SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 50. Petak, 11. prosinca 2009.
GRAD KRALJEVICA

60.

Na temelju odredbe članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 32. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine PGŽ« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj dana 2. prosinca 2009. godine donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
za 2010. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture za 2010. godinu na području Grada Kraljevice, opseg poslova i financijska sredstva za ostvarivanje Programa.

Program iz stavka 1. obuhvaća javnu rasvjetu, održavanje javnih površina, održavanje zelenih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, odvodnju oborinskih voda i održavanje groblja.

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i sredstva za obavljanje djelatnosti iz članka 1. ovog Programa utvrđuje se kako slijedi:

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Utrošak električne energije za javnu rasvjetu 340.000

Tekuće održavanje javne rasvjete, pregled i popravak javne rasvjete. Popravak kvarova, zamjena starih

svjetiljki, zamjena i rekonstrukcija stupova, manja proširenja javne rasvjete te blagdansko ukrašavanje 350.000

UKUPNO: 690.0000

 

 

ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Održavanje zelenih površina, linijskog zelenila uz ceste i čistoće zelenih površina.

Održavanjem je obuhvaćeno: 32.655 m2 zelenih površina od čega 28.425m2 travnjaka, 2630m2 slobodnih

površina, 1600m2 pod biljnim pokrovom, 23.940m linijskog zelenila uz nerazvrstane ceste, 5.400 m rigola,

kanala i rubnjaka, 22 cvjetne vaze, 98 m2 cvijetnjaka i 100 drvorednih stabala. Program obuhvaća košnju,

čišćenje površina, Održavanje slobodnog profila cesta, košenje bankina, čišćenje kanala i rigola, orezivanje

stabala i hortikulturne radove na cvijetnjacima i vazama. 270.000

Održavanje parka ispred doma Kraljevica. Obuhvaća hortukulturne radove i čišćenje zelenih površina

i staza novo uređenog parka ispred doma, ukupne površine 1045 m240.000

Izvanredno održavanje zelenih površina. Obuhvaća radove nastale uslijed izvanrednih potreba. 30.000

Komunalne akcije mjesnih odbora. 20.000

UKUPNO: 360.000

 

 

ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA I URBANE OPREME

Održavanje dječjih igrališta. Obuhvaća radove na popravku i zamjeni oštećene opreme dječjih igrališta. 50.000

Održavanje urbane opreme. Obuhvaća popravak oštećenja autobusnih čekaonica, popravak i zamjenu

klupa i košarica za smeće. Održavanje obuhvaća 14 autobusnih čekaonica, te prosječno 20 klupa i 30 košarica. 100.000

UKUPNO: 150.000

 

 

JAVNO PROMETNE POVRŠINE

Čišćenje cesta i odvoz krupnog otpada. Obuhvaća sukladno godišnjem programu pometanje ulica,

pražnjenje košarica za smeće, te rad dežurne službe (grajfera) na skupljanju krupnog otpada. 630.000

Čišćenje tržnice, autobusnih čekaonica, pothodnika i dječjih igrališta. Obuhvaća čišćenje pothodnika

u ul. Fara, održavanje čistoće 14 aut. čekaonica, čišćenje prostora »tržnice«, dječjih igrališta Turkovićeva

i F. Pavešića, te atrija dvorca Frankopan, kaštela i okoliša zdravstvene stanice. 85.000

Sanacija divljih deponija. Obuhvaća radove na uklanjanju i zbrinjavanju otpada po posebnim nalozima

odnosno onog koji nije obuhvaćen redovnim programom 50.000

Zimski program 40.000

Održavanje prometne signalizacije. Obuhvaća zamjenu dotrajale i oštećene vertikalne signalizacije,

obnovu horizontalne signalizacije, te dopunu nedostajuće signalizacije prema potrebi. 60.000

Točkaste popravke oštećenog kolnika i pločnika, sanacija udarnih jama,održavanje metalnih ograda

i popravke rubnjaka, zidova 90.000

Asfaltiranje dijela cesta u centru Bakarca. Planira se asfaltiranje oštećenog i neravnog kolnika

u površini od cca 1700 m2 250.000

Cesta za Gornje selo u Šmriki. Obuhvaća radove na djelomičnom proširenju i asfaltiranju kolnika. 200.000

Cesta Bakarac - Uređenje ceste kraj stare škole. 30.000

Cesta Stipaničevo - rubnjaci 50.000

Uređenje spoja ul. Vrtić - Jakovčićeva Pripremni i zemljani radovi na probijanju spoja u duljini od 60 m. 30.000

Uređenje šetnice u Črišnjevi. Planira se urediti početni dio postojećeg puta po trasi vodovoda

od Črišnjeve prema Dumbokoj i Nerizu, te urediti pristupe do dijela prirodnih plaža. 100.000

UKUPNO: 1.615.000

 

 

 

GROBLJA

Čišćenje i održavanje površina na grobljima, zbrinjavanje vijenaca, održavanje travnatih

i ostalih zelenih površina - višegodišnji ugovor 140.000

Održavanje objekata na grobljima. Tekuće održavanje mrtvačnica, opreme uređenje dijelova groblja, zidovi staze. 40.000

Izvanredno održavanje groblja 30.000

UKUPNO: 210.000

 

 

OBJEKTI OBORINSKE ODVODNJE

Čišćenja i odčepljivanja slivnika na javnim površinama. Programom se predviđa cca 230 čišćenja slivnika

povezanih na mješovitu kanalizaciju i 50 slivnika razdjelne oborinske odvodnje s upojnim bunarima i propustima. 50.000

Sanacija oborinske odvodnje - manji zahvati. Obuhvaća izradu dodatnih rešetki slivnika, propusta

i dr na kritičnim mjestima 85.000

UKUPNO: 135.000

 

 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Projektna dokumentacija za održavanje. Obuhvaća izradu manjih projekata i elaborata za zahvate

sanacije i pojačanog održavanja 120.000

Reambulacija stanja u prostoru. Obuhvaća radove na pripremi elaborata stvarnog stanja korisnih površina

za obračun komunalne naknade. 250.000

UKUPNO: 370.000

 

 

SREDSTVA SVEUKUPNO: 3.530.000

 

Članak 3.

Sredstva za izvršenje programa osiguravaju se:

iz komunalne naknade u iznosu od 3.250.000

iz sredstava naknade za održavanje groblja 160.000

iz boravišne pristojbe 120.000

IZVORI SREDSTAVA SVEUKUPNO 3.530.000

 

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 400-06/09-01/7

Ur. broj: 2170/08-08-09-03

Kraljevica, 2. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Alen Vidović, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr