SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 56. Četvrtak, 24. prosinca 2009.
OPĆINA DOBRINJ
73

74.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09 ), članka 9. i 48. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/09) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/09), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 5. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2009. godine donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini

Članak 1.

Ovim Programom 0103 utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području općine Dobrinj za 2010. godinu i to:

a) opseg radova i održavanja komunalne infrastrukture

b) financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim Programom su:

1. prihodi od komunalne naknade 600.000,00 kn

2. ostali prihodi iz proračuna 5.645.000,00 kn

UKUPNO 6.245.000,00 kn

Članak 3.

Rashodi obuhvaćaju sljedeće:

1. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA Aktivnost A101031

A. Održavanje javnih površina

Održavanje čistoće javnih površina i održavanje javnih zelenih površina temeljem ugovora o godišnjem održavanju ugovaraju se s trgovačkim društvom »Komun« d.o.o. u vlasništvu Općine Dobrinj, najvećim dijelom, na stavci: uređenje prostora te s trgovačkom društvom »Lumin« iz Krka. Čišćenje i održavanje se obavlja prema unaprijed planiranim ciklusima i potrebama, kako slijedi:

Pozicija

- uređenje spomenika 30.000,00 kn 26

- uređenje javne površine Meline 60.000,00 kn 27

- uređenje javne površine Gabonjin 70.000,00 kn 28

- uređenje javne površine Žestilac 60.000,00 kn 29

- uređenje javne površine Čižići 70.000,00 kn 30

- uređenje okoliša crkve Šilo 80.000,00 kn 31

- uređenje okoliša crkve Klimno 60.000,00 kn 32

- uređenje cisterne Čižići 40.000,00 kn 33

- okoliš crkve Sv. Ivan 85.000,00 kn 36

- deratizacija i dezinsekcija 50.000,00 kn 51

- usluge čišćenja, pranja i sl.
(javni WC) 85.000,00 kn 52

- ostale komunalne usluge,
saniranje deponija 85.000,00 kn 53

- veterinarske usluge 30.000,00 kn 54

- geodetsko-katastarske usluge 300.000,00 kn 60

- planovi gospodarenja i intervencija 50.000,00 kn 61

- izmjena prostornog plana 85.000,00 kn 62

- usluge nadzora 150.000,00 kn 63

- projekt poslovna zgrada Čižići 30.000,00 kn 64

- projekti 150.000,00 kn 65

- arhitektonski projekti 85.000,00 kn 66

- uređenje prostora - TD »Komun« 800.000,00 kn 70

- uređenje prostora - »Lumin« 480.000,00 kn 71

- kapitalna pomoć trg.društvu
»Komun« 300.000,00 kn 72

- urbanistički planovi uvala Soline 300.000,00 kn 73

- urbanistički plan Šilo 300.000,00 kn 74

- urbanistički plan radna zona
Brestovica 200.000,00 kn 75

- ostale nespomenute usluge 85.000,00 kn 77

- vodna naknada 25.000,00 kn 87


Ukupno 4.145.000,00 kn

B. Odvoz smeća

Skupljanje i odvoz smeća te odlaganje komunalnog otpada na uređena odlagališta povjereno je komunalnom društvu »Ponikve« d.o.o. u suvlasništvu jedinica lokalne samouprave otoka Krka.

- iznošenje i odvoz smeća 150.000,00 kn 50

- razvoj djelatnosti gospodarenja
otpadom 80.000,00 kn 167


Ukupno 230.000,00 kn


UKUPNO A + B 4.375.000,00 kn


2. ODRŽAVANJE GROBLJA Aktivnost A101032

Održavanje groblja i obavljanje pogrebnih poslova dodjeljeno je obrtu »Komunalac« vl. Turčić Marije za

groblja u Polju, Dobrinju i Sužanu i »Usluge Cvelić« vl. Cvelić Josipa za groblja Kras, Gabonjin i Rasopasno.

- održavanje groblja 50.000,00 49

3. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Aktivnost A101033

- usluge tekućeg i investicijskog
održavanja cesta 85.000,00 kn 39

- jalovina za popravak puteva 85.000,00 kn 40

- prometna signalizacija 50.000,00 kn 41

- premještanje kamenog suhozida 50.000,00 kn 42

- uređenje puta Gabonjin-Brgud 50.000,00 kn 43


UKUPNO 320.000,00 kn

4. JAVNA RASVJETA
Aktivnost A101034

Održavanje javne rasvjete ugovoreno je s obrtom »EL-AN« vl. Anđelka Gržetića iz Šila.

- potrošnja električne energije 450.000,00 kn 10

- usluge tekućeg i investicijskog
održ. opreme 250.000,00 kn 37

- novogodišnja dekoracija 35.000,00 kn 38


UKUPNO 735.000,00 kn

5. ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA
Aktivnost A101035

- materijal za građ. objekte 85.000,00 kn 12

- beton 85.000,00 kn 13

- usluge tekućeg i investicijskog
odr. građ. objekata 85.000,00 kn 17


UKUPNO 255.000,00 kn

6. OPSKRBA VODOM
Aktivnost A101036

- potrošnja vode tuševa na plažama,
zalijevanje i ostalo 140.000,00 kn 48

7. ODRŽAVANJE OBALE I MORSKIH PRISTANIŠTA Aktivnost A101039

- usluge tekućeg i investicijskog
održavanja morskih pristaništa 85.000,00 kn 44

- nasipavanje plaža 85.000,00 kn 45

- Lučka uprava - vađenje
mulja Klimno 200.000,00 kn 191


UKUPNO 370.000,00 kn


SVEUKUPNO 1-7 6.245.000,00 kn


Članak 4.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj koji je dužan podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa do kraja ožujka 2010. godine.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 400-08/09-161/01

Ur. broj: 2142-04-09-05-29

Dobrinj, 21. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Alen Šamanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr