SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 13. Srijeda, 14. travnja 2004.
GRAD RAB
11

12.

Na temelju odredbe članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, pročišćeni tekst) te članka 38. Statuta Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 30. ožujka i 8. travnja 2004. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2004. godini

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Raba u 2004. godini, opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja (komunalna naknada).

Program iz stavka 1. ovog članka obuhvaća:

I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

- Čišćenje slivnika,

- Čišćenje oborinskih kanala

II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

- Čišćenje ulica, staza, šetališta, trgova, fontana i ostaih javno-prometnih površina,

- Čišćenje plaža

III. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

- Održavanje i uređenje parkova, zelenih površina, zelenih otoka i vaza,

1. Nabava i popravak komunalne opreme na javno-prometnim površinama,

2. Održavanje javnog WC-a

- Dezinsekcija i deratizacija te higijeničarska služba

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

- Asfaltiranje i krpanje udarnih rupa,

- Radovi na betonskom kolniku,

- Radovi na neuređenom kolniku,

- Vertikalna i horizontalna signalizacija,

- Održavanje bankina,

- Košenje trave i obrezivanje grmlja u zakonskom profilu ceste

- Održavanje potpornih i obložnih zidova

- Zimsko održavanje

V. JAVNA RASVJETA

- Utrošak električne energije,

- Upravljanje i održavanje objekta i uređaja javne rasvjete.

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. određuje se kako slijedi:

I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

UKUPNO28.060,00 kn

1.Čišćenje slivnika
Redovito čišćenje slivnika u mjestu Rab i u PC Mali Palit (ukupno 54 komada).
Čišćenje se vrši ručno, te strojno uz pomoć kanaj jeta odnosno pod velikim pritiskom

2.Ostalo10.000,00 kn

II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

UKUPNO: 1.381.462,55 kn

2.1.Redovno čišćenje ulica, staza,
šetališta, trgova, fontana i ostalih
javno-prometnih površina1.128.152,75 kn

Čišćenje javno-prometnih površina obuhvaća ručno pometanje javnih površina, strojno i ručno pranje, pražnjenje košarica za otpad, odvoz otpada na odlagalište.

Javno-prometna površina koja se čisti obuhvaća ukupno cca 68.000 m2, podijeljena je u 4 zone, od toga pojačano čišćenje zahtijeva područje I. zone.

a) područje I. zone (cca 34.000 m2 - Trg Sv. Kristofora, Trg Municipium Arba, Obala kralja Krešimira, Srednja ulica, Gornja ulica, Donja ulica, Ulica Ivana Rabljanina, Trg slobode, Skaline Ambroza Jureena, Ulica biskupa Draga, Ulica Stjepana Radića, Bobotine, Šetalište Markantuna Dominisa, Šetalište kapetana Ivana Dominisa, javne površine u PC Mali Palit)

- ručno pometanje dvaput dnevno svaki dan u razdoblju svibanj - rujan

- ručno pometanje svakodnevno - razdoblje siječanj - travanj i listopad - prosinca

- pranje Srednje ulice dvaput tjedno u razdoblju lipanj - rujan

- pranje Trga Sv. Kristofora i Trga Municipium Arba jednom tjedno u razdoblju lipanj - rujan

- pranje Gornje ulice jednom mjesečno u razdoblju lipanj - rujan

b) područje II. zone (cca 29.000 m2 - Ulica Jurja Barakovića, Ulica Dinka Dokule, Ulica kneza Domagoja, Ulica Sv. Marina, Ulica kneza Branimira, Ulica kneza Trpimira, Ulica Jurja de Marisa, Ulica Matije Pončuna, Ulica kralja Tomislava, ceste u parku Komrčar, ceste u parku Boškopin, ceste u parku Dorka, gornja obala do Pumpurele)

- ručno pometanje svakodnevno tijekom cijele godine

- pranje javno prometnih površina u PC Mali Palit do Varoša jednom tjedno u periodu lipanj - rujan

c) područje III. zone (cca 4.800 m2 - Šetalište fra Odorika Badurine, Šetalište od I. do III. Padove, javne površine u Loparu)

- ručno pometanje svakodnevno u razdoblju svibanj - rujan

- ručno pometanje jednom tjedno u razdoblju siječanj - travanj i listopad - prosinac

- ručno pometanje javnih površina svakodnevno u razdoblju lipanj - rujan u Loparu.

d) područje IV. zone (čišćenje javno-prometnih površina na svim mjestima na otoku u razdoblju lipanj - rujan, jednom tjedno)

2.2. Čišćenje plaža253.309,80 kn

Čišćenje plaža podrazumijeva čišćenje morskog nanosa, čišćenje neposrednog okoliša plaža, postavljanje i redovito pražnjenje vreća za otpad, odvoz otpada na odlagalište.

Plaže na području otoka Raba čistit će se u razdoblju od travnja do rujna redovito na sljedećim područjima:

- uvala Mag

- plaže od Vašibake do Kaštela

- sve plaže od Kaštela do I Padove, osim istezališta za čamce, marina, lučica i sl.

- kupalište ispod grada

- Frkanj

- otočić Sv. Juraj

- kupališna područja na Dolinu

- sve uvale od Matovice do Kamporske Drage

- kamporski Mel

- plaže u Gonaru

- plaže u Supetarskoj Dragi Gornjoj i Donjoj uključujući i otočiće

- plaže u Loparu uključujući i Rajsku plažu

III. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

UKUPNO:1.381.521,50 kn

3.1.Održavanje parkova, zelenih
površina, zelenih otoka i vaza975.064,00 kn

Program obuhvaća:

-hortikulturne radove (uređenje palmi
i crnika, obrezivanje stabala, redovitu
kosidbu trave, grabljenje lišća, rezanje
suhih i nagnutih stabala, uređenje cvjetnih
gredica, polijevanje ljetnog cvijeća
i travnjaka, čišćenje fontane),

-nabavu i sadnju trajnica, nabavu i sadnju
ljetnog cvijeća i nabavu umjetnog
i prirodnog gnojiva, održavanje cvjetnih
gredica i korita896.526,00 kn

- zalijevanje zelenih površina i cvijeća78.568,00 kn

3.2.Popravak i nabavka komunalne
opreme183.457,50 kn

-popravak i farbanje klupa 24.000,00 kn

-nabavka komunalne opreme
(klupe, koševi, cvjetnice)159.457,50 kn

3.3. Održavanje javnog WC-a37.000,00 kn

3.4.Dezinsekcija i deratizacija
te higijeničarska služba186.000,00 kn

a) Dezinsekcijom se smatraju postupci suzbijanja člankonožaca (insekata) koji mogu prenijeti uzročnike zaraznih bolesti, izazvati alergijske reakcije i slično.

Deratizacija je postupak uništavanja štakora i miševa, te drugih mišolikih glodavaca koji prenose ili akumuliraju uzročnike zaraznih bolesti.

Preventivno se dezinsekcijom i deratizacijom tretiraju javno-prometne površine.

U predviđeni godišnji iznos uključen je i nadzor stručnih osoba.166.000,00 kn

b) Higijeničarski servis i higijeničarska služba (uklanjanje lešina i zbrinjavanje napuštenih životinja) 20.000,00 kn

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

UKUPNO:499.986,00 kn

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a nije razvrstana u javnu cestu u smislu posebnih propisa (državne i županijske). Mrežu nerazvrstanih cesta čine ulice, seoski i poljski putevi te površine za promet u mirovanju: parkirališta, pješačke zone i staze, pješački trgovi, javna stubišta i sl. Ukupna dužina nerazvrstanih cesta na Rabu iznosi 67.000 m.

4.1.Asfaltiranje i krpanje udarnih rupa 99.760,00 kn

4.2.Radovi na betonskom kolniku 47.580,00 kn

4.3.Radovi na neuređenom kolniku 23.180,00 kn

4.4.Vertikalna signalizacija 77.836,00 kn

4.5.Horizontalna signalizacija 54.746,00 kn

4.6.Održavanje bankina 69.784,00 kn

4.7.Košenje trave i obrezivanje grmlja
u zakonskom profilu ceste 87.206,00 kn

4.8.Održavanje potpornih i obložnih
zidova 23.790,00 kn

4.9.Održavanje cesta u zimskim uvjetima16.104,00 kn

V. JAVNA RASVJETA

UKUPNO:900.000,00 kn

1.Utrošak električne energije550.000,00 kn

2.Upravljanje i održavanje objekata
i uređaja javne rasvjete350.000,00 kn

Pod redovnim održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se plaćanje utroška električne energije za javnu rasvjetu te upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete prema ugovoru s HEP - Pogon Rab.

Članak 3.

Sredstava potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 4.191.030,05 kn.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 011-03/04-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-04-08

Rab, 8. travnja 2004.

Predsjednik

Gradskog vijeća

Joško Vidas, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr