SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 57. Ponedjeljak, 28. prosinca 2009.
GRAD NOVI VINODOLSKI
73

77.

Na temelju članka 12. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (»Narodne novine« RH broj 1/07) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine PGŽ« broj 28/09 i 30/09 - ispravak) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 8. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada
Novi Vinodolski za 2010. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2010. godinu za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće), za 2010. godinu koja se osiguravaju u Proračunu Grada Novi Vinodolski.

Članak 2.

Sredstva planirana u Proračunu Grada Novi Vinodolski za 2010. godinu za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću iznose 80.000,00 kn.

Članak 3.

Iznos sredstava za svakog člana u Gradskom vijeću utvrđuje se u visini od 6.015,04 kn tako da se pojedinoj političkoj stranci raspoređuju sredstva razmjerno broju njenih članova u Gradskom vijeću u trenutku konstituiranja, a kako slijedi:

- Hrvatska demokratska zajednica 9 54.135,34 kn

- Socijaldemokratska partija Hrvatske 2 12.030,08 kn

- Primorsko-goranski savez 1 6.015,04 kn

- Hrvatska narodna stranka 1 6.015,04 kn

Članak 4.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama, također pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Gradskog vijeća u trenutku konstituiranja, tako da političkoj stranci pripada pravo na naknadu u visini od:

- Hrvatska demokratska zajednica 2 1.203,00 kn

- Socijaldemokratska partija Hrvatske 1 601,50 kn

Članak 5.

Ukoliko se tijekom navedenog razdoblja izmijeni sastav Gradskog vijeća, sredstva raspoređena ovom Odlukom neće se preraspodijeliti.

Članak 6.

Sredstva utvrđena u članku 3. i 4. ove Odluke, doznačuju se na žiro račun ogranka političke stranke.

Članak 7.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 007-01/09-01/6

Ur. broj: 2107/02-01-09-1

Novi Vinodolski, 17. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Neven Pavelić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=651&mjesto=51250&odluka=77
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr