SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 52. Petak, 18. prosinca 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
73

148.

Na temelju čanka 9a. stavak 4. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 76. stavak 4. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06 i 150/09), članka 20. stavak 2. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj 76/93, 11/94 i 38/09), članka 18. i 28. točke 4. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 7. sjednici od 17. prosinca 2009. godine donijela je

PROGRAM JAVNIH POTREBA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2010. GODINU
(odgoj i obrazovanje, kultura, sport i tehnička kultura)

PROGRAM JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU

1. Natjecanja i smotre učenika u znanju, vještinama i umijećima 285.000,00

1.1. OŠ za klas. balet i suvrem. ples 6. susret plesnih škola 10.000,00

1.2. SGŠ »Mirković«, Opatija Državno natjecanje komornih sastava 10.000,00

1.3. Centar tehničke kulture Rijeka Županijsko natjecanje iz informatike 42.000,00

1.4. Udruga »RICLIO« Natjecanje »Ča je ča?« 3.000,00

1.5. Društvo »Naša djeca« Rijeka Smotra »Radost, igra i stvaralaštvo djece ...« 8.000,00

1.6. Društvo »Naša djeca« Rijeka Župan. smotra »Dani kruha - dani zahvalnosti ...« 15.000,00

1.7. Društvo »Naša djeca« Rijeka Župan. natjecanje mladih čuvara okoliša 10.000,00

1.8. Društvo matem. i fizičara Rijeka Natjecanje iz matematike i fizike 10.000,00

1.9. Studentski vokalni studio Rijeka Međunarodno natjecanje zborova u Veroni 5.000,00

1.10. Hrvatska matica iseljenika Natjecanje »Zlatna ribica« 5.000,00

1.11. Općina Klana Natjecanje »Najbolji čitači« 2.000,00

1.12. Općina Kostrena Školski susreti »Igrom i prijateljstvom u ...« 5.000,00

1.13. Natjecanja i smotre učenika prema vremeniku Agencije za odgoj i obrazovanje 160.000,00

2. Programske aktivnosti, manifestacije, izdavaštvo i bibliotečna djelatnost 280.000,00

2.1. Dječji vrtić »Hlojkica« Delnice Izdavanje dječjeg časopisa »Hlojkica« 3.000,00

2.2. Dječji vrtić »Pahuljica« Lopar Likovne radionice za djecu 3.000,00

2.3. Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka Izdavanje internih udžbenika 4.000,00

2.4. Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka Obilježavanje 50. obljetnice Centra 3.000,00

2.5. OGŠ »Aleksandra Jug Matić« Progr.rada i nast.zbor. »Tratinčice« i »Male tratinčice« 5.000,00

2.6. SGŠ »Mirković«, Opatija Projekt: »Veliki i mali za Opatiju« 4.000,00

2.7. Društvo »Naša djeca« Rijeka Kazalište za djecu i mlade »Šufit« 5.000,00

2.8. Društvo »Naša djeca« Rijeka EKO-škola mladih čuvara okoliša 5.000,00

2.9. Društvo »Naša djeca« Kastav Program »Dobrica« 3.000,00

2.10. Društvo »Naša djeca« Mali Lošinj Zavič. baština - evidencija i istraž. lokvi 5.000,00

2.11. Društvo »Naša djeca« Grada Delnica Program likovne radionice 4.000,00

2.12. Dječji zbor »Halubajčići« Programske aktivnosti (festivali, smotre) 3.000,00

2.13. Dječji zbor »Zvona Viškova« Programske aktivnosti (festivali, smotre) 3.000,00

2.14. Dječ. udruga »Krijesnice«, Lukovdol Smotra dječjeg folklornog stvaralaštva PGŽ 4.000,00

2.15. Društvo matem. i fizičara Rijeka Izdavanje Almanaha 4.000,00

2.16. Društvo matem. i fizičara Rijeka Organizacija Festivala znanosti 10.000,00

2.17. KČS »Ljubo Pavešić« Projekt »Rujan va Škrljevu« 3.000,00

2.18. KČS Grobnišćine Rad dječjeg zbora »Skalica« 4.000,00

2.19. Udruga »Gromišćina zemlja« Čavle Projekt »Duga« - tečaj crtanja i slikanja 4.000,00

2.20. Udruga Nemesis, Škrljevo Projekt »Bakarske slikovnice« 3.000,00

2.21. Udruga Mali i veliki Kraljevica Izdavanje brošure o učenju 4.000,00

2.22. Udruga »Kocka«, Rab Radionica korektivne gimnastike 4.000,00

2.23. Udruga »Za dječji osmjeh«, Rab Projekt za djecu s posebnim potrebama 3.000,00

2.24. Udruga »Eko art- bio art«, Lokve Oblikov. pomagala za slijepu i slabov. djecu 5.000,00

2.25. Udruga »Svoj«, Čabar 6. ljetna škola stvaralaštva djece i mladih 3.000,00

2.26. Udruga »Carpe diem«, Vrbovsko Trening socijalnih vještina 3.000,00

2.27. Udruga Lijepa Naša Međunarodne eko-škole s područja PGŽ 20.000,00

2.28. Udruga SPIRIT Rijeka Kamin - klub za mlade 4.000,00

2.29. Udruga Ri-glas, Rijeka Svjetsko natjecanje u debati - Qatar 2010. 4.000,00

2.30. Udr. za razvoj ekologije i energ. Izdavaštvo - Repetitorij iz elektrotehnike 3.000,00

2.31. Udruga mladih »Akcija« Radionice »Pokaži što znaš« 5.000,00

2.32. Udruga »Trag« Program likovnih radionica 3.000,00

2.33. Udruga »Facultas«, Rijeka Skupljanje i izučavanje riječko-liburn. glazb. korpusa 6.000,00

2.34. Udruga »Art&FuneÎ, Rijeka Likovna radionica za djecu 3.000,00

2.35. Udruga »Universitas«, Rijeka Projekt »Osnaživanje zajednice za održivi ...« 6.000,00

2.36. Udruga »Korak ispred«, Rijeka Rad Refionalnog info-centra za mlade 10.000,00

2.37. Udruga »Vidov san za čistu planetu« Izrada glazbene slikovnice »Vidov san« 3.000,00

2.38. Udruga »Maraton«, Rijeka Glazbeno-scenske radionice za darovitu djecu 3.000,00

2.39. Udruga »Zlatni rez« Znanstvenopopularna radioemisija »Baltazar« 8.000,00

2.40. Udruga »Zlatni rez« Projekt »Dan znanosti« 3.000,00

2.41. Udruga RI teatar Dječji dramski ansambl »Čudesni oblačak« 5.000,00

2.42. Plesna udruga RI dance Mjuzikl za djecu »Novi dan« 4.000,00

2.43. Kazališna radionica Malik Rijeka Kazališna predstava »Mrav dobra srca« 8.000,00

2.44. Centar tehničke kulture Rijeka Daroviti mogu više i bolje 5.000,00

2.45. Centar Idem i ja Mali Lošinj Program za djecu s teškoćama u razvoju 4.000,00

2.46. Centar za kult Grada N. Vinodol. Festival djece i mladih »Neki novi klinci« 3.000,00

2.47. Centar Okolo na okolo Projekt »Moj posebni prijatelj« 4.000,00

2.48. Centar »Sunce«, Rijeka Pilot projekt pomoći u učenju djeci TEŠ 4.000,00

2.49. »Centar za rehab. »Slava Raškaj« Rijeka Program »Razigrani prstići« 3.000,00

2.50. Hrvatska čitaonica Trsat Projekt »Dignimo zastore djeci s poseb. potr.« 3.000,00

2.51. Hrvatska čitaonica sela Kuti Projekt »Sretna kućica« 3.000,00

2.52. Grad. druš. Crv. križa, Novi V. Likovna radionica 4.000,00

2.53. Grad. druš. Crv. križa, Opatija Prevencija poremećaja u ponašanju 4.000,00

2.54. Zajednica društava Crvenog križa PGŽ Ljet. i zim. kamp. mlad. i prev. prog. spsil.

sl. života na vodi 8.000,00

2.55. Psihol. savjetov. Dr. Ana Kandare Pružanje indiv. psihol. pomoći uč. SŠ PGŽ 5.000,00

2.56. Akad. politehn. društvo Rijeka Obraz. mlad. o ekol. termoel. i nukl. elektr. 4.000,00

2.57. Hrvatsko filološko društvo Rijeka Izdavanje časopisa »Riječ« 4.000,00

2.58. Hrvatsko filološko društvo Rijeka Milan Crnković - drame - izdavaštvo 4.000,00

2.59. Tatjana Udović Izdavanje čakav. slikov. »Roćica va koloreh ...« 3.000,00

2.60. Mr. sc. Darinko Munić Počeci pučkog školstva na podr. G. kotara 4.000,00

2.61. Zoran Krušvar Računalna edukativna igra o povijesti Rijeke 3.000,00

2.62. Grad Kastav Savjetov. za djecu, mladež, brak i obitelj 3.000,00

2.63. Općina Klana Kiparska škola u drvu 3.000,00

3. Potpore za sručna usavršavanja 190.000,00

3.1. Dječji vrtić Rijeka Edukacija - Partnerstvo za odgovorno roditeljstvo 4.000,00

3.2. Dječji vrtić »Pahuljica« Lopar Usavršavanje programom »Korak po korak« 3.000,00

3.3. Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka Pohađanje MELBA/IDA seminara (2 osobe) 4.000,00

3.4. Centar tehničke kulture Rijeka Eduk. prof. inform. OŠ i SŠ (kvalit. admin. i

izrada web-a) 8.000,00

3.5. Društvo matem. i fizičara Rijeka Održavanje stručnog kolokvija 10.000,00

3.6. Zajednica društava Crvenog križa »Humane vrednote ...« - seminar za mladež 7.000,00

.3.7. Hrvatsko filološko društvo Rijeka Organizacija međunarodnog skupa slavista 3.000,00

3.8. Udruga MIPRO Znanst.-str. skup »Računala u obrazovanju« 15.000,00

3.9. Udruga Pro musica Ivan Graziani - sudj. na Ost-West MusikFest 3.000,00

3.10. Udruga Pro musica Marco Graziani - međun. viol. natj., majst.

teč.-Cremona, ljet. umj. akad. 14.000,00

3.11. Udruga »Artel« Majstor. tečajevi, seminari, natjecanja, nastupi - Stipe Bilić 4.000,00

3.12. Udruga »Artel« Glazbeni tečaj i dječji zbor 3.000,00

3.13. Udruga »Artel« Usavršav. iz klasičnog baleta - Hela Žuljević 2.000,00

3.14. Udruga »Artel« Usavršavanje iz violine - Paula Žuljević 2.000,00

3.15. Udr. za razvoj ekologije i energ. Stručno usavršavanje (nezaposl. i prekvalif.) 3.000,00

3.16. »B&J PROMOTIONS«, Dramalj Organizacija gitarističkog workshopa 3.000,00

3.17. Grupa »Mala scena«, Rijeka Samoniklo bilje u prehrani - znanost i tradicija za uč. OŠ 4.000,00

3.18. Zvjezdan Ružić Stručno usavršavanje na jazz konzervatoriju 5.000,00

3.19. Anita Primorac Str. usavrš. (udaraljke) i nabavka pomagala 4.000,00

3.20. Goran Filipec Pijanističko usavršavanje u Italiji 6.000,00

3.21. Juraj Marko Žerovnik Pijanistički seminar u Dubrovniku i Šibeniku 5.000,00

3.22. Anamarija Martinčić Seminar majstorskog tečaja violine 3.000,00

3.23. Bruno Mičetić Stručno usavršavanje na Konzervat. u Klagenfurtu 5.000,00

3.24. Mirjana Mičetić Sudjelovanje na IATEFL konferenciji 2.000,00

3.25. Sven Celin Međunarodni violinistički seminar u Grožnjanu 3.000,00

3.26. Tina Zubović Stručno usavršavanje na Mađarskoj plesnoj akademiji 5.000,00

3.27. Katarina Jurić Stručno usavršavanje na Berklee College of Music 5.000,00

3.28. Chiara Jurić Pohađ. Masterclass Wiener ..., sudj. na međun. glazb. školama 4.000,00

3.29. Fabio Jurić Međunardna ljetna škola UzmaH - Brač i Pirovac 3.000,00

3.30. Domagoj Pauković Sudjelov. na gitaristi. festivalu u Koblenzu, Beču i Splitu 4.000,00

3.31. Tomislav Gržetić Stručno usavršavanje u aeronautici 4.000,00

3.32. Tihana Gržetić Vježb. staž u EU parlamentu u sklopu Eur. studija 3.000,00

3.33. Irena Mičetić Sudjelovanje na međun. konf. IATEFL 2.000,00

3.34. Milana Palalić i Dalida Rittossa Sudj. na međunar. konferenciji u Salzburgu 4.000,00

3.35. Davor Kevrić Poslijedipl. znanstvenositraž. studij u V. Britaniji 4.000,00

3.36. Natalija Hriberski Poslijedipl. stud. »Glazbena povijest Delnica« 4.000,00

3.,37. Karmen Delač-Petković Doktor. studij - Istraživanje knjižnica G. kotara 4.000,00

3.38. Marko Turk Poslijed. dr. studij »Rani odgoj i obvezno obraz.« 4.000,00

3.39. Nataša Špigl Poslijedipl. studij »Psihološko savjetovanje« 4.000,00

3.40. Iva Štefanac Poslijedipl. mr. studij iz eduk za održ razvoj 4.000,00

3.41. Majda Burić Poslijed. studij iz dijalekt. Gorskog kotara 4.000,00

3.42. Općina Punat Progr. za potic. darov. i stvaralač. sposobnosti učenika 3.000,00

4. Stipendiranje studenata deficitarnih zanimanja 420.000,00

5. Potpora Zakladi Sveučilišta u Rijeci 300.000,00

5.1. Zaklada Sveučilišta u Rijeci Programske aktivnosti 270.000,00

5.2. Zaklada Sveučilišta u Rijeci Programi studentskih udruga 30.000,00

6. Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci 270.000,00

6.1. HAZU Prilozi za povijest PGŽ - razdoblje fašizma 140.000,00

6.2. HAZU 9. znanstveni skup »Dani Franje Račkog« 10.000,00

6.3. Teologija u Rijeci Znanstveni simpozij 5.000,00

6.4. Teologija u Rijeci Riječki teološki časopis 15.000,00

6.5. Teologija u Rijeci Zbornik I. Devčića »Vječno u vremenu« 7.000,00

6.6. Teologija u Rijeci Studentski list »Pogledi« 3.000,00

6.7. Muzička akad. Zgb-Podr. odsj. Rka Program nastave na daljinu 30.000,00

6.8. Veleučilište u Rijeci Izdavačka djelatnost 50.000,00

6.9. Veleučilište u Rijeci Nabavka obvezne ispitne literature 10.000,00

7. Potpore programima alternativnih OŠ - Waldorfska osnovna škola u Rijeci 50.000,00

7.1. Osnovna waldorfska škola Sufinanc. programa rada - posebni predmeti 1, 2, 3 50.000,00

8. Stipendije učenicima srednjih škola deficitarnih obrtničkih zanimanja 109.000,00

8.1. Obrtnička komora PGŽ Stipend 60 učen. deficit. obrt. zanimanja 109.000,00

9. Sveučilište u Rijeci 100.000,00

9.1. Sveučilište u Rijeci Sufinanciranje Programa kreditiranja studenata 100.000,00

10. Sufinanciranje projekta produljenja radnog vremena Sveučilišne knjižnice Rijeka 45.000,00

10.1. Sveučilišna knjižnica Produljeno radno vrijeme Knjižnice (noćni rad) 45.000,00

11. Osnovna glazbena škola Rab 50.000,00

11.1. Osnovna glazbena škola Rab Subvencioniranje troškova 50.000,00

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

1. Županijska kulturna vijeća 20.000,00

2. HNK Ivana pl. Zajca Rijeka 350.000,00

2.1. HNK Ivana pl. Zajca Rijeka Manif. u kult.od značenja za županiju - kult. suradnja 12.000,00

2.2. HNK Ivana pl. Zajca Rijeka Riječke ljetne noći 80.000,00

2.3. HNK Ivana pl. Zajca Rijeka Zajčevi dani 60.000,00

2.4. HNK Ivana pl. Zajca Rijeka Redovna programska djelatnost 190.000,00

2.5. HNK Ivana pl. Zajca Rijeka Monografija kazališta 8.000,00

3. Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka 50.000,00

3.1. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka Otkup radova Mirka Ilića (1975/2009.) 50.000,00

4. Programske aktivnosti ustanova u kulturi 153.000,00

4.1. Gradsaka knjižnica Rijeka Rijeka Progr. stalnog struč. usavrš knjižničara narod. i škol.

knjižnica PGŽ 3.000,00

4.2. Gradsko kazalište lutaka Rijeka Međun. kult. surad. - sudjel. na međunar. festival. u inozem. 12.000,00

4.3. Gradsko kazalište lutaka Rijeka Kult. akcije i manif. - XV. Revija lutkar. kazališta 16.000,00

4.4. Gradsko kazalište lutaka Rijeka Međužup. surad. - Igranje predstava po gradovima i

općin. RH 12.000,00

4.5. Gradsko kazalište lutaka Rijeka Igranje predstava po Gradovima i općinama PGŽ 17.000,00

4.6. Gradsko kazalište lutaka Rijeka Izdav. monografije GKL povod. obilježav. 50. obljet. kazališta 8.000,00

4.7. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka Iz zbir MMSU: od stat. do pok.slike (izl. fotog., filma i video

inst., N. Ivančević) 3.000,00

4.8. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka Retrosp. rad.: Dani Oki (S. Jokić) 1989-2010, Nataša Ivančević 2.000,00

4.9. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka Pripr. rad.: Kand. Rijeke za 16. bienn. mlad.umjet. Eu. i

Medit. 2013., J. Ziherl 3.000,00

4.10. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka Pripre.radovi: Sudjel. na 15. bienn. mlad. umjet. Europe i

Mediterana, Casablanca, 2011., K. Orelj 3.000,00

4.11. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka Samost. izl. I. Fijolića - A Man's Got To Do What A Man's

Got To Do, K. Orelj 2.000,00

4.12. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka Arhitektura Rijeke - IV (1950. - 2000.) - pripremni radovi,

Daina Glavočić 2.000,00

4.13. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka Radion. za slabov. i slijepe (Radionica za odrasle, radionica

za učenike OŠ) 1.000,00

4.14. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka Od Munchenskog kruga do grupa Trojice i Zemlje

(1910. - 1935.), V. Bartolić 3.000,00

4.15. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka Otkup muz. građe: Budi zadovoljan da forma nema kraja!

2007. kipar. instal., 14 elemenata, hrastovo drvo,

v. 450 - 680 cm 3.000,00

4.16. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka Međunarodni skup Pierre Schaffer (X-OP, EU projekt),

Jerica Ziherl i dr.. 2.000,00

4.17. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka Eko - art, Jerica Ziherl i dr 3.000,00

4.18. Sveučilišna knjižnica Rijeka Zaštita novina u fondu Sveučilišne knjižnice Rijeka: La

Bilancia 10.000,00

4.19. Sveučilišna knjižnica Rijeka Izdav. vodiča po Izl. glagolj. na eng. i talij. jez. i izr.

promidž. mater. 9.000,00

4.20. Sveučilišna knjižnica Rijeka Očuv.eur.knjiž.bašt. u Sveuč. knjiž. Rke kroz izgr. Povij.

zbir. (2. faza - nast.) 8.000,00

4.21. CK »Dr. Ivan Kostrenčić« Crikvenica Izložbena sezona 2010. 5.000,00

4.22. CK »Dr. Ivan Kostrenčić« Crikvenica Vinodolski zbornik - nastavak započetog progr. 5.000,00

4.23. Muzej Grada Rijeke Povijesni vodič Rijeke - 19. i 20. stoljeće, Ervin Dubrović 3.000,00

4.24. Muzej Grada Rijeke Rij. Torpedo-vrhun.dometi znan. i tehn., E. Dubrović,

D. Zorović i G. Pernjek, izl. 2.000,00

4.25. Muzej Grada Rijeke Emigr. u Ameriku - gost. u Muzeju Slavonije u Osijeku,

E. Dubrović 3.000,00

4.26. Muzej Grada Rijeke Emigr. u Ameriku gostov. u Muzeju Vojvodine u N. Sadu,

E. Dubrović 3.000,00

4.27. Muzej Grada Rijeke Povijest riječkog školstva, M. Grgurić i J. Dunato 3.000,00

4.28. Muzej Grada Rijeke Akvizicije 2006. - 2010. - zbirkr, predmeti, umjetnička djela 3.000,00

4.29. Hrvatski muzej turizma u Opatiji Opatija Izložba »Slavni gosti na Jadranu«, Mirjana Kos Nalis 4.000,00

5. Goranska bibliobusna služba 300.000,00

5.1. Gradska knjižnica Rijeka Rijeka Primorsko-goranska bibliobusna služba u 2010. g. 300.000,00

6. Manifestacije u kulturi od značenja za Županiju 330.000,00

6.1. Knjižničarsko društvo Rijeka Organizacija stručnih skupova 3.000,00

6.2. Annalinea d.o.o. M. Draga Mošćeničko kulturno leto 7.000,00

6.3. Centar za kulturu Grada Krka Krk 53. Ljetne priredbe Krk 35.000,00

6.4. Grad Bakar Margaretino ljeto 2010. 13.000,00

6.5. DHK - Ogranak u Rijeci Susret mladih pjesnika i pisaca 4.000,00

6.6. KČS Općine Mošćenička Draga Manifestacija »Za Andrejnu« 5.000,00

6.7. Osorske glazbene večeri Osor 35. Hrvatski glazb.-scen. festival, Osorske glazbene večeri 30.000,00

6.8. Društvo »Tramuntana« Beli Dani Tramuntane 9.000,00

6.9. Matica hrvatska - Ogr. u Rijeci Tribine Matice hrvatske - Ogranak u Rijeci 4.000,00

6.10. Udruga »Drugo more« Rijeka Moje, tvoje ,naše 9.000,00

6.11. Goranovo proljeće Lukovdol Kulturna manifestacija - Goranovo proljeće 19.000,00

6.12. KUD »Bašćinski glasi« Rijeka V. Ljeto na Gradini 2008. 10.000,00

6.13. KUD »Bašćinski glasi« Rijeka XVIII. Bašćinski glasi 10.000,00

6.14. Klub prijatelja Trsata Rijeka Dani Trsata 2.000,00

6.15. Ustanova Pontes Krk Pontes, petnaesti međunarodni književni festival 9.000,00

6.16. Udruga »Glazbeni susreti Gorskog kotara« Održav. 8. smotre svirača heligonki i malih instrumen. sastava

Delnice Gorskog kotara 5.000,00

6.17. Udruga »Delta« Rijeka 8. Liburnija film festival 8.000,00

6.18. Narodna čitaonica Kostrena Jesen u Kostreni 2010 9.000,00

6.19. Grad Kraljevica Kraljevica Kraljevačko kulturno leto 2010. 18.000,00

6.20. TZ Općine Vinodolske Bribir 10. Vinodolske ljetne noći 12.000,00

6.21. Mješov. pjevač. zbor »Gimpl« R. Ggora Festival zvuka - Panfest 2010. 8.000,00

6.22. Udruga Kastafsko kulturno leto Kastav 19. Kastafsko kulturno leto, Kastav 2010. 35.000,00

6.23. Grad Rab Rab Rapske glazbene večeri 7.000,00

6.24. Matica hrvatska ogranak u Čabru 17. glazbeni susreti »Zrinski« 2010. g. 6.000,00

6.25. KUD »Zvir« Jelenje Dražice Sedamnaesti dječiji festival »Grobnički tići kantaju u 2010.« 4.000,00

6.26. Hrvatska čitaonica Trsat Rijeka Susreti frankopanskih gradova kaštela 5.000,00

6.27. Udruga »Pro Torpedo« Rijeka IV. Konfer. o industrijskoj baštini: Rijeka i brodogradnja 4.000,00

6.28. Cent. za kulturu Općine Omišalj 10. Festival pučkog teatra Omišalj - Čavle 18.000,00

6.29. Udr. za umj. i kult. mladih »parNas« Rka KIČMA 2009. (3. riječki sajam knjiga i festival časopisa) 9.000,00

6.30. Vokalna skupina Rivers Rijeka Gala Božićni koncert »Veselje ti navješćujem« 5.000,00

6.31. Centar za kulturu Grada Novog Vinodolskog Kulturno ljeto 2010 u Novom Vinodolskom 8.000,00

7. Muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti 185.000,00

7.1. Centar za kulturu Grada Krka Krk Galerija »Decumanus« Krk, 2010. godina 4.000,00

7.2. Državni arhiv u Rijeci Rijeka Izložba »Rijeka i Kvarner u putopisnom djelu

T. J. Jacksona« 2.000,00

7.3. Galerija Grada Rijeka Samostalna izložba ak. slikara Srećka Žitnika 3.000,00

7.4. Galerija Grada Rijeka Samostalna izložba slika Davora Gobca 3.000,00

7.5. Goranska kiparska radionica Lokve 31. Simpozij GKR Lokve 2010. godine 12.000,00

7.6. «Udruga mladih »«Akcija»« Rijeka» Festiv. kRIk 5: Izložbe mlad. i neafirm. umjet. iz PGŽ,

M. Maćešić 2.000,00

7.7. «Udruga mladih »«Akcija»« Rijeka» Festival kRIk 5: Graffiti Jam 2010. Mario Alempijević 2.000,00

7.8. Klub prijatelja Trsata Rijeka Izložba na otvorenom »Pul Kaštela« 4.000,00

7.9. «KČS »«Grobnišćine»« Čavle» Međunarodna likovna kolonija Grobnik 4.000,00

7.10. Kopart d.o.o. Hreljin Samostalna izložba, Đ. Seder - recentni opus, Z. Kopas,

Đ. Dehzad 4.000,00

7.11. Kopart d.o.o. Hreljin Izložba crteža cca 180 umjet., I. Kaerbler, Z. Kopas,

Đ. Dehzad 4.000,00

7.12. Kopart d.o.o. Hreljin Samost. izlož. Šah - mat, lak, kipar P. Bogdanović 2.000,00

7.13. Kopart d.o.o. Hreljin Izl. graf. 2000.-2010. A. Kuduza, T. Maroević i Kopart 2.000,00

7.14. HDLU Rijeka Samostalne izložbe, tajništvo HDLUR-a 4.000,00

7.15. HDLU Rijeka Godišnja izložba, tajništvo HDLUR-a 5.000,00

7.16. HDLU Rijeka Ciklus izložbi Dialog, tajništvo HDLUR-a 3.000,00

7.17. HDLU Rijeka Izložba novoprim. član. HDLUR-a, tajništvo HDLUR-a 2.000,00

7.18. HDLU Rijeka Suvremena riječka fotografija, tajništvo HDLUR-a 3.000,00

7.19. HDLU Rijeka Razmj. progr. HDLUR sa likov. udrug. Rurske oblasti,

tajništvo HDLUR-a 4.000,00

7.20. HDLU Rijeka Skupni projekt art memori, tajništvo HDLUR-a 2.000,00

7.21. HDLU Rijeka Skupni projekt - portreti/crteži malog formata, tajništvo

HDLUR-a 4.000,00

7.22. Grad Kraljevica Kraljevica V. Likovna kolonija »Ana Katarina«, B. Velepič 3.000,00

7.23. Grad Čabar Čabar Post. dvij. izlož. naših afirmir. umjet., K. Ožbolt Malnar 2.000,00

7.24. ORL Plemenitaš Lukovdol Park skluptura mladih umjetnika 3.000,00

7.25. ORL Plemenitaš Lukovdol XVII. Međunarodni raku saziv 11.000,00

7.26. Udruga Kastafsko kulturno leto Kastav Lik. progr. u sklopu »19. Kastafskog kulturnog leta 2010«,

V. Slavica Gabout 4.000,00

7.27. Grad Rab Rab Rapsko likovno ljeto 3.000,00

7.28. Udruga Jenio Sisolski Brseč Dvije lik. izl. i jedna manifest. u Galeriji Eugen K. u Brseču 5.000,00

7.29. KD »Sv. Kuzme i Damjana« Škrljevo Forma viva - Galerija na otvorenom, Tomislav Pavletić 6.000,00

7.30. U.O. »Paradiso« Rab Art kolonija Paradiso, Zlatko Makek, Sanda Bajzek 3.000,00

7.31. TZ Općine Punat Punat Izložbe u galeriji Toš u 2010., Jasna Rodin 5.000,00

7.32. Centar za kult. Općine Omišalj Saziv likovne kolonije »Fulfinum 2010.«, Višnja Slavica Gabaut 3.000,00

7.33. Željka i Boris Rogić Rijeka Ž. i B. Rogić - Svjetl. glagoljice, izl. svjetl. »staklenih«

slika i stolnih svjetiljki 3.000,00

7.34. Lošinjski muzej Mali Lošinj Retrosp. izl. Maria Decleve (Veli Lošinj, 1930. - Beč 1979.,

I. Dlaka 5.000,00

7.35. Kult. umjet. udruga »Artel« Rijeka Likovna izložba Ljube Popovića, B. Skladany 3.000,00

7.36. Spom. knjiž. i zbir. Mažuranić Brlić-Ružić Likovna izložba: Suvremeno rusko ikpnoslokarstvo, Theodor

Rijeka de Canziani/Valentina Tiktonova 3.000,00

7.37. Klub Sušačana Rijeka Galerijska i likovna djelatnost - izložbena aktivnost,

Daina Glavočić 3.000,00

7.38. Udruga Drugo more Rijeka Galerija siz - izlagačka djelatnost (šest samostalnih izložbi) 5.000,00

7.39. Udruga »Gromišćina zemja« Čavle »100 presepi« Rim, izložba, Margareta Kristić 3.000,00

7.40. Udruga »Gromišćina zemja« Čavle Izl. »Kako su živjeli i odjevali se naši stari« MC Gallery

New York 5.000,00

7.41. POU Mali Lošinj (Creski Muzej) Izložba: Frane Petrić i renesansa u Cresu, Inge Solis 3.000,00

7.42. Mirjana Marušić Gorska Rijeka Lik. izl. »Igra zmajeva« - Franjevačka galerija Š. Brijeg,

B. Hlevnjak 3.000,00

7.43. Mirjana Marušić Gorska Rijeka Lik. izl. »Igra zmajeva« - Galerija Aluminijum - Mostar,

K. Kamenov 3.000,00

7.44. Nataša Lah Opatija Samost. izlož. slika i crteža A. Depopea (1933. 1990.) pov.

20. god. smrti 6.000,00

7.45. Dinko Svoboda, slikar Rijeka Retros. Dinko Svoboda, D. Svoboda, Lj. Dujmović Kosovac 3.000,00

7.46. Letricija Lindarić, Tanja Dabo Rijeka Samostalna izložba grafika 3.000,00

7.48. Igor Eškinja Rijeka Making of., izložba 3.000,00

7.49. Druš. povjes. umjet. Rijeke, Istre i Hrvatskog Ivan Kinkela - monografija (pripremni radovi), B. Arh,

primorja Rijeka D. Glavočić 4.000,00

7.50. Dunja Janković Mali Lošinj Kulturno-umjet. manifest./ radionica pod imenom »Škver« 4.000,00

8. Glazbeni programi 215.000,00

8.1. Riječka filharmonija Rijeka IX. Koncertna sezona 58.000,00

8.2. Udruga »Hal« Viškovo Hal's All Star Guitar Festival 2010 6.000,00

8.3. Udruga »Kanat« Kastav 6. Festival čakavske šansone »Čansonafest - Kastav 2010.« 4.000,00

8.4. Udruga »Kanat« Kastav Sudj. muške klape »Kastav« na međun. zbor. fest.

»The American International Choral Festival - St. Louis« 3.000,00

8.5. Udruga »Kanat« Kastav Sudjel. žen. klape »Kastav« na 6. Zbor. olimp. u

gradu Shaoxing, Kina 3.000,00

8.6. Pjevački zbor mladih »Josip Kaplan« Rijeka Djelatnost i koncerti zbora u 2010. godini 4.000,00

8.7. KUU »Jeka Primorja« Rijeka Nastup mješovitog pjevačkog zbora tjekom 2010. godine 7.000,00

8.8. Ženska vokalna skupina Lira Rijeka Koncerti i djelatnost u 2010. godini 4.000,00

8.9. Puhački orkestar Lovran Lovran 18. Međunar. fest. puhač. orkest. »Naš svijet je glazba« 4.000,00

8.10. Matica hrvatska - Ogranak u Rijeci Koncerti mladih glazbenika 3.000,00

8.11. B.J. Promotions Dramalj Sufinanciranje produkcije solo CD Marca Grazianija 3.000,00

8.12. B.J. Promotions Dramalj Sufinanciranje gostovanja Marca Grazianija i Diane Grubišić 4.000,00

8.13. B.J. Promotions Dramalj Međunarodni glazbeni festival »Crikvenica 10« 9.000,00

8.14. Glazbena agencija Haller Rijeka V. Festival komorne glazbe - Rijeka 2010. 6.000,00

8.15. HGU PGŽ Podružnica Rijeka Vela Gospa - svečani koncert 6.000,00

8.16. HGU PGŽ Podružnica Rijeka Božić je judi, tradiconalni koncert Božićnih napjeva Primorja 9.000,00

8.17. HGU PGŽ Podružnica Rijeka Božić u Vinodolskoj dolini 3.000,00

8.18. Udruga mladih »Akcija« Rijeka Festival kRIk 5: Koncerti, Mario Alempijević 2.000,00

8.19. KČS »Grobnišćine« Čavle Festival Grobnička skala 2010. 3.000,00

8.20. Udruga Kastafsko kulturno leto Kastav 14. Internacionalni festival gitare 3.000,00

8.21. HGD »Zvijezda Danica« Kraljevica Koncert »100 godina od rođenja Slavka Zlatića i

Josipa Kaplana i 130 godina od rođenja Ivana Matetića

Ronjgova« 4.000,00

8.22. Ud. Sjevernojadr. klapa »USJAK« Rka Hrvatski festival instrumentalnih klapa »Opatija 2010« 4.000,00

8.23. Riječki komorni orkestar Progr.konc. za 2010.god. Collegium musicum Fluminense 4.000,00

8.24. Riječki komorni orkestar Programi koncerata za 2010. godinu 6.000,00

8.25. HGU Sklad Delnice Božićni koncerti u Gorskom kotaru 3.000,00

8.26. Zbor Putokazi Rijeka Izrada DVD-a: »Mjesec«, II. faza 10.000,00

8.27. Udruga Liburnia Jazz Opatija 10. Liburnia Jazz Festival 9.000,00

8.28. Udruga Liburnia Jazz Opatija 6. Jazz Ex Tempore 7.000,00

8.29. Zajednica Puhačkih orkestara PGŽ Rijeka Natjecanje i smotra puhačkih orkestara PGŽ 4.000,00

8.30. Kulturno umjetnička udruga »Artel« Rijeka Koncertna sezona 2010 3.000,00

8.31. KUU »Riječki orat. zbor I. M. Ronjgov« Rka 1. Koncert obljetnica, 2. Draga nan je zemlja, 3. Jubilarni

koncert 7.000,00

8.32. KUD »Sloga« Hreljin Gost. mj. pjev. zbora »Sloga« na međ. fest. zbor. pjev. u

Slovačkoj 2010. 3.000,00

8.33. Puhački orkestar DVD-a Vrbovsko Smotra vatrogasnih glazbi RH 3.000,00

8.34. Astrid Kuljanić Rijeka CREScendo Music festival 4.000,00

9. Kazališno scenski programi 145.000,00

9.1. Plesni art labaratorij Rijeka Kraljica to sam ja, Senka Baruška 3.000,00

9.2. Društvo »Super dance« Rijeka Rijeka dance spektakl 3.000,00

9.3. Udruga »Prostor +« Rijeka WARP2, Večeri autorskih radova i performansa 3.000,00

9.4. Teatar Rubikon Rijeka Fuzija 1 13.000,00

9.5. HKD međunar. festival malih scena Rijeka Međunarodni festival malih scena Rijeka 38.000,00

9.6. Kazalište »JAK« Mali Lošinj Priprema, igranja i gostovanja kazališnih predstava 7.000,00

9.7. Općina Lokve Lokve Gostov. kazal. grupa i ples. skupina i glazbenih klapa 4.000,00

9.8. Udruga »Grad kulture« Kastav 50. Festival hrvatskih kazališnih amatera 2010. godine 10.000,00

9.9. Udruga mladih »Akcija« Rijeka Festival kRIk 5: Revija amaterskog filma, T. Čordašev 3.000,00

9.10. PUR »Ronde & Klub Rijeka Prve riječ. mažoret.-red. aktiv. i prosl. 15 god. rada 1995.-2010. 4.000,00

9.11. Udruga »Trafik« Rijeka Transparencija 17.000,00

9.12. Udruga »Trafik« Rijeka Destinacija Trafik: »Divljač« 7.000,00

9.13. Udruga »Ri Teatar« Rijeka Scenski labaratorij mladih 4.000,00

9.14. Udruga »Ri Teatar« Rijeka Gostovanja 10.000,00

9.15. Hrvatski institut za pokret i ples Zagreb 27. Tjedan suvr. plesa u Rijeci, Žak Branko Valenta 5.000,00

9.16. Hrvatski institut za pokret i ples Zagreb Skrivena tijela urbanih prostora, Žak Branko Valenta 3.000,00

9.17. Olivera Baljak Rijeka Broadwayska večer 4.000,00

9.18. Udruga »Drugo more« Rijeka Zoom - festival izvedbenih umjetnosti 4.000,00

9.19. Centar za kulturni turizam »Koraki« Ičići Plesno kazalište koraki, Sanja Josipović 3.000,00

10. Knjižnično izdavačka djelatnost 365.000,00

10.1. Knjižničarsko društvo Rijeka Izdavanje stručnog časopisa KDR-a: Knjižniča/ka 3.000,00

10.2. VKD Frankopan Vrbnik Vrbnički vidici, 2 broja 3.000,00

10.3. DHK - Ogranak u Rijeci Časopis književna Rijeka 35.000,00

10.4. DHK - Ogranak u Rijeci K posljednjem pristanu/verso l ultimo approdo, G. Scotti,

poezija 3.000,00

10.5. DHK - Ogranak u Rijeci Kazališna biblioteka, Darko Gašparović 4.000,00

10.6. Državni arhiv u Rijeci Rijeka Vjesnik DAR-a, sv. 53 7.000,00

10.7. Izdavački centar Rijeka Rijeka Časopis Novi Kamov 35.000,00

10.8. Izdavački centar Rijeka Rijeka Roba s potpisom, Danijela Bačić - Karković 4.000,00

10.9. Izdavački centar Rijeka Rijeka Zyprexa i ostale nuspojave, Sanjin Ivandić 3.000,00

10.10. Izdavački centar Rijeka Rijeka Guja u njedrima: panor. nov. hrvat. fantas. pripov., pretisak,

I. Župan 7.000,00

10.11. Izdavački centar Rijeka Rijeka Izabrane i nove pjesme, Dragica Torić Drenovac 3.000,00

10.12. Izdavački centar Rijeka Rijeka Glazba, riječ; Istraživanje suoodnosa, Diana Grgurić 5.000,00

10.13. Izdavački centar Rijeka Rijeka Priroda kao glas - Miroslav Čabrajec 5.000,00

10.14. Rinaz d.o.o. Rijeka Put u nedogled - poema, Andrija Vučemil 4.000,00

10.15. Rinaz d.o.o. Rijeka N.Žunić-Monografija, L.Domić, L.Paljetak, M. Stojević i

A. Vučemil 9.000,00

10.16. Rinaz d.o.o. Rijeka Teorija fusnote, Milorad Stojević 4.000,00

10.17. Adamić d.o.o. Rijeka Dr. sc. M. Biti i dr.sc. D. Grgurić - popul. glazba i tržište

privida, Mi. Kalanj 5.000,00

10.18. Adamić d.o.o. Rijeka I. Linić: Sjećanja (monografija) / G. Mirjana i D. Hreljević,

M. Kalanj 9.000,00

10.19. Adamić d.o.o. Rijeka Osmo čudo svijeta, Jordan Plevneš (prijevod) 4.000,00

10.20. Matica hrvatska - Ogranak u Rijeci Notno izdanje »Simfonijska impresija«, V. Gržinić 8.000,00

10.21. Matica hrvatska - Ogranak u Rijeci Zbor. rad. sa Znan. skupa »More - hrvatsko blago«,

J. Vicelja 9.000,00

10.22. Matica hrvatska - Ogranak u Rijeci Znanstveno-kulturna smotra »Dometi« 11.000,00

10.23. Udr. za umjet. i kult. mlad. »parNas« Rijeka Časopis za umjetnost i kulturu »Re« 11.000,00

10.24. Goranska kiparska radionica Lokve Lokve Monogr. GKR Lokve povodom 30 god. postojanja i rada 9.000,00

10.25. Povijesno društvo Rijeka Rijeka Časopis Rijeka, god. XV., dva sveska 9.000,00

10.26. Klub prijatelja Trsata Rijeka Glasilo »Trsatika« 3.000,00

10.27. Etno-udruga »Prepelin' C« Delnice Objav. zbirke pripov. »Pred morem«, Davor Gregurić 3.000,00

10.28. Matica hrvatska ogranak u Delnice 100 god. tamburaša u G. Kutima (kniga), K. Delač-Petković 4.000,00

10.29. Klub Sušačana Rijeka Sušačka revija - časopis 35.000,00

10.30. Glosa d.o.o. Rijeka Krčki kalendar 2010 10.000,00

10.31. Glosa d.o.o. Rijeka Monog. »Nikola Udina Algarrotti«, V. Katalinić, F. Velčić,

J. Žgaljić 7.000,00

10.32. Glosa d.o.o. Rijeka Monog. »Opatijski gradski parkovi« K. V. Jurković 8.000,00

10.33. Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke, Istre Portreti hrvatskih umjetnika - zbirka eseja, Ervin Dubrović

i Hrvatskog primorja Rijeka 4.000,00

10.34. Grad Bakar Bakar Bakarski zbornik br. 13 9.000,00

10.35. Matica hrvatska - Ogranak u Čabru Izdav.djel. u 2010. godini (prezim. čabar. kraja, Reprint izd.

sabr. djela pisca Čopa, Drama na domaćem govoru,

Damača reječ i dr.) 5.000,00

10.36. Hrvatsko književno društvo Rijeka Sušačko prijepodne - prozni rad, Vasil Tocinovski 4.000,00

10.37. KČS Grobnišćine Čavle Monografija Međunarodne likovne kolonije Grobnik 9.000,00

10.38. Verba d.o.o. Rijeka »U poljupcu sunca« - U krilu svjetla (II. svezak),

V. Miculinić Prešnjak 4.000,00

10.39. Udruga Katapult Rijeka Edicija Katapult, Marina Vrđuka Beleš 3.000,00

10.40. Zvonimir Kamenar Rijeka Umjet. monog. Zvonimira Kamenara, Boris Toman 9.000,00

10.41. HAZU, Zagreb - ZPDZ u Rijeci Problemi sjevernog Jadrana, sv. 10 Petar Strčić 5.000,00

10.42. Istra film Rijeka Fotomonog. »Mirisi i okusi Primorsko-goranske županije«

B. Modrić 9.000,00

10.43. Bura Commerce d.o.o. Rijeka Štorije Rukavca, kučel i šire okolice, Franjo Šepić-Bertin 5.000,00

10.44. Bura Commerce d.o.o. Rijeka Srednovjekovni zakoni i opći akti na Kvarneru, I- II 10.000,00

10.45. Marija Riman Rijeka Franjo Godec - život i djelo (Monografija) 10.000,00

11. Znanstveno stručna obrada spomeničke baštine 155.000,00

11.1. Općina Omišalj Fulfinum -Mirine, Morana Čaušević - Bully 6.000,00

11.2. Državni arhiv u Rijeci Rijeka Poseb.izd. Vjesnik DAR-a sv. 26.-i izl. »Pomor. obit. Duboković

i njihov arhiv« 4.000,00

11.3. Državni arhiv u Rijeci Rijeka Posebno izdanje Vjesnik DAR-a sv. 25. - Matične knjige Krčke

biskupije 4.000,00

11.4. KČS »Grobnišćine« Čavle Znan. skup Grobnišćina: tragovi, znakovi i smjerokazi 5.000,00

11.5. KČS »Grobnišćine« Čavle Kroz zavičajni muzej Grobnišćine 3.000,00

11.6. Etno-udruga »Prepelin' C« Delnice Nast. prikuplj. etnograf. predmeta, snim. etnokazivača i

priređiv. kult. događa. vezanih uz goran. etnograf. 4.000,00

11.7. Narodna knjižnica i čitaonica Kraljevica Izl. restaur. knjiga i izrada katal. uz okrugli stol na temu

»Primorske tiskare« i lista Primorac 5.000,00

11.8. Povijesno društvo Rijeka Rijeka Kalendar »Istran« - temelj hrvat. narod. preporoda Istre

i Kvarnerskih otoka 4.000,00

11.9. Povijesno društvo Rijeka Rijeka Znanstveni skup Historiografi Rijeke i riječkog područja,

Petar Strčić 4.000,00

11.10. CK »Dr. I. Kostrenčić« Crikvenica Restauracija skluptura Zvonka Cara - Crikvenica (nastavak

programa obnove autorovih orginalnih modela) Sanja Škrgatić 6.000,00

11.11. Hrvatski muzej turizma u Opatiji Opatija Razvoj lječilišno-zdrav. turizma u Hrvatskoj, Morjana Kos Nalis 5.000,00

11.12. Udruga »Pro Torpedo« Rijeka Stručno-eduk. programi - predavanje o industrijskoj baštini

Rijeke 5.000,00

11.13. Ira Rechner Šustar Rijeka Knjiga - Kastav, od gradine do grada 5.000,00

11.14. Udr. »Ljubitelji lokvarskih starina« Lokve Zavičajna zbirka (etno zbirka) 4.000,00

11.15. Udruga »Dr. Franjo Rački« Fužine Znanstveni skup, zbornik, rad udruge i knjižnice 5.000,00

11.16. Sveučilišna knjižnica Rijeka Obrada i osig. dostupnosti zbirke »Mohorovičić« u

Sveučilišnoj knjižnici Rijeka 10.000,00

11.17. Grad Čabar Čabar Zaštita i prezntacija Liburnijskog limesa 8.000,00

11.18. Lošinjski muzej Mali Lošinj Narodne nošnje lošinjskog otočja 4.000,00

11.19. Narod. knjižnica i čitaonica Šmrika Neka se naše staro ne zatare 4.000,00

11.20. Udruga »Inicijativa za zaštitu baštine« Kastav Sakralno-povijesna baština Gorskog kotara (monografija) 9.000,00

11.21. KČS »Rab« Rab Znanstveni skup »Rab kroz stoljeća« 3.000,00

11.22. KČS »Rab« Rab Stručni skup o Markantunu de Dominisu 2.000,00

11.23. Udruga »Tragovi« Rijeka Očuvanje vlaškog i žejanskog jezika 9.000,00

11.24. Općina Matulji Matulji Dodatna oprema Postojeće postave »Zvončarske muzejske

zbirke« 5.000,00

11.25. Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj Restauracija drvenog polikromiranog renesansnog reljefa

»Pieta«, Inge Solis 5.000,00

11.26. Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj Retaur. keram., metal. i kamen. arheol. materijala, Jasminka

Ćus Rukonić 5.000,00

11.27. Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke, Istre Putevima secesije u Rijeci - vodič po arhitekturi, Daina Glavočić

i Hrvatskog primorja Rijeka 4.000,00

11.28. Matica hrvatska - Ogranak u Rijeci Znanstveni skup o Dubravku Horvatiću, Dean Slavić 3.000,00

11.29. Matica hrvatska - Ogranak u Rijeci Međun. znan. skup »Povijest kapucinske redodržave«,

G. Crnković 4.000,00

11.30. Narod. čitaon. i knjiž. N. Vinodolski Glagoljska mapa II. novljanskog brevijara 5.000,00

11.31. KUD »Danica« Pasjak Zbornik Liburnijskog krasa - sela Brce, Pasjak, Šapjane,

Rupa i Lipa 6.000,00

12. Očuvanje i njegovanje kulturne baštine 250.000,00

12.1. Udruga »Gromišćina zemja« Čavle »Prvobitna« autohtona odjeća 4.000,00

12.2. VKD Frankopan Vrbnik Škola sopela 3.000,00

12.3. Udruženje sopaca otoka Krka Krk Zaštita i promicanje glazbene baštine otoka Krka 10.000,00

12.4. KČS Općine Mošćenička Draga Pokret. projek. očuv. pomorske i ribar. bašt. na Liburniji

»2. Smotre i regate tradicijskih barki na jedra« 6.000,00

12.5. KČS Općine Mošćenička Draga Mošćenički zbornik, br. 6 3.000,00

12.6. KČS Kostrena Kostrena Izdavačka djelatnost 5.000,00

12.7. KČS »Društvo za povjesnicu Klana« Kulturno-znan. skup XVII. dani dr. Matka Laginje i ostali

programi društva 19.000,00

12.8. KČS »Društvo za povjesnicu Klana« Izdavanje VIII. redovnog Zbornika Društva 5.000,00

12.9. Udruga »Grad kulture« Kastav Dobre stare stvari u muzejskim zbirkama Kastva 5.000,00

12.10. KČS »Grobnišćine« Čavle Redovna djelatnost 8.000,00

12.11. KČS »Grobnišćine« Čavle Grobnička jesen 2010. 10.000,00

12.12. KČS »Grobnišćine« Čavle Grobnički zbornik 9- redovno izdanje 9.000,00

12.13. Mješ. pjev. zbor »Gimpl« R. Gora Očuvanje i njegovanje zbornog pjevanja 5.000,00

12.14. KČS »Ljubo Pavešić« Škrljevo Susret udruga različitih govornih područja; »Ča - kaj - što«;

Škrljevo - Bakar 4.000,00

12.15. KČS »Ljubo Pavešić« Škrljevo Pretisak knjige Ljuba Pavešića »I krv je tekla kršem« 2.000,00

12.16. KČS »Ljubo Pavešić« Škrljevo Tiskanje 2. broja časopisa »Svitak« 3.000,00

12.17. Udr. mažor. »Korak po korak« Vrbovsko Folklorna skupina Moravice 5.000,00

12.18. Grad Rab Rab »Rapski tanac« 3.000,00

12.19. KUD »Vrelo« Fužine 11. Međunarodni susret puhačkih orkestara 6.000,00

12.20. Matica hrvatska ogranak u Čabru Zaštita i poticanje pisanja na domaćem govoru, Ivan Janeš 2.000,00

12.21. Matica hrvatska ogranak u Čabru Redovna djelatnost u 2010. g. 3.000,00

12.22. KUD »Zvir« Jelenje Dražice Gostovanje folklorne skupine u Portugalu 4.000,00

12.23. KUD »Zvir« Jelenje Dražice Peta revija narodnih nošnji (oblačila) 3.000,00

12.24. KUD »Zvir« Jelenje Dražice 16. susret folklornih skupina »Zatancajmo po domaći« 19.000,00

12.25. Istra film Rijeka Hrvatska glagoljica - dokumentarni film 12.000,00

12.26. Centar za kulturu Općine Omišalj Ljetna škola glagoljice 2010. za Slovake i Hrvate iz Slovačke 3.000,00

12.27. Etno-eko udruga »Jabuka« Rijeka Etno-eko festival »Jabuka« 5.000,00

12.28. KUD »Zeleni vir« Skrad Očuvanje kulturne baštine 4.000,00

12.29. Hrvatska čitaonica sela Kuti Gornji Kuti »Knjiga svima - malima i velikima« 5.000,00

12.30. Folklorno društvo Njivice Njivice Folklorna plesna skupina 4.000,00

12.31. Općina Dobrinj Dobrinj 56. Festival folkolora otoka Krka 19.000,00

12.32. KUD »Željezničar« Moravice Limena glazba 3.000,00

12.33. KUD »Punat« Punat Kanti, tanci i nošnje Primorsko-goranske županije (Susak) 4.000,00

12.34. KD »Ive Jelenovi»« Dobrinj Obilježavanje 10. obljetnice pjevačkog zbora »Zvon« 4.000,00

12.35. KČS »Rab« Rab Književnici otoka Raba i Rab u književnosti 3.000,00

12.36. Udr. prijat. harmonike »Armunika« Kastav Kult. surad. s inoz. (svjet. festival harmon. u Ikaalinen u Finskoj) 4.000,00

12.37. KČS »Lovran« Lovran Objavljivanja zbornika Lovranšćine 4.000,00

12.38. KGU »Delnice« Delnice Smotra etno stvaralaštva KUD-ova Gorskog kotara i PGŽ 3.000,00

12.39. KUD »Sloga« Hreljin Prosl. vel. obljet. sto godina organiz. kult. amater. djelov. u

Hreljinu 4.000,00

12.40. KUD »Ilija Dorčić« Novi Vinodolski Susret KUD-ova »More i ravnice« 4.000,00

12.41. KUD »Bribir« Bribir Smotra kult.-umjet. društava i folk. skupina »Bribir 2010.« 4.000,00

12.42. Udruga »Trbuhovica« Čabar Izrada narod. noš. i tradicion. jela »Kuharica moje prabake« 4.000,00

12.43. KUD »Neven« Selce Redovna programska aktivnost 4.000,00

12.44. KUD »Gomirje« Gomirje Obilježavanje dana Gomirja, Velika Gospojna 28. 08. 2010. 3.000,00

12.45. MO Marčelji Viškovo Smotra malih zvončara 4.000,00

13. Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva 350.000,00

14. Pomoći za nabavu i održavanje opreme kulturnih ustanova i udruga 135.000,00

14.1. Gradska knjižnica Rijeka Rijeka Nabava zavičajne knjižne građe 13.000,00

14.2. Gradska knjižnica Rijeka Rijeka Informatizacija poslovanja školskih knjižnica PGŽ 35.000,00

14.3. Gradska knjižnica Viktor Car Emin Opatija Nabava knjižne građe (za knjižnice u Opatiji, Kastvu,

Matuljima, Lovranu i M. Dragi) 5.000,00

14.4. Gradska knjižnica Bakar Bakar Knjižnična djelatnost - Nabava knjižne građe 5.000,00

14.5. Grad Rab Rab Nabava knjižne i neknjižne građe u gradskoj knjižnici Rab u

2010. 4.000,00

14.6. Grad. knjiž. I. G. Kovačića Vrbovsko Informatizacija knjižnice 6.000,00

14.7. Grad. knjiž. I. G. Kovačića Vrbovsko Nabava programske podrške za rad knjižnice - ZAKI 4.000,00

14.8. Lošinjski muzej Mali Lošinj Nabava knjižne građe otkupom za Lošinjski muzej 4.000,00

14.9. CK »Dr. I. Kostrenčić« Crikvenica Nast. uređ. radion. u sklopu Memorijal. ateljea Z. Cara 5.000,00

14.10. HGD »Zvijezda Danica« Kraljevica Nabava materijala i šivanje kraljevačke nošnje 10 kom. 4.000,00

14.11. KUD Delnice Delnice Nabava opreme 6.000,00

14.12. Gradska knjižnica Bakar Bakar Opremanje dodatnom opremom 3.000,00

14.13. B.J. Promotions Dramalj Oprema za produkciju festivala »Crikvenica 2010«

- A3 pisač 3.000,00

14.14. Općina Skrad Opremanje pozornice Doma kulture u Skradu 8.000,00

14.15. Gradska knjižnica Rijeka Rijeka Nabava računalne opreme za Županijski bibliobus 6.000,00

14.16. Udruga kastafsko kulturno leto Kastav Nabava opreme za izložbeni prostor Galeriju Trojica u Kastvu 5.000,00

14.17. Dominikanski samostan Rijeka Nabava knjižne i neknjižne građe 4.000,00

14.18. HGU PGŽ Podružnica Rijeka Nabava i održavanje opreme 4.000,00

14.19. Općina Vrbnik Vrbnik Prog. nabave i održ. opreme za kult. djel.-Biblioteka Vitezić 4.000,00

14.20. Hrvatska čitaonica sela Kuti Gornji Kuti Nabava knjižne i neknjižne građe 3.000,00

14.21. KUD »Eugen Kumičić« Križišće Nabavka i održavanje opreme za kulturne djelatnosti 4.000,00

15. Pravni fakultet u Rijeci 25.000,00

15.1. Pravni fakultet u Rijeci Projekt »Srednjovjekovni zakoni i opći akti na Kvarneru« 25.000,00

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

1. Pomoći za nabavu i održavanje sportske opreme 250.000,00

1.1 Biciklistički klub »Rijeka« Nabava takmičarskih bicikli 3.000,00

1.2 Gimnastički klub »Rijeka« Nabava strunjača, trenaž., jama s pokrovom, spužvastih poligona 11.000,00

1.3 Ženski gimn. klub »Vita« Rijeka Nabava stropne aparature s koloturama, užima i sigurn.

pojasevima 11.000,00

1.4 Društvo sportova na moru »Volosko« Nabava kompleta sportske opreme za jedrenje na dasci 3.000,00

1.5 Jacht club »Croatia« - Opatija Nabava jedrilice klase Optimist 7.000,00

1.6 Jedriličarsko društvo »Val« Nabava jedrilice klase optimist i prikolice za prijevoz jedrilica 7.000,00

1.7 Jedriličarski klub »3. maj« - Rijeka Popr. korita, jedara i jarbola, nab. novih jedara i jarbola, nab.

jedril. Optimist i Laser 7.000,00

1.8 Jedriličarski klub »Istra«, Lovran Nabava jedrilice marke Laser 7.000,00

1.9 Jedriličarski klub »Malinska« Nabava jedrilica za školu jedrenja 7.000,00

1.10 Jedriličarski klub »Opatija« Nabava jedara, jarbola, kormila, kobilica 4.000,00

1.11 Jedriličarski klub »Orion«, Mošć. draga Nabava gumenjaka, trajlera, novih jedrilica 7.000,00

1.12 Jedriličarski klub »Star«, Šmrika Nabava jedrilica optimist i laser 7.000,00

1.13 Jedriličarski. klub »Jugo«, Mali Lošinj Nabava prikolice (treiler) 4.000,00

1.14 Riječki jedriličarski klub SCOR Nabava jedrilice klasa Optimist 7.000,00

1.15 Sportsko društvo »Vihor«, Baška Nabava jedrilice klase Laser RD 7.000,00

1.16 Kajak klub »Rab« Nabava ergometra 3.000,00

1.17 Hrvatski košarkaški klub »Primorje« Nabava obruča 3.000,00

1.18 Košarkaški klub »Uskok« Nabava malih i pomoćnih košarkaških konstrukcija 3.000,00

1.19 Motocross klub »Kvarner« Nabava protektora za koljena 3.000,00

1.20 Hrvatski nogometni klub »Goranin« Pokretni golovi i mali pokretni golovi 5.000,00

1.21 Nogometni klub »Polet«, Skrad Nabava opreme i održavanje stadiona 4.000,00

1.22 Nogometni klub »Željezničar« Nabava mreža za golove 3.000,00

1.23 Sportsko društvo »Draga« nabava mreža za golove 3.000,00

1.24 Orijentacijski klub »Lokve«, Lokve Nabava SI stanica 3.000,00

1.25 Orijentacijski klub »Ris« Delnice Radio kontrole za mjerni sustav SPORTident 3.000,00

1.26 Orijentacijski klub »Torpedo«, Rijeka Izrada karata Trsata i Kastva 3.000,00

1.27 Pikado savez PGŽ Nabava elekronskih pikada 3.000,00

1.28 Plivački klub »Delnice« Nabava lopatica, peraja, guma i sata za kontrolu treninga 3.000,00

1.29 Plivački klub »Primorje Croatia Osiguranje«, Nabava plivačkih dasaka, lopatica za ruke, gume za rastezanje

Rijeka 7.000,00

1.30 Plivački klub »Rijeka« Nabava guma, bovica, lopatica za ruke, spužvi, štoperica,

dasaka za plivanje 3.000,00

1.31 Rukometni klub »Vrbovsko« Niske prepreke i šipke za utege 3.000,00

1.32 Klub sinkroniziranog plivanja »Primorje Nabava strunjača, elastičnih traka i medicinki

Aqua Maris»« 3.000,00

1.33 Skijaški savez PGŽ Nabava i održavanje sportske opreme za skijaške klubove 17.000,00

1.34 Građanski streljački klub »Rijeka« Nabava zračnih puški, streljačkih jakni, diabola i meta 2.000,00

1.35 Streljački klub »Lokomotiva»« Rijeka» Nabava električnih meta, MK-sportskih pištolja 2.000,00

1.36 Streljački klub »Mali Lošinj« Streljačka jakna, hlače, cipele i rukavice 2.000,00

1.37 Streljački klub »Rječina« Nabava Mk pištolja, streljačkih cipela, durbina i stativi 2.000,00

1.38 Streljački klub »Papriničar« Rijeka Nabava puške 2.000,00

1.39 Streljački klub »Protect« Rijeka Nabava zračnog pištolja 2.000,00

1.40 Streljački savez PGŽ Nabava uređaja za ocjenjivanje meta (zrak) SAM 400 2.000,00

1.41 Streljačko društvo »3. Maj« Nabava oružja 2.000,00

1.42 Šahovski klub »Goranka«, Ravna Gora Nabava digitalnih šahovskih satov, 20 komada 2.000,00

1.43 Šahovski klub »Junior«, Rijeka Nabava demonstracijske ploče 2.000,00

1.44 Šahovski klub »Goran« Nabava prijenosnog računala 3.000,00

1.45 Taekwondo Savez PGŽ Nabava tatami strunjače za TKD 3.000,00

1.46 Taekwondo Savez PGŽ Nabava elektronskih zaštitnih prsluka 2.000,00

1.47 Triatlon klub »Rival«, Rijeka Nabava bicikli 3.000,00

1.48 Vaterp. klub »Primorje Este banka« Nabava golova, mreža za golove, boxova za opremu i polja 8.000,00

1.49 Veslački klub »Glagoljaš«, Omišalj Nabava sportskog školskog čamca s veslima i ergometra 11.000,00

1.50 Veslački klub »Jadran« Rijeka Sportske veslačkog čamca - SKIF 10.000,00

1.51 Veslački klub »Jadran« Rijeka Nabava skul vesla za školu veslanja (8 pari) 10.000,00

1.52 ZŠU Grada Čabra Nabava traktor kosilice MTD 91 SD Spider 3.000,00

1.53 Klub za slobodno letenje »Homo volans« Obuka, treninzi, oprema, natjecanja u slobodnom letenju

zmajem 3.000,00

2. Županijska natjecanja i smotre školskih sportskih klubova 330.000,00

3. Posebni programi i aktivnosti invalidnih osoba i invalida Domovinskog rata 160.000,00

3.1 Atletski klub »Srce« za osobe s invaliditet. Trčim za bolje sutra 7.000,00

3.2 Atlet. klub parapl. »Lanterna« Kraljevica Međunarodna natjecanja u atletici 3.000,00

3.3 Atlet. klub parapl. »Lanterna« Kraljevica Europsko prvenstvo u atletici 3.000,00

3.4 Body building klub »Sportman«, Čavle Rad s djecom s poteškoćama u razvoju 3.000,00

3.5 Košark. klub »Flumen Sancti Viti«, Rijeka Košarkaška oprema za djecu s poteškoćama u razvoju 4.000,00

3.6 Košark. klub »Flumen Sancti Viti«, Rijeka Košarka za osobe s poteškoćama u razvoju 3.000,00

3.7 Košark. klub osoba s invaliditet. »Sveti Rok« Košarka za djecu s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju 3.000,00

3.8 Klub za šport. rekr. »Gorovo«, Opatija Škola plivanja za djecu s poteškoćama u razvoju 3.000,00

3.9 Plivački klub Forca Škola plivanja za osobe s invaliditetom 5.000,00

3.10 Plivački klub Forca Natjecanja plivanja za osobe s invaliditetom 5.000,00

3.11 PK »Primorje Croatia osiguranje« Rad s invalidnim osobama oštećena zdravlja 10.000,00

3.12 Plivački klub »Rijeka« Rad s invalidnim osobama oštećena zdravlja 3.000,00

3.13 Savez športova osoba s invaliditetom PGŽ Rad saveza, troškovi klubova članova saveza, sudjelovanje i

organizacija susreta invalidnih osoba u tenisu, atletici, kuglanju,

boćanju, plivanju 60.000,00

3.14 Streljački klub »Vojna policija 91« Natjecanje invalida Domovinskog rata 10.000,00

3.15 Strelj. klub invalida »Paraolimpijac« Pripreme strijelaca za nastup na Svjetskom prvenstvu 3.000,00

3.16 Strelj. klub invalida »Paraolimpijac« Sudjelov. na držav. prven. u streljaštvu osoba s invaliditetom 3.000,00

3.17 Športsko društvo paraplegičara Škola skijanja za paraplegičare 3.000,00

3.18 Udruga za mlade s invaliditetom Rekreacija za mlade s invaliditetom 4.000,00

3.19 Udruga za terapijsko jahanje »Pegaz« Rijeka Dresurno jahanje za osobe s invaliditetom, nabava konja,

hrane za konja, oprema, veterinarske usluge 5.000,00

3.20 Zajednica udruga HVIDR-a PGŽ Pripreme, organizacija i natjecanje 10 sportskih disciplina 20.000,00

4. Djelatnost Zajednice športova PGŽ i županijskih saveza 2.545.000,00

5. Nagrađivanje kvalitete u sportu 570.000,00

6. Elaborat baze podataka o sportskim objektima na području PGŽ 70.000,00

7. Potpora omladinskim pogonima prvoligaških klubova PGŽ 600.000,00

7.1 HNK »Rijeka« - Rijeka Potpora omladinskim pogonima 220.000,00

7.2 NK »Rijeka Jack-pot« Potpora omladinskim pogonima 14.000,00

7.3 ŽRK »Zamet« - Rijeka Potpora omladinskim pogonima 38.000,00

7.4 RK »Zamet« - Rijeka Potpora omladinskim pogonima 38.000,00

7.5 MOK »Rijeka« - Rijeka Potpora omladinskim pogonima 38.000,00

7.6 MOK »Gornja Vežica« - Rijeka Potpora omladinskim pogonima 38.000,00

7.7 ŽOK »Rijeka« - Rijeka Potpora omladinskim pogonima 38.000,00

7.8 OK »Grobničan« - Čavle Potpora omladinskim pogonima 38.000,00

7.9 VK »Primorje EB« (M) - Rijeka Potpora omladinskim pogonima 38.000,00

7.10 VK »Primorje EB« (Ž) - Rijeka Potpora omladinskim pogonima 10.000,00

7.11 Boćarski savez PGŽ - Rijeka Potpora omladinskim pogonima (za 3 kluba) 45.000,00

7.12 Kuglački savez PGŽ - Rijeka Potpora omladinskim pogonima (za 3 kluba) 45.000,00

PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI

1. Programske aktivnosti u poticanju i promicanju tehničke kulture 80.000,00

1.1 Akadem. astronom. društvo Rijeka Akcija opažanja i snimanje meteora Perzeida 3.000,00

1.2 Akadem. astronom. društvo Rijeka Sudjelovanje na međun. promatr. natjec. iz astronomije

- Messierov maraton 2010. 4.000,00

1.3 Akadem. astronom. društvo Rijeka Izdavanje časopisa Polaris 10.000,00

1.4 Astron. druš. »Leo Brenner« M. Lošinj Očuvanje povijesne baštine - Zvjezdarnica »Manora« 3.000,00

1.5 Autoklub Rijeka Zaštita pješaka starije životne dobi 3.000,00

1.6 Fotoklub »Rijeka« Godišnja izložba Fotokluba »Rijeka« 2010. godine 6.000,00

1.7 Klub inovativne kulture »Feral« Perpetum mobile - Krepat, ma ne fermat (Marin Tomulić) 2.000,00

1.8 Klub podvod. aktiv. »Kostrena« Ekološka akcija Kostrena 2010. i Kupa 2010. 3.000,00

1.9 Klub podvod. aktiv. »Kostrena« Organizacija tečajeva ronjenja, stažnih ronjenja i ronjenja na

dah za djecu i ml. 2.000,00

1.10 Klub podvod. aktiv. »Kostrena« Nabava opreme za podvodnu orjentaciju i fotografiju 2.000,00

1.11 Klub podv. djelat. »INA Kostrena« Nabava autonomne ronilačke opreme 2.000,00

1.12 Klub podv. djelat. »INA Kostrena« Organizacija eko akcije - čišćenje podmorja 3.000,00

1.13 Klub podv. djelat. »INA Kostrena« Održavanje besplatnih tečajeva ronjenja na dah za mladež 2.000,00

1.14 Klub za slob. let. »Homo volans« Organizacija 10. otvorenog prvenstva u slobodnom letenju

zmajem Opatija-Učka 2010. 3.000,00

1.15 Klub za slob. let. »Homo volans« Sudjelovanje na Europskom prvenstvu u slobodnom letenju

zmajem Ager, Španjolska 2010. 3.000,00

1.16 Liburnija-film, Rijeka Digitalizacija i arhiviranje filmskog arhiva Liburnija-filma 5.000,00

1.17 Liburnija-film, Rijeka Liburnija film atelijer 9.000,00

1.18 Liburnija-film, Rijeka Pet zelenih - filmska radionica ekološke tematike 3.000,00

1.19 Padobran. klub »Krila Kvarnera«, Rijeka Nabava školskih padobrana 5.000,00

1.20 Udruga građana »Calculus« Otvoreni za kreativnost, učenje i znanost 2.000,00

1.21 Udruga građana »Calculus« Manifestacija »2010 - godina druge odiseje« 2.000,00

1.22 Zrakoplovno društvo »Crni Kosić«, Lič Program rada 2010. 3.000,00

2. Programske aktivnosti u inovacijskoj djelatnosti 70.000,00

2.1 Inovac.-poduzet. centar (IPC), Rijeka WIKI 2009 (širenje tehničke kulture putem hr. Internet

encikloped) 3.000,00

2.2 Inovac.-poduzet. centar (IPC), Rijeka Edukacijske izložbe dizajna 3.000,00

2.3 Savez inovatora PGŽ Servis za inovatore 3.000,00

2.4 Savez inovatora PGŽ Izdavanje IN glasnika inovatora 22.000,00

2.5 Savez inovatora PGŽ Izložba mladih inovatora PGŽ 9.000,00

2.6 Savez inovatora PGŽ 3. nacionalna izložba mladih inovatora 9.000,00

2.7 Savez inovatora PGŽ Organizacija dodjele nagrade »Ivan Luppis« 9.000,00

2.8 Savez udruga inovatora Rijeka Program komercijalizacije inovacija 5.000,00

2.9 Savez udruga inovatora Rijeka Elektronska izdanja i brošure 3.000,00

2.10 Savez udruga inovatora Rijeka Informatička potpora »Inventica« 4.000,00

3. Županijske, državne i međunarodne smotre - organizacija i sudjelovanje 180.000,00

3.1 AMD »ZRINSKI« Čabar Program djelovanja u 2010. (međunarodna brdska utrka

Čabar 2010) 9.000,00

3.2 Autoklub »Ri-autosport« Sudjelovanje vozača i vozačica na prvenstvu RH u auto sportu 4.000,00

3.3 Autoklub Rijeka, Rijeka Sigurno i vješto u prometu - akcija zaštite školske djece u

prometu 4.000,00

3.4 Autoklub Rijeka, Rijeka Prometne radionice 3.000,00

3.5 Centar tehničke kulture Državno i europsko natjecanje brodomaketara 20.000,00

3.6 Foto klub Color Rijeka 3. Izložba hrvatske umjetničke fotografije 9.000,00

3.7 Foto klub »Rijeka« Međunarodna izložba fotografija za »Dane sv. Vida« 2.000,00

3.8 Ineco Rijeka, Rijeka Međunarodni dan zaštite ozonskog sloja 16. 9. 2010, Projekt

»Zemljina biosfera kao najveći eko sustav«, Obilježavanje

međunarodnog dana zaštite okoliša, Obilježavanje dana

planeta Zemlje 22. 4. 2010 8.000,00

3.9 Jedriličarski klub »Opatija« Natjecanja u Hrvatskoj IOM 3.000,00

3.10 Klub inform. »GerovoNET«, Gerovo Program djelovanja u 2010. - nabava opreme, održavanje tečajeva 3.000,00

3.11 Klub mladih tehničara, Rijeka Natjecanje mladih tehničara PGŽ 22.000,00

3.12 Klub podvodnih aktivnost »Kostrena«, Organizacija Županijskog prvenstva u plivanju perajama 2010.,

Kostrena podvodnoj orjentaciji, Međužupanijsko prvenstvo u podvodnoj

orjentaciji i Božićni miting 5.000,00

3.13 Klub podv. aktiv. »3. MAJ«, Rijeka Sudjel. na državnim i međunar. natjecanjima u podvodnoj

fotografiji 3.000,00

3.14 Klub podv. aktiv. »3. MAJ«, Rijeka Državna i međunar. natjecanja u plivanju perajama i brzinskom

ronjenju 3.000,00

3.15 Klub podv. aktiv. »3. MAJ«, Rijeka Sudjel. na državnim i međunar. natjec. u podvodnoj orijentaciji 3.000,00

3.16 Klub podv. aktiv. »3. MAJ«, Rijeka Organizacija Prvenstva PGŽ u podvodnoj orijentaciji 4.000,00

3.17 Klub podv. aktiv. »3. MAJ«, Rijeka Organizacija Prvenstva Hrvatske u podvodnoj orijentaciji 3.000,00

3.18 Klub za slobodno letenje »Krila Kvarnera« Organizacija i sudjelovanje na državnim i međunarodnim

natjecanjima u zmajarstvu i parajedriličarstvu 5.000,00

3.19 Liburnija-film, Rijeka Sudjelovanje na 12. školi medijske kulture »Dr. Ante Peterlić« 4.000,00

3.20 Liburnija-film, Rijeka 41. Kvarnerska revija amaterskog filma - KRAF i revija filmova

More 22.000,00

3.21 Oldtimer klub »Rijeka« Sudjelovanje na državnom netjecanju oldtimera 4.000,00

3.22 Oldtimer klub »Rijeka« Oldtimer moto rally 3.000,00

3.23 Oldtimer klub Delnice 1995, Delnice Proslava 15 godina rada kluba 3.000,00

3.24 Padobr. klub »Krila Kvarnera«, Rka Otvoreno prvenstvo Primorsko-goranske županije 6.000,00

3.25 Parajedriličarski klub »Flumen« Sudjelovanje na Svjetskom paraglajding kupu 2.000,00

3.26 Parajedriličarski klub »Flumen« Otvoreno državno prvenstvo RH u slobodnim preletima

parajedrilicama 2.000,00

3.27 Radioamaterski klub »Opatija« Učešće na međunarodnim UKV takmičenjima »Hrvatski

ljetni kup«, »Alpe - Adria« i »Europsko UKV natjecanje

I. regiona IARU« 2.000,00

3.28 Radio klub »Kvarner«, Rijeka Natjec. »IARU I. reg. VHF contest« i »Alpe Adria VHF

contest 2010« 2.000,00

3.29 Radio klub »Rijeka« Međunarodno UKV natjecanje Alpe-Adria 2.000,00

3.30 Riječki jedriličarski klub SCOR 16. međunarodna riječka regata RU jedrilica 3.000,00

3.31 Savez inovatora PGŽ Sudjelovanje mladih inovatora na »BIS« London 2010. 3.000,00

3.32 Savez inovatora PGŽ Sudjelovanje mladih inovatora na INPEX 2010. 3.000,00

3.33 Savez inovatora PGŽ Sudjel. mladih inov. na međunar. izložbi inovacija

ARHIMED 2010. 3.000,00

3.34 Savez inovatora PGŽ Sudjelovanje mladih inovatora na hrvatskom salonu inovacija

INOVA 2009. 3.000,00

4. Programske aktivnosti za darovite učenike i mladež 120.000,00

4.1 Akad. astronom. društvo Rijeka Program astronomske radionice za učenike osnovnih škola PGŽ 7.000,00

4.2 Akad. astronom. društvo Rijeka Predav. i promatranja na Riječkoj zvjezdarnici za učenike

OŠ i SŠ 7.000,00

4.3 Akad. politehničko društvo »APOLD« Rijeka Mobilna robotika kroz inovatorstvo mladih 3.000,00

4.4 Astron. društvo »Leo Brenner« M. Lošinj Aktivnosti iz astronomije za djecu i mladež 3.000,00

4.5 Auto klub »Rijeka« Promet u akciji - predav. za roditelje i interakt. radion. za djecu 3.000,00

4.6 Auto klub »Rijeka« Sekunda koja mijenja život - interakt. radion. za srednjoškolce 4.000,00

4.7 Auto klub »Rijeka« Sigurno u prometu - županijsko natjecanje učenika OŠ iz

poznavanja prometnih pravila i upravljanja biciklom 5.000,00

4.8 Auto klub »Rijeka« Natjecanje u edukativnim računalnim igrama (sigurnost u

prometu) 3.000,00

4.9 Centar za robotiku, Rijeka Robotika - poduka učenika osnovnih škola 3.000,00

4.10 Centar za robotiku, Rijeka Robotika - poduka učenika srednjih škola 3.000,00

4.11 Centar za robotiku »Robokra«, Kraljevica Robotika u osnovnoj školi 3.000,00

4.12 Dom mladih Rijeka, Rijeka Sigurno u prometu 4.000,00

4.13 Dom mladih Rijeka, Rijeka Prvi koraci u prometu 5.000,00

4.14 Dom mladih Rijeka, Rijeka Robotika 3.000,00

4.15 Dom mladih Rijeka, Rijeka Automodelari 3.000,00

4.16 IN klub inovatora, Rijeka Ljetna škola elektronike 5.000,00

4.17 IN klub inovatora, Rijeka Program edukacije djece i mladeži »Moje sutra« 15.000,00

4.18 IN klub inovatora, Rijeka Edukacija mladih u školama »Budi inventivan« 3.000,00

4.19 Padobr. klub »Krila Kvarnera« Školovanje mladih padobranaca 5.000,00

4.20 Udruga darov. informat., Rijeka Projekt »Jabučnjak« 2.000,00

4.21 Udruga darov. informat., Rijeka PHP/FCP škola 3.000,00

4.22 Udruga darov. informat., Rijeka WEB/SW radionice 3.000,00

4.23 Udruga za razvoj ekologije i energet., Rijeka Predavanja i seminari iz područja energetike 3.000,00

4.24 ZTK Grada Malog Lošinja Sekcija zrakoplovnih modelara za učenike OŠ 4.000,00

4.25 ZTK Grada Malog Lošinja Dječje radionice crtanog filma 3.000,00

4.26 Zajednica tehničke kulture PGŽ Riječka zvjezdarnica i muzej informatike za učenike OŠ i SŠ 3.000,00

4.27 Zajednica tehničke kulture PGŽ ECDL diploma za najbolje mlade tehničare i inovatore 3.000,00

4.28 Zajednica tehničke kulture PGŽ Publikacija o tehničkoj kulturi u PGŽ i ZTK PGŽ 9.000,00

5. Programske aktivnosti za invalidne osobe i mladež 20.000,00

5.1 Centar za robotiku »ROBOKRA«, Kraljevica Robotika za djecu i mladež s poteškoćama u razvoju 3.000,00

5.2 Centar tehničke kulture Rijeke »Svima jednako« - informatičko obrazovanje odraslih osoba

s invaliditetom 10.000,00

5.3 Klub podvodnih aktivnosti »3.MAJ«, Rijeka» Radionica Kvarner je živ i daje život - učenje igrom,bojom i

pokretom 3.000,00

5.4 Klub podvodnih aktivnosti »Kostrena« Tečaj ronjenja i stažna ronjenja za invalid. osobe i inval.

domovin. rata 4.000,00

6. Djelatnost Zajednice tehničke kulture PGŽ i županijskih saveza 130.000,00

6.1 Klub mladih tehničara Redovna djelatnost 4.000,00

6.2 Savez inovatora PGŽ Materijalni troškovi rada Saveza 13.000,00

6.3 Udruga pedagoga tehničke kulture PGŽ Redovna djelatnost udruge 2.000,00

6.4 Zajednica tehničke kulture PGŽ Osnivanje ZTK u Krku i Delnicama 3.000,00

6.5 Zajednica tehničke kulture PGŽ Susret jadranskih gradova i natjecanje u inovacijama 3.000,00

6.6 Zajednica tehničke kulture PGŽ Redovna djelatnost Zajednice 55.000,00

6.7 Zajednica tehničke kulture PGŽ Dodjela nagrada i izbor najboljih udruga, pojedinaca 25.000,00

6.8 Zajednica tehničke kulture PGŽ Ljetna škola robotike - Kraljevica 4.000,00

6.9 Zajednica tehničke kulture PGŽ Programi klubova mladih tehničara na sajmovima i izložbama 3.000,00

6.10 Zajednica tehničke kulture PGŽ Sudjelovanje na MIPRO 3.000,00

6.11 Zajednica tehničke kulture PGŽ Škola tehničkih aktivnosti za mlade 3.000,00

6.12 Zajednica tehničke kulture PGŽ Organizacija javnih tribina i stručnih skupova u PGŽ 3.000,00

6.13 ZTK Grada Čabra Rad ZTK Grada Čabra u 2010. godini 3.000,00

6.14 ZTK Grada Kraljevice Robotika za nadarene učenike u osnovnoj školi 3.000,00

6.15 ZTK Grada Malog Lošinja Brodomodelarstvo autohtonih brodica 3.000,00


Klasa: 021-04/09-01/10

Ur. broj: 2170/1-05-02/5-9-7

Rijeka, 17. prosinca 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=645&mjesto=00001&odluka=148
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr