SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 56. Četvrtak, 24. prosinca 2009.
OPĆINA DOBRINJ
73

72.

Temeljem članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/09) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 5. sjednici, održanoj 21. prosinca 2009. godine, donosi obrazloženje plana proračuna Općine Dobrinj kroz program 0101

OPĆE JAVNE USLUGE
na području Općine Dobrinj u 2010. godini

Članak 1.

Osnovna zadaća Općine Dobrinj je kontinuirano unapređenje kvalitete života i rada na području općine Dobrinj putem pružanja izvrsne usluge, omogućavanjem participacije u odlučivanju, odgovornim upravljanjem javnim dobrima, protokom informacija te nadasve ljubaznim, efikasnim i transparentnim radom administracije, kako bi općina Dobrinj kao mjesto življenja bila poželjno i sigurno područje u kojem je ugodno živjeti. Općinska uprava nastojat će uvijek biti u službi svih svojih građana.

Članak 2.

Poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Dobrinj obavlja Jedinstveni upravni odjel u kojem je zaposleno šest službenika i Općinski načelnik ,kao izvršno tijelo Općine, koji je s njima u pitanjima iz radnog odnosa izjednačen. Predstavničko tijelo Općine je Općinsko vijeće koje broji trinaest članova. Sredstva potrebna za ostvarenje programa su:

IZDACI OPĆINSKE UPRAVE

Aktivnost A101011: Pozicija


- plaće za zaposlene 900.000,00 1

- ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 2

- doprinos za zdravstveno osiguranje 140.000,00 3

- doprinos za zapošljavanje 20.000,00 4

- službena putovanja 100.000,00 5

- naknade za prijevoz na posao/s posla 70.000,00 6

- stručno usavršavanje zaposlenika 30.000,00 7

- uredski i ostali materijal 85.000,00 8

- mreža električne energije 240.000,00 9

- materijal i dijelovi za tek.
i inv. održavanje 85.000,00 11

- usluge telefona 50.000,00 14

- poštarina 55.000,00 15

- ostale usluge komunikacije 50.000,00 16

- računalne usluge 60.000,00 67

- usluge razvoja softvera 50.000,00 68

- zgrada općine - prva pasivna
otočka kuća 1.000.000,00 68.1

- nabava računala i računalne opreme 20.000,00 212

- nabava uredskog namještaja 50.000,00 213


UKUPNO 3.055.000,00

OSTALE OPĆE USLUGE

Aktivnost A101012:


- ugovori, honorari i usluge agencija 85.000,00 55

- autorska i umjetnička djela 50.000,00 56

- pravne usluge 35.000,00 57

- intelektualne usluge 50.000,00 58

- izrada troškovnika 85.000,00 59

- grafičke i tiskarske usluge, kopiranje 85.000,00 69

- ostale nespomenute usluge 50.000,00 76

- premije osiguranja 85.000,00 79

- ugostiteljske usluge 85.000,00 80

- pokloni poslovnim partnerima 65.000,00 81

- sufinanciranje mjesnih odbora 64.000,00 85

- bankarske i usluge platnog prometa 30.000,00 88

- zatezne kamate 5.000,00 89

- proračunska pričuva 50.000,00 138

- ostala oprema 50.000,00 214


UKUPNO 874.000,00

IZDACI PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA

Aktivnost A101013:


- naknade za rad predstavničkih
i izvršnih tijela 350.000,00 78

- članarina Udruga općina 15.000,00 82

- ostali rashodi 50.000,00 86

- tekuće donacije političkim strankama 70.000,00 110

- proslava dana Općine 30.000,00 137

- izbori 50.000,00 139


UKUPNO 565.000,00


SVEUKUPNO 4.494.000,00


Članak 3.

Ovaj Program se primjenjuje od 1. siječnja 2010. godine i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/09-161/01

Ur. broj: 2142-04-09-05-27

Dobrinj, 21. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Alen Šamanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr