SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 58. Utorak, 29. prosinca 2009.
GRAD KRK
73

50.

Na temelju članka 28. stavak 1. i stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 14. prosinca 2009. godine, donijelo je

I. IZMJENU
Programa održavanja komunalne infrastrukture
u 2009. godini

Članak 1.

Opisni iskaz izvora sredstava i namjene sredstava iz Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/08) zamjenjuje se tabelom koja je prilog i sastavni dio ove I. Izmjene Programa i glasi:

Tabela 1.

I. IZMJENE PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2009. GODINU


Izvori sredstava Program 2009.

(I. izmjena)


1. Prihod od komunalne naknade 4.400.000,00 kn

2. Prihod od ostalih proračunskih pozicija 1.825.000,00 kn


UKUPNO: 6.225.000,00 kn


Namjena sredstava

I. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

(čišćenje javno-prometnih površina ? trgova, pješačkih zona, javnih prometnih površina,

osim javnih cesta, sanacija divljih deponija ? sanacija najkritičnijih lokacija na području Grada,

čišćenje obalnog pojasa i luke, dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i higijeničarsko

- veterinarska zaštita, potrošnja vode na javnim izljevima)


Program 2009.

(I. izmjena)


- poz. 3200 Čišćenje javnih površina 800.000,00 kn

- poz. 3119 Odvoženje odpada s javnih površina 150.000,00 kn

- poz. 3205 Sanacija divljih odlagališta 100.000,00 kn

- poz. 3118 Dezinsekc., dezinfekc., deratiz. i hig. veterinarska zaštita 150.000,00 kn

- poz. 3117 Potrošnja vode na javnim površinama 220.000,00 kn


UKUPNO: 1.420.000,00 kn


Namjena sredstava II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

(? održavanje javnih površina; popravci na javnim površinama, održavanje dječjih igrališta,

popravak dječjih sprava, održavanje javne fontane, održavanje autobusnih čekaonica, tekuće

održavanje postojećih čekaonica koje podrazumjeva razne popravke i zamjene dotrajalih ili

oštećenih djelova, postava ploča s imenima naselja, ulica, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl.,

postava ploča prema odluci Gradskog vijeća o promjenama naziva ulica i trgova, održavanje

jednog panoa, održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada: upravna zgrada Grada Krka,

Županijskih ispostava, Državnog inspektorata, održavanje ulica u naseljima; održavanje poljoprivrednih

puteva i šetnica; održavanje zelenih površina; svakodnevno uređivanje, košenje, pometanje, zaljevanje,

te općenito vođenje brige o nasadima prema godišnjem programu, popravak klupa, parkovnih

košarica za smeće; održavanje plaža ? tekuće održavanje plaža, montaža i demontaža opreme,

održavanje opreme, održavanje staza, sunčališta i ograda, elektroinstalacija, utrošak struje za

privremene priključke na plažama, te ostali radovi u funkciji tekućeg održavanja plaža kao

i investicijsko održavanje plaža sanacija pokosa, održavanje komunalne infrastrukture po MO

(komunalni prioriteti), održavanje gradskih zidina i trgova ? popravak oštećenja koji nastaju na

gradskim zidinama i trgovima, te čišćenje korova sa gradskih zidina, komunalna oprema;

nabavka klupa, nabavka dječjih sprava, nabavka ploča s imenima naselja, ulica, oznaka Grada i sl.,

nabavka posuda za otpad, nabavka rashladnog odra za groblje, itd.


Program 2009.

(I. izmjena)


- poz. 3107 Održavanje javnih površina 470.000,00 kn

- poz. 3209 Održavanje zelenih površina 1.500.000,00 kn

- poz. 3111 Održavanje plaža 400.000,00 kn

- poz. 3108 Održavanje objekata po mjesnim odborima 400.000,00 kn

- dio poz. 3112 Održavanje gradskih zidina i trgova 15.000,00 kn

- poz. 3141 Komunalna oprema 50.000,00 kn


UKUPNO: 2.835.000,00 kn


Namjena sredstava

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

(održavanje nerazvrstanih cesta ? redovno i pojačano održavanje, prometni zahvati, obnavljanje

horizontalne signalizacije, održavanje, dobava i postava vertikalne signalizacije, čišćenje slivnika

? obuhvaća radove na održavanju čistoće uličnih slivnika)


Program 2009.

(I. izmjena)


- poz. 3104 Održavanje nerazvrstanih cesta 600.000,00 kn


UKUPNO: 600.000,00 kn


Namjena sredstava

IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

(održavanje objekata javne rasvjete ? upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete,

snimanje te izrada pojektne dokumentacije za objekte i uređaje javne rasvjete za sve trafostanice

na području Grada Krka, utrošak el. energije za javnu rasvjetu, prigodna božićno-novogodišnja

i karnevalska dekorativna rasvjeta)


Program 2009.

(I. izmjena)


- poz. 3109 Održavanje javne rasvjete 450.000,00 kn

- poz. 3101 Električna energija 750.000,00 kn

- poz. 3110 Dekorativna rasvjeta 120.000,00 kn


UKUPNO: 1.320.000,00 kn


Namjena sredstava

V. ODRŽAVANJE GROBLJA

(čišćenje groblja sa košnjom trave 4 x godišnje, održavanje ? popravak ogradnih zidova groblja,

održavanje objekata na groblju - kapelica, mrtvačnica, seciraona, održavanje staza na groblju).


Program 2009.

(I. izmjena)


- poz. 3113 Održavanje groblja 50.000,00 kn


UKUPNO: 50.000,00 kn


Članak 2.

Ova I. Izmjena Programa stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/09-01/19

Ur. broj: 2142/01-01-09-3

Krk, 14. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Josip Staničić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=652&mjesto=51500&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr