SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 47. Ponedjeljak, 23. studenog 2009.
OPĆINA MRKOPALJ
61

31.

Temeljem odredbe članka 14. stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 29. Statuta

Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/06), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj dana 17. rujna 2009. godine donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj
za 2009. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Mrkopalj za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te Plana razvojnih programa. Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda, te Račun financiranja/ zaduživanja.

U Računu prihoda i rashoda iskazuju se prihodi po izvorima i vrstama te rashodi po vrstama i osnovnim namjenama.

U Računu financiranja/zaduživanja iskazuju se primici od financijske imovine te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Posebni dio Proračuna sadrži raspored svih rashoda i izdataka po nositeljima, korisnicima, programima i aktivnostima, odnosno projektima.

Plan razvojnih programa sadrži razvojne programe proračunskih korisnika za razdoblje 2009. - 2011. godine.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.

Iznosi izdataka smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni izdaci Općine Mrkopalj ne smiju biti veći od planiranih.

Članak 4.

Nakon donošenja Proračuna Jedinstveni upravni odjel Općine Mrkopalj obvezan je izvijestiti proračunske korisnike o odobrenim sredstvima.

Članak 5.

Ako tjekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka Proračuna, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjela sredstava između proračunskih korisnika, predložit će se Općinskom vijeću da donese izmjene i dopune važećeg Proračuna.

Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela ili između pojedinih razdjela, time da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih u stavci koja se umanjuje.

Članak 6.

Za planiranje i izvršavanje Proračuna odgovoran je Općinski načelnik.

Za nabavu robe, radova i usluga male vrijednosti čija vrijednost nabave je 70.000,00 kuna i veća, Općinski načelnik donosi odluku o početku postupka nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Korištenje sredstava Proračuna koja se izvršavaju kao pomoći, dotacije, subvencije do iznosa od 33.952,00 kn odobrava općinski načelnik a preko tog iznosa odobrava Općinsko vijeće.

Članak 7.

Korištenje proračunskih sredstava posebnog dijela Proračuna ovisit će o visini i dinamici ostvarenja prihoda Proračuna, time da će prioritet imati materijalni izdaci tijela Općine, Jedinstvenog upravnog odjela, društvenih djelatnosti i komunalnog sustava.

Glede neravnomjerne dinamike priljeva sredstava Općinski načelnik može samostalno utvrđivati prioritete izmirenja proračunskih izdataka.

Članak 8.

Proračunski korisnici mogu isplaćivati sredstva za naknade materijalnh prava utvrđenih u općim aktima do visine utvrđene Pravilnikom o porezu na dohodak.

Nadležno izvršno tijelo općine utvrđuje vrijednost osnovice za obračun plaće djelatnika jedinstvenog upravnog odjela te odobrava korištenje sredstava za isplatu plaća, naknada, potpora i materijalnih prava djelatnika.

Članak 9.

Odluku o zaduživanju općine i davanju jamstva donosi Općinsko vijeće sukladno Zakonu.

Članak 10.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka ili plasirati drugim pravnim osobama putem pozajmica, pod uvjetom da to ne ometa redovno izvršavanje proračunskih izdataka.

Za potpisivanje ugovora za namjene iz prethodnog stavka ovlašten je Općinski načelnik.

Članak 11.

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine Mrkopalj kao i ustanova čiji je osnivač Općina smije se zaduživati samo uz suglasnost Općinskog vijeća sukladno zakonu.

Članak 12.

Proračunski korisnici ne mogu preuzimati obveze na teret proračunskih sredstava iznad svote koja im je raspoređena u Posebnom djelu Proračuna.

Članak 13.

Sredstva za tekuće izdatke (osim za održavanje objekata i opreme) korisnika Proračuna izvršavat će se u približnim dvanaestinama godišnjeg plana, u skladu s likvidnim mogućnostima Proračuna.

Članak 14.

Korisnici Proračuna ne mogu ugovarati avansno plaćanje isporuka i usluga.

Članak 15.

Proračunskim korisnicima ne osiguravaju se sredstva za amortizaciju zgrada i opreme.

Članak 16.

Zaključivanje ugovora obvezno je

- za sve nabave roba, usluga i ustupanje radova od 70.000,00 kuna i više

- za obavljanje komunalnih djelatnosti prema posebnoj odluci

- za sredstva Proračuna koja se izvršavaju kroz program javnih potreba

- za sredstva Proračuna koja se izvršavaju kao pomoći, subvencije i donacije

Ugovore iz stavka 1. ovog članka potpisuje Načelnik Općine.

Članak 17.

Korištenje sredstava za sponzorstva i pokroviteljstva odobrit će općinski načelnik Općine zasebnim zaključcima.

Članak 18.

Za hitne, neplanirane ili nedovoljno planirane izdatke koristit će se sredstva proračunske zalihe. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Načelnik Općine. Načelnik Općine je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju proračunske rezerve, sukladno zakonu.

Članak 19.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. 12. 2009. godine podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2010.

O viškovima prihoda ostvarenih u 2009. godini odlučuje Općinsko vijeće.

Članak 20.

Odsjek za proračun i financije izrađuje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za prvo polugodište 2009. godine i dostavlja ga Općinskom načelniku do 5. rujna 2009. godine.

Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 15. rujna 2009. godine.

Članak 21.

Odsjek za proračun i financije izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2009. godinu i dostavlja ga Općinskom načelniku do 1. svibnja 2010. godine.

Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2009. godinu do 1. lipnja 2010. godine.

Članak 22.

Proračunski korisnici obvezni su izraditi godišnji obračun za 2009. godinu i dostaviti ga Jedinstvenom upravnom odjelu do 28. veljače 2010. godine.

Članak 23.

Jedinstveni upravni odjel ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem proračunskih korisnika te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava.

Proračunski korisnici su obvezni dati sve potrebite podatke, isprave i izvješća koja se od njih traže.

Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora ustvrdi da su sredstva bila upotrijebljena protivno zakonu ili Proračunu, izvijestit će se Općinsko vijeće i poduzeti mjere da se nadoknade tako utrošena sredstva ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavki s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-09-14

Mrkopalj, 17. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Mario Blašković, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr