SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 47. Ponedjeljak, 23. studenog 2009.
OPĆINA ČAVLE
54

54.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/09) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 24. rujna 2009. godine, donosi

ODLUKU
o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja (DPU) dijela poslovne zone K1 (u daljem tekstu Plan)

Članak 1.

Donose se izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela poslovne zone K1 (u daljnjem tekstu: Plan), što je izradio »Randić-Turato arhitektonski biro« d.o.o. iz Rijeke, broj elaborata DP 424/08, na topografsko-katastarskom planu u mjerilu 1:1000. Obuhvat Plana iznosi 9,7 ha te je utvrđen u grafičkom dijelu Plana.

Plan se izrađuje na osnovi Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela poslovne zone K1, koju je a Općinsko poglavarstvo prihvatilo na sjednici održanoj 30. listopada 2008. godine.

Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela poslovne namjene K1 izrađuju se u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04).

Članak 2.

Izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela poslovne zone K1 pristupilo se sukladno intenciji vlasnika zemljišta (Metro Cash & Carry d.o.o.) o gradnji skladišta građevinskog materijala za koje je potrebno Planom stvoriti uvjete za mogućnost traženog zahvata u prostoru. Kako dosadašnji Detaljni plan to nije omogućavao, potrebno je bilo izvršiti izmjenu i dopunu Detaljnog plana.

Članak 3.

Putem izmjena i dopuna Plana u grafičkom je dijelu definiran i korigiran gradivi dio građevne čestice koji će omogućiti izgradnju potrebnog skladišta.

Unutar tekstualnog dijela postavljene su odredbe za provođenje gdje su postavljeni dostatni koeficijenti izgrađenosti kao i drugi nužno potrebni uvjeti gradnje.

Prostorni plan se mijenja u grafičkom dijelu i to u svim grafičkim prikazima koji sadržavaju prikaz gradivog dijela građevne čestice.

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 47.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-05/09-01/06

Ur. broj: 2170-03-09-01-02

Čavle, 24. rujna 2009.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Josip Čargonja, v.r.

 

Odluka o donošenju izmjena i dopuna   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr