SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 50. Petak, 11. prosinca 2009.
OPĆINA ČAVLE

63.

Na osnovi stavka 1. članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/ 04, 178/04 i 38/09) te članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 26. studenoga 2009. donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
u 2010. godini u Općini Čavle

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2010.godini na području Općine Čavle.

 

RB Opis Program u 2010.

 

I. IZVORI SREDSTAVA

1. Prihod komunalne naknade 3.000.000

2. Ostali prihodi Proračuna 2.963.000

UKUPNO 5.963.000

 

II. NAMJENA SREDSTAVA

I Održavanje oborinske odvodnje 100.000

II Održavanje čistoće u dijelu koji se

odnosi na čišćenje javnih površina 400.000

III Održavanje javnih površina 1.125.000

IV Održavanje nerazvrstanih cesta 1.250.000

V Javna rasvjeta 800.000

VI Javna vatrogasna djelatnost (JVP i DVD) 500.000

VII Javni prijevoz 1.788.000

UKUPNO 5.963.000

 

Programom iz stavka 1. ovog članka, utvrđuju se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2010. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u Općini Čavle obuhvaća:

I. ODRŽAVANJE OBORINSKE

ODVODNJE 100.000,00 kn

1. Čišćenje šahti

Narečeni radovi pod točkom I. u iznosu od 100.000,00 kuna, financirati će se iz sredstava komunalne naknade.

II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE

ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA 400.000,00

Redovno čišćenje javnih površina (trgova pješačkih zona, javnih prometnih površina te javnih cesta koje prolaze kroz naselje)

1.Pometanje javno prometnih površina
s odvozom 56.556
(942.600 m
2 a' 0,060 kn/m2)

2.Odvoz i zbrinjavanje glomaznog kom.
otpada - 86.400
dežurna služba (288 h a' 300,00 kn/h)

3.Čišćenje zelenila - raslinja uz
nerazvrstane ceste 150.000
(54 km nerazvrstanih cesta)

4.Čišćenje snijega 100.000

5.Pometanje strojno 7.044

Narečeni radovi pod točkom II. u iznosu od 400.000,00 kn financirat će se iz sredstava komunalne naknade

III. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća

radove na: 1.125.000,00

1. zelenim površinama 1.000.000,00

2. dezinsekciji i deratizaciji 35.000,00

3. veterinarske usluge 30.000,00

3. divljim deponijima 50.000,00

UKUPNO: 1.125.000,00

 

Izdaci za održavanje zelenih javnih površina podrazumijevaju sljedeće:

1. Tekuće održavanje i uređenje zelenih površina parkova i zelenih površina na drugim uređenim zelenim površinama, okućnicama u vlasništvu Općine i cestovnih otoka. Obuhvaća slijedeće radove: čišćenje, izgrabljivanje i okopavanje bilja, popunjavanje s biljnim materijalom, održavanje, zalijevanje, košnje trave i prihranjivanje na slijedećim lokalitetima:

- Mavrinci cestovni otok, Mavrinci - Ravan, Mavrinci - kapelica i spomenik, Mavrinci - »Vela šterna«, Cernik čitaonica, Čavle parkiralište općine, Čavle spomenik, Čavle cestovni otoci, Čavle dječji vrtić otoci, Bajčevo selo otoci, Buzdohanj spomenik, Krenovac prometni otok, Krenovac spomenik, Soboli spomenik, Žeželovo selo, park šuma groblja Cernik jug, park groblja Cernik iza mrtvačnice, zatvoreni prostori Doma Čavle, Grad Grobnik placa, Cernik travnjak Boki, okoliš BD Hrastenica, vaze ispred Doma Čavle, okoliš Kaštela i crkve Sv. Filip i Jakov, Put mlikarice, autobusna stanica »Pod Vrh«, raslinje uz cestu Jezero-Podhum, raslinje uz cestu G.Grobnik - Ilovik - Mikeji, jama parkinga iza Doma Čavle, okoliš zdravstvene stanice, okoliš Čebuharove kuće, Mrtvački put, raslinej uz cestu Jezero-Zastenice, cesta Zastenice - Škaroni, pravac Žubrovo selo - Žeželovo selo, pravac gostiona Bondej - Cipica, pravac Mavrinci - Gorica, Boki, Cernik most, raskršće vrtić-Tera-općina, groblje Grad Grobnik - Grad Grobnik - autobusna stanica, prilaz NN Mavrinci, pravac Čavle-Žeželovo selo-Cernik, Krenovac Grad Grobnik, pravac Čavle-Lišćevica, Grad Grobnik Brajde, Srićinsko selo - Bondej, BK Cernik, groblje Cernik, Kamenjak - Lujzijana, otoci čvora Čavle - Cernik, prilaz stadionu i plato iza igrališta NK Grobničan.

2. Dezinsekcija i deratizacija - temeljem Ugovora 2 puta godišnje se vrši dezinsekcija i deratizacija javnih površina.

3. Veterinarsko-higijeničarske usluge obavljaju se prema potrebi putem Veterinarske stanice Rijeka, a obuhvaćaju: hvatanje, omamljivanje mačaka i pasa lutalica, sakupljanje uginulih i pregaženih životinja s javnih površina, odvoz animalnog otpada odbačenog od nepoznatih vlasnika, te nadzor nad veterinarskim uslugama.

4. Sanacija divljih deponija obuhvaća uklanjanje odbačenog otpada i smeća te sanaciju istih.

Narečeni radovi pod točkom III. u iznosu od 1.125.000 kn, financirat će se iz komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 1.250.000,00

Izvanrednim i redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta, obuhvaćeni su radovi na sanaciji udarnih jama, asfaltiranje uz popravak i zamjenu donjeg stroja, održavanje i rekonstrukciju potpornih zidova, tekuće i investicijsko

održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, ogledala, održavanje autobusnih čekaonica sa stajalištima i drugo.

U 2010. g. izvanrednim održavanjem biti će obuhvaćene nerazvrstane ceste, sukladno dinamici izgradnje vodovoda, plinovoda i kanalizacije s ciljem da se radovi ne ponavljaju dva puta na istom mjestu.

Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta, u iznosu od 1.250.000 kn, financirat će se iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

V. JAVNA RASVJETA 800.000,00 kn

Izdaci za javnu rasvjetu podrazumijevaju troškove :

- utrošena električna energija na cijelom području Općine Čavle 400.000

- održavanje javne rasvjete 300.000

- dekorativna rasvjeta

povodom božićnih i novogodišnjih blagdana (iluminaciju) 100.000

Narečeni radovi pod točkom V. u iznosu od 800.000,00 kn financirat će se iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

VI. JAVNA VATROGASNA DJELATNOST (JVP i DVD) 500.000,00

Izdaci za JVP, pokrivaju djelatnost gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugrožene požarom i eksplozijama, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u ekološkim i i inim nesrećama, uključujući prihvat alarma i dežurni centar izvršitelja. Iz ovih sredstava financirat će se i redovna djelatnost DVDa Čavle.

Ova djelatnost financirat će se u iznosu od 500.000,00 kn iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

VII. JAVNI PRIJEVOZ

U 2010. g. za javni prijevoz planira se 1.788.000,00 kn iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda.

Članak 3.

Ovaj Program održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini stupa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine

Klasa: 021-05/09-01/08

Ur. broj: 2170-03-09-01-07

Čavle, 26. studenoga 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Josip Čargonja, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr