SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina X. - broj 32. Utorak, 31. prosinca 2002.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 HTML

56.

Na temelju odredbi članka 18. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 92/94) i članka 19. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj 20. prosinca 2002. donijelo je

ODLUKU
o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski
za 2003. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način izvršavanja Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2003. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje prihodima i rashodima Proračuna, upravljanje imovinom i dugovima, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Članak 2.

Opći dio Proračuna se sastoji od bilance prihoda i rashoda te računa financiranja, a Posebni dio sadrži detaljan raspored rashoda po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama.

U bilanci prihoda i rashoda iskazuju se porezni, neporezni i ostali prihodi i primici što pripadaju Gradu te svi izdaci utvrđeni za financiranje javnih izdataka na razini Grada Novi Vinodolski.

U računu financiranja iskazuju se zaduživanja i otplata duga Proračuna za kapitalne izdatke, a što je povezano s financiranjem salda bilance prihoda i rashoda.

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.

Iznosi rashoda utvrđeni u Proračunu, smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni rashodi Grada Novi Vinodolski u 2003. godini ne smiju prema ovom Proračunu biti veći od odobrenih rashoda.

Gradonačelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela na zahtjev pročelnika upravnog odjela nositelja sredstava raspoređenih u tom razdjelu, s tim da umanjenje ili povećanje pojedine stavke ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih u stavci koja se umanjuje.

Članak 4.

Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima koji su u Posebnom dijelu Proračuna određeni za nositelje sredstava u pojedinim razdjelima po pojedinim pozicijama.

Proračunski korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i to do visine utvrđene u njegovu Posebnom dijelu.

Članak 5.

U roku od petnaest dana od donošenja Proračuna, Upravni odjel za financije, računovodstvo i planiranje, obvezan je izvijestiti sve korisnike o odobrenim sredstvima Proračuna za 2003. godinu.

Korisnici Proračuna - ustanove, dužni su nadležnim upravnim odjelima gradske uprave i Upravnom odjelu za financije, računovodstvo i planiranje u narednom roku od petnaest (15) dana dostaviti svoje financijske planove usuglašene sa odobrenim sredstvima u Proračunu.

Članak 6.

Korisnici proračunskih sredstava ne mogu raspolagati sredstvima iznad svote utvrđene u bilanci prihoda i rashoda Proračuna niti preuzimati obveze na teret proračunskih sredstava iznad svote koja im je raspoređena u Posebnom dijelu Proračuna.

Svi korisnici proračunskih sredstava obvezni su tromjesečno izvještavati nadležni upravni odjel o ostvarenim prihodima i izvršenju svog programa.

U slučaju dostatnih sredstava od vlastite djelatnosti ili drugih izvora, korisniku se mogu umanjiti Proračunom utvrđena sredstva.

Članak 7.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda Proračuna, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjelu sredstava između proračunskih korisnika, utvrdit će Gradsko vijeće izmjenom i dopunom važećeg Proračuna.

Gradonačelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela na zahtjev pročelnika upravnog odjela - nositelja sredstava raspoređenih u tom razdjelu, s tim da umanjenje ili povećanje pojedine stavke ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih u stavci koja se umanjuje.

Članak 8.

U okviru svog djelokruga i ovlasti, pročelnici upravnih odjela odgovorni su za provdbu ove Odluke o izvršenju proračuna, kako za naplatu i ubiranje prihoda iz svoje nadležnosti, tako i za izvršavanje svih izdataka sukladno namjenama i svotama utvrđenim u pojedinim razdjelima Posebnog dijela Proračuna.

Članak 9.

Za izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je gradonačelnik.

Članak 10.

Ugovore u svezi kupnje, prodaje, odnosno drugih oblika stjecanja i otuđenja nekretnina potpisuje gradonačelnik na temelju odluke Poglavarstva.

Članak 11.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka ili plasirati drugim pravnim osobama putem pozajmica, pod uvjetom da to ne ometa redovito izvršavanje proračunskih izdataka.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se plasirati samo s povratom do 31. 12. 2003. godine.

Članak 12.

Glede neravnomjerne dinamike priliva sredstava, Poglavarstvo utvrđuje prioritete izmirivanja obveza korisnicima.

Članak 13.

Grad se u 2003. godini, može zadužiti za kapitalne izdatke sukladno pozitivnim propisima do svote utvrđene u računu financiranja Proračuna.

O zaduživanju Grada radi kapitalnih ulaganja, iznad svote utvrđene u Proračunu, odluku donosi Gradsko vijeće.

Javne ustanove-korisnici ovog Proračuna, kojih je osnivač Grad, ne mogu se dugoročno zaduživati bez prethodne suglasnosti Gradskog vijeća.

Članak 14.

Prihodi koje ostvare upravni odjeli obavljanjem vlastite djelatnosti sastavni su dio prihoda Proračuna i uplaćuju se na račun Proračuna.

Prihodi s osnova kamata po pojedinom prihodu uplaćuju se na račun prihoda na koji se odnose.

Prihodi od naknada korisnika usluga, koje ostvaruju javne ustanove kojih je osnivač Grad, ustupaju se tim ustanovama.

Članak 15.

Ako prihodi koji pripadaju Proračunu budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u svoti većoj od propisane, pogrešno ili više naplaćena svota vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Rješenje o povratu sredstava donosi Upravni odjel za financije.

Članak 16.

Korištenje proračunskih sredstava za određene namjene provodi se na temelju pismenog naloga pročelnika nadle

žnog upravnog odjela, uz oznaku organizacijske, ekonomske i funkcijske klasifikacije rashoda/izdataka.

Članak 17.

Rashodi korisnika Proračuna izvršavat će se mjesečno u približnim dvanaestinama godišnjeg plana u skladu sa likvidnosnim mogućnostima Proračuna.

Dinamiku korištenja sredstava utvrđuje Upravni odjel za financije, računovodstvo i planiranje mjesečnim planovima za izvršavanje Proračuna, a na temelju iskazanih potreba proračunskih korisnika i procijenjenih prihoda Proračuna.

Upravni odjel za financije, računovodstvo i planiranje je obvezan sačiniti izvješće o ostvarenju Proračuna Grada Novi Vinodolski za prethodni mjesec u roku od 10 dana po isteku mjeseca te isti dostaviti gradonačelniku i pročelnicima upravnih odjela Grada.

Članak 18.

Korisnici Proračuna dužni su i odgovorni da postupak nabave roba i usluga obavlja sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 19.

Za hitne i nepredviđene izdatke koristit će se sredstva tekuće proračunske pričuve.

O korištenju tekuće pričuve Proračuna odlučuje gradonačelnik. Gradonačelnik je dužan jednom mjesečno izvijestiti Poglavarstvo o korištenju tekuće pričuve u proteklom mjesecu.

Članak 20.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2003. godine.

O viškovima prohoda ostvarenim u 2003. godini po godišnjem obračunu odlučuje Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski.

Članak 21.

Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski je obvezno izvijestiti Gradsko vijeće o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski za prvo polugodište 2003. godine do 5. kolovoza 2003. godine.

Članak 22.

Korisnici proračuna - ustanove čiji je osnivač Grad Novi Vinodolski primjenjuju računovodstveni sustav za Proračun.

Tijela Gradske uprave koja su proračunski odgovorna za ove ustanove obvezna su prikupiti, pregledati i uskladiti njihove polugodišnje i godišnje obračune, te ih dostaviti Upravnom odjelu za financije, računovodstvo i planiranje.

Upravni odjel za financije, računovodstvo i planiranje ima, a po nalogu Poglavarstva, pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem proračunskih korisnika, ustanova i društva čiji je osnivač, vlasnik ili suvlasnik Grad Novi Vinodolski, te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava.

Svi proračunski korisnici su obvezni dati Upravnom odjelu za financije, računovodstvo i planiranje sve potrebite podatke, isprave i izvješća koja se od njih zatraže.

Ako se prilikom nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrebljena protivno zakonu ili Proračunu izvijestit će o tome Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski i poduzeti mjere da se tako utrošena sredstva nadoknade, ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavki s koje su sredstva bila nenamjenski utrošena.

Članak 23.

U Upravnom odjelu za financije obavljaju se poslovi unutarnjeg nadzora radi provjere pravilnosti korištenja proračunskih sredstava te primjenjivanja zakona i ostalih propisa kod proračunskih korisnika.

Proračunski korisnici obvezni su inspektoru unutarnjeg nadzora omogućiti uvid u dokumentaciju potrebnu za provođenje unutarnjeg nadzora.

Izvješće o obavljenom nadzoru dostavlja se na znanje gradonačelniku mjesečno.

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2003. godine.

Klasa: 400-06/02-01/22

Ur. broj: 2107/02-01-02-1

Novi Vinodolski, 20. prosinca 2002.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Čulinović, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1&mjesto=51250&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr