SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 13. Srijeda, 14. travnja 2004.
GRAD RAB
11

11.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, pročišćeni tekst) i Programa za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 1/00), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 30. ožujka i 8. travnja 2004. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2004. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se mjerila i način rasporeda prihoda za izgradnju objekata komunalne infrastrukture.

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim Programom su:

1. komunalni doprinos 1.000.000,00 kn

2. ostali proračunski prihodi 10.190.000,00 kn


UKUPNO 11.190.000,00 kn

Članak 3.

Prihodi utvrđeni u članku 2. ovog Programa raspoređuju se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:

A) JAVNE POVRŠINE 3.400.000,00 kn

Izvor: komunalni doprinos 450.000,00 kn

ostali proračinski prihodi 2.950.000,00 kn

1.Popločenje i parterno uređenje
»Vele Rive« 1.600.000,00 kn

2.Sanacija gradskog parka »Komrčar« 200.000,00 kn

3.Uređenje parka »Dorka« 200.000,00 kn

4.Izgradnja i popravak šetnica na otoku 150.000,00 kn

5.Izgradnja i uređenje rivica, mulića
i plaža 150.000,00 kn

6.Prostorno-pejzažno uređenje
»Kokošice« 1.000.000,00 kn

7.Projektna dokumentacija za lungo
mare Eufemija-Guščići 100.000,00 kn

B) NERAZVRSTANE CESTE 1.540.000,00 kn

Izvor: komunalni doprinos 400.000,00 kn

ostali proračunski prihodi 1.140.000,00 kn

1.Izgradnja parkirališta
(program »Dundovo«) 200.000,00 kn

2.Uređenje parkirališta pored
Veterinarske stanice 150.000,00 kn

3.Proširenje parkirališta za gradsku
tržnicu 160.000,00 kn

4.Asfaltiranje nerezvrstanih cesta
prema prioritetu 350.000,00 kn

5.Spoj ceste Barčevo (D. Supet.
Draga-D105) - otkup zemljišta 100.000,00 kn

6.Projektiranje i proširenje ceste
Markunići - Matkići 200.000,00 kn

7.Izgradnja puta u Barbatu 150.000,00 kn

8.Cesta D 105- Šajbići 50.000,00 kn

9.Idejno rješenje spoja cesta Sup. Draga
- Kampor 100.000,00 kn

10.Projektna dokumentacija za spoj
Montani - II Padova 50.000,00 kn

11.Idejno rješenje- autobusne čekaonice 10.000,00 kn

12.Idejno rješenje nogostupa
do Artića-Lopar 20,000,00 kn

C) JAVNA RASVJETA 150.000,00 kn

Izvor: komunalni doprinos 150.000,00 kn

1.Proširenje mreže javne rasvjete na
raskršću pri ulazu u grad 20.000,00 kn

2.Premještanje javne rasvjete
sa nogometnog igrališta 40.000,00 kn

3.Popunjavanje javne rasvjete
prema prioritetima MO 90.000,00 kn

D) OPSKRBA PITKOM VODOM 1.000.000,00 kn

Izvor: ostala proračunska sredstva 1.000.000,00 kn

1.Izgradnja vodovodnog sustava
Sv. Ilija - Fruga (sufinanciranje) 1.000.000,00 kn

E)ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA 3.800.000,00 kn

Izvor: ostali proračunski prihodi 3.800.000,00 kn

1.Izgradnja kanalizacijskog sustava
Kampor - Mel 3.000.000,00 kn

2.Sanacija kanalizacijskog ispusta
Sup. Draga (Malin) - projekt 100.000,00 kn

3.Izrada Studije utjecaja na okoliš
kanaliz. ispusta Potočina i Vašibaka 100.000,00 kn

4.Izgradnja konačnog rješenja sustava
odvodnje otpadnih voda otoka Raba
- projektna dokumentacija 500.000,00 kn

5.Izgradnja oborinskih kanala 100.000,00 kn

F) GROBLJA 300.000,00 kn

Izvor: ostali proračunski prihodi 300.000,00 kn

1. Kupnja zemljišta za proširenja groblja 150.000,00 kn

2. Projektna dokumentacija za mrtvačnice 150.000,00 kn

G) ODRŽAVANJE ČISTOĆE 1.000.000,00 kn

Izvor: Ostali proračunski prihodi 1.000.000,00 kn

1. Izgradnja EKO BRODA 1.000.000,00 kn

Članak 4.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Poglavarstva Grada Raba.

Gradsko Poglavarstvo dužno je Gradskom vijeću Grada Raba podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa do kraja ožujka za prethodnu godinu.

Članak 5.

Ovim Programom stavlja se izvan snage Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2003. godini Klasa: 011-03/03-01/2-01 Ur. broj: 2169-01-2-03-08 od 9. svibnja 2003. (»Službene novine« broj 12/03).

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 011-03/04-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-04-09

Rab, 8. travnja 2004.

Predsjednik

Gradskog vijeća

Joško Vidas, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr