SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 54. Ponedjeljak, 21. prosinca 2009.
GRAD BAKAR
73

74.

Na temelju odredbe iz članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/ 07, 125/08 i 36/09), članka 74. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06) i članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 8. sjednici održanoj 21. prosinca 2009. godine donijelo ove

IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u športu za 2009. godinu

Članak 1.

Ovim izmjenama i dopunama programa utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od interesa za Grad Bakar (u nastavku Grad), a u svezi sa:

v promicanjem i poticanjem športa u cjelini;

v djelovanjem športskih udruga i zajednica športskih udruga koje djeluju na području Grada.

Članak 2.

Sredstva u 2009. godini raspoređuju se temeljem usvojenih programa i aktivnosti sljedećih sportskih udruga kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 10.

Ove izmjene i dopune Programa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/09-01/09

Ur. broj: 2170-02-01-09-15

Bakar, 21. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 

Izmjene i dopune Programa javnih potreba  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr