbovskog. Gradonačelnik utvrđuje vrijednost boda za obračun plaća zaposlenih.

Naknade materijalnih prava zaposlenih u pododsjeku »Pomoć u kući starijim osobama« isplaćivat će se temeljem Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Članak 11.

Sukladno članku 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) uz proračun za 2010. godinu donosi se i projekcija za slijedeće dvije proračunske godine.

Članak 12.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2010. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini jesu prihodi Proračuna za 2010. godinu.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2010. godine podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2010. godinu.

Članak 13.

Proračunski korisnici obvezni su dostaviti nadležnom upravnom odjelu Grada do 15.ožujka 2011. godine financijsko izvješće o korištenju odobrenih sredstava iz Proračuna za 2010. godinu te financijske planove za 2010. godinu usuglašene s odobrenim sredstvima u Proračunu za 2010. godinu.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 400-06/09-01-8

Ur. broj: 2193-01-01/09-1

Vrbovsko, 30. prosinca .2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Dražen Mufić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr