SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 57. Ponedjeljak, 28. prosinca 2009.
GRAD NOVI VINODOLSKI
73

76.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/ 03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 8. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2009. godine, donosi

PROGRAM
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2010. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori prihoda za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i opseg poslova održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture sa procjenom pojedinih troškovnih-proračunskih stavki po djelatnostima za 2010. godinu.

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim Programom, u kunama, kako slijedi, su:


VRSTA PRIHODA Planirano


Komunalna naknada 4.900.000,00


Naknada za koncesije u komunalnoj djelatnosti 30.000,00


Zakup javne površine 450.000,00


Šumski doprinos 620.000,00


UKUPNO: 6.000.000,00


Članak 3.

Za potrebe redovnog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture prihodi iz članka 2. ovog Programa raspoređuju se, izraženo u kunama, kako slijedi:


VRSTA RASHODA Planirano


1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH
POVRŠINA


1.1. Čistoća prometnica i javnih površina 500.000,00


1.2. Troškovi DDD i higijen. službe 125.000,00


1.3. Intervencije temeljem odluka kom. redara 25.000,00


1.4. Ekološki program i akcije 5.000,00


UKUPNO: 655.000,00


2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA


2.1. Održavanje javnih i zelenih površina 1.690.000,00


2.2. Održavanje pomorskog dobra 217.500,00


UKUPNO: 1.907.500,00


3. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA


3.1. Održavanje kolničkog zastora 1.085.000,00


3.2. Oprema ceste 100.000,00


3.3. Održavanje zemljišnog pojasa uz cestu 150.000,00


3.4. Održavanje objekata za cestovnu

odvodnju 10.000,00


3.5. Zimska služba 50.000,00


3.6. Održavanje potpornih i obložnih zidova 50.000,00


3.7. Hitne intervencije, popravci uspostava

privremenog prometnog. režima 5.000,00


3.8. Održavanje natpisnih ploča naselja i ulica 5.000,00


UKUPNO: 1.455.000,00


4. ODRŽAVANJE OBORINSKE ODVODNJE


4.1. Održavanje slivnika i rešetki obor.

odvodnje na javnim površinama 119.000,00


4.2. Održavanje kolektora obor. odvodnje 230.500,00


4.3. Izvanredna čišćenja slivnika, rešetki i

cjevovoda 34.000,00


4.4. Dežurstva i intervencije (na bazi 50 h) 8.000,00


4.5. Uklanjanje pijeska, smeća i naplavina

nakon oborina (na bazi 79 h) 10.000,00


UKUPNO: 401.500,00


5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE


5.1. Održavanje objekata javne rasvjete 580.000,00


5.2. Trošak struje za javnu rasvjetu 950.000,00


UKUPNO: 1.530.000,00


6. DEKORACIJA I ILUMINACIJA 50.000,00


7. HITNE INTERVENCIJE 1.000,00


SVEUKUPNO (1 do 7) 6.000.000,00


Članak 4.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Gradonačelnika Grada Novi Vinodolski.

Gradonačelnik je dužan Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski podnijeti Izvješće o izvršenju ovog Programa do kraja ožujka 2011. godine.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 363-02/09-01/39

Ur. broj: 2107/02-01-09-1

Novi Vinodolski, 17. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Neven Pavelić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=651&mjesto=51250&odluka=76
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr