SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 57. Ponedjeljak, 28. prosinca 2009.
GRAD NOVI VINODOLSKI
73

75.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 8. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2009. godine donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2010. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori prihoda za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po djelatnostima i namjenama istih sa procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme u razdoblju od 1. 1. 2010. do 31. 12. 2010. godine.

Članak 2.

Prihodi za razdoblje od 1. 1. 2010. do 31. 12. 2010. godine po dinamici, pojedinačno za svaku godinu i po vrsti prihoda, izraženo u kunama, su:


VRSTA PRIHODA Planirano


Komunalni doprinos 6.450.000,00


Naknada za priključenje i naknada za

gradnju vodoopskrbe 2.500.000,00


Sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i

energetsku učinkovitost 1.000.000,00


Sufinanciranje Primorsko-goranske županije

za projekte vodoopskrbe zaleđa 100.000,00


Ostali proračunski prihodi 2.020.000,00


UKUPNO: 12.070.000,00


Članak 3.

Ukupni prihod iz članka 2. ovog Programa raspoređuje se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, izraženo u kunama, kako slijedi:


VRSTA RASHODA Planirano


A. JAVNE POVRŠINE


Nabavka i postava javnog sanitarnog čvora

u Klenovici 150.000,00


UKUPNO: 150.000,00


B. NERAZVRSTANE CESTE


Izrada projekata nerazvrstanih cesta 250.000,00


Sufinanciranje ŽUC-a za proširenje ceste

Krmpotska Ruka - Krmpote Polje 250.000,00


Revizija projektne dokumentacije PZ Kargač 45.000,00


Sanacija Vinodolske ulice u N. Vinodolskom 750.000,00


Sanacija prilaza Jurkovo 170.000,00


Sanacija prilaza Krasa 90.000,00


Sanacija prilaza Stube II 195.000,00


Sanacija zavjetnog stepeništa Sv. Margarete

u Klenovici 680.000,00


Probijanje dijela cesta u Smokvici 850.000,00


Sanacija dijela Dugačke ulice u Smokvici 130.000,00


Otplata anuiteta Korzo hrvatskih branitelja 399.000,00


Otplata anuiteta Zatrep 53.000,00


Otplata anuiteta Pod Osap 45.000,00


Otplata anuiteta Dugno Povile 133.000,00


Otplata anuiteta Obala P. Krešimira IV. 21.000,00


UKUPNO: 4.061.000,00


C. JAVNA RASVJETA


Izrada projekata javne rasvjete 200.000,00


Gradnja JR Bahalin-Zagonjska ul. 400.000,00


Otplata anuiteta Korzo hrvatskih branitelja 49.000,00


Otplata anuiteta Zatrep 20.000,00


Otplata anuiteta Dugno Povile 16.000,00


UKUPNO: 685.000,00


D. GROBLJA


Sufinanciranje Ivanja za rekonstrukciju

mrtvačnice u Novom Vinodolskom

(projektiranje) 70.000,00Sufinanciranje Ivanja za gradnju mrtvačnice

u Povilama (otplata anuiteta Ivanja) 83.000,00


Sufinanciranje Ivanja za gradnju mrtvačnice

u D. Zagonu (otplata anuiteta Ivanja) 40.000,00


UKUPNO: 193.000,00


E. TROŠKOVI PRIPREME GRADNJE


Otkup zemljišta za gradnju komunalne

infrastrukture 300.000,00


Ostali troškovi gradnje komunalne infrastrukture 40.000,00


Geodetske podloge i elaborati komunalne

infrastrukture 160.000,00


UKUPNO: 500.000,00


F. OPSKRBA PITKOM VODOM


Sufinanciranje Vodovoda Žrnovnica za

projektiranje vodoopskrbe gornje zone Grada 300.000,00


Sufinanciranje vodoopskrbe naselja Krasa 500.000,00


Sufinanciranje Vodovoda-Žrnovnica za gradnju

vodoopskrbe naselja Sibinj (otplata kredita) 660.000,00


Sufinanciranje Vodovoda Žrnovnica za

gradnju vodoopskrbe naselja Bater (otplata

kredita) 1.110.000,00


UKUPNO: 2.570.000,00


G. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA


Sufinanciranje odvodnje Pod Sv. Mikulj

(ugovoreno 2008.) 1.000.000,00


Sufinanciranje Ivanja za gradnju odvodnje

Šenoina-Kralja Zvonimira 470.000,00


Sufinanciranje Ivanja za gradnju odvodnje

Krasa - II. faza 300.000,00


Sufinanciranje Ivanja za gradnju sistema

odvodnje otpadnih voda uz ŽC.5064 (otplata

anuiteta Ivanja) 164.000,00


Sufinanciranje Ivanja za gradnju odvodnje

naselja Kalvarija (otplata anuiteta) 63.000,00


Otplata anuiteta - odvodnja naselja Kalvarija 8.000,00


Otplata anuiteta - odvodnja Korzo hrvatskih

branitelja 26.000,00


UKUPNO: 2.031.000,00


H. DEPONIRANJE OTPADA I
ZAŠTITA OKOLIŠA


Sufinanciranje Ivanja za sanaciju deponije

Duplja 1.712.000,00


Program zaštite okoliša 84.000,00


Praćenje onečišćenja okoliša 84.000,00


UKUPNO: 1.880.000,00


SVEUKUPNO A+B+C+D+E+F+G+H 12.070.000,00


Članak 4.

Realizacija Programa iz članka 3. točaka A., B., C., D. i E., financirati će se iz sredstava komunalnog doprinosa te ostalih nenamjenskih proračunskih prihoda.

Otplata anuiteta po kreditnom zaduženju Vodovoda Žrnovnice d.o.o., kao i troškovi izrade projektne dokumentacije iz članka 3. točke F. tereti troškovnu stranu Proračuna za 2010. godinu u iznosu od 2.570.000,00 kn, a finan

cira se iz naknade za priključenje i naknade za gradnju vodoopskrbe (koju određuje isporučitelj usluge), te ostalih nenamjenskih proračunskih prihoda.

Točka G. članka 3. ovog programa - Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda u ukupnom iznosu 2.031.000,00 kn financira se dijelom iz naknade za priključenje, te ostalih nenamjenskih proračunskih prihoda, uključujući i otplatu anuiteta po kreditnom zaduženju Ivanja.

Članak 5.

Trošak sanacije deponije »Duplja«, te programi i izvješća iz područja zaštite okoliša u ukupnom iznosu od 1.880.000,00 kn, financirati će se dijelom nenamjenskih proračunskih prihoda, a dijelom iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Članak 6.

Realizaciju Programa iz članka 3. točke F. operativno provodi KTD »Vodovod Žrnovnica« d.o.o., kojem je Grad Novi Vinodolski prenio javne ovlasti.

Realizaciju Programa iz članka 3. točaka D., G. i H. koji se odnose gradnju groblja, gradnju objekata i uređaja odvodnje otpadnih voda i na sanaciju deponije »Duplja« provodi GKTD »Ivanj« d.o.o. kojem je Grad prenio javne ovlasti.

Trgovačka društva iz stavka 1. i 2. ovog članka, dužna su izvješće o realizaciji dijela Programa, utvrđenog ovim člankom, podnijeti Gradonačelniku Grada Novi Vinodolski do kraja mjeseca veljače za prethodnu godinu.

Članak 7.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Gradonačelnika Grada Novi Vinodolski.

Gradonačelnik je dužan Gradskom vijeću podnijeti Izvješće o izvršenju ovog Programa najkasnije do kraja ožujka 2011. godine.

Članak 8.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 363-02/09-01/40

Ur. broj: 2107/02-01-09-1

Novi Vinodolski, 17. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Neven Pavelić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=651&mjesto=51250&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr