SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 52. Petak, 18. prosinca 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
73

149.

Na temelju članka 14., stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 28. točka 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 7. sjednici 17. prosinca 2009. godine donijela je

ODLUKU
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZA 2010. GODINU

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura Proračuna Primorsko-goranske županije za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Županija), opseg zaduživanja i jamstva, korištenje namjenskih prihoda, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Župana u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

Članak 2.

Korisnici Proračuna u smislu ove Odluke jesu:

1. proračunski korisnici:

n županijska tijela

n ustanove kojima je Županija osnivač i koje su uvrštene u Registar korisnika proračuna (Narodne novine broj 120/ 08)

2. izvanproračunski korisnici

n ustanova kojoj je Županija osnivač i koja ostvaruje vlastite zakonom propisane prihode, te koja je navedena u Registru korisnika proračuna (Županijska uprava za ceste)

n ustanove kojima je Županija osnivač i koje ostvaruju vlastite zakonom propisane prihode, a nisu navedene u Registru korisnika proračuna (županijske lučke uprave)

n trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima je Županija većinski vlasnik ili ima odlučujući utjecaj na upravljanje

3. ostali korisnici Proračuna su pravne i fizičke osobe kojima se osiguravaju proračunska sredstva za realizaciju pojedinog projekta (jedinice lokalne samouprave, ustanove, udruge građana i fizičke osobe)

Proračunski i izvanproračunski korisnici obvezatno primjenjuju odredbe Zakona o proračunu i ove Odluke koje se odnose na izradu financijskih planova, upravljanje novčanim sredstvima, zaduživanje i davanje jamstva, izvještavanje, te nadzor nad poslovanjem i korištenjem proračunskih sredstava, a ustanove - proračunski i izvanproračunski korisnici dodatno i zakonske odredbe o proračunskom računovodstvu.

Izvod iz Registra korisnika Proračuna za Primorsko- goransku županiju sastavni je dio ove Odluke i ne objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

II. Struktura Proračuna

Članak 3.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda, te Račun financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi po vrstama i izvorima, a rashodi po ekonomskoj klasifikaciji, odnosno namjeni u skladu s Računskim planom Proračuna.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine (povrat glavnice danih zajmova i primici od prodaje dionica), te izdaci za financijsku imovinu (dionice) i otplatu zajmova.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Plan razvojnih programa u tri godine čine planovi razvojnih programa proračunskih korisnika utvrđeni dokumentima o srednjoročnim odnosno dugoročnim planovima razvitka Županije, posebnim zakonima, drugim propisima ili općim aktima.

III. Planiranje

Članak 4.

Sredstva za financiranje javnih rashoda Županije u 2010. godini raspoređena su prema organizacijskoj klasifikaciji (razdjeli), pri čemu su upravna tijela određena za nositelje sredstava za svoje programe, te za programe proračunskih korisnika za koje su proračunski nadležni.

Članak 5.

Upravno tijelo nadležno za proračun i financije obvezno je u roku od osam dana od dana stupanja na snagu Proračuna, izvijestiti sva upravna tijela o odobrenim sredstvima u Proračunu za 2010. godinu, a upravna tijela obvezna su u daljnjem roku od osam dana izvijestiti o istome korisnike proračunskih sredstava za koje su određeni kao nositelji sredstava u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 6.

Proračunski i izvanproračunski korisnici iz članka 2. ove Odluke dužni su do 15. siječnja 2010. godine donijeti svoje financijske planove i planove nabave usklađene s odobrenim sredstvima u Proračunu, te ih do konca siječnja dostaviti proračunski nadležnom upravnom tijelu.

Proračunski korisnik mora godišnji financijski plan razraditi po tromjesečjima u skladu s planiranim dospijećem obveza.

Korisnicima iz stavka 1. ovog članka koji ne dostave navedene planove proračunski nadležnim upravnim tijelima neće se odobriti korištenje proračunskih sredstava.

IV. Izvršavanje Proračuna

Članak 7.

Za izvršavanje Proračuna odgovoran je Župan.

Korisnici Proračuna smiju koristiti proračunska sredstva samo za namjene koje su iskazane u Proračunu i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

Preuzimanje obveza na teret Proračuna tekuće godine odobrava Župan, a preuzimanje obveza na teret Proračuna za naredne godine odobrava Županijska skupština (u daljnjem tekstu: Skupština).

Članak 8.

Rukovoditelj proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna.

Odgovornost za izvršavanje Proračuna znači odgovornost za preuzimanje i potvrđivanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava, te utvrđivanje prava naplate i izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Rukovoditelj proračunskog korisnika odgovoran je za zakonitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Rukovoditelj upravnog tijela ima pravo i obvezu nadzirati poslovanje i namjensko korištenje proračunskih sredstava kod proračunskog korisnika za kojeg je proračunski nadležan.

Članak 9.

Prihode koje ostvaruju ustanove-proračunski korisnici obavljanjem vlastite i ostalih djelatnosti, ustupaju se tim ustanovama.

Ustanove iz stavka 1. ovog članka obvezne su o ostvarenju vlastitih prihoda mjesečno izvještavati proračunski nadležna upravna tijela.

Iznimno, Župan može posebnom odlukom obvezati ustanove da dio vlastitih prihoda uplaćuju u Proračun i utvrditi namjenu korištenja tih prihoda.

O korištenju ostvarenog viška prihoda ustanove čiji je osnivač Županija (neutrošeni vlastiti prihodi), odlučuje upravno vijeće ustanove uz prethodnu suglasnost Župana.

Članak 10.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda, na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Nalog za povrat prihoda iz stavka 1. ovoga članka daje pročelnik upravnog tijela nadležnog za proračun i financije.

Članak 11.

Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka (prihodi s protuobvezom), izvrša

vat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, Župan može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci pokrivaju i na teret ostalih proračunskih prihoda, a najviše do visine planiranih iznosa.

Uplaćeni, a manje planirani ili neplanirani namjenski prihodi mogu se izvršavati po aktivnostima i /ili projektima za koje su namijenjeni, do visine naplaćenih sredstava.

Namjenski prihodi i primici koji se ne iskoriste u tekućoj godini, prenose se u sljedeću proračunsku godinu.

Članak 12.

Župan može u cijelosti ili djelomično otpisati dug ukoliko bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nesrazmjeru s visinom potraživanja, odnosno zbog drugog opravdanog razloga. Iznos otpisanog duga može iznositi najviše do 1.000.000,00 kn.

Članak 13.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena visinom prihoda planiranih u Proračunu.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna smatraju se najvišim iznosima, pa stvarni rashodi i izdaci za pojedinu proračunsku stavku ne smiju biti veći od odobrenih iznosa, osim u slučaju utvrđenog u članku 11., stavku 3. ove Odluke.

Članak 14.

Sredstva za rashode poslovanja proračunskih korisnika, te sredstva za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, pomoći i donacije (transferi ostalim korisnicima), raspoređuju se zaključkom Župana ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen samim Proračunom, odnosno odlukom Skupštine.

Raspored sredstava za aktivnosti i projekte koji se izvršavaju kao subvencije, pomoći i donacije iz stavka 1. ovog članka Župan može izvršiti po korisniku i namjeni najviše do 1.000.000,00 kuna.

Članak 15.

Sredstva za pokroviteljstva raspoređuju Skupština i Župan.

Članak 16.

Sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Županijske skupštine raspoređuju se temeljem Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije (»Službene novine«, broj 20/07. i 08/09.), srazmjerno broju članova zastupljenih u Županijskoj skupštini.

Visina sredstava koja pripada pojedinoj političkoj stranci i nezavisnim članovima Skupštine za 2010. godinu, određuje se u mjesečnom iznosu od 2.280,00 kuna za člana, odnosno u iznosu od 2.510,00 kuna za člana iz redova podzastupljenog spola ili mladog člana Skupštine.

Članak 17.

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a koristit će se za zakonski utvrđene namjene.

O korištenju proračunske zalihe odlučuje Župan.

Članak 18.

Upravna tijela Županije obvezna su sklapati ugovore o javnoj nabavi sukladno zakonskim propisima koji uređuju ovo područje, Uputstvu o postupanju u nabavi roba, usluga i ustupanja radova, te Planu nabave Županije za 2010. godinu.

Uputstvo i Plan nabave iz stavka 1. ovog članka donosi Župan.

Odluku o početku postupka javne nabave, čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 70.000,00 kuna donosi župan sukladno Planu nabave Županije za 2010. godinu.

Odluku o odabiru ili poništenju nabave čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 70.000,00 kuna donosi Župan.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti Župana, te uz ishođenje odgovarajućeg jamstva za povrat sredstava u slučaju neizvršenja posla.

Članak 19.

Ustanove i trgovačka društva iz članka 2. ove Odluke provode postupak nabave sukladno zakonskim propisima i svojem godišnjem planu.

U postupak javne nabave koja se financira proračunskim sredstvima djelomično ili u cijelosti, ustanova odnosno trgovačko društvo dužno je uključiti i predstavnika Županije.

Iznimno, Župan može odlučiti da će u cilju racionalnog korištenja proračunskih sredstava i postizanja povoljnijih uvjeta Županija provesti zajednički postupak nabave u ime i za račun ustanove ili trgovačkog društva.

Članak 20.

Rukovoditelj pojedinog upravnog tijela jest naredbodavatelj za sve isplate na teret proračunskih sredstava za koje je to upravno tijelo određeno nositeljem sredstava.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka:

. naredbodavatelj za korištenje sredstava raspoređenih u Razdjelu 1. Glava 3. Kabinet župana jest voditelj Kabineta,

. naredbodavatelj za korištenje sredstava raspoređenih u Razdjelu 1. Glava 4. Ured unutarnje revizije jest predstojnik Ureda unutarnje revizije,

. naredbodavatelj za korištenje sredstava raspoređenih u Razdjelu 5. Glava 3. pozicija 53.07.01 »Hitne neplanirane intervencije održavanja objekata osnovnog i srednjeg školstva« jest pročelnik Upravnog odjela za upravljanje imovinom i opće poslove.

Svi nalozi za plaćanje, odnosno doznaku sredstava moraju biti u pisanom obliku, ovjereni pečatom i potpisom naredbodavatelja s naznakom pozicije Proračuna na teret koje se vrši plaćanje, sukladno Naputku o evidenciji ulaznih računa.

Članak 21.

Zaključivanje pisanog ugovora obvezno je u sljedećim slučajevima:

. za sredstva Proračuna koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći, osim za sredstva dodijeljena kao nagrade,

. za projekte i aktivnosti koje izvršavaju ustanove-proračunski korisnici iznad zakonskog standarda,

. za sve nabave roba, usluga i izvođenje radova, čija vrijednost bez PDV - a prelazi iznos od 20.000,00 kuna,

. za autorske honorare, osobne usluge, usluge agencija studentskog servisa,

Pročelnici upravnih tijela potpisuju ugovore iz stavka 1. točke 1., 2. i 3. do iznosa od 70.000,00 kn (bez PDV-a).

Župan, odnosno osoba koju on ovlasti potpisuje ugovore iz stavka 1. točke 1., 2. i 3. u vrijednosti od 70.000,00 kn (bez PDV-a) i više, te ugovore iz točke 4. istog stavka, neovisno o njihovom iznosu.

Ugovor o kapitalnoj pomoći/donaciji mora sadržavati odredbu prema kojoj će se odobrena sredstva doznačiti

korisniku tek po predočenim dokazima o njihovom namjenskom korištenju (ugovor s izvođačem/dobavljačem, račun, situacija).

Ugovor o tekućoj pomoći, donaciji, subvenciji može se izvršavati bez prethodnih uvjeta, ali je korisnik dužan dostaviti izvještaj o utrošenim sredstvima po dovršetku projekta, odnosno najkasnije do konca proračunske godine.

V. Upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom

Članak 22.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Župan.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

Iz sredstava Proračuna može se odobriti kratkoročna pozajmica proračunskom korisniku u svrhu premoštenja neravnomjernog priljeva sredstava.

Odluku o oročavanju sredstava ili davanju kratkoročnih pozajmica donosi Župan.

Tražitelj kratkoročne pozajmice obvezan je uz obrazloženi zahtjev za odobrenjem pozajmice, priložiti financijski izvještaj za obračunsko razdoblje koje prethodi razdoblju u kojem se traži pozajmica.

Visina kratkoročne pozajmice po pojedinom korisniku ne može iznositi više od 300.000,00 kuna, a rok na koji se daje pozajmica ne može biti duži od šest mjeseci.

Sredstva dana kao kratkoročna pozajmica moraju se vratiti u Proračun do 15. prosinca 2010. godine.

Članak 23.

Supština može, na prijedlog Župana, odlučiti o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu ako su za kupnju osigurana sredstva u Proračunu i ako se time štiti javni interes, odnosno interes Županije.

U slučaju da prestane javni interes Županije za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu pravnih osoba, Skupština, na prijedlog Župana, može odlučiti da se dionice, odnosno udjeli u kapitalu prodaju, ako to nije u suprotnosti s posebnim zakonom.

Sredstva ostvarena prodajom dionica ili udjela u kapitalu, mogu se koristiti samo za otplatu duga ili za nabavu imovine Županije.

VI. Zaduživanje i davanje jamstva

Članak 24.

Županija se može zaduživati za investicije, davati suglasnost za zaduživanje, odnosno jamstvo u skladu sa Zakonom o proračunu.

Odluku o zaduživanju Županije, o davanju suglasnosti za zaduživanje te davanju jamstva donosi Skupština.

Iznimno od stavka 2. ovog članka, odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje te davanju jamstva najviše do 1.000.000,00 kuna može donijeti Župan.

Članak 25.

Ustanova i trgovačko društvo čiji je osnivač i većinski vlasnik Županija može se dugoročno zadužiti samo za investiciju te uz suglasnost Skupštine.

Dana suglasnost za zaduživanje ustanove uključuje se u opseg mogućeg zaduženja Županije.

Županija može ustanovi i trgovačkom društvu čiji je osnivač i većinski vlasnik dati jamstvo za ispunjenje kreditnih obveza.

Dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduženja Županije, a prije davanja jamstva potrebno je ishoditi suglasnost ministra financija.

Zahtjev za odobravanje suglasnosti za zaduženje i/ili davanje jamstva podnosi odgovorna osoba trgovačkog društva ili ustanove putem nadležnog upravnog tijela uz suglasnost upravnog tijela nadležnog za proračun i financije.

Zahtjevu se prilažu obrazloženje kapitalnog projekta, usvojen financijski plan, ovjerena financijska izvješća za prethodnu godinu i prethodno obračunsko razdoblje, dokaz o završenom postupku odabira najpovoljnije ponude za nabavu financijskih sredstava, nacrt ugovora ili pismo namjere banke s uvjetima kreditiranja, te plan otplate sa svim navedenim troškovima (naknade i kamate), izjavu odgovorne osobe podnositelja zahtjeva da pod materijalnom i krivičnom odgovornošću jamči za ispravnost dokumentacije.

Ukupna obveza Županije za 2010. godinu po osnovi vlastitog zaduženja, izdanih suglasnosti za zaduženje ustanova čiji je osnivač Županija i pravnih osoba u izravnom ili neizravnom vlasništvu Županije sukladno stavku 2. članka 90. Zakona o proračunu, te danih jamstava ne može iznositi više od 36.450.000,00 kuna, odnosno Županija može za 2010. godinu preuzeti nove obveze, po navedenim osnovama, koje ne mogu biti veće od 13.276.000,00 kuna.

VII. Uravnoteženje Proračuna

Članak 26.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna, izvršit će se njihovo ponovno uravnoteženje, putem Izmjena i dopuna Proračuna.

Župan može na zahtjev rukovoditelja upravnog tijela odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela ili između pojedinih razdjela, s time da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5%. O provedenim preraspodjelama u proteklom razdoblju Župan izvještava Skupštinu u sklopu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Izuzetno, Župan može Odlukom o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije odobriti predložene prenamjene, u cilju učinkovitijeg korištenja decentraliziranih sredstava.

Sukladno izmjenama i dopunama Proračuna, proračunski i izvanproračunski korisnici obvezni su izmijeniti i dopuniti svoje financijske planove i planove nabave u roku 15 dana od stupanja na snagu izmjena i dopuna Proračuna i o istome izvijestiti proračunski nadležno upravno tijelo.

VIII. Izvještavanje

Članak 27.

Upravno tijelo nadležno za proračun i financije podnosi Županu mjesečne izvještaje o izvršenju Proračuna.

Polugodišnji i godišnji izvještaj o poslovanju Županije (izvještaj o izvršenju Proračuna i izvještaj o radu) dostavlja se i Skupštini u rokovima propisanim Zakonom o proračunu.

Članak 28.

Ustanova čiji je osnivač Županija (proračunski i izvanproračunski korisnik) dužna je dostaviti Županu, putem proračunski nadležnog upravnog tijela, godišnji izvještaj o poslovanju najkasnije mjesec dana od isteka roka utvrđe

nog Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, broj 27/05).

Trgovačko društvo u kojem Županija ima najmanje 25% udjela u kapitalu dužno je najkasnije u roku od 9 mjeseci nakon isteka poslovne godine, ali najmanje 30 dana prije objave poziva za sjednicu skupštine trgovačkog društva, dostaviti Županu, putem proračunski nadležnog upravnog tijela, dnevni red sjednice skupštine trgovačkog društva te podnijeti sve revizijske izvještaje i izvještaje nadzornih tijela za proteklu poslovnu godinu.

Izvještaj o poslovanju (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu) mora sadržavati prijedlog korištenja neutrošenih sredstava, odnosno prijedlog pokrića gubitka poslovanja.

Članak 29.

Proračunski i izvanproračunski korisnici uvršteni u Registar, te centri za socijalnu skrb dužni su dostaviti i polugodišnje izvještaje o izvršenju svog financijskog plana proračunski nadležnom upravnom tijelu.

Proračunski nadležno upravno tijelo konsolidira izvještaje pojedinih korisnika i dostavlja ih upravnom tijelu nadležnom za proračun i financije.

Upravno tijelo nadležno za proračun i financije izrađuje konsolidirani izvještaj za Proračun i proračunske korisnike i dostavlja ga Ministarstvu financija u propisanim rokovima.

Članak 30.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za prvo polugodište 2010. godine upravno tijelo nadležno za proračun i financije dostavlja Županu najkasnije do 5. rujna 2010. godine, a Župan ga dostavlja Skupštini na donošenje najkasnije do 15. rujna 2010. godine.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2010. godinu upravno tijelo nadležno za proračun i financije dostavlja Županu najkasnije do 1. svibnja 2011. godine, Župan ga dostavlja Skupštini na donošenje najkasnije do 1. lipnja 2011. godine.

IX. Završna odredba

Članak 31.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-01/10

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-9-9

Rijeka, 17. prosinca 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=645&mjesto=00001&odluka=149
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr