SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 57. Ponedjeljak, 28. prosinca 2009.
OPĆINA PUNAT
73

102.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09), a u svezi s člankom 28. stavka 1. točke 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07) Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici 28. prosinca 2009. godine, donosi

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Punat za 2010. godinu

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama nesreća, velikih nesreća i katastrofa, a s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe, stožeri, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2010. godinu.

Smjernice se odnose na sljedeće:

1. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

1.1. Stožer zaštite i spašavanja

Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja. Osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće sa ciljem sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće na području Općine Punat. Stožer se sastaje dva puta godišnje, uoči protupožarne sezone i krajem godine, uoči donošenja proračuna.

1.2. Procjena ugroženosti

Sukladno Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (»Narodne

novine« broj 38/08), pristupilo se je izradi nove procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na području Općine Punat nakon čega će se pristupiti izradi Plana zaštite i spašavanja na području Općine Punat.

1.3. Plan intervencije u zaštiti okoliša

Jedinstveni upravni odjel Općine Punat rukovodi prikupljanjem operativnih planova intervencija lokalnih gospodarskih subjekata kod kojih postoji mogućnost onečišćenja okoliša.

1.4. Zaštita od požara

U 2010. godini Općina Punat postupat će sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, te ostalih aktivnosti sukladno Programu.

1.5. Održavanje nerazvrstanih cesta

Općina Punat ima sklopljen Ugovor o obavljanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Punat sa komunalnim društvom Črnika d.o.o. Po isteku Ugovora, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, pristupit će se sklapanju novog ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta.

1.6. Sustav za uzbunjivanje

Unaprijediti sustav uzbunjivanja građana, uspostaviti sustav veza svih sudionika zaštite i spašavanja. Posebno treba unaprijediti sustav uzbunjivanja građana u slučaju nesreća.

Jedinstveni upravni odjel Općine Punat da razmotrit će stanje postojećeg sustava za uzbunjivanje na području Općine Punat i predloži odgovarajuće mjere.

1.7. Informiranje javnosti

Vezano uz nekoliko gospodarskih subjekata kod kojih se javlja potencijalni rizik onečišćenja okoliša ili drugih akcidentnih situacija potrebno je na adekvatan način informirati mještane Punta i Stare Baške o potencijalnim opasnostima i načinu postupanja u slučaju istih. Isto tako planira se putem informativnih letaka u kojima bi bili navedeni načini postupanja u potencijalno opasnim situacijama, održavanjem odgovarajućih predavanja i okruglih stolova, informiranjem putem javnih medija te naposljetku i vježbi.

U Osnovnoj školi »Frtan Krsto Frankopan« i Dječjem vrtiću potrebno je provoditi sustavnu edukaciju djece o prepoznavanju akcidentne situacije te o postupcima koje treba poduzeti u slučaju iste.

Potrebno je iznaći način informiranja mještana na najbrži mogući način o eventualnim kriznim situacijama (putem povjerenika civilne zaštite za pojedina naselja, web portala, tiskanjem letaka sa informacijama što činiti i kome se obratiti u kriznim situacijama ili drugo).

2. VATROGASTVO

Općina Punat nema ustrojenu vatrogasnu službu već se sa Javnom vatrogasnom postrojbom grada Krka sklapa Ugovor o protupožarnoj organizaciji i ophodnji u tijeku turističke sezone u cilju zaštite od požara na otvorenom području gdje je potrebno rano otkrivanje nastanka požara i početak gašenja.

3. SKLONIŠTA

Na području Općine Punat nema javnih skloništa.

4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

4.1. Gorska služba spašavanja

Nastavit će se i u 2010. godini sa obavljanjem poslova zaštite i spašavanja.

4.2. Marina Punat, Brodogradilište Punat, Lučka kapetanija Rijeka - ispostava Punat i Udruga brodara

Općina Punat u suradnji s Lučkom kapetanija Rijeka - ispostavom Punat, Marinom Punat, Brodogradilištem Punat, Udrugom brodara sudjeluje u aktivnostima na zaštiti i spašavanju na moru.

4.3. Udruge lovaca, ovčara i pčelara

Za potrebe zaštite i spašavanja na kopnu, uz službe i pravne osobe kojim je zaštita i spašavanje redovna djelatnost, značajnu pomoć bi ostvarile i udruge lovaca, ovčara i pčelara koje su aktivne svojim djelovanjem na cijelom području Općine Punat tijekom cijele godine.

5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

5.1. Hrvatski crveni križ

Hrvatski crveni križ je humanitarna organizacija koja djeluje temeljem zakona. U Općini Punat postoji Udruga Bedem ljubavi - pokret majki za mir Punat i Udruga invalida kvarnerskih otoka Punat. Budući da u Općini Punat ne postoji ekipa prve pomoći, potrebno bi bilo organizirati se na volonterskoj bazi za upoznavanje s osnovama prve pomoći djeci i odraslima, osposobiti građane za njihovu samozaštitnu funkciju u izvanrednim situacijama kao i epidemija ili slično.

5.2. Dom zdravlja Krk i Policijska postaja Krk

Dodatne aktivnosti u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara na području Općine Punat provodi se i u suradnji sa Policijskom postajom Krk, kao i sa Domom zdravlja Krk, tijekom turističke sezone. Organizira se dodatni tim lječnika i medicinskog osoblja za rad u turističkoj ambulanti u Puntu za što se rezerviraju i sredstva u Proračunu Općine Punat. Također se angažira i dodatnog policijskog djelatnika u turističkoj sezoni, kako radi regulacije prometa, tako i radi sigurnosti građana, turista i njihove imovine.

5.3. Ostale pravne osobe

Na području Općine Punat registrirane su i djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave građevinarstvom, prijevozničkom i drugom sličnom djelatnošću od interesa za zaštitu i spašavanje te se one po potrebi u slučaju izvanrednih situacija, a u suradnji s drugim nadležnim službama, mogu sa svojim radnicima, poslovnim prostorima i postojećom mehanizacijom uključiti u pomoć žrtvama velikih nesreća i katastrofa.

U Općini Punat se sustavno provode mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za što se izdvajaju sredstva iz Proračuna Općine Punat.

Koordinaciju aktivnosti različitih službi, ustanova i drugih skupina građana u izvanrednim situacijama obavlja Stožer zaštite i spašavanja Općine Punat.

Klasa: 021-05/09-01/6

Ur. broj: 2142-02-01-09-6

Punat, 28. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Općinskog vijeća

Marijan Kereži, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=651&mjesto=51521&odluka=102
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr