SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 13. Srijeda, 14. travnja 2004.
GRAD BAKAR
9

10.

Na osnovi članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 pročišćeni tekst) i članka 64. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« broj 29/01) Gradsko vijeće Grada Bakra, na 39. sjednici održanoj 31. ožujka 2004. donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2003. godini

1. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2003. godini u Gradu Bakru donijelo je Gradsko vijeće Grada Bakra na sjednici održanoj 13. prosinca 2002. godine.

2. Prema članku 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu, obavljanje djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture financira se iz sredstava komunalne naknade.

3. Ukupna vrijednost radova za izvršenje programa planirala se u iznosu od 1.710.000,00 kn, a temeljem usvojenih rebalansa proračuna Grada Bakra za 2003. godinu, planirana sredstva povećala su se na 2.300.277,31 kn.

4. Utvrđuje se da je u tijeku 2003. godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture kako slijedi:

I - ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

Red.
br.

Opis

Planirano

Utrošeno

1.

Redovito održavanje javne oborinske kanalizacije i slivnika u gradu Bakru

18.000,00

1.478,09

2.

Redovito održavanje oborinske kanalizacije, slivnika i upojnih bunara na Hreljinu, Krasici i Zlobinu

10.000,00

23.790,00

3.

Sanacija oborinske odvodnje Kukuljanovo kbr. 131, 132, 133

7.000,00

16.854,21

 

Ukupno:

35.000,00

42.122,30

Radovi navedeni u točki 3. nisu izvedeni radi nemogućnosti pronalaženja lokacije za odvodnju oborinske vode, a prikazanim sredstvima riješila se odvodnja na Krasici - Zamišćići i Zlobin (Marohnić)

II - ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

1. Redovito čišćenje javnih površina

Red. br.

Opis

Planirano

Utrošeno

1.

Čišćenje javno prometnih površina u Bakru, Kukuljanovu, Škrljevu, Krasici, Praputnjak, Hreljin i Zlobin - ručno i strojno pometanje

111.700,00

111.559,84

 

 

2.

Odvoz i deponiranje prikupljenog otpada

81.300,00

81.304,70

3.

Učešće u ekološkim akcijama

5.000,00

10.000,00

4.

Redovito čišćenje Jaza u Bakru

2.000,00

2.000,00

5.

Dežurna služba prikupljanja i odvoza krupnog otpada prema godišnjem ugovoru - tri puta mjesečno

79.500,00

79.495,20

6.

Odvoz krupnog otpada - baje - dodatna postava

5.000,00

12.956,12

Ukupno:

284.500,00

297.315,86

2. Redovito čišćenje zelenih površina

Red. br.

Opis

Planirano

Utrošeno

1.

Redovita košnja trave - parkovi

50.000,00

61.387,08

2.

Obrezivanje krošnji stabala u Bakru

10.000,00

10.703,06

3.

Obrezivanje krošnji stabala uz ceste i intervencije nakon nevremena

10.000,00

4.150,44

4.

Tekuće održavanje plaže Melić

5.000,00

6.363,93

 

Ukupno:

75.000,00

82.604,51

III - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Red. br.

Opis

Planirano

Utrošeno

1.

Ličenje postojećih košarica za smeće u Bakru

500,00

-

2.

Nabavka 10 novih košarica za smeće

 

 

8.000,00

-

3.

Ličenje postojećih klupa

2.000,00

2.510,27

4.

Nabavka novih klupa, izmjena oštećenih letava na postojećim klupama i dječjim spravama

20.000,00

42.385,14

5.

Nabavka rizle

1.500,00

34.068,74

6.

Ličenje sprava na dječjim igralištima

2.000,00

3.578,16

7.

Nabavka novih sprava Škrljevo

15.000,00

16.531,00

8.

Nabavka novih sprava Hreljin

15.000,00

16.104,00

9.

Obnova zelenila na javnim površinama - nabavka novih sadnica

12.000,00

55.494,50

10.

Orezivanje trajnica, živica, okopavanje i prihrana

10.000,00

42.231,35

11.

Obnova cvjetnih sadnica u parkovima

10.000,00

12.895,40

12.

Obnova i uređenje vaza u Bakru

7.000,00

21.450,00

13.

Označavanje parkirališnih površina

5.000,00

7.513,37

14.

Montaža i demontaža tuševa na plažama

4.000,00

729,24

15.

Uređenje okoliša oko spomen ploče Ponikve

8.000,00

-

16.

Sanacija divljih deponija

10.000,00

212.163,11

17.

Postava rampi i zaštitnih ograda

5.000,00

19.442,04

18.

Sanacija dijela obale Podsteni - Bakar

5.000,00

_

Ukupno:

140.500,00

487.096,32

Radovi navedeni pod točkama 1. i 2. - Ličenje postojećih i nabavka novih košarica za smeće te pod točkom 15.- Uređenje okoliša oko spomen ploče Ponikve, planiraju se izvesti u 2004. godini.

Kod radova na sanaciji divljih deponija (točka 16.) znatno je povećan planirani iznos utroška zbog rješenja Inspekcije zaštite okoliša kojim je naređeno saniranje deponije.

Radovi na sanacija dijele obale Podsteni (točka 18.) izvršiti će se po napuštanju prostora bespravnog korisnika.

III - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Red. br.

Opis

Planirano

Utrošeno

1.

Zimska služba (dežurstvo i efektivni rad)

125.000,00

157.642,30

2.

Krpanje udarnih rupa i oštećenja na nerazvrstanim cestama i hitne intervencije

20.000,00

225.361,32

3.

Obnova horizontalne i vertikalne prometne signalizacije

50.000,00

73.460,64

4.

Obilježavanje naziva mjesta, ulica i trgova

30.000,00

10.744,54

5.

Održavanje potpornih i obložnih zidova

50.000,00

142.863,10

6.

Održavanje pješačkih putova, javnih stubišta i vidikovaca

10.000,00

96.406,12

7.

Obnova pješačkih površina - Bakar

50.000,00

29.524,00

8.

Sanacija potpornog zida kod kbr. 192- Praputnjak

60.000,00

41.848,84

 

9.

Sanacija potpornog zida na putu prema groblju Hreljin

80.000,00

-

10.

Preslojavanje ceste od Ravničine prema Plovaniji - Kukuljanovo

100.000,00

 

-

11.

Sanacija oborinske odvodnje na lokaciji Knezovo - Hreljin

60.000,00

-

12.

Tekuće održavanje autobusnih čekaonica (ličenje)

10.000,00

1.462,78

Ukupno:

645.000,00

779.313,64

Radovi navedeni u točki 2. Krpanje udarnih rupa i oštećenja na nerazvrstanim cestama i hitne intervencije značajno su prešli planirani iznos radi postojećeg stanja na cestama, a za vrijeme izvođenja radova na rekonstrukciji vodovoda Plosna bilo je potrebno urediti zaobilaznu cestu kako mjesto ne bi bilo u potpunosti prometno odsječeno.

Radove planirane točkama 9., 10. i 11. potrebno je izvesti u ovoj godini.

IV - ODRŽAVANJE GROBLJA

Red. br.

Opis

Planirano

Utrošeno

1.

Izgrabljivanje travnjaka

10.000,00

12.500,00

2.

Košnja travnjaka

8.000,00

18.300,00

3.

Uređenje trajnica

4.000,00

5.400,00

4.

Orezivanje živica i grmlja

5.000,00

8.600,00

5.

Sječa stabala, orezivanje grana stabala i vađenje korijenja

15.000,00

12.000,00

6.

Odstranjivanje korova

8.000,00

13.681,00

7.

Čišćenje betoniranih, popločenih i asfaltiranih površina

22.000,00

36.400,00

8.

Skupljanje otpadnog materijala i utovar na deponij

18.000,00

33.800,00

9.

Održavanje grobnih mjesta u nadležnosti Grada Bakra

5.000,00

15.766,77

10.

Održavanje čistoće prostora mrtvačnica

15.000,00

12.000,00

11.

Nabavka novih stabala - groblje Škrljevo

16.000,00

-

12.

Ozelenjavanje okoliša groblja Krasica

21.000,00

-

13.

Sanacija zida na groblju u Zlobinu

20.000,00

-

14.

Sanacija oborinske odvodnje - izrada kanala s rešetkom na groblju u Krasici

8.000,00

46.866,36

15.

Uređenje oluka na mrtvačnici na Krasici

5.000,00

7.435,37

 

Ukupno:

180.000,00

222.749,50

Radovi planirani pod brojem 11. i 12. nisu se izvodili radi izvođenja građevinskih radova na navedenim grobljima.

Radovi navedeni pod brojem 13. planiraju se izvesti u 2004. godini.

V - JAVNA RASVJETA

Red. br.

Opis

Planirano

Utrošeno:

1.

Godišnji pregled javne rasvjete

27.000,00

29.280,00

2.

Građevinski radovi - iskop jama za temelje, zamjena stupova

45.000,00

-

3.

Elektromontažni radovi s nabavkom materijala

240.000,00

316.127,56

4.

Elektromontažni radovi na dekorativnoj rasvjeti prigodom Božićno-novogodišnjih blagdana

28.000,00

25.274,29

5.

Elektromontažni radovi na dekorativnoj rasvjeti za vrijeme održavanja Margaretinog leta

10.000,00

18.393,33

Ukupno:

350.000,00

389.075.18

Klasa: 021-05/04-01/06

Ur. broj:2170-02-01-04-19

Bakar, 31. ožujka 2004.

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Bakra

Tomislav Klarić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr