SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 50. Petak, 11. prosinca 2009.
GRAD KRALJEVICA

61.

Na osnovi odredbe članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07), te članka 32. Statuta Grada Kraljevice, a na prijedlog Gradonačelnika Grada Kraljevice, Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj dana 2. prosinca 2009. godine, donosi

ANALIZU STANJA
sustava zaštite i spašavanja na području Grada
Kraljevice u 2009. godini

Sustav zaštite i spašavanja Grada Kraljevice čine redovne organizirane snage koje se bave zaštitom i spašavanjem kao i dodatne organizirane snage zaštite i spašavanja koji se aktiviraju u slučaju katastrofe i velike nesreće.

Provodioci aktivnosti zaštite i spašavanja na području Grada Kraljevice su:

. Vatrogasne snage (Vatrogasna zajednica ŽPG, Javna vatrogasna postrojba, Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljevica, Profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu),

. Službe i postrojbe pravnih osoba i službi koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti (Ustanova za HMP, Veterinarska stanica Rijeka,Lučka kapetanija Rijeka, Dom zdravlja Rijeka),

. Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Službe civilne zaštite, vatrogastva, sustava 112 i postrojbi (4 Državne interventne postrojbe DIP);

. Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, DUZS (Županijski centar 112, Odjel za zaštitu i spašavanje i Odjel za preventivu, planiranje i nadzor) sa organiziranim operativnim snagama CZ (timovi - postrojbe, povjerenici, voditelji skloništa);

. Stožer zaštite i spašavanja Grada Kraljevice;

. Članovi udruga građana, klubova, organizacija koji se određenim oblikom ZS bave u svojoj redovnoj djelatnosti ili su za istu osnovani, kao i imatelji specijalističkih znanja od značaja za sustav ZS (HGSS Stanice Rijeka ili Delnice, Zajednica tehničke kulture PGŽ, ronioci, radioamateri, aero klubovi, lovci, planinari, kinološke, speleološke, mediji),

. Pravne osobe koje su opremljene i osposobljene za provođenje mjera ZS (za zaštitu okoliša, građevinske, komunalne, pogrebne, laboratoriji, interventne službe hidro sustava, energetskog, vodoprivrednog, šumarstva, održavanje putova).

Po donošenju Zakona o zaštiti i spašavanju, te donošenja novih pod zakonskih propisa na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju, Grad Kraljevica je realizirao slijedeće aktivnosti iz područja zaštite i spašavanja:

. Od strane Gradskog vijeća donesena je 30. rujna 2009. godine Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Kraljevice,

. Gradonačelnik Grada Kraljevice donio je 16. studenoga 2009. godine Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Grada Kraljevice,

. Izrađena je analiza stanja sustava zaštite i spašavanja za područje Grada Kraljevice i upućena na razmatranje i donošenje Gradskom vijeću Kraljevice;

. Izrađene su Smjernice za organizaciju i razvoj sustava ZS u Gradu Kraljevici za 2008-2009 godinu i upućene na razmatranje i donošenje Gradskom vijeću;

. Proračunom Grada Kraljevice osigurana su financijska sredstva za razvoj sustava ZS u Gradu Kraljevici za 2009.g.

Planirano je ukupno 2.853.000,00 kn.

Po isteku 2009. godine utvrditi će se stvarni utrošak proračunskih sredstava u sustav zaštitu i spašavanje.

Provedene su sve preventivne mjera planirane za zimsko razdoblje koje se primjenjuju u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, a u nadležnosti su Grada Kraljevice.

Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2009. godini u Gradu Kraljevici su realizirane sljedeće aktivnosti:

a. Izrađen je Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara, Plan operativne provedbe Programa aktivnosti za područje i financijski plan za provođenje zadaće iz Programa vezanih za pripremu i provedbu protupožarne sezone 2009. g.

b. Ažuriran je Plan operativne provedbe Programa aktivnosti za građevine i otvorene prostore posebno ugrožene od nastanka i širenja požara i Plan motrenja, čuvanja i ophodnji,

c. Ažurirana je važeća Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara za područje Grada Kraljevice.

Od strane Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka, u Gradu Kraljevici proveden je inspekcijski nadzor po vatrogastvu i zaštiti i spašavanju;

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Kraljevice temeljem članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (»NN« broj 174/04 i 79/07) i članaka 4., 5., 6., i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga za zaštitu i spašavanje (»NN« broj 40/08 i 44/08).

DODATNE OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I CIVILNE ZAŠTITE

Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga zaštite i spašavanja i civilne zaštite za područje Grada Kraljevice potrebno je odrediti na temeljem Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara. Nakon što ista bude potvrđena od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje bit će potrebno ustrojiti sve predviđene operativne snage ZS.

Potrebno je napraviti detaljnu analizu svih pravnih osoba i udruga građana na području Grada Kraljevice kojima zaštita i spašavanje nije osnovna djelatnost, te preispitati njihove mogućnosti uključivanja u provođenje operativne zadaće zaštite i spašavanja.

Nakon uključivanja u sustav zaštite i spašavanja svih resursa na području Grada Kraljevice sukladno Procjeni formirati će se nedostajuće snage u smislu ustrojavanja postrojbi (timova) civilne zaštite.

Za provođenje mjere zbrinjavanja ugroženih i nastradalih građana, te osiguranja prehrane istih, potrebno je osnivanje, osposobljavanje i opremanje društva Crvenog križa Grada Kraljevice koji će uz pomoć Odjela Zaštite i spašavanja, PUZS Rijeka formirati skupinu za osiguravanje smještaja, hrane i pitke vode.

Voditelje skloništa (tamo gdje ima skloništa kojima upravlja Grad) i zamjenici voditelja biti će iz redova povjerenika suvlasnika u zgradama za koje je osigurano sklanjanje u skloništu, a biti će ustrojeni pri gradovima na čijem se području se skloništa nalaze.

Povjerenici civilne zaštite biti će ustrojeni sukladno donesenim Procjenama ugroženosti tih područja.

Sa svim davateljima materijalno-tehničkih sredstava ili usluga koja će se koristiti u provođenju mjera zaštite i spašavanja biti će potrebno zaključiti ugovor o korištenju istih.

PREVENTIVA I PLANOVI CZ

U sklopu programa edukacije stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja i podizanju razine opće kulture ljudi o zaštiti i spašavanju na području Grada Kraljevice, stručne službe trebale bi provoditi informiranje i upoznavanje građana sa izvanrednim situacijama i postupcima osobne i uzajamne pomoći, te pridržavanju naređenih mjera i postupaka operativnih snaga zaštite i spašavanju ako do istih dođe.

Po donošenju Procjene ugroženosti ona bi trebala biti stavljena na Internet stranicu Grada Kraljevice tako da postane dostupna svim građanima i da se sa njom upozna čim veći broj građana.

Građane je također potrebno upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112, i u kojim slučajevima se treba obratiti Županijskom centru 112.

Upoznavanje građana provođeno je i do sada putem sredstava javnog informiranja putem svakodnevnih priopćenja Županijskog centara 112.

ZAHTJEVI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U PROSTORNIM PLANOVIMA

Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju moguću mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanja sa stanovišta prostornog planiranja, uređenja, organizacije, razvoja i izgradnje prostora te je neophodno i mjere zaštite i spašavanja postaviti integralno, u svim vrstama učešća u prostornom planiranju.

Osnovne planske smjernice i zahtjevi zaštite i spašavanja u planiranju prostora koje se primjenjuju u prostornim planovima Grada Kraljevice su:

. planiranje uvjeta za ravnomjerni demografski razvoj,

. planiranje intenzivnijeg razvoja nerazvijenijih dijelova, dislokacija industrije od gradskih naselja

. policentričnim razvojem mreže naselja postići ravnomjernu izgrađenost prostora i izgrađenih struktura

. planiranim uređenjem prostora poboljšati infrastrukturu i komunikacijske uvjete,

. stanovništvo u svim nivoima planiranja obuhvatiti mjerama zaštite i spašavanja što je novina u pristupu planiranju i uređenju prostora.

Grad Kraljevica i Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka u postupku donošenja prostornih planova vode računa o ugradnji specifičnih smjernica i zahtjeva zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja. Prostorni planovi moraju sadržavati:

. Mjere kojima se osigurava što bolja zaklonjenost stambenih, poslovnih i drugih građevina, smanjuje njihova izloženost i povredivost od identificiranih opasnosti, mogućih katastrofa, većih nesreća i akcidenata

. Mjere zaštite mora i priobalja,

. Mjere koje omogućavaju zaštitu od štetnog djelovanja voda, ekstremnih vremenskih uvjeta i erozije tla, klizišta,

. Mjere zaštite od požara otvorenog prostora,

. Mjere koje omogućuju opskrbu vodom i energijom u izvanrednim uvjetima katastrofa ili nesreća,

. Mjere koje omogućavaju učinkovitije provođenje mjera civilne zaštite (sklanjanje, evakuacija, zbrinjavanje),

. Mjere zaštite od epidemija,

. Mjere zaštite od iscrpljenja ili uništenja pojedinih prirodnih resursa i ekoloških zagađenja.

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Grada Kraljevice.

Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema svojim operativnim planovima.

Utvrđeni su načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav zaštite i spašavanja.

Mora se posebno naglasiti uloga i aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima zaštite i spašavanja:

. Vatrogasne snage - JVP Grada Rijeke, DVD Kraljevica

. Dom zdravlja Rijeka

. Ustanova za hitnu medicinsku pomoć Rijeka

. Lučka kapetanije Rijeka

. Veterinarske stanice Crikvenica

. Komunalno poduzeće »Kraljevičkinja« i »Komunalac«

VATROGASTVO

Okosnicu zaštite i spašavanja na području Grada Kraljevice čine vatrogasne snage. Grad Kraljevica naročito vodi računa o razvoju vatrogasnih snaga na svom području. Vatrogasne snage u Gradu Kraljevici čine:

1. Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke

2. DVD Kraljevica

3. Profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu - brodogradilište »Kraljevica«

U Proračunu Grada Kraljevice za 2009. godinu za Vatrogastvo i aktivnosti zaštite od požara i tehnoloških eksplozija predviđeno je 418.000,00 kuna

TIJEKOM 2008. REALIZIRANO JE 448.310,oo kuna.

Vatrogasne postrojbe JVP Rijeka i DVD Kraljevica raspolažu s vatrogasnim vozilima (navalna vozila, autocisterne, vozila za gašenje šumskih požara, vozila za intervencije u prometnim udesima, auto-ljestve, zapovjedna vozila i vozila za prijevoz ljudi i opreme).

Za područje grada Kraljevice potpisan je ugovor o obavljanju 24-satne vatrogasne djelatnosti sa Javnom vatrogasnom postrojbom grada Rijeke sa 120 profesionalnih djelatnika. Na području grada djeluje i stožerno Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljevica sa 60 članova od toga 34 operativna člana.

Uz njih na raspolaganju su i kanaderi (odnosno helikopteri) protupožarne eskadrile Hrvatske vojske, a po zapovjedi županijskog vatrogasnog zapovjednika.

Organizacija sustava zaštite od požara za vrijeme ljetne turističke sezone u Primorsko-goranskoj županiji temelji se na Planu operativne provedbe programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara s tim da se program svake godine nadograđuje. Operativno djelovanje vatrogasnih postrojbi definirano je županijskim operativnim planovima gašenja i spašavanja. U motrenju i preventivnim ophodnjama sudjelovali su pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kraljevica.

Do rujna 2009. godine zabilježeno je ukupno 30 intervencije (22 DVD Kraljevica i 8 JVP Rijeka) svih vrsta na gašenju požara, tehničkim nezgodama, spašavanju ljudi i imovine, te se može istaknuti da su vatrogasne postrojbe, profesionalne i dobrovoljne te svi subjekti uključeni u sustav zaštite od požara efikasno obavili sve zadatke što je rezultiralo povoljnim stanjem protupožarne zaštite na području grada Kraljevice.

DOM ZDRAVLJA I HITNA MEDICINSKA POMOĆ

Ustanova Dom zdravlja organizirana je kao ustanova sa svojim ispostavama među kojima je i ispostava u Kraljevici, a koje su zadužene za organiziranje i pružanje cjelokupne zdravstvene zaštite.

Pozivi za broj 94 s fiksnih telefona direktno se i dalje primaju prema teritorijalnom principu kao i do sada.

Kroz cijelu godinu je velik broj pregledanih pacijenata i intervencija ekipa HMP na terenu, dok se u turističkoj sezoni višestruko povećava obim poslova.

Dobra suradnja odvija se sa svim interventnim službama, a posebno vatrogascima i policijom.

Bilo bi potrebno još poboljšati obvezne međusobne komunikacije u slučaju zajedničkih intervencija, a posebno nadležnosti u masovnim nesrećama.

ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

U odjelu za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju su se provodile ugovorene preventivne akcije deratizacije i dezinsekcije. Na području Primorsko-goranske županije redovito se prati kakvoća zraka, površinskih i podzemnih voda, voda za piće i mora.

Kakvoća zraka prati se putem imisijskih postaja. Na osnovu jednogodišnjeg monitoringa daje se kategorizacija zraka.

Prema posljednjoj kategorizaciji zraka (za 2008. godinu) na svim promatranim postajama bila je 1. kategorije.

Zdravstvena ispravnost vode za piće prati se putem posebnog programa nadzora Sanitarne inspekcije. Na osnovu ispitanih pokazatelja opskrba stanovništva zdravstveno ispravnom vodom za piće bila je uredna.

LUČKA KAPETANIJA RIJEKA

Tijekom navedenog razdoblja Lučka kapetanija bila je u stalnom kontaktu sa svim službama zaštite i spašavanja (vatrogasnim postajama,policijskim postajama, HMP i ostalim subjektima zaštite i spašavanja).

VETERINARSKA SLUŽBA

Veterinarska stanica Crikvenica na području grada Kraljevice na temelju potpisanog ugovora obavlja zakonom predviđene aktivnosti u smislu utvrđivanja bolesti, slanja materijala i lešina na analize, poduzimanje naređenih mjera u slučaju dijagnosticiranja zaraze kao: zatvaranje zaraženog područja, liječenje, cijepljenje, prisilno klanje, eutanazija, itd.

Higijeničarska služba uklanja i zbrinjava sve uginule životinje s javnih i drugih površina, te provodi sve druge aktivnosti opće zaštite.

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Sukladno stavkama Proračuna Grada Kraljevice financirane su udruge od značaja za sustav ZS u Gradu Kraljevici.

U 2009. godini predviđena su financijska sredstva:

- Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja - Stanica Rijeka u iznosu od 6.000,00 kuna

- Lovačkom društvu »Srndać« u iznosu od 2.000,00 kuna,

- Ronilačkom klubu »Adria« u iznosu od 20.000,00 kuna,

- Društvu Crvenog križa u iznosu od 7.250,00 kuna,

- Planinarskom društvu »Dedomir« u iznosu od 9.000,00 kuna

- Dobrovoljnim davateljima krvi u iznosu od 35.000,00 kuna

Gorskoj službi spašavanja Stanica Rijeka u 2009. godini doznačena su financijska sredstva za pomoć u njihovom radu, te na području grada Kraljevice nije bilo potrebe za njihovim angažmanom. Redovito se održavaju vježbe spašavanja.

Društvo Crvenog križa aktivno sudjeluje u svim svojim osnovnim djelatnostima.

Lovačko društvo »Srndać« na području grada Kraljevice u proteklom razdoblju pored svojih osnovnih aktivnosti, čistilo je šumske putove, te u suradnji sa Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Kraljevica vršilo punjenje pojilišta sa vodom, sa ciljem pomoći divljači u sušnom razdoblju, kao i protupožarne zaštite šumskih predjela.

Ronilački klub »Adria« sa područja grada Kraljevice učestvovao je na niz aktivnosti kao što su vježbe i nekoliko ekoloških akcija. Akcije su organizirane u suradnji sa gradom Kraljevicom, Lučkom kapetanijom, pomorskom policijom i Lučkom upravom Bakar-Kraljevica.

Dobrovoljni davatelji krvi tijekom 2009.godine održali su 4 akcije darivanja krvi, te tom prilikom sakupili ukupno 490 doza krvi.

Sukladno podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima i podacima koje se odnose na daljnje materijalno tehničko i kadrovsko jačanje udruge u dijelu od značaja za sustav zaštite i spašavanja, utvrdilo se je aktivnosti koje se financiraju iz Proračuna Grada Kraljevice u 2009. godini.

ZAKLJUČAK

Temeljem ove analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Kraljevice daje se zaključak:

Kod redovnih situacija - manjih nesreća (kad nisu katastrofe ili velike nesreće) snage zaštite i spašavanja udovoljavaju potrebe Grada Kraljevice. Sve redovne snage ZS, udruge građana i pravne osobe koje provode zadaće ili su od značaja za ZS ustrojene su na način da pružaju kvalitetnu i pravovremenu pomoć građanima Grada Kraljevice.

Može se konstatirati da vatrogasne snage zadovoljavaju sve kriterije koji su propisani Zakonom i pod zakonskim propisima, kao i da je njihova organiziranost, opremljenost i obučenost na zavidnoj razini.

Možemo konstatirati da su vatrogasci u ovom trenutku najbrojnija i najbolje organizirana snaga u sustavu zaštite i spašavanja na području Grada Kraljevice.

I dalje je potrebno sustavno ulagati u podizanje obučenost, učinkovitosti i opremljenost svih snaga ZS u cilju čim učinkovitijeg sustava zaštite ljudi i imovine na području PGŽ.

Grad Kraljevica nema izrađenu Procjenu ugroženosti stanovništva i materijalnih i kulturnih dobara sukladno novom Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (objavljen je u »Narodnim novinama« broj 38/08), te je stoga nemoguće točno utvrditi potrebu za formiranjem dodatnih operativnih snaga u zaštiti i spašavanju.

Grad Kraljevica je tijekom 2009. godine pristupio izradi Procjene i Plana ZiS-a, te potpisao ugovor o izradi istih sa ovlaštenom pravnom osobom.

Po donošenju Procjene, te potom Plana zaštite i spašavanja, pristupiti će se formiranju planom propisanih timova - postrojbi civilne zaštite za Grad Kraljevicu.

Osnovne mjere koje treba poduzimati poradi unapređenja organizacije zaštite i spašavanja su:

- temeljem plana zaštite i spašavanja Grada Kraljevice, ostvarivati utjecaj i postavljati zahtjeve kod izrade prostornih i urbanističkih planova općina i gradova poradi integralnog ugrađivanja mjera zaštite i spašavanja u planska rješenja i projektantske smjernice uređivanja prostora;

- predvidjeti upoznavanje najšireg pučanstva s ugrozama i načinima zaštite od ugroza, te ostvariti utjecaj na obučavanje i osposobljavanje pučanstva za osobnu, uzajamnu i skupnu zaštitu na neinstitucionalne načine putem medija, predavanja, brošura, letaka i slično;

- pratiti i utjecati na opremljenost pravnih osoba, ustanova i udruga koje se zaštitom i spašavanjem bave kao redovnom djelatnošću, a koje su od značaja za zaštitu i spašavanje odnosno koje imaju zadaće u zaštiti i spašavanju.

Ova Analiza objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-01/09-01/14

Ur. broj: 2170/08-08-09-01

Kraljevica, 2. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Alen Vidović, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr