SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 48. Petak, 27. studenog 2009.
OPĆINA DOBRINJ
140

66.

Na temelju odredbi članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 14., 30. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 4. sjednici održanoj dana 26. studenog 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju
prava na dar za novorođeno dijete

Članak 1.

U Odluci o ostvarivanju prava na dar za novorođeno dijete (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/07 i 42/09) u članku 2. alineje 2. iza »rođenja,« dodaje se »ili« i nova alineja koja glasi: »- da je roditelj jednog od roditelja djeteta po rođenju imao prebivalište na području otoka Krka te jedan roditelj djeteta prebivalište i boravište na području općine Dobrinj najmanje 6 (šest) mjeseci prije djetetova rođenja,«, a alineja 3 postaje 4.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-29/04

Ur. broj: 2142-04-01-09-3

Dobrinj, 26. studenoga 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Alen Šamanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr