SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 49. Petak, 4. prosinca 2009.
GRAD NOVI VINODOLSKI

68.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« RH broj 76/07 i 38/09) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 6. sjednici održanoj dana 30. studenoga 2009. godine donosi

O D L U K U
o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poslovne zone KARGAČ

I. PRAVNA OSNOVA

Članak 1.

I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja poslovne zone KARGAČ ( u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna Plana) izrađuje se u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« RH broj 76/07 i 38/09) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« RH broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04).

II. RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 2.

Urbanističkim planom uređenja Poslovne zone KARGAČ propisani su uvjeti izgradnje poslovnih objekata u sastavu Poslovne zone.

Analizom uvjeta gradnje utvrđeno je da je potrebno pristupiti izmjenama uvjeta gradnje u obuhvatu Plana, kao i namjene pojedinih površina u obuhvatu Plana.

I. Izmjenama i dopunama Plana izvršit će se izmjene namjene zone K-1, izvršit će se korekcije u širini zaštitnih zelenih površina, korekcije u planiranju prometnica unutar zone, korekcije u uvjetima smještaja građevina na građevinskoj čestici (objekata osnovne namjene i pomoćnih građevina) odnosno uvjeta smještaja građevina gospodarske djelatnosti ,korekcije u visinama građevina i dopunama namjena građevina u ostalim zonama oznake K, kao i korekcije u djelatnostima koje se ne mogu obavljati unutar zone. Izmjene će se izvršiti u tekstualnom dijelu Plana i to u obrazloženju i odredbama za provođenje, kao i u kartografskim prikazima oznake 1. Korištenje i namjena površina mj. 1:1000, 2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - prometna i ulična mreža mj. 1:1000, 2.1.1.1 Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - idejno rješenje prometnice mj. 1:1000, 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina mj. 1:1000 i 4. Način i uvjeti gradnje mj.1:1000.

III. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 3.

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana određen je granicama Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone KARGAČ (u daljnjem tekstu: Plan).

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 4.

Planom su utvrđeni uvjeti gradnje, način korištenja i prometna i komunalna infrastruktura.

Područje obuhvata Plana ne nalazi se u obuhvatu ZOP- a, kao niti u obuhvatima područja posebnih obilježja, te prije usvajanja Izmjena i dopuna Plana nije potrebno ishođenje posebnih suglasnosti propisanih odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Pojedina rješenja koja određuju pristupe građevinskim česticama, kao i uvjete za izgradnju prometnica unutar zone, namjene građevina unutar zone i širine zaštitnih zelenih površina nisu dovoljno dobro riješeni, te se ukazuje neophodnim izmjene u ovim dijelovima.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

Izmjenama i dopunama Plana želi se čim hitnije pristupiti izgradnjama unutar zone i to prioritetno rješavanju komunalne infrastrukture koja je prethodni odnosno osnovni uvjet da bi se moglo pristupiti gradnji poslovnih građevina unutar zone. Upravo iz razloga što pojedine odredbe koje se odnose na gradnju objekata komunalne infrastrukture i to prometnica unutar zone ne rješavaju ovu gradnju na zadovoljavajući način potrebno je izvršiti korekcije u predmetnim gradnjama i to naročito one koje se odnose na dio zelenih površina u obuhvatu prometnice. Također je određeno preširoko područje za zonu K 1 koja bi imala sadržaje namijenjene svim korisnicima zone i nisu dovoljno jasno određene djelatnosti koje se ne mogu obavljati unutar zone.

VI. STRUČNA PODLOGA ZA IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 6.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana nije planirana izrada novih stručnih podloga.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 7.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koji su potrebni za izradu Izmjena i dopuna Plana osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propi

sima svaki iz svog djelokruga, a pribavit će se u skladu s odredbom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji u roku od 30 dana od dana dostave poziva i ove Odluke.

VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA ODGOVARAJUĆIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 8.

Izmjene i dopune Plana izradit će se na kartografskim prikazima na kojima je izrađen Urbanistički plan uređenja Poslovne zone KARGAČ u mjerilu 1:1000.

IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 9.

Utvrđuje se popis tijela i osoba koje će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana iz područja svog djelokruga:

- Županijska uprava za ceste, Nikole Tesle 9, Rijeka,

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova Rijeka, Đure Šporera 3.

X. ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 10.

Rokovi za izradu pojedinih faza izmjena i dopuna Plana su sljedeći:

- dostava zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana,

- izrada Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana za potrebe prethodne rasprave - u roku od najviše 15 dana,

- utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna Plana za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 15 dana od prihvaćanja Izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid o prijedlog Izmjena i dopuna Plana - u trajanju od najviše 15 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 15 dana od proteka roka za davanje pisanih primjedbi i prijedloga,

- izrada nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana - u roku od najviše 15 dana od prihvaćanja Izvješća sa javne rasprave,

- donošenje Izmjena i dopuna Plana - u roku od 30 dana računajući od dana utvrđivanja konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana.

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 11.

Izmjene i dopune Plana financirat će Grad Novi Vinodolski.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/09-01/7

Ur. broj: 2107/02-01-09-1

Novi Vinodolski: 1. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=643&mjesto=51250&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr