SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 50. Petak, 11. prosinca 2009.
OPĆINA FUŽINE

98.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), članka 109. Odluke o donošenju izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Fužine (»Službene novine PGŽ« broj 16/09), članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09), Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj 7. prosinca 2009. godine donosi

ODLUKU
o izradi UPU 11 - ugostiteljsko-turističke zone »V ždrelu« (T2
7
) i sportsko-rekreacijske zone »Vrata« (R17)

I. Opće odredbe

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone »V ždrelu« (T27) i sportsko- rekreacijske zone »Vrata« (R17), u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2.

Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone »V ždrelu« (T27) i sportsko-rekreacijske zone »Vrata« (R17) (u daljnjem tekstu: Plan), obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju zahtjeve za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu plana te izvori financiranja Plana.

II. Pravna osnova

Članak 3.

Odluka se donosi temeljem obveza koje proizlaze iz odredbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), članka 142. Prostornog plana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 14/00, 12/05-uskl., 50/06-isp.), članka 109. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine (u daljnjem tekstu: PPU Općine Fužine) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04).

III. Obuhvat urbanističkog plana uređenja

Članak 4.

Obuhvat Plana određen je u PPU Općine Fužine, grafičkim dijelom - kartografski prikaz 3.C. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite 1:25.000. Grafički prikaz granice obuhvata Plana, u prilogu, sastavni je dio Odluke. Površina obuhvata Plana je cca 13 ha.

IV. Ocjena stanja u obuhvatu urbanističkog plana uređenja

Članak 5.

Područje za koje se izrađuje Plan je građevinsko područje turističko-ugostiteljske i sportsko-rekreacijske namjene na području Općine Fužine. Područje je neizgrađeno.

V. Ciljevi i programska polazišta urbanističkog plana uređenja

Članak 6.

Osnovni ciljevi i programska polazišta Plana, sukladno PPU Općine Fužine, su:

1. Područje turističko-ugostiteljske i sportsko - rekreacijske zone »V ždrelu« i »Vrata« obuhvaća teritorij od cca 13 ha, smješteno u neposrednoj blizini sportsko rekreacijske ski zone »Plasa«.

2. Osnovna namjena prostora je zdravstveni turizam sa svim drugim pratećim funkcijama koje obuhvaćaju smještajne kapacitete, restorane, sport i rekreaciju.

3. Nova izgradnja svojom veličinom i funkcijom, te građevinskim materijalom treba biti primjerena krajobrazu kako ne bi utjecala na promjenu njegovih vrijednih obilježja.

4. Planirana namjena prostora odvijati će se u svim godišnjim dobima.

5. Područje turističke i sportsko-rekreacijske zone prometno je povezano postojećom cestovnom infrastrukturom sa naseljem Vrata.

6. Opremanje infrastrukturom vršit će se etapno, kao i gradnja područja.

VI. Popis potrebnih stručnih podloga potrebnih za izradu urbanističkog plana uređenja

Članak 7.

Za izradu Plana koristit će se stručne podloge izrađene za potrebe izrade PP PGŽ i PPU Općine Fužine.

VII. Način pribavljanja stručnih rješenja

Članak 8.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade Plana iz područja svog djelokruga osiguravaju tijel i osobe određene posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju o gradnji (NN 76/07) u roku pd 30 dana od dana dostave Odluke o izradi Plana.

VIII. Vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i odgovarajućih posebnih geodetskih podloga

Članak 9.

Plan je sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji potrebno izraditi na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi u mjerilu 1:2000.

Odgovarajuću posebnu geodetsku podlogu za potrebe izrade Plana pribavit će nositelj izrade.

IX. Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve za izradu urbanističkog plana uređenja iz područja svog djelokruga, te drugih sudionika, koji će sudjelovati u izradi Plana

Članak 10.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Plana će se zatražiti od:

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10000 ZAGREB

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 RIJEKA

- MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg kralja Petra Krešimira 1, 10000 ZAGREB

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA, Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja, Žrtava fašizma 3, 51000 RIJEKA

- DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Rijeka, Muzejski trg 1, 51000 RIJEKA

- PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA ODRŽIVI RAZVOJ I PROSTORNO PLANIRANJE, Splitska 2/II, 51000 RIJEKA

- ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, N. Tesle 9, 51000 RIJEKA

- HRVATSKA POŠTA d.d. - POŠTANSKO SREDIŠTE RIJEKA, Korzo 13, 51000 RIJEKA

- HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. - REGIJA ZAPAD, Ciottina 17 a, 51000 RIJEKA

- HAT - Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, 10000 ZAGREB

- UDRUGA POKRETNIH KOMUNIKACIJA HRVATSKE, Nova Ves 50, 10000 ZAGREB

- ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o., RJ Projektiranje i nadzor , Vlaška 106, 10000 ZAGREB

- HEP - Prijenos d.o.o., Prijenosno područje Opatija, Maršala Tita 166, 51410 OPATIJA

- HEP - Distribucija d.o.o., Distribucijsko područje »Elektroprimorje Rijeka«, Pogon Skrad

- HRVATSKE VODE - VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA VODNO PODRUČJE PRIMORSKO- ISTARSKIH SLIVOVA, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

- KOMUNALAC d.o.o. za vodoopskrbu i komunalne djelatnosti, Supilova 173, 51300 DELNICE

- »HRVATSKE ŠUME« d.o.o., UPRAVA ŠUMA DELNICE, Supilova 32, 51300 DELNICE

X. Rok za izradu urbanističkog plana uređenja, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu urbanističkog plana uređenja

Članak 11.

Rok za izradu Plana po fazama:

1. Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu urbanističkog plana uređenja: 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

2. Izrada koncepcije nacrta prijedloga Plana: u roku od 60 dana od dana donošenja Odluke,

3. Prethodna rasprava o koncepciji nacrta prijedloga Plana: 30 dana od izrade nacrta prijedloga Plana,

4. Izvješće o prethodnoj raspravi, Nacrt prijedloga Plana i utvrđivanje Prijedloga Plana za javnu raspravu: 60 dana od provedene prethodne rasprave,

5. Početak javne rasprave: 15 dana od utvrđenog prijedloga Plana,

6. Javna rasprava: 30 dana,

7. Izvješće o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga: 60 dana od okončanja javne rasprave,

8. Pribavljanje mišljenja, u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva:

- o usklađenosti sa zahtjevima iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji i

- o usklađenosti prostornog plana s prostornim planom županije i prostornim planovima susjednih županija te s drugim dokumentima prostornog uređenja od utjecaja na prostorni plan, od JU Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije.

9. Utvrđivanje Izvješća o javnoj raspravi i Konačnog prijedloga Plana: 30 dana od zaprimanja zadnjeg mišljenja,

10. Donošenje Plana.

XI. Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru

Članak 12.

Ovom se Odlukom ne određuje zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, jer je isto već određeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i PPU Općine Fužine.

XII. Izvori financiranja izrade prostornog plana

Članak 13.

Izradu Plana financiraju Tvrtka IRIA d.o.o. Rijeka, Užarska 4, Mišković Snježana, iz Rijeke, Dražice i Vesna Sloboda iz Rijeke, Mate Balote 10.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke s kartografskim prikazom iz članka 3. tijelima i osobama određenim posebnim propisima i navedenim člankom 9. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Izmjena i dopuna UPU-a.

Rok dostave zahtjeva određen je člankom 8. ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe, određeni posebnim propisima (članak 10. ove Odluke), ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se, u izradi i donošenju Izmjena i dopuna PPO-a, poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

Jedan primjerak ove Odluke s kartografskim prikazom iz članka 3. ove Odluke dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove - Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, 10000 Zagreb.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/08

Ur. broj: 2112/03-01-09-15

Fužine, 7. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Đuro Radošević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr