SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 50. Petak, 11. prosinca 2009.
OPĆINA FUŽINE

95.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09 i 30/09) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 7. prosinca 2009. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE
Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Fužine

Članak 1.

U čl. 8. dodaje se nova točka 8. i glasi »8. Novčane pomoći u izvanrednim situacijama«.

Članak 2.

U čl. 24. iza st. 4. dodaje se st. 5. koji glasi:

»Visina subvencije za korisnike iz st. 4. određuje se na temelju visine troškova najma stana sukladno Ugovoru sa najmodavcem.

U čl. 24. stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 3.

U čl. 25. st. 2. iza riječi »mjesečne« dodaju se riječi »ili godišnje«.

Članak 4.

U članku 32. st. 1 ispred riječi »Maksimalan« dodaju se riječi »Ukoliko odredbama ove Odluke nije drugačije utvrđeno,«

Članak 5.

Iza čl. 32. dodaje se novi podnaslov i glasi »8. NOVČANE POMOĆI U IZVANREDNIM SITUACIJAMA«

Članak 6.

Iza podnaslova 8. dolazi novi članak 33. koji glasi:

»Novčana pomoć u izvanrednim situacijama može se odobriti samcu ili obitelji koji se zbog trenutnih okolnosti nalaze u izvanrednoj situaciji te nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.

Novčana pomoć u izvanrednim situacijama može se odobriti do iznosa koji zadovoljava određenu potrebu, ali ne smije prelaziti 3.000,00 kuna po pojedinom korisniku unutar tekuće godine.

Novčana pomoć u izvanrednim situacijama ostvaruje se na način da Općina Fužine djelomično ili u cijelosti plati račun korisnika prava izravno pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu ili kod koje će korisnik nabaviti robu, a samo iznimno odobrit će se u novcu prema ocjeni Povjerenstva za socijalnu skrb.

Zamolbe za novčana pomoć u izvanrednim situacijama razmatra Povjerenstvo za socijalnu skrb te na temelju dostupnih podataka izdaje Mišljenje po pojedinoj zamolbi.

Povjerenstvo za socijalnu skrb ima pravo od podnositelja zamolbe tražiti dodatne podatke, kao i provjeravati istinitost tvrdnji navedenih u zamolbi.

Mišljenje Povjerenstva za socijalnu skrb mora sadržavati:

- mišljenje o opravdanosti Zamolbe

- prijedlog visine odobrenih sredstava u sukladno st. 2. ovog članka

- prijedlog načina ostvarivanja jednokratne novčane pomoći sukladno st. 3. ovog članka

- obrazloženje prijedloga

- dokumentaciju prikupljenu u procesu razmatranja zamolbe Odluku o odobrenju jednokratne novčane pomoći donosi općinski načelnik na temelju mišljenja Povjerenstva za socijalnu skrb.

Odluku o visini i načinu isplate novčane pomoći u izvanrednim situacijama donosi općinski načelnik na temelju Mišljenja Povjerenstva za socijalnu skrb.«

Članak 7.

Članci 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41. i 42. postaju članci 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42. i 43.

Klasa: 021-05/09-01/08

Ur. broj: 2112/03-01-09-12

Fužine, 7. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Đuro Radošević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr