SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 50. Petak, 11. prosinca 2009.
GRAD KASTAV

63.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/09) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 6. sjednici održanoj 9. prosinca 2009. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Kastva za 2009. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/ 09) članak 2. mijenja se i glasi:

»Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa tijekom 2009. godine je sljedeći:

- prihod od komunalnog doprinosa 3.290.000,00 kn

- prihodi od naknade za koncesije 10.000,00 kn

- prijenos sredstava komunalnog doprinosa 195.500,00 kn

- ostala sredstva iz Proračuna Grada Kastva

za 2009. 1.499.300,00 kn

- prihod iz cijene komunalne usluge, povrata

zajmova i kamata (komunalna društva) 2.241.920,00 kn

 

ukupno 7.236.720,00 kn«

 

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se za sljedeće namjene:

1. Javne površine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.026.610,00 kn

.Izgradnja parkirališta kod Dječjeg vrtića Kastav (Skalini istarskog tabora k.br.1) u površini od 1.100,00 m2, financiranje u iznosu od 447.000,00 kuna.

Financira se iz komunalnog doprinosa u iznosu od 251.500,00 kn, te iz prenešenih sredstava komunalnog doprinosa iz 2008. godine 185.500,00 kuna, iz koncesija 10.000,00 kuna.

.Pješačke staze, trgovi i nogostupi na raznim lokacijama u iznosu od 96.000,00 kn

Nogostup u ulici Brozovo u dužini 80,00 m

Nogostup u ulici Draga i Miserkino u dužini 100,00 m

Pješačka površina u Jurčićima od k.br. 11 do ceste Jurčići - Jurjenići u dužini 140,00 m

Pješačka staza u Rubešima kod k.br. 104a u dužini 45,00 m

Financira se iz komunalnog doprinosa.

.Projektna dokumentacija pothodnika za sportsku zonu u iznosu od 30.000,00 kuna

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 20.000,00 kuna te iz prenesenih sredstava komunalnog doprinosa iz 2008. godine 10.000,00 kuna.

.Otkup zemljišta u iznosu od 400.000,00 kn

Financira se iz Proračuna Grada.

.Nabava komunalne opreme u iznosu od 53.610,00 kn

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 50.000,00 kuna te iz Proračuna Grada 3.610,00 kuna

Javne površine financiraju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 417.500,00 kuna, iz prenešenih sredstava komunalnog doprinosa iz 2008. godine 195.500,00 kuna, iz naknade za koncesije u iznosu od 10.000,00 kuna te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 403.610,00 kuna.

2. Nerazvrstane ceste. . . . . . . . . . . . . . . . . 3.346.190,00 kn

.Cesta Jurjenići - Belići - ulaz u sportsku zonu, dionica ulaz u sportsku zonu, dovršenje projektne dokumentacije i ishođenje akata za gradnju u ukupnom iznosu od 205.390,00 kuna financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 150.000,00 kuna te iz ostalih sredstava Proračuna Grada 55.390,00 kuna

.Otplata glavnice te kamate za primljeni zajam za dionicu ceste »233« Jurčići - Jurjenići u ukupnom iznosu od 1.200.000,00 kuna

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Cesta Jurčići - Jurjenići - Šporova jama, projektna dokumentacija izvedenog stanja, u iznosu od 36.800,00 kuna

Financira se iz Proračuna Grada.

.Otkup djela zemljišta za dionicu ceste Jurjenići - Belići - Ulaz u sportsku zonu u iznosu od 181.000,00 kuna

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Asfaltiranje makadamskih cesta u iznosu od 202.000,00 kn

Poljana od k.br. 5 do do 9 u dužini od 60,00 m

Put Srdočen od k.br. 42 do 60 u dužini od 150,00 m

Trinajstići - prilazni put do k.br.112 a i b u dužini od 50,00 m

Ćikovići od k.br. 45 do 47 u dužini od 40,00 m

Selino - prilazni put do k.br. 25 u dužini od 35,00 m

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama u iznosu od 210.000,00 kn

Trinajstići od k.br. 74 do trga u dužini od 180,00 m

Rubeši od k.br. 113 do k.br. 124a u dužini od 160,00 m

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Dodatna ulaganja na prilaznom putu u Kudejima (Kolić) u iznosu od 11.000,00 kn

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Rekonstrukcija križanja - ulaz u radnu zonu Žegoti u dužini od 300,00 m, sufinanciranje u iznosu od 1.300.000,00 kn

Kapitalna pomoć Županijskoj upravi za ceste, financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 788.500,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 511.500,00 kuna.

Nerazvrstane ceste se financiraju iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 2.742.500,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 603.690,00 kuna.

3. Javna rasvjeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145.000,00 kn

.Izrada rješenja i ishodovanje potrebnih elektroenergetskih suglasnosti u iznosu od 15.000,00 kn

Financira se iz Proračuna Grada.

.Proširenje javne rasvjete u iznosu od 130.000,00 kn

Ćikovići - 1 rasvjetno tijelo

Ćikovići NN - 1 rasvjetno tijelo

Kastav - rasvjeta parka Belveder

Klesarija - 1 rasvjetno tijelo

Martići - 1 rasvjetno tijelo

Poljana - 2 rasvjetna tijela

Principovo - 2 rasvjetna tijela

Rubeši - 1 rasvjetno tijelo

Spinčići - 1 rasvjetno tijelo

Šporeri 5 - 1 rasvjetno tijelo

Tometići - 1 rasvjetno tijelo

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 130.000,00 kuna.

Javna rasvjeta se financira iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 130.000,00 kuna te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 15.000,00 kuna.

4. Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535.140,00 kn

.Izgradnja vodovodnog ogranka Put Rešetaron u dužini 100 m u iznosu od 200.000,00 kuna.

Kapitalna pomoć KD Vodovod i kanalizacija, financira se iz Proračuna Grada.

.Razvoj vodoopskrbe prema planu KD Vodovod i kanalizacija u iznosu od 335.140,00 kuna.

Kapitalna pomoć KD Vodovod i kanalizacija, financira se iz prihoda iz cijene komunalne usluge.

Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom financira se iz cijene komunalne usluge u iznosu od 335.140,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 200.000,00 kuna.

5. Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 959.180,00 kn

. Izrada projektne dokumentacije za kanalizaciju Ćikovići i spoja na kolektor u dužini od 390 m, u iznosu od 30.000,00 kuna.

Financira se iz Proračuna Grada.

. Izrada projektne dokumentacije za kanalizaciju u iznosu od 202.000,00 kuna.

Financira se iz Proračuna Grada.

. Razvoj odvodnje prema planu KD Vodovod i kanalizacija u iznosu od 445.620,00 kuna.

Kapitalna pomoć KD Vodovod i kanalizacija, financira se iz cijene komunalne usluge.

. Izgradnja kanalizacije Grobnik - Klana u iznosu od 281.560,00 kuna.

Kapitalna pomoć KD Vodovod i kanalizacija, financira se iz cijene komunalne usluge.

Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda financira se iz cijene komunalne usluge u iznosu od 727.180,00 kuna, te iz Proračuna Grada u iznosu od 232.000,00 kuna.

6. Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za održavanje čistoće. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640.600,00 kn

.Nabava komunalne opreme za održavanje čistoće u iznosu od 402.170,00 kuna

Kapitalna pomoć KD Čistoća, financira se iz cijene komunalne usluge i povrata zajmova.

.Sanacija odlagališta u iznosu od 155.600,00 kuna

Kapitalna pomoć KD Čistoća, financira se iz cijene komunalne usluge i povrata zajmova.

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za održavanje čistoće financira se iz cijene komunalne usluge, povrata zajmova i kamata u ukupnom iznosu od 640.600,00 kuna.

7. Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za prijevoz putnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584.000,00 kn

.Kapitalna pomoć trgovačkim društvima u javnom sektoru - Autotrolej u iznosu od 539.000,00 kuna

Kapitalne pomoći KD Autotrolej, financira se iz cijene komunalne usluge i povrata zajmova.

.Nabava autobusa u iznosu od 45.000,00 kuna.

Kapitalne pomoći KD Autotrolej, financira se iz Proračuna Grada.

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za prijevoz putnika financira se iz cijene komunalne usluge i povrata zajmova u iznosu od 539.000,00 kuna, te iz Proračuna Grada u iznosu od 45.000,00 kuna.«

Članak 3.

Ove II. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/9

Ur. broj: 2170-05-01-1-09-7

Kastav, 9. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Kastva
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr