SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 50. Petak, 11. prosinca 2009.
OPĆINA KOSTRENA

59.

Na temelju članka 48. stavak 4. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 26. studenoga 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića
»Zlatna ribica« od roditelja - korisnika usluga

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Zlatna ribica« (u daljnjem tekstu: vrtić) od roditelja - korisnika usluga.

Članak 2.

Vrtić obavlja usluge predškolskog odgoja i naobrazbe, te skrbi o djeci predškolske dobi (u daljnjem tekstu: predškolski odgoj) ostvarivanjem sljedećih programa:

- redoviti program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi (u daljnjem tekstu: redoviti program),

- program predškole,

- program ranog učenja stranih jezika i drugih programa umjetničkog, kulturnog, vjerskog i športskog sadržaja (u daljnjem tekstu: kraći programi).

Članak 3.

Redoviti program predškolskog odgoja ostvaruje se u petodnevnom radnom tjednu kao:

- 10-satni program (cjelodnevni boravak)

- 6-satni program (poludnevni boravak).

Program predškole organizira se u trajanju i prema rasporedu utvrđenim Godišnjim planom i izvedbenim programom vrtića.

Kraći programi provode se u zavisnosti od interesa roditelja za pojedini program.

Članak 4.

Za obavljanje usluga programa iz članka 2. alineja 1. ove Odluke, ekonomsku cijenu vrtića utvrđuje Općinsko vijeće a na osnovi godišnjeg financijskog plana i programa vrtića za pedagošku godinu (bez investicijskog održavanja objekta) i procijenjenog prosječnog godišnjeg broja korisnika usluga vrtića za pedagošku godinu.

Članak 5.

Sudjelovanje roditelja - korisnika usluga vrtića koji ima prebivalište na području Općine Kostrena iznosi:

- za cjelodnevni boravak - 30 % ekonomske cijene vrtića mjesečno

- za poludnevni boravak - 25 % ekonomske cijene vrtića mjesečno.

Roditelj - korisnik usluga vrtića, koji nema prebivalište na području Općine Kostrena, plaća punu mjesečnu cijenu usluga vrtića.

Izuzetno od odredbe stavka 2. ovog članka, roditelj - korisnik usluga, koji ima prebivalište na području jedinice lokalne samouprave koja je sklopila Ugovor o međusobnim pravima i obvezama s vrtićem, sudjeluje u cijeni usluga vrtića sukladno odluci te jedinice lokalne samouprave.

Članak 6.

Na temelju mjerila utvrđenih ovom Odlukom te Zaključka o utvrđivanju ekonomske cijene boravka djece u vrtiću, Upravno vijeće vrtića utvrđuje u apsolutnim iznosima mjesečno sudjelovanje roditelja - korisnika usluga vrtića u mjesečnoj cijeni usluga vrtića.

Članak 7.

Mjesečno sudjelovanje roditelja - korisnika usluga s prebivalištem na području Općine Kostrena u punoj mjesečnoj cijeni usluga vrtića, utvrđenoj u članku 6. ove Odluke smanjuje za dane kada dijete izostane iz vrtića zbog bolesti ili godišnjeg odmora, o čemu roditelj - korisnik usluga dostavlja liječničku potvrdu, odnosno potvrdu o korištenju godišnjeg odmora, na način da se za dane izostanka iznos dnevnog sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga vrtića umanjuje se za 20%.

Roditelji - korisnici usluga vrtića koji koriste prava po osnovi socijalne skrbi, sudjeluju u mjesečnoj cijeni usluga vrtića u suglasju s važećom Odlukom o socijalnoj skrbi.

U cijelosti se oslobađaju sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga vrtića roditelji - korisnici usluga programa predškole.

Roditelj-korisnik usluga kraćih programa plaća mjesečnu cijenu istih prema odluci Upravnog vijeća vrtića. U slučaju da Općina Kostrena sufinancira realizaciju pojedinog kraćeg programa, sudjelovanje roditelja - korisnika usluga umanjuje se za iznos kojim Općina Kostrena sudjeluje u sufinanciranju.

Tijekom ljetnog ispisa (srpanj, kolovoz) roditelji čije se dijete smatra upisanim u sljedeću pedagošku godinu (po skraćenom postupku upisa) plaćaju paušalni iznos od 220,00 kuna mjesečno.

Članak 8.

Roditelj - korisnik usluga uplaćuje cijenu usluga vrtića na žiro-račun vrtića.

Članak 9.

Mjesečno sudjelovanje roditelja - korisnika usluga naplaćuje se za tekući mjesec.

Usluga za mjesec rujan, kao početak pedagoške godine, naplaćuje se u punom iznosu cijene.

Za svaki sljedeći mjesec, usluge se naplaćuju usklađeno s mjesečnim očevidnikom o nazočnosti djece u prethodnom mjesecu, a sukladno članku 7. stavak 1. Odluke.

Roditelj - korisnik usluge dužan je platiti račun za mjesec rujan do 1. rujna, a svaki sljedeći mjesec najkasnije u roku od 15 dana od primitka računa.

Članak 10.

Roditelj može ispisati dijete iz vrtića do posljednjeg dana u mjesecu a putem ispisnice koja se smatra izjavom volje roditelja da dijete neće pohađati vrtić počam od prvog radnog dana sljedećeg mjeseca. U protivnom vrtić će ispostaviti račun za sljedeći mjesec kao da dijete polazi vrtić.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Zlatna ribica« od roditelja-korisnika usluga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/00, 30/02, 15/03, 43/06 i 50/08).

Članak 12.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a stupa na snagu 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 021-05/09-01/13

Ur. broj: 2170-07-01-09-53

Kostrena, 26. studenoga 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr