SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 13. Srijeda, 14. travnja 2004.
GRAD NOVI VINODOLSKI
21

19.

Na temelju članka 123. stavci 5. i 6. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 175/03), stavka 2. članka 32. Zakona o prekršajima (»Narodne novine« broj 88/02) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 18/03), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 25. ožujka 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o vremenskom razdoblju u kojem se ne mogu graditi građevine i izvoditi građevinski radovi

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se razdoblje kalendarske godine u kojem se ne mogu izvoditi građevinski radovi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, održavanja i uklanjanja građevina čije je obavljanje uređeno Zakonom o gradnji (u daljem tekstu: građevinski radovi).

Članak 2.

U glavnoj turističkoj sezoni, u razdoblju od 01. lipnja do 15. rujna tekuće godine zabranjuju se sve vrste građevinskih radova I. i II. zoni građevinskog zemljišta utvrđene Odlukom o komunalnoj naknadi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01, 26/02).

Izuzeće iz prethodnog stavka ovog članka čine:

- hitne građevinske intervencije na sanaciji nastalih kvarova na komunalnim objektima i uređajima (vodovod, kanalizacija i javna rasvjeta), telekomunikacijskoj i niskonaponskoj električnoj mreži,

- dovršenje započetih radova na uređenju i sanaciji javnih zelenih površina, te objekata i uređaja komunalne infrastrukture, pod uvjetom da zatečeno stanje neposredno pred početak zabrane gradnje narušava estetski izgled naselja ili onemogućava korištenje javnih i zelenih poovršina i objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- hitne sanacije iznenadno nastalih oštećenja građevine radi nastanka daljnje štete na građevini, na susjednim građevinama, javnim površinama i komunalnoj infrastrukturi ili kojima se uklanja opasnost za ljude i okoliš,

- završni unutarnji obrtnički radovi u građevinama u kojima se ne stvara buka i druga onečišćenja izvan građevine pod uvjetom da se izvan građevine ne odlaže građevinski materijal i ne upotrebljavaju strojevi koji stvaraju buku i druga onečišćenja,

- gradnja gospodarskih objekata za potrebe poljoprivrede, stočarstva i šumarstva izvan građevinskog područja Grada Novi Vinodolski, pod uvjetom da su isti udaljeni najmanje 200 m zračne linije od granice građevinskog područja.

Članak 3.

Gradsko Poglavarstvo može svojim Zaključkom odobriti obavljanje građevinskih radova u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna ove godine, u slučaju ako se radi o građevinskim radovima na objektima društvene namjene (dječji vrtić, škola i sl.).

Odobrenje iz stavka 1. ovog članka Gradsko poglavarstvo donosi pismenim putem po zahtjevu investitora građevinskih radova uz priloženi akt temeljem kojeg može graditi i (ili) Ugovor o izvođenju radova sa izvođačem radova.

Članak 4.

Novčanom kaznom propisanom Zakonom o prekršajima (»Narodne novine« broj 88/02), u maksimalnom iznosu, kaznit će komunalni redar pravnu osobu, fizičku osobu u pravnoj osobi i fizičku osobu, investitora gradnje i izvođača radova, ako obavlja građevinske radove iz članka 1. ove Odluke u vremenu od 1.6. do 15.9. kalendarske godine.

Članak 5.

Poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom ove Odluke obavlja građevinska inspekcija.

Za nepoštivanje odredbi ove Odluke na investitora i izvođača radova primjenjuju sankcije utvrđene Zakonom o gradnji.

U slučaju saznanja o povredi ove Odluke, prijavu građevinskoj inspekciji podnosi komunalni redar, te fizičke ili pravne osobe neposredno ili putem redara.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/04-01/39

Ur. broj: 2107/02-01-04-4

Novi Vinodolski, 25. ožujka 2004.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Josip Čulinović, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=82&mjesto=51250&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr