SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 56. Četvrtak, 24. prosinca 2009.
KOMUNALNO DRUŠTVO KD VODOVOD I ČISTOĆA CRES MALI LOŠINJ D.O.O
73

2.

Na temelju članka 20. stavak 2. i st. 3 Zakona o komunalnom gospodarstvu - Pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) te članka 38. toč. 14. Društvenog ugovora, Skupština društva Vodovoda i čistoće Cres Mali Lošinj d.o.o., na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2009. godine donosi

ODLUKU
o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način plaćanja i visinu cijena komunalnih usluga:

- opskrbe vodom,

- odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda,

- odvoza i odlaganja otpada i fekalija,

- pogrebnih usluga,

- davanje u zakup prodajnih mjesta u ribarnici.

Članak 2.

Obračun komunalne usluge plaća se isporučitelju komunalne usluge na način i prema cijenama utvrđenim ovom odlukom.

Obveznik plaćanja cijene komunalne usluge je vlasnik nekretnine ili korisnik kada je to vlasnik prenio na korisnika ugovorom.

Članak 3.

Potrošač može račun za komunalnu uslugu platiti na način utvrđen važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Rok za podmirenje računa za komunalnu uslugu otisnut je na svakom ispostavljenom računu.

Ukoliko potrošač ne plati račun u roku iz stavka 1. ovog članka, isporučitelj će zaračunati zatezne kamate u skladu s važećim zakonskim propisima.

Članak 5.

Potrošač je dužan pismeno izvijestiti isporučitelja usluge o svakoj promjeni vlasništva nekretnine, adrese kao i svakoj drugoj bitnoj promjeni odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od nastanka promjene. Promjena obvezuje isporučitelja od dana primitka iste.

Članak 6.

Potrošač ima pravo prigovora (reklamacije) na obračun komunalne usluge u pismenom obliku u roku od 15 dana od izdavanja računa.

Isporučitelj komunalne usluge dužan je odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dostave prigovora.

Ako je isporučitelj komunalne usluge uvažio prigovor, dužan je izvršiti usklađivanje obračuna u poslovnim knjigama najkasnije do ispostavljanja narednog računa s novim obračunom.

II. OBRAČUN KOMUNALE USLUGE I DOSTAVA RAČUNA

1. Obračun opskrbe vodom

Članak 7.

Obračun opskrbe (potrošnje) vodom obavlja se prema broju kubičnih metara m3 isporučene vode potrošaču što se utvrđuje očitanjem brojila na vodomjeru i primjenom tarifnog sustava.

Isporučitelj komunalne usluge opskrbe vodom račun ispostavlja za razdoblje od mjesec dana.

Članak 8.

Očitavaju se samo službeni vodomjeri koji su smješteni u odgovarajućim vodomjernim oknima na javnim površinama. Interni vodomjeri unutar zgrada koji su sami vlasnici nekretnina postavljali ne očitavaju se niti se vrši obračun opskrbe vodom.

Članak 9.

Isporučitelj komunalne usluge opskrbu vodom vrši autocisternama i brodovima-vodonoscima u područjima bez javnog vodovodnog sustava temeljem Zakona o otocima (»Narodne novine« broj 34/99 i 32/02) te Naputka o postupku i načinu provedbe opskrbe otočnih domaćinstava pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom (»Narodne novine« broj 90/02).

Članak 10.

U slučaju neispravnosti vodomjera iz bilo kojeg razloga, obračun opskrbe vodom za taj mjesec (kad je vodomjer bio neispravan) ispostavlja se potrošaču na osnovu prosječnog utroška vode u posljednje dvije godine u odnosnom mjesecu kada je vodomjer bio neispravan.

Članak 11.

Isporučitelj komunalne usluge opskrbe vodom može na pismeni zahtjev osloboditi potrošača plačanja dijela usluge za količinu vode iznad 200 m3, ako je zbog kvara uzrokovanog višom silom istekla količina vode više od 200 m3 u jednom mjesecu.

Ukoliko je do veće potrošnje vode došlo zbog propusta potrošača da zaštiti vodovodne instalacije na internoj vodovodnoj mreži od termičkog udara, isporučitelj neće osloboditi potrošača obveze plačanja usluge opskrbe vodom.

Članak 12.

Potrošač je dužan očitavatelju komunalne usluge omogućiti očitavanje i kontrolu vodomjera i spremišta vodomjera.

Članak 13.

Cijena metra kubičnog opskrbe vodom (potrošnje) utvrđuje se različito za kućanstva te za sve ostale potrošače i različito kroz vremenska razdoblja tijekom godine po sljedećem tarifnom sustavu:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka o naćinu plaćanja   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr