SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 54. Ponedjeljak, 21. prosinca 2009.
GRAD BAKAR
73

 

73.

Na temelju odredbe članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 8. sjednici održanoj 21. prosinca 2009. godine donijelo ove

IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba Grada Bakra u području
društvene brige o djeci predškolskog odgoja
za 2009. godinu

Članak 1.

Ovim Programom javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci predškolske dobi utvrđuju se oblici i opseg djelatnosti na području Grada Bakra. Cilj programa redovnog predškolskog odgoja i obrazovanja je da se pedagoškim procesima stručnih odgajatelja u skladu sa suvremenim spoznajama organizira život i rad djeteta u grupi djece na način da se djetetu osigura optimalan i kreativan razvoj, sigurna i zdrava okolina za igru i učenje, a roditeljima pruži pomoć u brizi za sigurnost i odgoj djeteta u vremenu u kojem oni ne mogu skrbiti o njima.

Članak 2.

Temeljem potreba i interesa Grada Bakra, program javnih potreba u predškolskom odgoju ostvaruje se u Gradu Bakru preko:

1. Javne ustanove »Dječji vrtić Bakar« čiji je osnivač Grad Bakar

v Dječji vrtić »Fijolica« u Bakru, Lokaj bb

v Dječji vrtić »Hreljin« u Hreljinu, Hreljin 126

2. Privatnih dječjih vrtića

v Dječji vrtić »Pčelice« Škrljevo, Škrljevo 112/D - osnivač fizička osoba

v Dječji vrtić »Bambi« Škrljevo, Škrljevo 86 - osnivač fizička osoba

v Dječji vrtić »Zvjezdice mira« Rijeka - područni vrtić »Sv. Vinko« Praputnjak - vjerski dječji vrtić.

Članak 3.

Grad sudjeluje u troškovima realizacije programa iz članka 1. i to:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Predviđena sredstva u Proračunu Grada Bakra za 2009. godinu, iz članka 3. točka 1. ovog Programa, u iznosu od 1.147.000,00 kuna namijenjena su za Dječji vrtić »Bakar« Bakar i raspoređuju se sukladno važećoj Odluci o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Bakar« od roditelja korisnika usluga.

Članak 5.

Predviđena sredstva u Proračunu Grada Bakra za 2009. godinu, iz članka 3. točka 2. ovog Programa, u iznosu od 1.615.000,00 kuna koristit će se za subvenciju roditelja djece koja pohađaju dječje vrtiće koji su navedeni u članku 2. točka 2. ovog Programa, a sukladno važećoj Odluci o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Grad Bakar.

Članak 6.

Grad Bakar će sufinancirati boravak djece u vrtiću izvan područja Grada Bakra na temelju pismenog zahtjeva roditelja, ako za to postoje opravdani razlozi (rad roditelja u smjenama, početak i završetak radnog vremena roditelja koji se ne poklapa s radnim vremenom vrtića na području Grada Bakra i sl.), na teret sredstava iz članka 3. točka 2. ovog Programa.

Članak 7.

Sredstva iz članka 3. točka 3. koristit će se za podmirenje troškova boravka djece u vrtiću čiji su roditelji korisnici socijalnog programa Grada Bakra, sukladno članku 13. i 15. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Bakra.

Članak 8.

Plaćanje boravka djece u vrtićima iz članka 7. ovog Programa Grad Bakar će isplaćivati direktno na žiro-račun vrtića u kojem dijete boravi, a na temelju mjesečnog računa davatelja usluga.

Članak 9.

Pored djece iz članka 7. ovog Programa, Grad Bakar će podmirivati troškove boravka u vrtiću djece s poteškoćama u razvoju do maksimalno dvostrukog iznosa od ekonomske cijene boravka djeteta u Dječjem vrtiću »Bakar« Bakar.

Članak 10.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/09-01/09

Ur. broj: 2170-02-01-09-14

Bakar, 21. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 

Izmjene i dopune Programa javnih potreba  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr