SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 50. Petak, 11. prosinca 2009.
OPĆINA FUŽINE

94.

Na temelju članka 16. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09), Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj 7. prosinca 2009. godine, donosi

ODLUKU
o komunalnom redu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje u cilju uređenja naselja na području Općine Fužine.

Članak 2.

Pojmovi upotrijebljeni u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:

1. Vanjski dijelovi zgrade su pročelja, krovovi, balkoni, terase, ulazna vrata,prozori, oluci i drugi vanjski dijelovi;

2. Okućnica je površina uz zgradu koja služi redovnoj uporabi iste. Dijelovima okućnice smatraju se ograde, prilazi, zelene površine i raslinje;

3. Javna rasvjeta je rasvjeta koja služi osvjetljenju javnih i javno prometnih površina i pješačkih putova;

4. Komunalni objekt i uređaj u općoj uporabi je javni sat, javni zahod, fontana, javna telefonska govornica, poštanski sandučić, oprema dječjih igrališta, klupa, cvjetna vaza, posuda za otpad, nadstrešnica na stajalištu i slični objekt i uređaji;

5. Spomenička baština su spomenici, spomen-ploče, skulpture, i slični predmeti koji obilježavaju pojedine značajne događaje iz prošlosti i sadašnjosti na području Općine Fužine;

6. Javne površine su površine u općoj uporabi, koje se nesmetano koriste ili su namijenjene nesmetanom korištenju neodređenog broja osoba, a prema namjeni razlikuju se:

- prometne površine (javne ceste, nerazvrstane ceste, ulice, trgovi, mostovi, parkirališta, pločnici, nogostupi, pješačke i biciklističke staze, javna stubišta i slične površine),

- zelene površine (parkovi, park šume, drvoredi, skupine i pojedinačna stabla, sportska i dječja igrališta, travnjaci, staze, zemljišni pojas uz prometne površine na kojem je zasađeno zelenilo, zelene površine uz objekte javne namjene, kao i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja i slične površine),

- ostale površine uz objekte što su namijenjeni za javne priredbe, otvorene tržnice, sajmišta, kolodvori i slični prostori;

7. Pokretna naprava je štand odnosno klupa i kolica za prodaju raznih artikala, ledenica, ambulantna, ugostiteljska i slična prikolica, automat, peć i naprava za pečenje plodina, pozornica i slična naprava, stol, stolica, pokretna ograda i druga naprava koja se postavlja ispred ugostiteljskih i drugih objekata, šator povodom manifestacija, objekti luna-parka, pozornica i slično.

Pokretnom napravom u smislu ove odluke ne smatra se privremeno postavljeni objekt pravnih ili fizičkih osoba koje obavljaju komunalne djelatnosti i naprave što ih te osobe koriste pri obavljanju radova iz svog djelokruga.

Članak 3.

Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve fizičke i pravne osobe na području Općine Fužine, kao i subjekte koji se na području Općine privremeno nalaze.

II. UREĐENJE NASELJA

Članak 4.

Pod uređenjem naselja u smislu ove Odluke smatra se uređenost individualnih, višestambenih, poslovnih i javnih objekata (u daljnjem tekstu: zgrada), okućnica, javnih površina i naprava postavljenih na njima, te ostalih objekata, naprava i površina koji izgledom i smještajem utječu na izgled i uređenost naselja, a odnosi se na:

1. vanjske dijelove zgrada;

2. uređenje okućnica;

3. javnu rasvjetu;

4. komunalne i javne objekte i uređaje;

5. natpise, izloge i reklame;

6. spomeničku baštinu;

7. uređenje javnih površina;

8. prigodno uređenje naselja.

Naselja se uređuju i održavaju urednim sukladno dokumentima prostornog uređenja, odredbama ove Odluke i drugih propisa.

1. Uređenje vanjskih dijelova zgrada

Članak 5.

Vanjski dijelovi zgrada (pročelja,krovovi,balkoni, terase, ulazna vrata, prozori, oluci i drugi vanjski dijelovi) moraju se održavati, te biti uredni i čisti.

Vlasnici i korisnici zgrada, stanova i poslovnih prostorija dužni su brinuti o vanjskom izgledu i čistoći uličnih balkona, lođa, terasa, prozora i naprava, te ih po mogućnosti ukrašavati ukrasnim biljem.

Pokrov krovova mora biti uredan, dobro pričvršćen. Građevine koje se rekonstruiraju, a udaljene su manje od 5,00 m od javne površine moraju imati snjegobrane.

Zabranjeno je uništavati pročelja zgrada, te po njima ispisivati poruke, crtati, šarati i na drugi ih način prljati ili nagrđivati.

Članak 6.

Na prozorima, balkonima, ogradama i drugim dijelovima zgrade, neposredno okrenutim prema ulici ili trgu zabranjeno je vješati ili izlagati rublje, posteljinu, tepihe ili druge predmete i uređaje.

Antene za prijem zemaljskih i satelitskih programa, rashladni ili solarni uređaji, iznimno se postavljaju na način da su vidljivi s javne površine i to samo u slučaju da za postavu nema alternativnih rješenja.

Prigodni natpisi i ukrasi koji se postavljaju na zgradama moraju biti čisti i uredni, te se trebaju ukloniti odmah nakon prestanka razloga zbog kojeg su postavljeni, a najdulje nakon 24 sata.

2. Uređenje okućnica

Članak 7.

Ograda uz javnu površinu mora biti izrađena tako da se uklapa u okoliš, gdje je to moguće od ukrasne živice, ne smije biti izvedena od bodljikave žice, šiljaka i slično, te mora biti postavljena na način da ne ometa sigurnost prometa.

Ogradu je potrebno izvesti sukladno propisima o građenju i prostorno planskoj dokumentaciji.

Ogradu uz javnu površinu vlasnik odnosno korisnik dužan je održavati urednom, a ogradu od ukrasne živice dužan je redovno orezivati tako da ne seže preko regulacijske linije na javnu prometnu površinu, da ne smeta prolaznicima i prometu i tako da ne predstavlja opasnost za prolaznike.

Obavezno je uređenje okućnice između javne površine - ceste i građevine.

Članak 8.

Vlasnici odnosno korisnici zelenih površina uz poslovne i stambene objekte, te uz poljoprivredno zemljište, kao i vlasnici odnosno korisnici livada, neizgrađenog građevinskog zemljišta kao i drugih sličnih površina uz javne površine, dužni su održavati, redovito kositi travu, rezati živicu, uklanjati šikaru, smeće, građevinski otpad, rezati suhe grane drveća, te uklanjati stabla i granje drveća koja ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine na javnim površinama, te sprječavaju preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete.

Ako se zelena površina uredno ne održava komunalni redar naredit će njihovom vlasniku, odnosno korisniku da se uklone uočeni nedostaci.

Ukoliko vlasnici odnosno korisnici zelenih površina u ostavljenom roku ne postupe sukladno nalogu komunalnog redara ti će se nedostaci ukloniti preko treće osobe na trošak vlasnika odnosno korisnika.

Članak 9.

Fizička ili pravna osoba koja upravlja ili gospodari sportskim, rekreacijskim i drugim sličnim objektima, park- šumama, grobljima, obalama rijeke, jezera, potoka i sličnim površinama mora ih održavati urednima, čistima i redovno održavati zelenu površinu unutar tih prostora, te brinuti se za njezinu zaštitu i obnovu.

Fizička ili pravna osoba koja upravlja površinama iz stavka 1. ovoga članka mora objekte i uređaje na njima održavati urednima i ispravnima.

Fizička ili pravna osoba koja se koristi ili upravlja površinama i objektima iz stavka 1. ovoga članka mora, na vidnome mjestu, istaknuti odredbe o održavanju reda, čistoće, zaštite zelenila i slično.

3. Javna rasvjeta

Članak 10.

Javno prometne površine, pješački i drugi glavni putovi na javnim površinama moraju imati javnu rasvjetu.

Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu sa suvremenom svjetlosnom tehnikom, uzimajući u obzir značenje pojedinih dijelova naselja i pojedinih javnih površina, promet i potrebe građana.

Rasvjetna tijela moraju biti funkcionalna i estetski oblikovana u skladu s ekološkim standardima.

Fizička ili pravna osoba kojoj je Općina povjerila održavanje javne rasvjete mora je redovito održavati u stanju funkcionalne sposobnosti (prati, ličiti, mijenjati dotrajale žarulje i slično).

Članak 11.

Zabranjeno je oštećivanje i uništavanje rasvjetnih stupova i rasvjetnih tijela.

Reklame, oglase ili obavijesti na stupovima javne rasvjete može isticati samo Općina Fužine ili od nje ovlaštena pravna ili fizička osoba.

Pod reklamama na stupovima javne rasvjete podrazumijevaju se reklame postavljene na stupove i između stupova javne rasvjete te između građevina iznad javne površine (baneri, zastave, smjerokazi, reklamne ploče i sl.).

Članak 12.

Na stupovima javne rasvjete mogu se postavljati nosači zastava, zastavice i drugi ukrasi, ali tako da ne ometaju osvjetljenje kolnika i odvijanje prometa.

Za postavu zastava, zastavica i drugih ukrasa koje ne postavlja Općina ili od njega ovlaštena pravna ili fizička osoba potrebno je odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine.

4. Komunalni objekti i uređaji u općoj uporabi

Članak 13 .

Radi uređenja Općine i lakšeg snalaženja građana na području općine postavljaju se komunalni objekti i uređaji u općoj uporabi pobliže opisani u članku 2. stavku 1. točki 4. ove Odluke.

Članak 14.

Na trgovima i većim križanjima mogu se postaviti javni satovi.

Javni satovi moraju biti uredni i ispravni.

Članak 15.

Javni zahodi grade se na trgovima, tržnicama, kolodvorima i sličnim prostorima, te u parkovima, park-šumama i izletištima, odnosno na mjestima na kojima se građani okupljaju i zadržavaju.

Javni zahodi moraju biti opremljeni odgovarajućom opremom i moraju biti uredni, ispravni i ispunjavati tehničke i higijenske uvjete.

Članak 16.

Javni zdenci grade se na mjestima na kojima se građani okupljaju i zadržavaju, te u parkovima, park-šumama, izletištima i sličnim prostorima.

Javni se zdenci grade i održavaju u skladu s propisima o opskrbi pitkom vodom.

Javni zdenci moraju biti ispravni i uredni.

Na javnim zdencima mora biti jasno istaknut znak »voda za piće«, odnosno »voda nije za piće« prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (»Narodne novine« broj 47/08).

Članak 17.

Na području Općine grade se i postavljaju vodoskoci, fontane, i drugi slični ukrasni objekti na mjestima gdje svojim izgledom uljepšavaju okolicu.

Vodoskoci, fontane, i drugi slični ukrasni objekti moraju biti ispravni i uredni.

Članak 18.

Na stajalištima vozila javnog prometa postavljaju se nadstrešnice za sklanjanje ljudi (u nastavku teksta: nadstrešnice).

Nadstrešnice trebaju biti opremljena opremom (sjedalice i košara za otpatke) koja mora biti uvijek uredna i ispravna.

Članak 19.

Komunalne objekte i uređaje iz članka 14., 15., 16. i 17. te 18. održavaju i o njima vode brigu pravne ili fizičke osobe koje obavljaju komunalnu djelatnost odnosno kojima to Općina povjeri.

Članak 20.

Javne telefonske govornice postavljaju se na mjestima na kojima se građani okupljaju i zadržavaju, kao što su trgovi, tržnice, kolodvori i slični prostori.

Poštanski sandučići postavljaju se na mjestima na kojima se građani okupljaju i zadržavaju te na stambenim zgradama s većim brojem stanova.

Javne telefonske govornice i poštanske sandučiće treba postaviti na način da ih mogu koristiti osobe s posebnim potrebama, te trebaju biti estetski oblikovani.

Javne telefonske govornice i poštanske sandučiće postavljaju i održavaju pravne osobe koje obavljaju djelatnost telekomunikacija i poštanskih usluga.

Članak 21.

Na području Općine mogu se postavljati kiosci i pokretne naprave pobliže opisane u članku 2. stavku 1. točki 7. ove Odluke.

Način postavljanja kioska i pokretnih naprava na javnim površinama i njihove lokacije određuje Odlukom Općinsko vijeće.

Zabranjeno je postavljanje pokretnih naprava i kioska na javnim površinama suprotno Odluci iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 22.

Za postavljanje kioska na javnim površinama potrebno je odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela.

Odobrenjem iz stavka 1. ovoga članka određuje se lokacija za postavljanje, veličina kioska, način uređivanja zauzete površine i vrijeme na koje se postavlja.

Kiosci uz javnu površinu grade se odnosno postavljaju na temelju akta sukladno Zakonu o gradnji.

Članak 23.

Komunalni objekti i uređaji u općoj uporabi postavljaju se na mjesta koje određuje pravna ili fizička osoba kojoj je ugovorom povjereno održavanje javnih prometnih i zelenih površina, ukoliko posebnim propisima nije drugačije određeno.

Kod određivanja lokacije iz stavka 1. ovog članka određuju se i posebni uvjeti oblikovanja i izvedbe.

U postupku rješavanja zahtjeva za postavljanje objekata iz stavka 1. ovog članka na području koje je određeno kao spomenik kulture odnosno na spomenik kulture, treba pribaviti prethodnu dozvolu i mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela u Rijeci.

Članak 24.

Vlasnik komunalnog objekta i uređaja u općoj uporabi, odnosno osoba kojoj je povjereno da vodi brigu i održava te objekte dužna ih je održavati urednima i ispravnima te kvarove uklanjati u najkraćem mogućem roku.

Komunalne objekte i uređaje u općoj uporabi zabranjeno je uništavati, po njima šarati, crtati ili ih na drugi način prljati i nagrđivati.

Članak 25.

Vlasnik, odnosno korisnik kolodvorske zgrade, otvorene čekaonice, sanitarnog uređaja i pred prostora pred kolodvorom, te čekaonice putničkoga i teretnog željezničkog, autobusnog i drugog prometa dužan ih je održavati urednima i ispravnima.

Vlasnik iz stavka 1. ovoga članka dužan je održavati čistima i urednima klupe i druge predmete, te nasade koji se nalaze na peronima i pred zgradama kolodvora, odnosno u otvorenim čekaonicama.

Članak 26.

Fizička ili pravna osoba koja upravlja javnim parkiralištima mora ih održavati čistima i urednima.

Na javnim parkiralištima mora se održavati red.

Na javnim parkiralištima na kojima se provodi naplata parkiranja održavanje reda urediti će se posebnom odlukom Općine Fužine.

Članak 27.

Fizička ili pravna osoba koja upravlja otvorenom tržnicom i trgom (u nastavku teksta: tržnice) i sajmištem na kojima se obavlja promet poljoprivrednim i drugim proizvodima mora ih održavati čistima i urednima.

Fizička ili pravna osoba koja upravlja prostorima iz stavka 1. ovoga članka dužna je osiguravati ispravnost i čistoću opreme i uređaja na otvorenim tržnicama, trgovima i sajmištima, održavati nasade na prostoru tržnice i postaviti odgovarajuću opremu za odlaganje otpada.

Članak 28.

Na tržnicama i sajmištima mogu se postavljati kiosci i druge naprave uz suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela.

Vlasnici kioska, klupa, suncobrana, tendi, ručnih kolica i sličnih naprava na tržnicama i sajmištima moraju ih održavati urednima i ispravnima.

Zabranjeno je prodavanje ili izlaganje proizvoda izvan prostora otvorenih tržnica, ukoliko to nije utvrđeno posebnim propisima.

Članak 29.

Fizička ili pravna osoba koja upravlja tržnicom na malo, dužna je nakon isteka radnog vremena očistiti, oprati i urediti tržnicu (ukloniti, odnosno složiti klupe i druge potrebne naprave na za to određeno mjesto).

Članak 30.

Fizička ili pravna osoba kojoj je Općina povjerila upravljanje grobljima na području Općine mora ih održavati čistima i urednima.

Održavanje groblja, grobnih mjesta i nadgrobnih spomenika uređuje se propisima o grobljima i odlukom o grobljima.

5. Natpisi, izlozi, reklame, zaštitne naprave i plakati

Članak 31.

Pravne i fizičke osobe dužne su na pročelju zgrade u kojoj se nalaze poslovne prostorije istaći odgovarajuću natpisnu ploču odnosno ime pod kojim sudjeluju u pravnom prometu (tvrtku) u skladu s posebnim propisima (u daljnjem tekstu: natpis), bez traženja odobrenja.

Natpis mora biti čitljiv, tehnički i estetski oblikovan i uredan, a ispisani tekst jezično ispravan u skladu s normama hrvatskog jezika.

Vlasnici zgrade dužni su dopustiti postavljanje natpisa.

Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su naziv ukloniti u roku od 15 dana od prestanka obavljanja djelatnosti odnosno prestanka korištenja poslovnog prostora.

Ukoliko vlasnik odnosno korisnik poslovnog prostora iz stavka 4. ovog članka ne ukloni natpis u roku od 15 dana, on će se ukloniti preko treće osobe na njegov trošak.

Članak 32.

Izlozi ili drugi slični arhitektonski elementi (izložbeni ormarići ili sl.) koji služe izlaganju robe moraju biti tehnički i estetski oblikovani, odgovarajuće osvijetljeni, te u skladu s izgledom zgrade i okoliša.

Korisnik izloga dužan je izlog držati urednim i čistim.

Korisnik izloga ne smije u izlogu držati ambalažu ili skladištiti robu.

Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora koji se ne koristi dužan je izlog toga prostora prekriti neprozirnim materijalom i onemogućiti pogled u unutrašnjost poslovnog prostora.

Članak 33.

Na području Općine Fužine, na objekte, zemljišta i druge prostore mogu se postavljati reklamne ploče, reklamne konstrukcije, reklamne zastave, reklamna platna postavljena kao zaštita na građevinskim skelama, transparenti i drugi prigodni natpisi, reklamni ormarići, putokazi koji se ne smatraju prometnim znakom i drugi predmeti što služe reklamiranju (u nastavku teksta: reklame), te jarboli za zastave i zaštitne naprave na izlozima (tende, roloi, platna i slično), u skladu s odredbama ove odluke, propisa donesenih na temelju nje, te propisa o prostornom uređenju i gradnji.

Članak 34.

Reklame, jarboli za zastave i zaštitne naprave na izlozima moraju se svojim oblikom, materijalom, dimenzijama i bojom uklopiti u postojeće okruženje, ne smiju ugrožavati sigurnost prometa, te zaklanjati postojeću prometnu i putokaznu signalizaciju, kulturna dobra i spomenike parkovne arhitekture.

Vlasnik reklama i naprava iz članka 33. stavka 1. ove odluke dužan ih je držati u urednom i ispravnom stanju, a dotrajale treba obnoviti ili zamijeniti, tako da ne narušavaju izgled Općine.

Zabranjeno je predmete iz članka 33. stavka 1. ove odluke prljati, oštećivati ili uništavati.

Članak 35.

Za postavljanje reklama i reklamnih panoa, jarbola za zastave i zaštitnih naprava na izlozima potrebno je odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela.

Zahtjevu za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovog članka podnositelj je dužan priložiti idejno rješenje, tehnički opis, skicu ili fotomontažu mjesta na kojem se predmet postavlja (mikrolokacija), a za svjetleće reklame i opis priključka na elektromrežu, te dokaz o vlasništvu, odnosno korištenju zemljišta, zgrade, odnosno drugog objekta (izvadak iz zemljišne knjige, ugovor na temelju kojega je podnositelj stekao pravo vlasništva na zemljištu, ugovor o zakupu, pisana suglasnost vlasnika).

U odobrenju iz stavka 1. ovoga članka odredit će se mjesto i način postavljanja, izgled predmeta, vrijeme na koje se predmet postavlja i drugi uvjeti.

Zabranjeno je reklamu, jarbol za zastavu i zaštitnu napravu na izlogu postaviti bez odobrenja, odnosno suprotno odobrenju iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 36.

Ako se reklame, jarboli za zastave, zaštitne naprave na izlozima i plakati postavljaju na zgrade, zemljište i druge prostore u vlasništvu Općine Fužine, odnosno na javne površine iz članka 2. stavka 1. točke 6. ove odluke, potrebno je odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela.

Za postavljanje predmeta iz stavka 1. ovog članka plaća se naknada koju određuje Općinsko vijeće ovisno o zoni u kojoj se reklame i naprave postavljaju, o njihovoj veličini, tipu i namjeni.

Zabranjeno je natpis, reklamu, jarbol za zastavu i zaštitnu napravu na izlogu postaviti bez odobrenja, odnosno suprotno odobrenju iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 37.

Plakati, oglasi i slične objave reklamno-promidžbenog ili informativnog obilježja (u nastavku teksta: plakat) mogu se postavljati samo na oglasnim ili reklamnim pločama, oglasnim stupovima, ormarićima i panoima.

Fizička ili pravna osoba kojoj je Općina povjerila održavanje mjesta za isticanje plakata dužna ih je održavati urednima i čistima.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka plakati se za vrijeme održavanja manifestacija, državnih, vjerskih i drugih blagdana, obljetnica, športskih, promidžbenih i drugih manifestacija mogu postavljati i izvan plakatnih mjesta, a temeljem rješenja Jedinstvenog upravnog odjela, kojim se određuje svrha, način, mjesto i vrijeme postavljanja plakata, obveza, rok i način uklanjanja nakon isteka roka postave, te visina naknade.

Prilikom izbornih promidžbi politička stranka i pojedinci koji namjeravaju postaviti svoje plakate, dužni su Jedinstvenom upravnom odjelu podnijeti svoje zahtjeve za postavljanje plakata, koji će u dogovoru sa strankama i pojedincima koji sudjeluju u izbornoj promidžbi izraditi lokacijski plan postavljanja plakata.

Prestankom izborne promidžbe političke stranke i pojedinci dužni su svoje plakate ukloniti u roku od 7 dana.

Članak 38.

Zabranjeno je postavljati plakate na mjestima koja nisu za to namijenjena, a osobito na pročeljima zgrada, ogradama, stupovima javne rasvjete, stablima i telefonskim govornicama.

Za takvo postavljanje prekršajno je odgovoran organizator priredbe ili manifestacije čija se priredba, manifestacija ili proizvod oglašava (pravna ili fizička osoba).

Troškove uklanjanja plakata i čišćenja mjesta na kojima ne smiju biti postavljeni snosi organizator priredbe ili manifestacije, odnosno pravna ili fizička osoba čija se priredba, manifestacija ili proizvod oglašuje.

Članak 39.

Plakati moraju biti uredni, a svi oštećeni se moraju ukloniti.

Uredno istaknute plakate nije dozvoljeno prljati, oštećivati ili uništavati.

6. Spomenička baština

Članak 40.

Na području Općine na objekte, zemljišta i druge prostore uz i na javne površine mogu se postavljati spomenici, spomen-ploče, skulpture, i slični predmeti u skladu s ovom odlukom i posebnim propisima.

Članak 41.

Podizanje spomenika može predložiti udruga, ustanova i slična institucija.

Prijedlog za podizanje spomenika podnosi se Općinskom vijeću ukoliko posebnim propisom nije drugačije određeno.

Uz prijedlog za podizanje spomenika mora se priložiti lokacija spomenika, idejni projekt, te dokaz da je smještaj spomenika u prostoru moguć prema dokumentima prostornog uređenja.

Ako se predlaže postaviti spomenik na objekt ili zemljište koji su vlasništvo druge fizičke ili pravne osobe, podnositelj zahtjeva dužan je pribaviti i suglasnost vlasnika, sukladno propisima o vlasništvu.

Osoba iz stavka 1. ovoga članka u prijedlogu za podizanje spomenika mora navesti način na koji će osigurati financijska sredstva za gradnju i podizanje spomenika te uređenje okoliša spomenika.

O podizanju i uklanjanju spomenika odlučuje Općinsko vijeće.

Članak 42.

Spomenici, spomen-ploče, skulpture, sakralna obilježja i slični predmeti moraju se održavati urednima i zaštititi od uništavanja.

Zabranjeno je spomenik, spomen-ploču, skulpturu i sličan predmet prljati, oštećivati, uništavati, pisati ili crtati po njima ili na drugi način nagrđivati njihov izgled.

Članak 43.

Predmete iz članka 40. ove Odluke dužni su održavati imaoci predmeta.

Ukoliko imalac predmeta nije poznat ili više ne postoji, o održavanju će se brinuti Općina Fužine ukoliko su predmeti postavljeni na objekte, zemljište i druge prostore u vlasništvu ili na korištenju Općine.

8. Uređenje javnih površina

Članak 44.

Održavanje i čuvanje nerazvrstanih cesta, te drugi odnosi s tim u vezi, uređuju se posebnom odlukom.

Članak 45.

Za postavljanje pokretnih naprava na javnim površinama potrebno je odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela.

Odobrenjem iz stavka 1. ovoga članka određuje se lokacija za postavljanje, veličina naprave, izgled naprave, način uređivanja zauzete površine, vrijeme na koje se postavlja i iznos naknade.

Uz zahtjev za postavljanje pokretnih naprava potrebno je priložiti skicu pokretne naprave i tehnički opis.

Za postavljanje pokretne naprave na zemljištu uz javnu površinu koje nije u vlasništvu Općine podnositelj zahtjeva uz zahtjev treba priložiti i ispravu iz koje proizlazi njegovo pravo na postavljanje takve naprave (dokaz o pravu vlasništva ili korištenja i/ili pismena suglasnost vlasnika).

Vlasnik, odnosno korisnik pokretne naprave mora pokretnu napravu držati urednom i ispravnom, te njen okoliš čistim, a sva oštećenja ukloniti u roku od 7 dana od dana oštećenja.

Zabranjeno je postavljanje pokretne naprave na zemljištu uz javnu površinu bez odobrenja ili suprotno odobrenju iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 46.

Postavljanjem pokretnih naprava ne smije se sprečavati ili otežavati korištenje zgrada ili drugih objekata i ugrožavati sigurnost prometa, te uništavati javne zelene površine.

Pokretna naprava postavlja se tako da svojim položajem i smještajem što bolje ispuni svrhu i namjenu za koju se koristi.

Pokretna naprava može se prema svojoj namjeni postavljati samo na onim mjestima na kojima se zbog toga neće stvarati suvišna buka, nečistoća ili ometati promet, te na onim mjestima na kojima se neće umanjiti estetski i opći izgled toga mjesta.

Pokretne naprave i njihov okoliš moraju se držati urednima i ispravnima.

Članak 47.

Naselja na području Općine moraju biti označena imenom naselja, ulica, trgova, a zgrade moraju biti obilježene brojevima.

Naselja, ulice, trgovi i zgrade označavaju se i obilježavaju na način i po postupku propisanom posebnim zakonom.

Članak 48.

Za označivanje naselja, ulica i trgova postavljaju se ploče, a na zgrade se postavljaju pločice s brojem zgrade u skladu s Pravilnikom o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te obilježavanju zgrada brojevima (»Narodne novine« broj 4/90).

Članak 49.

Postavljanje ploča s imenima naselja, ulica i trgova, te pločica s brojevima zgrada zabranjeno je bez odobrenja upravnog tijela određenog posebnim propisom o naseljima.

Članak 50.

Vlasnik zgrade dužan je postaviti na zgradu broj zgrade najkasnije do početka korištenja zgrade.

Vlasnik, odnosno upravitelj zgrade, dužan je voditi brigu o tome da zgrada bude stalno obilježena brojem.

Članak 51.

Zabranjeno je oštećivati i uništavati, te neovlašteno skidati i mijenjati ploče iz članka 48. ove Odluke.

Članak 52.

U povodu državnih i drugih blagdana, obljetnica, raznih manifestacija i sličnog može se organizirati prigodno uređivanje površina uz poslovne i stambene objekte te javnih površina.

Prigodno uređivanje organizira se postavljanjem objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme, ukrasa, ukrasnih žaruljica, božićnih drvca i slično.

Nakon prestanka razloga prigodnog uređivanja iz stavka 1. ovog članka, objekti, uređaji, pokretne naprave, oprema i ukrasi moraju se ukloniti najkasnije osam dana nakon isteka razloga za njihovo postavljanje.

III. KOMUNALNE AKTIVNOSTI

1. Održavanje čistoće

Članak 53.

Javne površine treba održavati tako da budu uredne i čiste, te da služe svrsi za koju su namijenjene.

Članak 54.

Fizičke ili pravne osobe koje obavljaju djelatnost zbog koje dolazi do onečišćavanja javnih površina, dužne su ih redovno čistiti, odnosno osigurati njihovo čišćenje.

Vlasnik ili korisnik sportskih ili rekreacijskih objekata, zabavnih parkova ili igrališta, organizator javnih skupova, javnih priredaba i zakupac javnih površina koji ih povremeno koriste, obavezni su osigurati čišćenje javnih površina koje služe kao pristup tim objektima ili za postavljanje objekata, tako da budu očišćene u roku od 24 sata nakon završetka priredbe ili vremena korištenja objekta.

Članak 55.

Na javne površine postavljaju se košare za otpatke i spremnici za otpad.

Košare za otpatke i spremnike postavlja i održava fizička ili pravna osoba kojoj je Općina povjerila održavanje čistoće javnih površina, ako ovom odlukom nije drugačije određeno.

Košare za otpatke i spremnike za otpad postavljaju se i na drugim mjestima kad je njihovo postavljanje određeno ovom odlukom ili drugim propisima.

Mjesto za postavljanje košara za otpatke i spremnika za otpad određuje fizička ili pravna osoba kojoj je Općina povjerila obavljanje komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina.

Košare za otpatke i spremnici za otpad moraju biti izrađene od prikladnog materijala i estetski oblikovane.

Za postavljanje košare za otpatke mogu se upotrijebiti stupovi, zidovi kuća, ograde uz nogostupe, slobodnostojeća postolja i javne zelene površine.

Zabranjeno je postavljanje košara za otpatke na stupove na kojima se nalaze prometni znakovi, na drveće i jarbole za isticanje zastava, te na drugim mjestima na kojima bi nagrđivali izgled naselja, objekata ili bi ometale promet.

Članak 56.

Na javnim se površinama ne smije ostavljati ili na njih bacati bilo kakav otpad ili ih na drugi način onečišćivati, a osobito se zabranjuje:

1. bacati ili ostavljati izvan košara i drugih posuda za otpad različit otpad i vršiti druge radnje kojima se onečišćuje javna površina;

2. bacati goruće predmete u košare ili druge posude za otpad;

3. oštećivati košare, odnosno posude za otpad ili spremnike za izdvojeno sakupljanje ambalažnog otpada;

4. odlagati građevni i otpadni građevni materijal i postavljati predmete, naprave i strojeve na javne površine bez odobrenja nadležnog tijela;

5. popravljati, servisirati i prati vozila na javnim površinama;

6. ispuštati otpadne vode i gnojnice;

7. bacati reklamne i druge letke iz zrakoplova ili na drugi način;

8. zagađivati i bacati otpad i otpadne tvari u jezera, rijeke, potoke i na obale;

9. paliti otpad;

10. ostavljati vozila bez registarskih tablica, odnosno neregistrirana vozila, lake teretne prikolice, kamp-prikolice i druga priključna vozila, plovila i olupine plovila, vozila oštećena u sudaru i olupine vozila;

11. obavljati bilo kakve radnje ili njihovo propuštanje, kojima se onečišćuju javne površine.

Članak 57.

Fizička ili pravna osoba kojoj je Općina povjerila održavanja čistoće javnoprometnih površina dužna je te površine održavati čistima i urednima.

Članak 58.

Izvanredno čišćenje javnoprometnih površina određuje komunalni redar uz suglasnost Načelnika općine kada zbog vremenskih nepogoda ili drugih razloga javnoprometne površine budu prekomjerno onečišćene.

Članak 59.

Vozila što sudjeluju u prometu ne smiju onečišćavati javnoprometne površine.

Vozila što prevoze tekući ili sipki materijal moraju imati sanduke i karoserije iz kojih se materijal ne može prosipati niti curiti.

Vozač vozila što prevozi pijesak, papir, sijeno, slamu, piljevinu, lišće i drugi rasuti teret mora ga prekriti ceradom, gustom mrežom ili na drugi način mora osigurati da se materijal ne prosipa po javnoprometnoj površini.

Članak 60.

Za istovar, smještaj i ukrcaj građevnog materijala, podizanje skela, ograda gradilišta, te popravke vanjskih dijelova zgrada i slične građevinske radove može se, u skladu

s propisima o sigurnosti prometa, privremeno koristiti javnoprometna površina.

Odobrenje za korištenje javnoprometne površine iz stavka 1. ovog članka izdaje, na zahtjev izvođača ili investitora radova, Jedinstveni upravni odjel.

Odobrenjem iz stavka 1. ovoga članka odredit će se uvjeti, način i vrijeme radova iz stavka 1. ovog članka, te iznos naknade za korištenje, osim u slučajevima kada je Općina investitor radova.

Prilikom izvođenja radova iz stavka 1. ovog članka izvođač mora osigurati prohodnost pločnika i kolnika, a zauzeti dio javne površine ograditi urednom ogradom.

Članak 61.

Za istovar drva, ugljena i sličnog, te za piljenje i cijepanje drva treba prvenstveno upotrebljavati dvorište.

U slučaju potrebe može se neophodno po potrebi dio javne površine privremeno upotrijebiti za istovar drva, ugljena i slično.

Drva, ugljen i slično moraju se ukloniti s javne površine najkasnije u roku od 24 sata, a upotrijebljena površina se mora odmah očistiti od piljevine i drugih otpadaka.

Cijepanje drva i razbijanje ugljena i drugih predmeta na javnim površinama nije dopušteno.

Članak 62.

Utovar i istovar robe i materijala mora se obavljati u pravilu izvan javnih površina. U opravdanim slučajevima, kao npr. radi nedostatka prostora ili kolnog ulaza i slično, istovar i utovar mogu se privremeno obaviti na javnoprometnim površinama, osim na mjestima na kojima je to zabranjeno.

Članak 63.

Zabranjeno je na javnoprometne površine ispred radnji, prodavaonica i skladišta odlagati ambalažu i slično.

Zabranjeno je ispred zgrade i ograde, ili na zgradu i ogradu, odlagati uređaje ili predmete što mogu ozlijediti prolaznike ili im nanijeti neku štetu, te takve predmete ostavljati na javnoprometnim površinama.

Članak 64.

Javne se zelene površine moraju redovno čistiti i održavati u skladu s programom koji donosi Općinsko vijeće.

Javne zelene površine održava i čisti fizička ili pravna osoba kojoj je to Općina povjerila, odnosno vlasnici javnih površina kojima ne upravlja Općina.

Članak 65.

Fizička ili pravna osoba kojoj je Općina povjerila održavanje javnih zelenih površina dužna je osobito:

- odmah ukloniti pokošenu travu, lišće, grane i slično s javne površine;

- ukloniti suhe i slomljene grane na stablima;

- redovito orezivati krošnje stabala i drugo zelenilo na javnim površinama, a najmanje na visinu dva metra iznad površine namijenjene prometu pješaka i vozila;

- zamijeniti porušena i bolesna stabla novima;

- redovno orezivati krošnje stabala i drugo zelenilo na javnim površinama tako da ne zaklanja tijela javne rasvjete, prometne znakove i svjetlosne signale, ne ulazi u slobodne profile kolnika, nogostupa, te ne smanjuje preglednost na raskrižjima i ne smeta zračnim vodovima;

- redovito održavati, te zamjenjivati uništene zaštitne stupiće i ograde.

Članak 66.

Radi zaštite javne zelene površine osobito se zabranjuje:

1. zaustavljati, parkirati i voziti motorno vozilo na javnoj zelenoj površini (osim vozila koje se koristi za održavanje javnih zelenih površina i parkovne opreme na njima);

2. sjeći, odnosno rezati drvo ili grm bez odobrenja;

3. oštećivati na bilo koji način drvo, grm, cvjetnjak, živicu ili drugo raslinje;

4. upotrebljavati parkovnu opremu u suprotnosti s njenom namjenom;

5. uništavati, uklanjati ili premještati parkovnu opremu;

6. prekrivati tlo asfaltom, betonom i drugim za vodu nepropusnim materijalom u blizini drveća;

7. bacati otpatke ili na drugi način onečišćavati javnu zelenu površinu;

8. vezati bicikle, motore, prikolice i slično za drveće, grmlje i parkovnu opremu;

9. odlagati građevni materijal, glomazni otpad, šutu, ulje, boju i slično na javnoj zelenoj površini;

10. lijepiti ili na drugi način pričvršćivati plakat po stablu ili parkovnoj opremi;

12. kopati ili odvoziti zemlju, pijesak, humus i slično na javnoj zelenoj površini;

13. prati, servisirati vozilo i slično na javnoj zelenoj površini;

14. obavljati druge radnje koje bi devastirale javnu zelenu površinu.

Članak 67.

Za istovar, smještaj i ukrcaj građevnog materijala, podizanje skela, ograda gradilišta, te popravke vanjskih dijelova zgrada i slične građevinske radove iznimno se mogu koristiti javne zelene površine pod uvjetima i na način propisan odredbom članka 60. ove odluke, i to samo ako za navedene radove ne postoje alternativna rješenja.

Članak 68.

Za dijelove zelenila koji su proglašeni zaštićenim objektom prirode vrijede propisi o zaštiti prirode.

2. Skupljanje, odvoz i postupanje sa sakupljenim komunalnim otpadom

Članak 69.

Komunalni otpad je otpad iz kućanstava, te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava.

Komunalnim se otpadom u smislu ove odluke smatra i glomazni otpad koji nastaje u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada i u poslovnim prostorijama, a to su osobito kućanski aparati, pokućstvo, sanitarni uređaji i slično.

Članak 70.

Na području Općine Fužine obvezatno je korištenje komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada.

Članak 71.

Spremnici za odlaganje kućnog otpada su:

- plastični ili metalni spremnici veličine 120 - 140 l (na dva kotača),

- plastični ili metalni spremnici veličine 1100 l (na četiri kotača),

- zatvoreni spremnici (baje) od 5 - 7 m3 s naznakom »za kućni otpad«.

Članak 72.

Odlaganje otpada izvan spremnika za otpad je zabranjeno.

U spremnike za otpad ne smiju se odlagati tekuće i polu tekuće tvari, žar, građevinski materijal, leševi životinja, električne baterije, lijekovi, akumulatori, auto gume, otpad iz klaonica i mesnica, granje, smeće iz vrta, opasni i tehnološki otpad.

Članak 73.

Otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti i opasni otpad skupljaju se i skladište sukladno propisima o otpadu.

Spremnici za skupljanje opasnog otpada i spremnici za skupljanje otpada čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti postavljaju se na za to posebno uređene »eko - otoke«.

Eko - otoci uređuju se na javnim površinama u naseljima Fužine, Vrata i Lič, uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 74.

Zaposlenik skupljača otpada dužan je prigodom sakupljanja i odvoza otpada paziti da se otpad ne rasipa, te da se posude za otpad, zgrade ili ograde ne oštećuju. Svako onečišćavanje ili oštećenje prouzrokovano odvozom otpada radnici su dužni odmah ukloniti, te otpad oko posude pokupiti i pomesti.

Članak 75.

Zabranjeno je svako prebiranje i prekopavanje po otpadu u posudama za otpad i odnošenje otpada.

3. Uklanjanje snijega i leda

Članak 76.

Snijeg se s javnoprometnih površina uklanja kad napada do visine 5 cm, a ako pada neprekidno mora se uklanjati više puta.

Led se s javnoprometnih površina uklanja čim nastane.

Članak 77.

O uklanjanju snijega i leda s krova dužan je voditi brigu vlasnik zgrade, odnosno fizička ili pravna osoba koja održava zgradu.

Vlasnik zgrade, odnosno fizička ili pravna osoba koja održava zgradu dužna je snijeg i led s krova ukloniti odmah ukoliko postoji opasnost da rušenje snijega i leda može omesti ili ugroziti promet.

Članak 78.

O uklanjanju snijega i leda s kolodvora, javnih parkirališta, tržnica na malo, sportskih objekata i sličnih prostora vodi brigu pravna ili fizička osoba koja tim površinama upravlja odnosno obavlja poslovnu djelatnost.

Članak 79.

Za uklanjanje snijega i leda s pločnika uz zgrade odgovorni su vlasnici zgrada, odnosno korisnici stanova i poslovnih prostorija.

Za uklanjanje snijega i leda s pločnika uz kioske i pokretne naprave odgovorni su vlasnici, odnosno korisnici kioska i pokretnih naprava.

Osobe iz stavaka od l. i 2. ovoga članka odgovaraju za štetu nastalu zbog onečišćenja snijega i leda osobi koja je zbog toga pretrpjela štetu.

Članak 80.

Javnoprometne površine mogu se, radi sprečavanja nastanka leda i radi sprečavanja klizanja, posipati odgovarajućim materijalom.

Fizičke ili pravne osobe koje uklanjaju snijeg i led s javnoprometnih površina dužne su osigurati da se materijal kojim je posipana javnoprometna površina ukloni u roku od osam dana nakon otapanja snijega i leda.

4. Držanje životinja

Članak 81.

Na području Općine dopušteno je držanje domaćih životinja, divljih životinja i zvijeri u skladu sa posebnom odlukom Općinskog vijeća.

5. Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta

Članak 82.

Predmeti i objekti postavljeni na javne površine iz članka 2. stavka 1. točke 7. ove odluke, te na zemljišta i objekte uz javne površine suprotno odredbama ove odluke moraju se odmah ukloniti.

Protupravno postavljeni predmeti uklonit će se o trošku vlasnika, odnosno korisnika preko treće osobe.

IV. MJERE ZA PROVEDBU KOMUNALNOG REDA

Članak 83.

Nadzor nad provedbom ove odluke provodi komunalni redar.

Komunalni redar mora imati posebnu iskaznicu.

Članak 84.

Fizičke i pravne osobe dužne su komunalnom redaru u provedbi njegovih ovlasti omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, pristup do prostorija, objekata, zemljišta, naprava i uređaja, dati osobne podatke i pružiti druga potrebna obavještenja o predmetima uredovanja.

Članak 85.

Ako komunalni redar u svome radu naiđe na otpor, može zatražiti pomoć nadležne policijske uprave.

Članak 86.

U obavljanju nadzora komunalni je redar ovlašten:

1. rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda;

2. narediti uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, objekata, uređaja i reklama;

3. zabraniti obavljanje radova;

4. zabraniti uporabu komunalnih objekata, uređaja i naprava ukoliko postoje nedostaci sve dok se oni ne uklone;

5. narediti vraćanje javne površine u prvobitno stanje;

6. izdati prekršajni nalog i naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja;

7. predložiti pokretanje prekršajnog postupka.

Ako fizičke ili pravne osobe ne postupe po nalogu komunalnog redara, potrebne radnje obavit će se na njihov trošak preko treće osobe.

Članak 87.

Ako objekt, predmet ili uređaj koji je postavljen na temelju odobrenja ima nedostatke ili oštećenja ili nije postavljen u skladu s odobrenjem, komunalni će redar narediti vlasniku, odnosno korisniku, njihovo otklanjanje, odnosno njegovo usklađivanje s odobrenjem. Komunalni redar će narediti uklanjanje objekta, predmeta ili uređaja ako vlasnik u ostavljenom roku ne otklone nedostatke, odnosno ne uskladi ih s odobrenjem.

Ako su objekti, predmeti ili uređaji iz stavka 1. ovoga članka postavljeni bez odobrenja, komunalni će redar narediti vlasniku da ih ukloni.

Ako vlasnik objekta ili predmeta iz stavka 1. ovoga članka ne postupi po nalogu komunalnog redara, objekt ili predmet će biti uklonjen preko treće osobe na njegov trošak.

Članak 88.

Komunalni redar naložit će fizičkim i pravnim osobama koje postupe suprotno zabranama i nalozima propisanima ovom odlukom da se učinjeno vrati u prvobitno stanje odnosno uskladi s odredbama ove Odluke.

Komunalni redar naredit će fizičkoj ili pravnoj osobi da obavi radnje koje je propustila obaviti, a prema odredbama ove odluke bila ih je dužna učiniti.

Članak 89.

Komunalni redar naredit će vlasniku vozila koje se ne upotrebljava u prometu zbog dotrajalosti (oštećeno u sudaru, neregistrirano, neispravno i slično) da u roku od tri dana ukloni vozilo s javne površine.

Ako komunalni redar ne sazna tko je vlasnik vozila iz stavka 1. ovoga članka, ostavit će na vozilu upozorenje vlasniku da ga ukloni s javne površine u roku od tri dana.

Ako vlasnik vozila ne postupi po nalogu komunalnog redara, vozilo će biti uklonjeno preko treće osobe na njegov trošak.

Prisilno uklonjeno vozilo odvozi se na odgovarajuće odlagalište o čemu je komunalni redar dužan obavijestiti vlasnika. Ako vlasnik ne preuzme vozilo u roku od osam dana od primitka obavijesti i ne podmiri troškove uklanjanja i čuvanja (skladištenja) vozila, vozilo će biti prodano na javnoj dražbi.

Iznimno od stavka 4. ovoga članka, neispravno vozilo koje vlasnik ne ukloni s javne površine, a u takvom je stanju da nije za popravak bit će, na vlasnikov trošak, odmah odvezeno na reciklažu.

Članak 90.

Reklame koje su postavljene bez odobrenja, odnosno suprotno odobrenju, ili po odobrenju kome je istekao rok, odmah će se ukloniti.

Reklame će se ukloniti preko treće osobe na trošak vlasnika.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 91.

Novčanom kaznom u iznosu do od 500,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, ako:

1. postupa suprotno odredbi članka 5. stavka 1., stavka 2. i 4. Odluke;

2. postupa suprotno zabrani iz članka 6. stavka 1. i 3. Odluke;

3. postupa suprotno odredbi članka 7. stavka 3. Odluke;

4. postupa suprotno odredbi članka 8. stavka 1. Odluke;

5. postupa suprotno odredbi članka 9. Odluke;

6. postupa suprotno odredbi članka 10. stavka 4. Odluke;

7. postupa suprotno zabrani iz članka 11. stavka 1. i 2. Odluke;

8. postupa suprotno odredbi članka 12. stavka 2. Odluke;

9. postupa suprotno odredbi članka 14 Odluke

10. postupi suprotno odredbi članka 15. Odluke

11. postupi suprotno odredbi članka 16. Odluke

12. postupi suprotno odredbi članka 17. Odluke

13. postupi suprotno članku 18. Odluke

9. postupa suprotno odredbi članka 22. stavka 1. Odluke;

10. postupa suprotno odredbi članka 23. Odluke;

11. postupa suprotno odredbi članka 24. stavka 1. Odluke;

12. postupa suprotno odredbi članka 25. Odluke;

13. postupa suprotno odredbi članka 26. Odluke;

14. postupa suprotno odredbi članka 27. Odluke;

15. postupa suprotno odredbi članka 28. Odluke;

16. postupa suprotno odredbi članka 29. Odluke;

17. postupa suprotno odredbi članka 31.Odluke;

18. postupa suprotno odredbi članka 32. Odluke;

19. postupa suprotno odredbi članka 33. Odluke;

20. postupa suprotno odredbi članka 34. stavka 2. i 3. Odluke;

21. postupa suprotno odredbi članka 35. Odluke;

22. postupa suprotno odredbi članka 36. Odluke;

23. postupa suprotno odredbi članka 37. Odluke

24. postupa suprotno odredbi članka 38. Odluke;

25. postupa suprotno odredbi članka 39. Odluke;

26. postupa suprotno odredbi članka 41. Odluke;

27. postupa suprotno odredbi članka 42. Odluke;

28. postupa suprotno odredbi članka 43. stavka 1. Odluke;

29. postupa suprotno odredbi članka 45. stavka 1. i 5. Odluke;

30. postupa suprotno zabrani iz članka 45. stavak 6. Odluke;

31. postupa suprotno odredbi članka 46. Odluke;

32. postupa suprotno odredbi članka 50. Odluke;

33. postupa suprotno zabrani iz članka 51. Odluke;

34. postupa suprotno odredbi iz članka 52. Odluke;

35. postupa suprotno odredbi članka 54. Odluke;

36. postupa suprotno zabrani iz članka 55. stavka 7. Odluke;

37. postupa suprotno zabrani iz članka 56. Odluke;

38. postupa suprotno odredbi članka 57. Odluke;

39. postupa suprotno odredbi članka 59. Odluke;

40. postupa suprotno odredbi članka 60. stavka 2. i stavka 4.Odluke;

41. postupa suprotno odredbi članka 61. stavka 3. i stavka 4. Odluke;

42. postupa suprotno zabrani iz članka 62. Odluke;

43. postupa suprotno odredbi članka 63. Odluke;

44. postupa suprotno odredbi članka 65. Odluke;

45. postupa suprotno zabrani iz članka 66. Odluke;

46. postupa suprotno odredbi članka 67. Odluke;

47. postupa suprotno odredbi članka 70. Odluke;

48. postupa suprotno odredbi članka 72. Odluke;

49. postupa suprotno odredbi članka 73. Odluke;

50. postupa suprotno odredbi članka 74. Odluke;

41. postupa suprotno odredbi članka 75. Odluke;

42. postupi suprotno odredbi članka 77. stavak 2. Odluke;

52. postupa suprotno odredbi članka 79. Odluke;

53. postupa suprotno odredbi članka 80. Odluke;

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 92.

Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu Općine Fužine (»Službene novine PGŽ« broj 18/95).

Članak 93.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/08

Ur. broj: 2112/03-01-09-11

Fužine, 7. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Đuro Radošević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr