SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 49. Petak, 4. prosinca 2009.
GRAD NOVI VINODOLSKI

64.

Na temelju odredbi članka 3. stavka 1. i članka 4. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj RH 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 09 i 30/09), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 6. sjednici održanoj 30. studenoga 2009. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim
djelatnostima

Članak 1.

U članku 9. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/04), (u daljem tekstu: Odluka), briše se stavak 2.

Članak 2.

Članak 14. Odluke mijenja se i sada glasi:

»Troškovi sakupljanja i odlaganja otpada na odlagalištu komunalnog otpada »Duplja« GKTD »Ivanj« d.o.o. obračunavaju se prema kriteriju količine otpada i to uz primjenu jedinice volumena otpada o čemu odlučuje Gradonačelnik na prijedlog Skupštine društva GKTD »Ivanj« d.o.o.

Trošak iz prethodnog stavka obuhvaća:

- troškove odvojenog skupljanja komunalnog otpada,

- troškove prijevoza komunalnog otpada,

- troškove odlaganja komunalnog otpada na odlagalištu otpada »Duplja« koji obuhvaćaju troškove projektiranja i gradnje građevine, troškove rada, procjenu troškova zatvaranja odlagališta, njenog naknadnog održavanja, te gradnje nove građevine koja će se koristiti nakon prestanka rada postojeće,

- procijenjene troškove uklanjanja otpada koja je nepoznata osoba odbacila u okoliš.«

Članak 3.

U članku 22. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Koncesija za obavljanje djelatnosti iz članaka od 17. do 21. dodjeljuje na rok od 5. godina sukladno odredbama Zakona o koncesiji («Narodne novine« broj 125/08).«

U stavku 2. istog članka riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 4.

Stavak 3.,4. i 5. istog članka briše se.

Članak 5.

Članak 23. Odluke briše se.

Članak 6.

U članku 24. stavku 1. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »Gradonačelnik«.

Iza stavka 1. istog članka dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Za sporove između davatelja i korisnika koncesije koji nastaju na temelju ugovora o koncesiji primjenjuju se odredbe Zakona o koncesiji (»Narodne novine« broj 125/ 08).«

Članak 7.

U člancima 28., 30., 31., 33. i članku 34. Odluke riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »Gradonačelnik« u odgovarajućem padežu.

Članak 8.

Ostale odredbe ove Odluke o komunalnim djelatnostima ostaju nepromijenjene.

Članak 9.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« izuzev odredbi članka 2. koje stupaju na snagu dana 1. 1. 2010. godine.

Klasa: 363-02/09-01/34

Ur. broj: 2107/02-01-09-02

Novi Vinodolski, 1. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=643&mjesto=51250&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr