SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 49. Petak, 4. prosinca 2009.
GRAD NOVI VINODOLSKI

63.

Na temelju članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 30/09), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 6. sjednici održanoj 30. studenoga 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu

Članak 1.

U Odluci o priključenju na komunalnu infrastrukturu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/ 04 i 23/07) u članku 6. stavku 2. iza riječi »danom potpisa Ugovora« briše se točka i dodaje se:

»ili sukladno Ugovoru iz članka 17.a«

Članak 2.

U članku 16. stavku 2. riječi »Poglavarstva Grada« zamjenjuje se riječju »Gradonačelnik« u odgovarajućem padežu.

Članak 3.

Iza članka 17. dodaje se novi članak 17.a koji glasi:

»Članak 17.a

U naseljima zaobalja Grada Novi Vinodolski, uključujući naselje Bater (Stilini, Krasnica, Lupoglav, Jurčići, Krmpotići, Karlovići) u kojima su naknadno stvoreni uvjeti za priključenje na vodoopskrbni sustav, te u naseljima Gornji Zagon, Breze i Krmpote (kada se stvore uvjeti za priključenje na vodoopskrbni sustav), naknada za priključenje građevina definiranih stavkom 1. točkom 1. članka 17. ove Odluke, iznosi ukupno 25% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini.

Za priključenja iz stavka 1. ovog članka daje se mogućnost obročne otplate do najviše 6 mjesečnih obroka.

Prvi obrok plaća se potpisom Ugovora o obročnom plaćanju a ostali sa dospijećem zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec. Na sve obroke, osim prvog obroka, obračunava se kamata u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke. Radi osiguranja plaćanja dostavlja se zadužnica ili drugi odgovarajući instrument osiguranja plaćanja, ovjeren kod javnog bilježnika.«

Članak 4.

U članku 18. stavku 1. iza riječi »ove Odluke« briše se točka i dodaje se:

»ili sukladno Ugovoru iz članka 17.a«

Članak 5.

U istom članku stavku 3. iza riječi »naknadi za priključenje« briše se točka i dodaje se:

»ili po uplati prve rate sukladno Ugovoru iz članka 17.a«

Članak 6.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/09-01/35

Ur. broj: 2107/02-01-09-2

Novi Vinodolski, 1. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=643&mjesto=51250&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr