SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 50. Petak, 11. prosinca 2009.
OPĆINA FUŽINE

87.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09 i 30/09) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 7. prosinca 2009. godine, donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Fužine za 2010. godinu

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori financiranja programa, opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s iskazom potrebnih financijskih sredstava za ostvarivanje programa tijekom 2010. godine.

II. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 2.

Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini osiguravaju se iz sljedećih izvora:

1. Komunalna naknada 1.550.000,00 kn

2. Grobna naknada 105.000,00 kn

3. Ostali prihodi 801.600,00 kn

 

UKUPNO IZVORI: 2.456.600,00 kn

 

III. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA

Članak 3.

Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine čine ove komunalne djelatnosti:

1. Održavanje čistoće 250.000,00 kn,

2. Održavanje javnih površina koje nisu zelene površine 140.000,00 kn,

3. Održavanje javnih površina 243.000,00 kn,

4. Održavanje nerazvrstanih cesta 207.100,00 kn,

5. Zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta 260.000,00 kn,

6. Održavanje javne rasvjete 360.000,00 kn,

7. Održavanje javnih objekata 428.500,00 kn,

8. Održavanje groblja 120.000,00 kn,

9. Zaštita okoliša 103.000,00 kn,

10. Ostale komunalne usluge 345.000,00 kn

 

UKUPNO PROGRAM: 2.456.600,00 kn

 

1. Održavanje čistoće obuhvaća:

- održavanje čistoće javnih površina kao što su parkovi, trgovi i igrališta (centar naselja Fužine, Vrata i Lič, Park Dr. Franje Račkog, park željezničke postaje Fužine, igralište Lič, igralište kod Vatrogasnog doma Vrata, igralište pod branom, košarkaško igralište Fužine),

- održavanje čistoće šetnica koje prolaze kroz naselja i mjesta,

- održavanje otvorenih kanala uz prometnice,

- održavanje čistoće kontejnera za smeće,

- održavanje klupa i betonskih vaza,

- redovito čišćenje travnjaka,

- prikupljanje otpada i odvoz na deponij.

2. Održavanje javnih površina koje nisu zelene površine obuhvaća:

- održavanje trgova i parking prostora,

- održavanje dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje,

- održavanje signalizacije na cestama i ulicama,

- održavanje natpisnih oznaka ulica i trgova,

- održavanje pješačkih staza i zona,

- održavanje klupa, stolova i druge opreme,

- čišćenje odvodne infrastrukture.

3. Održavanje javnih površina obuhvaća:

- održavanje travnatih površina - košnja,

- održavanje biljnog materijala i stabala,

- dobava, dopuna i sadnja, te održavanje cvjetnih sadnica (proljeće, ljetno).

4. Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća:

- popravak asfaltnih i makadamskih cesta što uključuje sanacija udarnih rupa, manja asfaltiranja, nasipavanje materijalom,

- održavanje cestovnog zemljišta uz nerazvrstane ceste (košenje, sječa raslinja),

- održavanje cijevnih propusta i slivnika na nerazvrstanim cestama (saniranje usjeka, nasipa, uređenje bankina),

- sanacija i uređenje potpornih zidova uz nerazvrstane ceste,

5. Zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta obuhvaća:

- zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta, uklanjanje snijega sa parkirališta, šetnica i prilaznih staza, sa posipavanjem.

6. Održavanje javne rasvjete obuhvaća:

- utrošenu električnu energiju javne rasvjete,

- održavanje javne rasvjete (zamjena žarulja),

- blagdanska rasvjeta.

7. Održavanje javnih objekata obuhvaća:

- usluge tekućeg održavanja objekata i opreme (Dom Fužine, mrtvačnica Lič, mrtvačnica Fužine, SRC Gmajna, Dom Lič),

- čišćenje objekata Dom Fužine, Vatrogasni dom Vrata, Dom Lič, mrtvačnica Fužine, mrtvačnica Lič, Turistička zajednica, SRC Gmajna, sakralni objekti,

- sitni popravci na održavanju zgrada.

8. Održavanje groblja obuhvaća:

- održavanje zelenih površina na groblju Fužine i Lič,

- održavanje staza i okoliša, infrastrukture groblja Fužine i Lič.

9. Zaštita okoliša obuhvaća:

- provođenje deratizacije i dezinsekcije,

- odvoz krupnog komunalnog otpada,

- veterinarske usluge,

- sanacija i deponiranje komunalnog otpada,

- hitne intervencije.

10. Ostale komunalne usluge obuhvaćaju:

- geodetsko-katastarske usluge, radne akcije na održavanju javnih površina,

- usluga prijevoza vode,

- usluge vještačenja,

- sredstva za oslobađanje od naplate komunalne naknade.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Provedba ovog Programa vršit će se na temelju stvarnih potreba, a sukladno dinamici ostvarenja prihoda proračunskih sredstava iz članka 2. ovog Programa.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/08

Ur. broj: 2112/03-01-09-04

Fužine, 7. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Đuro Radošević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr