SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 13. Srijeda, 14. travnja 2004.
GRAD BAKAR
9

12.

Na temelju odredbe članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 39. sjednici, održanoj 31. ožujka 2004. godine donijelo ovaj

PROGRAM
javnih potreba Grada Bakra na području
društvene brige o djeci predškolskog odgoja
i naobrazbe za 2004. godinu

Članak 1.

Ovim Programom javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci predškolske dobi utvrđuju se oblici i opseg djelatnosti na području Grada Bakra. Cilj programa redovnog predškolskog odgoja i obrazovanja je da se pedagoškim procesima stručnih odgajatelja u skladu sa suvremenim spoznajama organizira život i rad djeteta u grupi djece na način da se djetetu osigura optimalan i kreativan razvoj, sigurna i zdrava okolina za igru i učenje, a roditeljima pruži pomoć u brizi za sigurnost i odgoj djeteta u vremenu u kojem oni ne mogu skrbiti o njima.

Članak 2.

Temeljem potreba i interesa Grada Bakra, program javnih potreba u predškolskom odgoju ostvaruje se u Gradu Bakru preko:

1.

1.1. Dječjeg vrtića Bakar, Bakar koji ima sjedište u Bakru, Lokaj bb i područnog vrtića Hreljin, Hreljin 126, čiji je osnivač Grad Bakar.

2.

2.1. Dječjeg vrtića Pčelice Škrljevo, Škrljevo 112/D - privatni dječji vrtić

2.2. Dječjeg vrtića Bambi, Škrljevo, Škrljevo 86 - privatni dječji vrtić -

2.3. Dječjeg vrtića »Zvjezdice mira« Rijeka - Područni vrtić Sv. Vinko, Praputnjak - vjerski dječji vrtić.

Članak 3.

Grad sudjeluje u troškovima realizacije programa iz članka 1. sukladno Odluci o proračunu Grada Bakra za 2004. godinu i to:

1. 479.000,00 kuna za Dječji vrtić »Bakar« Bakar

2. 700.000,00 kuna dječje vrtiće navedene u članku 2. za sufinanciranje roditelja čija djeca pohađaju dječje vrtiće iz članka 2. točke 2 ovog Programa

3. 130.000,00 kuna za besplatni boravak djece u vrtićima iz članka 2. ovog Programa čiji roditelji koriste prava iz socijalnog programa Grada Bakra, sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Bakra (»Službene novine« broj 7/02 i 30/ 03).

Članak 4.

Predviđena sredstva u proračunu Grada Bakra u iznosu od 479.000,00 kuna namijenjena su za Dječji vrtić »Bakar« Bakar i raspoređuju se na slijedeći način:

.plaće za zaposlene 322.000,00 kuna

.doprinos za zdravstveno osiguranje
zaposlenih Bakar 50.000,00 kuna

.doprinos za zapošljavanje zaposlenih 6.000,00 kuna

.Naknada za prijevoz na posao
i s posla zaposlenih 10.000,00 kuna

.Električna energija 36.000,00 kuna

.Troškovi tekućeg i investicijskog
održavanja 15.000,00 kuna

.Komunalne usluge 5.000,00 kuna

.Laboratorijske i zdravstvene usluge 25.000,00 kuna

.Osiguranje imovine 10.000,00 kuna

Iznos od 479.000,00 kuna uplaćuje se na žiroračun Dječjeg vrtića Bakar u 12 jednakih mjesečnih obroka. Razliku cijene boravka djeteta u Dječjem vrtiću Bakar između proračunom osiguranih sredstva i ekonomske cijene vrtića snose roditelji djece, ovisno o prihodima i to kako slijedi:.

.Primanja po članu obitelji do 1.000,00 kuna - roditelj plaća 500,00 kuna;

.Primanja po članu obitelji od 1001,00 do 1.500,00 kuna - roditelj plaća 650,00 kuna;

.Primanja po članu obitelji od 1501,00 do 2.000,00 kuna - roditelj plaća 700,00 kuna;

.Primanja po članu obitelji od 2001,00 do 3.000,00 kuna - roditelj plaća 750,00 kuna;

.Primanja po članu obitelji veća od 3.000,00 kuna - roditelj plaća 850,00 kuna.

Roditelji sa dvoje ili više djece koja istodobno pohađaju Dječji vrtić »Bakar« Bakar, za drugo će dijete plaćati 50% od cijene boravka za prvo dijete, prema stavku 2. ovog članka, dok za treće i svako daljnje dijete roditelji su oslobođeni plaćanja vrtića.

Uz mjesečni obračun Dječji vrtić »Bakar« - Bakar obvezan je dostaviti i preslike uplata roditelja za mjesec za koji se traži isplata Grada Bakra

Članak 5.

Predviđena sredstva u Proračunu Grada Bakra u iznosu od 700.000,00 kuna koristit će se za subvenciju roditelja djece koja pohađaju dječje vrtiće koji su navedeni u članku 2. točka 2. ovog Programa, prema mjesečnim primanja po članu domaćinstva, kako slijedi.

.Primanja po članu obitelji do 1.000,00 kuna - participacija Grada je 750,00 kuna;

.Primanja po članu obitelji od 1.001,00 do 1.500,00 kuna - participacija Grada je 600,00 kuna;

.Primanja po članu obitelji od 1.501,00 do 2.000,00 kuna - participacija Grada je 550,00 kuna;

.Primanja po članu obitelji od 2.001,00 do 3.000,00 kuna - participacija Grada je 500,00 kuna

.Primanja po članu obitelji veća od 3.000,00 kuna - participacija Grada je 400,00 kuna.

Ako roditelj u dječjim vrtićima iz članka 2. točka 2. ima dvoje i više djece istovremeno, za drugo dijete Grad Bakar će plaćati participaciju za 50 0.000000e+000ću od participacije za prvo dijete, dok će za treće dijete i svako daljnje dijete plaćati puni iznos ekonomske cijene boravka djeteta u vrtiću, utvrđene odlukom Gradskog vijeća Grada Bakra.

Članak 6.

Primanja roditelja utvrđuju se dva puta u tijeku obrazovne godine i to: prilikom upisa djeteta u vrtić roditelji su dužni dostaviti prosjek primanja za tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem se dijete upisuje u vrtić, te u ožujku tekuće obrazovne godine za prosinac, siječanj i veljaču.

Dječji vrtići opisani u članku 2. točka 2. obvezni su uz mjesečni obračun - račun na osnovu kojega Grad Bakar isplaćuje subvencije roditeljima djece koja pohađaju vrtiće iz članka 2. točka 2. dostaviti preslike uplatnica roditelja za usluge vrtića pružene u mjesecu za koji se traži isplata od Grada Bakra.

Članak 7.

Grad Bakar će sufinancirati boravak djeteta u vrtiću izvan područja Grada Bakra na temelju pismenog zahtjeva roditelja, ako za to postoje opravdani razlozi (rad roditelja u smjenama, početak i završetak radnog vremena roditelja koji se ne poklapa s radnim vremenom vrtića na području Grada Bakra i sl.), a sukladno članku 5. ovog Programa.

Članak 8.

Sredstva iz članka 3. točka 3. koristit će se za podmirenje troškova boravka djece u vrtiću, čiji su roditelji korisnici socijalnog programa Grada Bakra, sukladno članku 13. i 15. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Bakra

Članak 9.

Plaćanje boravka djece u vrtićima iz članka 7. ovog Programa Grad Bakar će isplaćivati direktno na žiroračun vrtića u kojem dijete boravi, a na temelju mjesečnog računa davatelja usluga.

Članak 10.

Pored djece iz članka 7. stavak 1. ovog Programa Grad Bakar će podmirivati troškove boravka u vrtiću djece s poteškoćama u razvoju do maksimalno dvostrukog iznosa od ekonomske cijene boravka djeteta u Dječjem vrtiću »Bakar« Bakar.

Članak 11.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 011-01/04-01/01

Ur. broj: 2170-02-02-04-1

Bakar, 31. ožujka 2004.

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Bakra

Tomislav Klarić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr