SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 50. Petak, 11. prosinca 2009.
OPĆINA ČAVLE

62.

Temeljem čl.23.st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 26. studenoga 2009. donijelo je

ODLUKU
o komunalnoj naknadi Općine Čavle

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se:

- naselja u Općini Čavle u kojima se plaća komunalna naknada,

- područja zona u Općini Čavle,

- koeficijent zona (Kz) za pojedine zone,

- koeficijent namjene (Kn) za poslovni prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,

- rok plaćanja komunalne naknade,

- nekretnine važne za Općinu Čavle koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade,

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade,

- izvore sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalne naknade.

Članak 2.

Komunalna naknada plaća se za stambeni, poslovni i garažni prostor, za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti te za neizgrađeno građevno zemljište koji se nalaze unutar građevinskog područja naselja, kao i za stambeni i poslovni prostor izvan građevinskog područja naselja na kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti održavanja javnih površina, održavanja nerazvrstanih cesta i javne rasvjete i koje su opremljene najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i vodom prema mjesnim prilikama te čine sastavni dio infrastrukture na području Općine Čavle.

Prema stavku 1. ovog članka u svim naseljima na području Općine Čavle naplaćuje se komunalna naknada.

II. Obveznici plaćanja komunalne naknade

Članak 3.

Na području Općine Čavle komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici:

1. stambenog prostora,

2. poslovnog prostora,

3. garažnog prostora,

4. građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,

5. neizgrađenog građevnog zemljišta.

Građevnim zemljištem u smislu Zakona smatra se zemljište koje se nalazi unutar granice građevnog područja naselja, a na kojemu se, u skladu s prostornim planom, mogu graditi građevine za stambene, poslovne, sportske ili druge namjene.

Neizgrađenim građevnim zemljištem u smislu Zakona smatra se građevno zemljište na kojemu nije izgrađena nikakva građevina ili na kojemu postoji privremena građevina za čiju izgradnju nije potrebno odobrenje za gradnju. Neizgrađenim građevnim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se nalaze ostaci nekadašnje građevine.

Članak 4.

Obveznik plaćanja komunalne naknade (fizička ili pravna osoba) dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe obveznika istu prijaviti Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle.

III. Utvrđivanje i naplata komunalne naknade

Članak 5.

Obveza plaćanja komunalne naknade utvrđuje se Rješenjem o komunalnoj naknadi Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu kojim se utvrđuje visina komunalne naknade po m2 obračunske površine, obračunska površina i mjesečni iznos komunalne naknade.

Za hotele, apartmanska naselja i kampove visina godišnje komunalne naknade ne može biti veća d 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim naseljima i kampovima koji se nalaze na području Općine Čavle.

Članak 6.

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu donosi Rješenje o komunalnoj naknadi za kalendarsku godinu, do 31.ožujka tekuće godine, ako se na osnovi Odluke Općinskog vijeća mijenja njezina visina u odnosu na prethodnu godinu.

Komunalna naknada plaća se mjesečno, najkasnije do 20-tog u mjesecu za protekli mjesec.

Članak 7.

Od obveznika komunalne naknade koji pojedini dospjeli iznos nije platio u propisanom roku, isti se naplaćuje na osnovi rješenja o određivanju prisilne naplate.

Rješenje o određivanju prisilne naplate komunalne naknade donosi Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle.

Izvršno rješenje o prisilnoj naplati o komunalnoj naknadi izvršava se u postupku i na način određen propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak, odnosno dobit.

Članak 8.

Protiv rješenja Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu iz čl. 5. ove Odluke može se izjaviti žalba upravnom tijelu županije u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva.

IV. Visina i obračun komunalne naknade

Članak 9.

Visina komunalne naknade određuje se ovisno o:

- lokaciji nekretnine, odnosno zoni u kojoj se nekretnina nalazi

- vrsti nekretnine iz članka 3. ove Odluke

Članak 10.

Komunalna naknada obračunava se po m2 površine i to za stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (»Narodne novine« broj 40/97 i 117/05), a za građevno zemljište po jedinici stvarne površine.

Članak 11.

Iznos komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem:

1. vrijednosti obračunske jedinice - boda (B), određene u kunama po m2 (u daljnjem tekstu: vrijednost boda)

2. koeficijenta zone (Kz)

3. koeficijenta namjene (Kn)

Članak 12.

Vrijednost boda (B) određuje Odlukom Općinsko vijeće do kraja studenog tekuće godine za slijedeću kalendarsku godinu, nakon donošenja Odluke o komunalnoj naknadi.

Vrijednost boda iz stavka 1. ovog članka jednaka je mjesečnoj visini komunalne naknade po m2 korisne površine stambenog prostora u području zona Općine Čavle.

Ako Općinsko vijeće ne odredi vrijednost boda iz stavka 1. ovog članka najkasnije do kraja studenog tekuće godine za obračun komunalne naknade, u sljedećoj kalendarskoj godini vrijednost boda se ne mijenja.

Članak 13.

Za stambeni i garažni prostor, za poslovni prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti te neizgrađeno građevno zemljište, za cijelo područje Općine Čavle utvrđuje se koeficijent zone (Kz) koji iznosi 0,70.

Članak 14.

Utvrđuje se koeficijent namjene (Kn) i iznosi za:

1. stambeni prostor i prostor koji koriste neprofitne organizacije - 1.00

2. garažni prostor - 1.00

3. neizgrađeno građevno zemljište - 0.05

4. za poslovni prostor prema klasifikaciji djelatnosti:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

5. za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti iznosi 10% koeficijenta namjene koji je određene za poslovni prostor.

Članak 15.

Za poslovni prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u slučaju kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od namjene za stambeni prostor, odnosno za neizgrađeno građevno zemljište.

V. Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade

Članak 16.

U pojedinim slučajevima može se odobriti privremeno, potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade osobama koje ostvare prava temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Općine Čavle.

Sredstva iz kojih će se namiriti iznos komunalne naknade iz stavka 1. ovog članka osigurat će se u Proračunu Općine Čavle iz sredstava poreznih prihoda.

Članak 17.

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu donosi rješenje o privremenom, potpunom ili djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade nakon što se osigura namirenje iznosa komunalne naknade u Proračunu Općine Čavle za tekuću godinu, a u skladu s odredbama članka 16. ove Odluke.

VI. Korištenje sredstava komunalne naknade                                 

Članak 18.

Komunalna naknada je prihod proračuna Općine Čavle. Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja ovih komunalnih djelatnosti:

1. odvodnja atmosferskih voda,

2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

3. održavanje javnih površina,

4. održavanje nerazvrstanih cesta,

5. održavanje groblja,

6. javna rasvjeta,

7. vatrogastvo.

Sredstva prikupljena komunalnom naknadom mogu se Odlukom Općinskog vijeća upotrijebiti i u svrhu održavanja objekata školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja.

Članak 19.

Općinsko vijeće, nakon donošenja odluke o komunalnoj naknadi, za svaku kalendarsku godinu u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja donosi Program održavanja infrastrukture za djelatnosti iz članka 18. ove Odluke.

Programom iz stavka 1. ovog članka obvezatno se utvrđuje:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 20.

Izvršno tijelo Općine Čavle dužno je do kraja ožujka svake godine Općinskom vijeću podnijeti izvješće o izvršenju Programa iz članka 19. ove Odluke, za prethodnu kalendarsku godinu.

VII. Kaznene odredbe

Članak 21.

Fizička ili pravna osoba koja ne postupi sukladno odredbi članka 4. ove Odluke kaznit će se novčanom kaznom u iznosu godišnje komunalne naknade.

Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaj iz st.1. ovog članka pokreće Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu.

VIII. Prijelazne i završne odredbe

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 22/01) i Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine PGŽ« broj 01/03).

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-05/09-01/08

Ur. broj: 2170-03-09-01-13

Čavle, 26. studenoga 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Josip Čargonja, v. r.

 

Odluka o komunalnoj naknadi Općine Čavle  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr