SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 57. Ponedjeljak, 28. prosinca 2009.
GRAD NOVI VINODOLSKI
73

80.

Na temelju članka 15. Odluke o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/03 i 23/08), članka 44. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 30/09) gradonačelnik Oleg Butković, dipl. ing., dana 21. prosinca 2009. godine donosi

ZAKLJUČAK
o izmjenama i dopunama Zaključka o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole parkiranja, blokiranja i deblokiranja vozila na javnim parkiralištima
Grada Novi Vinodolski

Članak 1.

U Zaključku o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole parkiranja, blokiranja i deblokiranja vozila na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/08) u članku 4. stavku 3. riječi »Narodne novine broj 105/04« brišu se.

Članak 2.

Iza članka 8. dodaje se novi članak 8.a, koji glasi:

»Za korištenje javnih parkirališta s naplatom koriste se prema odredbama ovog Zaključka slijedeće vrste parkirnih karata:

- satna karta,

- mjesečna povlaštena parkirna karta i

- dnevna karta.«

Članak 3.

Članak 9. Zaključka mijenja se i sada glasi:

»Vrijeme naplate parkiranja na javnim parkiralištima pod naplatom, u prvoj i drugoj zoni, utvrđuje se kako slijedi:

- Od 1. svibnja do 30. rujna s radnim vremenom od 7,00 - 24,00 sata, za sva parkirališta osim parkirališta LUKAVICE od 1. lipnja do 30. rujna sa radnim vremenom od 8,00 do 22,00 sata.

- Od 1. listopada do 30. travnja s radnim vremenom od 7,00 do 22,00 sata za parkirališta CENTAR (škola), TRŽNICA, BRAJDA, VINODOLSKA ULICA i JURKOVO.

Naknada za parkiranje na javnim parkiralištima naplaćuje se radnim danom, subotom, nedjeljom i blagdanom.«

Članak 4.

Članak 10. Zaključka mijenja se i sada glasi:

»Cijenu parkirnih karata za pojedine zone i cijenu povlaštenih parkirnih karata određuje gradonačlenik Grada Novi Vinodolski.

U cijeni parkirne karte i povlaštene parkirne karte uključen je i pripadajući porez na dodanu vrijednost.«

Članak 5.

Članak 11. Zaključka mijenja se i sada glasi:

»Cijena satne parkirne karte određuje se za svaki započeti sat parkiranja i iznosi:

- 2,00 kn u prvoj i drugoj zoni naplate parkiranja u razdoblju od 1. listopada do 30. travnja,

- 4,00 kn u prvoj i drugoj zoni naplate parkiranja u razdoblju od 1. svibnja do 30. rujna.

Cijena dnevne parkirne karte iznosi:

- 100,00 kn u prvoj i drugoj zoni naplate parkiranja.«

Članak 6.

U članku 12. stavak 1. točka 1. mijenja se i sada glasi:

»- 50,00 (pedeset) kuna za fizičke osobe sa prebivalištem u zoni naplate parkiranja u razdoblju od 1. listopada do 30. travnja, odnosno 100,00 (sto) kuna u razdoblju od 1. svibnja do 30. rujna.«

Članak 7.

U članku 17. stavku 1. riječ »Poglavarstvo« zamijenjuje se rječju »gradonačelnik«.

Članak 8.

Članak 20. Zaključka mijenja se i sada glasi:

»Korisnik parkiranja na javnom parkiralištu s naplatom koji ne posjeduje valjanu satnu ili mjesečnu povlaštenu parkirnu kartu, ugovora s GKTD Ivanj d.o.o korištenje javnog parkirališta s naplatom sukladno odredbama čl. 21. do 25. ovog Zaključka.«

Članak 9.

Članak 21. Zaključka mijenja se i sada glasi:

»Dnevna parkirna karta (u daljnjem tekstu: dnevna karta), vrijedi na cijelom području naplate parkiranja neovisno o parkirališnim zonama, i to od trenutka izdavanja naloga za plaćanje dnevne karte od strane ovlaštene osobe GKTD Ivanj d.o.o. do isteka radnog vremena javnog parkirališta pod naplatom na dan kad je izdana.

Naplata dnevne karte obavlja se naplatom naloga za plaćanje dnevne karte putem žiro-računa GKTD Ivanj d.o.o., kod ovlaštenog naplatničara ili u naplatnoj parkirnoj kućici.

Izgled i sadržaj dnevne karte određuje GKTD Ivanj d.o.o.«

Članak 10.

Članak 22. Zaključka mijenja se i sada glasi:

»Ovlaštene osobe GKTD Ivanj d.o.o. koriste se odgovarajućom tehničkom opremom koja omogućuje evidentiranje mjesta i vremena parkiranja, marke, tipa, boje i registarske oznake vozila, te ispisivanje dnevne karte i naloga, a sve sukladno općim uvjetima ugovora o korištenju parkirališta propisanih ovim Zaključkom.

Dnevnu kartu i nalog izdaje osoba ovlaštena za kontrolu parkiranja, te ih na odgovarajući način pričvršćuje na vozilo.

Dostavljanje dnevne karte i naloga na način utvrđen u st. 2. ovog članka smatra se urednom dostavom, a svako

kasnije oštećenje ili uništenje istih nema utjecaja na valjanost dostavljanja i ne odgađa plaćanje dnevne karte.«

Članak 11.

Članak 23. mijenja se i sada glasi:

»Korisnik javnog parkirališta s naplatom koji koristi javno parkiralište prema ugovoru o parkiranju uz korištenje dnevne karte dužan je platiti dnevnu kartu u roku od osam dana od dana izdavanja iste.

Ako korisnik javnog parkirališta s naplatom ne plati dnevnu kartu u roku iz prethodnog stavka ovog članka, dužan je, osim iznosa dnevne karte, u daljnjih osam dana, platiti i stvarne troškove, te zakonsku zateznu kamatu, na što će ga se u nalogu upozoriti.

Ako korisnik javnog parkirališta s naplatom ne plati u danim rokovima, GKTD Ivanj d.o.o. pokrenut će protiv njega ovršni postupak.«

Članak 12.

U članku 24. Zaključka riječi: »ugovorne kazne« zamijenjuju se riječima: »dnevne karte«.

Članak 13.

U članku 25. stavku 1. Zaključka riječi: »ugovorne kazne« zamijenjuju se riječima: »dnevne karte«.

Članak 14.

U članku 27. stavku 3. Zaključka riječi: »ugovorne kazne« zamijenjuju se riječima: »dnevne karte«.

Članak 15.

U članku 29. stavku 2. Zaključka riječi: »ugovorne kazne« zamijenjuju se riječima »dnevne karte«.

Članak 16.

Ovaj Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole parkiranja, blokiranja i deblokiranja vozila na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski stupa na snagu 1. siječnja 2010. godine, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 024-01/09-01/66

Ur. broj: 2107/02-04-09-2

Novi Vinodolski, 21. prosinca 2009.

Gradonačelnik
Grada Novi Vinodolski
Oleg Butković, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=651&mjesto=51250&odluka=80
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr