SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 57. Ponedjeljak, 28. prosinca 2009.
GRAD NOVI VINODOLSKI
73

79.

Na temelju članka 24. stavak 6. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 79/ 07,125/07, 79/09 i 89/09) i članka 44. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 30/09) gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, dana 15. prosinca 2009. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Novi Vinodolski

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Savjet potrošača javnih usluga Grada Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: Savjet) kao stalno radno tijelo gradonačelnika Grada Novi Vinodolski.

Članak 2.

Savjet ima pet članova kojeg čine: savjetnik za kapitalne investicije Grada Novi Vinodolski, koji je ujedno predsjednik Savjeta, pročelnik upravnog tijela Grada Novi Vinodolski nadležnog za komunalni sustav, koji je ujedno zamjenik predsjednika Savjeta, predstavnik GKTD »Ivanj« d.o.o Novi Vinodolski, predstavnik KTD »Vodovod-Žrnovnica«, d.o.o. Novi Vinodolski, predstavnik udruge potrošača, koji su ujedno članovi Savjeta.

Članak 3.

U Savjet iz članka 1. ove Odluke imenuju se:

1. Vinko Kalanj, savjetnik za kapitalne investicije, za predsjednika,

2. Katarina Cvitković Pavelić, pročelnik, za zamjenika predsjednika,

3. Alen Bruketa, direktor GKTD »Ivanj« d.o.o. Novi Vinodolski, za člana,

4. Josip Stipeč, predstavnik KTD »Vodovod Žrnovnica« d.o.o. Novi Vinodolski, za člana,

5. Predstavnik Udruge potrošača, za člana.

Članak 4.

Savjet:

- prati ukupno stanje cijena javnih usluga na području Grada Novi Vinodolski,

- predlaže gradonačelniku mjere za unapređenje uvjeta i načina korištenja javnih usluga na području Grada Novi Vinodolski,

- razmatra i daje mišljenje gradonačelniku na prijedlog cijena javnih usluga na području Grada Novi Vinodolski,

- prati stanje i daje mišljenje gradonačelniku o utvrđivanju cijena javnih usluga na nediskriminirajući način,

- razmatra i očituje se o prijedlozima akata iz nadležnosti Gradskog vijeća, a koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na obveze i prava potrošača javnih usluga,

- obavlja i druge poslove posredno ili neposredno u vezi s zaštitom potrošača glede utvrđivanja cijena javnih usluga s ciljem poboljšanja uočenih negativnosti.

Članak 5.

Savjet radi na sjednicama. O radu na sjednici vodi se zapisnik.

Sjednicu saziva predsjednik, predlaže dnevni red, predsjedava i upravlja sjednicom, te potpisuje zaključke što ih donosi Savjet.

Ako je predsjednik spriječen zamjenjuje ga, sa svim ovlastima predsjednika, zamjenik predsjednika.

Savjet može održati sjednicu ako je sjednici nazočna većina članova Savjeta.

Odluke iz svog djelokruga Savjet donosi javnim glasovanjem ako je sjednici nazočna većina svih članova Savjeta.

Predsjednik Savjeta može, po svojoj ocjeni, pozvati na sjednicu i osobe koje mogu doprinijeti u radu Savjeta, ali bez prava odlučivanja.

Sjednicu saziva predsjednik prema potrebi, a dužan ju je sazvati u roku od 3 dana nakon što to zatraži većina članova Savjeta.

Ako sjednicu ne sazove predsjednik Savjeta u roku iz prethodnog stavka ovoga članka, sjednicu će sazvati zamjenik predsjednika.

Članak 6.

Kada Savjet podnosi izvješće ili prijedlog gradonačelniku, stajalište ili prijedlog Savjeta obrazložit će predsjednik Savjeta.

Članak 7.

Savjet ne može samostalno istupati u javnosti, već samo putem gradonačelnika.

Članak 8.

Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Savjeta imenuju se na vrjieme dok traje mandat gradonačelnika koji ih je imenovao.

Članak 9.

Administrativni poslovi za Savjet obavljaju se u upravnom odjelu Grada Novi Vinodolski nadležnom za komunalno gospodarstvo.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 333-01/09-01/2

Ur. broj: 2107/02-04-09-2

Novi Vinodolski, 15. prosinca 2009.

Gradonačelnik
Grada Novi Vinodolski
Oleg Butković, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=651&mjesto=51250&odluka=79
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr