SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 47. Ponedjeljak, 23. studenog 2009.
GRAD NOVI VINODOLSKI
61

58.

Na temelju članka 12. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (»Narodne novine« RH broj 1/07), članka 3. Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2009. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 55/08) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine PGŽ« broj 28/09 i 30/09 - ispravak) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 5. sjednici održanoj dana 22. listopada 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski
za 2009. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2009. godinu za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće), za razdoblje od lipnja do prosinca 2009. godine koja se osiguravaju u Proračunu Grada Novi Vinodolski.

Članak 2.

Sredstva planirana u Proračunu Grada Novi Vinodolski za 2009. godinu za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću iznosi 120.000,00 kn. Za prošli saziv Gradskog vijeća u ovoj 2009. godini raspoređena su sredstva u iznosu od 30.000,00 kn. Preostali iznos od 90.0000,00 kn rasporedit će se za razdoblje od lipnja do prosinca 2009. godine.

Članak 3.

Iznos sredstava za svakog člana u Gradskom vijeću utvrđuje se u visini od 6.766,92 kn, tako da se pojedinoj političkoj stranci raspoređuju sredstva razmjerno broju njenih članova u Gradskom vijeću u trenutku konstituiranja, a kako slijedi:

- Hrvatska demokratska zajednica - 9 60.902,25 kn

- Socijaldemokratska partija Hrvatske - 2 13.533,83 kn

- Primorsko-goranski savez - 1 6.766,92 kn

- Hrvatska narodna stranka - 1 6.766,92 kn

Članak 4.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama, također pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Gradskog vijeća, tako da političkoj stranci pripada pravo na naknadu u visini od:

- Hrvatska demokratska zajednica - 2 1.353,38 kn

- Socijaldemokratska partija Hrvatske - 1 676.69 kn.

Članak 5.

Ukoliko se tijekom navedenog razdoblja izmijeni sastav Gradskog vijeća, sredstva raspoređena ovom Odlukom neće se preraspodijeliti.

Članak 6.

Sredstva utvrđena u članku 3. i 4. ove Odluke, doznačuju se na žiro-račun ogranka političke stranke.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 007-01/09-01/4

Ur. broj: 2107/02-01-09-2

Novi Vinodolski 23. listopada 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=641&mjesto=51250&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr