SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 57. Ponedjeljak, 28. prosinca 2009.
OPĆINA PUNAT
73

94.

Na temelju članka 14. i 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 61. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06 i 73/08) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 28. prosinca 2009. godine donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Punat
za 2010. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način izvršavanja Proračuna Općine Punat za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje prihodima i izdacima proračuna, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Članak 2.

1. Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.

2. Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i račun financiranja, dok se posebni dio proračuna sastoji od plana rashoda i izdataka raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata za tekuću proračunsku godinu.

3. Proračun donosi Općinsko vijeće, na razini podskupine ekonomske klasifikacije za 2010. godinu te projekciju za 2011. - 2012. godinu na razini skupine ekonomske klasifikacije.

Članak 3.

Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim i izvanproračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu: korisnici), koji su u Posebnom dijelu proračuna određeni za nositelje sredstava po pojedinim pozicijama.

Korisnici mogu proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

Članak 4.

Korisnici koriste sredstva Proračuna u skladu sa svojim financijskim planovima, a sve raspoređeno u planove tekućih i razvojnih programa.

Članak 5.

Proračun se izvršava u skladu s njegovim likvidnim mogućnostima.

Članak 6.

Sredstva ostvarena po osnovi kamata prihod su Proračuna.

Članak 7.

Povrat više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih prihoda u Proračun, vratit će se uplatiocu sredstava na teret istih.

Članak 8.

Općinski načelnik može u okviru cjelokupnog obujma proračunskih sredstava mijenjati namjenu i visinu sredstava koja su u proračunu raspoređena za posebne namjena ako se time bitno ne ugrožava obavljanje poslove za koje su sredstva bila utvrđena.

O odluci iz st. 1. ovog članka Općinski načelnik mora izvijestiti Općinsko Vijeće na prvoj narednoj sjednici i predložiti Izmjenu i dopunu proračuna.

Članak 9.

Naredbodavatelji sredstava raspoređenih u Posebnom dijelu Proračuna su Općinski načelnik, zamjenik Općinskog načelnika ili pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 10.

Kod korisnika Proračuna, za zakonitu uporabu sredstava odgovoran je rukovoditelj korisnika proračuna.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/09-01/5

Ur. broj: 2142-02-02-4-09-4

Punat, 28. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Općinskog vijeća

Marijan Kereži, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=651&mjesto=51521&odluka=94
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr