SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 46. Srijeda, 18. studenog 2009.
OPĆINA PUNAT

89.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09), a u svezi s člankom 5. stavkom 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 16. studenoga 2009. godine donosi

ODLUKU
o uređenju prometa na području Općine Punat

I.) Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se promet vozila, pješaka i drugih sudionika u prometu na javnim cestama i nerazvrstanim cestama koje se koriste za javni promet na području Općine Punat, i to posebno:

- ceste s prednošću prolaska,

- dvosmjerni, odnosno jednosmjerni promet,

- sustav tehničkog uređenja prometa i upravljanje prometom putem elektroničkih sustava i video nadzora,

- ograničenja brzine kretanja vozila,

- promet pješaka, biciklista, vozača mopeda, turističkog vlaka i zaprežnih kola, gonjenje i vođenje stoke,

- parkirališne površine i način parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja,

- zone smirenog prometa,

- blokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i način deblokade tih vozila,

- postavljanje i održavanje zaštitnih ograda za pješake na opasnim mjestima,

- pješačke zone, sigurne pravce za kretanje školske djece, posebne tehničke mjere za sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta, kino dvorana i sl.,

- uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila,

- površinu na kojoj će se obavljati: test vožnja, terenska vožnja (cross), vožnja izvan kolnika (off road), sportske, enduro i promidžbene vožnje,

- uvjete prometovanja vozila opskrbe u zonama smirenog prometa i pješačkim zonama.

Članak 2.

Pojedini izrazi u smislu ove Odluke imaju sljedeća značenja:

- »cesta« je svaka javna cesta, ulice u naselju i nerazvrstane ceste na kojima se obavlja promet,

- »javna cesta« je površina od općeg značenja za promet kojom se svatko može slobodno koristiti uz uvjete odre

đene Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i koju je nadležno tijelo proglasilo javnom cestom,

- »lokalna cesta« je javna cesta koja spada u mrežu županijskih cesta i povezuje područje grada i/ili općine,

- »nerazvrstana cesta« je površina koja se koristi za promet po bilo kojoj osnovi i koja je dostupna većem broju raznih korisnika (seoski, poljski i šumski putovi, putovi na nasipima za obranu od poplava, pristupne ceste i prostori parkirališta, benzinskih crpki i sl.),

- »javno-prometna i javno pješačka površina« je površina općine, županije ili države u općoj uporabi s namjenom za kretanje i boravak vozila ili za kretanje i boravak pješaka, te površina u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba u općoj uporabi na kojima vlasnici ne osporavaju opću uporabu svim vozilima i pješacima i za čiju opću uporabu općina ima interes,

- »prometne površine« su ulice, pristupne ceste, obilaznice, odvojci, pristupni putovi, trgovi, parkirališta, šumski i poljski putovi i druge nerazvrstane i lokalne ceste koje imaju izgrađen kolnik i koriste se za promet po bilo kojoj osnovi,

- »pješačke površine« su ulice, odvojci, pristupni putovi, trgovi, parkovi, šetališta, kupališta, gatovi i slične površine koje se ne koriste za promet i služe samo kretanju i boravku pješaka.

II.) Dvosmjerni i jednosmjerni promet i ulice kao pješačke zone

Članak 3.

U naselju Punat uređuje se dvosmjerni i jednosmjerni promet te ulice kao pješačke zone kako slijedi:

1. Ulica Augusta Cesarca - dvosmjerna,

2. Ulica Batovo - dvosmjerna,

3. Ulica Buka - dvosmjerna od Košljunske ulice do Starobašćanske ulice,

4. Creska ulica - dvosmjerna,

5. Donja kala - jednosmjerna od Ulice puntarskih mornara do Novog puta,

6. Ulica Drena - dvosmjerna,

7. Frankopanska ulica

a) dvosmjerna od apartmanskog naselja »Omorika« do Košljunske ulice,

b) pješački prolaz uz kamp i apartmansko naselje »Omorika«,

8. Ulica Galija

a) dvosmjerna od zaobilaznice do Ulice Jagorika,

b) jednosmjerna od Ulice Jagorika do Stare place,

9. Gornja kala - jednosmjerna od Novog puta do Ulice puntarskih mornara,

10. Ulica Guvnić - jednosmjerna od Stare Place do Place,

11. Istarska ulica - dvosmjerna,

12. Ulica Ivana Gorana Kovačića

a) dvosmjerna od Ulice Kljepina do Novog puta,

b) jednosmjerna od Novog puta do Ulice Pod topol,

c) dvosmjerna od Ulice Pod topol do križanja sa Ulicom kralja Zvonimira,

d) sa Ulice Pod topol dozvoljava se ulaz u odvojak uz depandansu,

13. Jadranska ulica - dvosmjerna,

14. Ulica Jagorika - pješačka zona, osim za pristup vozila stanarima s posebnom dozvolom,

15. Ulica Kanajt - dvosmjerna,

16. Ulica Klančić - pješačka zona, osim za pristup vozila stanarima s posebnom dozvolom,

17. Ulica Kljepina

a) pješačka zona od Obale do Ulice Ivana Gorana Kovačića, osim za pristup vozila stanarima s posebnom dozvolom i dostavu,

b) jednosmjerna od Ulice Ivana Gorana Kovačića do Ulice kralja Zvonimira,

18. Ulica Kolušin

a) pješačka zona, osim za pristup vozila stanarima s posebnom dozvolom,

b) od zadnjih kuća do zaobilaznice dvosmjerna,

19. Košljunska ulica - dvosmjerna,

20. Krčka ulica - dvosmjerna,

21. Ulica kralja Zvonimira

a) dvosmjerna od Starobašćanske ulice do Ulice puntarskih mornara,

b) jednosmjerna od Ulice puntarskih mornara do Novog puta,

c) jednosmjerna od Place do Novog puta,

22. Ulica Krušija - pješačka zona, osim za pristup vozila stanarima s posebnom dozvolom,

23. Kvarnerska ulica - dvosmjerna,

24. Lošinjska ulica - dvosmjerna,

25. Ulica Ljudevita Gaja - dvosmjerna,

26. Ulica Matije Gupca - dvosmjerna,

27. Ulica Nikole Tesle - dvosmjerna,

28. Novi put

a) dvosmjerna od Puta sv. Trojice do Ulice kralja Zvonimira,

b) jednosmjerna od Ulice kralja Zvonimira do Ulice Ivana Gorana Kovačića,

c) dvosmjerna od Obale do Ulice Ivana Gorana Kovačića,

29. Obala

a) dvosmjerna od brodogradilišta do Ulice Matije Gupca,

b) pješačka zona od Ulice Matije Gupca do Lučke kapetanije (uz kuće), osim za pristup vozila stanarima s posebnom dozvolom,

c) dvosmjerna od Ulice Matije Gupca do ribarnice (obalni dio), s jednosmjernim kružnim tokom ispred ribarnice,

d) jednosmjerna od Ulice Pod topol do ribarnice,

e) pješačka zona od ulice Pod topol do Šetališta Ivana Brusića, osim za pristup vozila stanarima s posebnom dozvolom,

30. Ulica Pasjak - dvosmjerna,

31. Paška ulica - dvosmjerna,

32. Ulica Pelinković - dvosmjerna,

33. Ulica Pešćivica - dvosmjerna,

34. Placa - jednosmjeran promet od Ulice 17. travnja do Ulice kralja Zvonimira,

35. Plavnička ulica - dvosmjerna,

36. Ulica Pod topol - dvosmjerna s kružnim tokom na križanju s Obalom,

37. Ulica Prgon - dvosmjerna,

38. Primorska ulica - dvosmjerna,

39. Ulica puntarskih mornara - dvosmjerna,

40. Ulica puntarskih težaka - pješačka zona,

41. Ulica Puntica - dvosmjerna,

42. Put sv. Trojice

a) jednosmjerna od župne crkve do Stare place,

b) dvosmjerna od župne crkve do Novog puta,

43. Put Vele vode - dvosmjerna,

44. Rapska ulica - dvosmjerna,

45. Ulica Redi - pješačka zona, osim za pristup vozila stanarima s posebnom dozvolom,

46. Ulica Ruđera Boškovića - dvosmjerna,

47. Ulica 17. travnja

a) jednosmjerna od Ulice Matije Gupca do Place,

b) dvosmjerna od Ulice Matije Gupca do brodogradilišta,

48. Stara placa - jednosmjerna od Puta sv. Trojice do Ulice Guvnić,

49. Ulica Stare brajde - dvosmjerna,

50. Stari klanac - pješačka zona, osim za pristup vozila stanarima s posebnom dozvolom,

51. Starobašćanska ulica - dvosmjerna,

52. Ulica sv. Nikole

a) dvosmjerna od Frankopanske ulice do k.br. 26,

b) pješački prolaz do Košljunske ulice,

53. Šetalište Ivana Brusića - pješačka zona,

54. Šetalište Antona Žic - Ulivina - pješačka zona,

55. Ulica Vela draga

a) dvosmjerna od zaobilaznice do odvojka za Ulicu Stare brajde,

b) jednosmjerna od odvojka za Ulicu Stare brajde do Ulice Ruđera Boškovića,

56. Ulica Veli dvor - pješačka zona, osim za pristup vozila stanarima s posebnom dozvolom,

57. Vinogradska ulica - dvosmjerna,

58. Ulica Vladimia Nazora - dvosmjerna,

59. Ulica Žardin - dvosmjerna,

60. Protupožarni-šumski put od Ulice Buka do Punta de bilja - dvosmjeran.

U svim slijepim odvojcima ulica i slijepim pristupnim putovima promet je dvosmjeran.

U pješačkim zonama dozvoljava se prometovanje: interventnim vozilima, komunalnim vozilima »Ponikve« d.o.o Krk, komunalnim vozilima KD »Črnika« d.o.o. Punat i turističkom vlakiću.

Članak 4.

U naselju Stara Baška dvosmjeran promet je:

- na prometnici od ulaza u naselje do lučice,

- u odvojku prema »Donjem selu«,

- u odvojku uz crkvu,

- na putu od naselja do uvale Zala,

- u slijepim odvojcima i pristupnim putovima.

Pješačke zone u naselju Stara Baška su:

- od k.br. 80 (od putničke agencije Zala) prema moru do kraja puta,

- u odvojku prema Donjem Selu od k.br. 150 prema moru do kraja odvojka,

- odvojak od k.br. 13 u pravcu plaže - pješačka zona s prometnim znakom i preklopnim stupićem,

- sve ostale površine koje ovom Odlukom nisu navedene kao prometnice s režimom prometa.

III.) Parkirališne površine i način parkiranja, zabrane parkiranja, mjesta ograničenog parkiranja i nadzor na mjestima na kojima je parkiranje vremenski ograničeno

Članak 5.

Javno parkiralište može biti s naplatom ili bez naplate, s ograničenim ili neograničenim vremenom trajanja parkiranja za sve ili pojedine vrste vozila.

Članak 6.

Kao javna parkirališta u naselju Punat i Stara Baška utvrđuju se:

1) Parkirališta s naplatom u naselju Punat:

- parkiralište broj 1: Obala, od brodogradilišta do istezališta,

- parkiralište broj 2:

a) Obala, rubno u parku kod istezališta,

b) Obala, rubno uz park Ladići.

- parkiralište broj 3: Obala, od kioska »Tisak« do ribarnice,

- parkiralište broj 4: Obala, uz prometnicu uz park do Lučke kapetanije i nasuprot kioska »Tisak«,

- parkiralište broj 5: Obala, kod svjetionika,

- parkiralište broj 6: Obala, na platou obalnog zida »Pod gušternu« od autobusnog stajališta do Hotela »Park«,

- parkiralište broj 7:

a) uz autobusno stajalište, bočno i ispred stambene zgrade,

b) bočno uz autobusno stajalište i okretište na autobusnom stajalištu,

- parkiralište broj 8.: uz zgradu Narodnog doma (Novi put i Ulica Ivana Gorana Kovačića),

- parkiralište broj 9: u Ulici Ivana Gorana Kovačića, uz stambeno-poslovnu građevinu »Božac«,

- parkiralište broj 10: u Ulici 17. travnja, od križanja s Ulicom Matije Gupca do Starog Klanca (uz zapadni rub ulice),

- parkiralište broj 11: Placa.

2) Parkirališta bez naplate u naselju Punat:

- u Ulici kralja Zvonimira, istočno (nasuprot) od rukometnog igrališta,

- uz mjesno groblje Sv. Blaž, za potrebe pogreba i uređenja groblja, grobova i grobnica,

3) Parkirališta u naselju Stara Baška:

- parkiralište »Portić« u lučici je parkiralište s naplatom, a na ostalim prometnim površinama, parkiranje i zaustavljanje je dozvoljeno prema uvjetima iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama,

- parkiralište na području Koromačno je parkiralište s naplatom,

- parkiralište kod crkve s naplatom,

- parkiralište kod škole s naplatom.

Parkirna mjesta za vozila opskrbe (dostave) s ograničenjem parkiranja od 30 minuta, postavljaju se:

a) na Placi jedno parkirno mjesto,

b) uz kružni kod ribarnice dva parkirna mjesta,

c) ispred ribarnice dva parkirna mjesta,

d) kod kioska »Tiska« uz park jedno parkirno mjesto,

e) ispred Lučke kapetanije jedno parkirno mjesto,

f) na parkiralištu kod lučkog svjetionika (Punćale) jedno parkirno mjesto,

g) jedno parkirno mjesto u Ulici 17. travnja na javnoj površini s istočne strane objekta pored k.br. 30.

U ostalim ulicama i prometnim površinama, parkiranje i zaustavljanje je dozvoljeno prema uvjetima iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Na parkiralištima iz stavka 1. ovog članka, zabranjuje se parkiranje teretnih vozila, autobusa, priključnih vozila, radnih strojeva i zaprežnih vozila.

Izuzetak od stavka 4. ovog članka čine autobusi koji se u naselju Punat mogu se parkirati na parkiralištu broj 6 najduže dva sata, dok se u naselju Stara Baška mogu se parkirati isključivo na okretištu autobusa prije ulaska u naselje Stara Baška.

Članak 7.

Detaljni način parkiranja na parkiralištima te točna mjesta zabrane i ograničenog parkiranja utvrđuje komunalni redar uz suglasnost policijske uprave.

Članak 8.

Nadzor parkiranja vozila na mjestima na kojima je parkiranje vremenski ograničeno obavlja koncesionar.

Djelatnici koncesionara iz stavka 1. ovog članka u obavljanju nadzora parkiranja vozila dužni su nositi propisanu odoru.

IV.) Sustav tehničkog uređenja prometa, ceste s prednošću prolaska, ograničenje brzine kretanja vozila i zone smirenog prometa

Članak 9.

Sustav tehničkog uređenja prometa (prometni znakovi, semafori, horizontalna signalizacija, zaštitna ograde i dr.), ceste s prednošću prolaza, ograničenje brzine kretanja vozila i zone smirenog prometa detaljnije uređuje komunalni redar uz suglasnost policijske uprave.

V.) Promet pješaka, biciklista, vozača mopeda, turističkog vlaka i zaprežnih vozila, gonjenje i vođenje stoke, pješačke zone, sigurnosne pravce za kretanje školske djece, posebne tehničke mjere za sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih organizacija, igrališta, kinodvorana i sl., te postavljanje i održavanje zaštitnih ograda za pješake na opasnim mjestima

Članak 10.

Pored ulica iz članka 3. ove Odluke, u naselju Punat pješačka zona je obalno šetalište koje je posebno osigurano od pristupa vozila ili je oznakama i prometnim znakovima utvrđeno kao zona samo za pješake.

Općinski načelnik preciznije utvrđuje način na koji će se pješačke površine iz članaka 3. i 4. ove Odluke odvojiti od prometnica fizičkim preprekama ili će se označiti horizontalnom signalizacijom.

Članak 11.

Pješaci se kreću:

- po ulicama i šetalištima koji su ovom Odlukom utvrđene kao pješačke zone,

- po nogostupima ili posebno označenim pješačkim površinama uz kolnik,

- ukoliko uz kolnik nema nogostupa ili posebno označene pješačke površine, a nema alternativnog puta ili prolaza, pješaci se kreću uz rub kolnika,

- pješaci prelaze kolnik samo na posebno označenim pješačkim prijelazima.

Članak 12.

Biciklisti se mogu kretati po svim prometnicama rubno u pravcu kretanja vozila.

Biciklisti se mogu kretati pješačkim zonama i to rubno tako da prednost daju pješacima.

Članak 13.

Turistički vlak može prometovati po pješačkim zonama na dionicama:

- po Obali, od križanja s Ulicom Pod topol do Šetališta Ivana Brusića i nazad,

- po Šetalištu Ivana Brusića i Šetalištu Antona Žic - Ulivina, do Punta de bija i nazad, uz obvezu podizanja vertikalnog stupića kojim se priječi promet drugim vozilima,

- od parkirališta Kod svjetionika (Punćale) do parkirališta Pod gušternu obalom s morske strane i natrag.

Članak 14.

Radi sigurnosti pješaka i školske djece, u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih organizacija, igrališta i sl., kao i u ulicama gdje ne postoji nogostup, mogu se postaviti:

- horizontalna ispupčenja na kolniku radi usporavanja vožnje,

- ograde radi sprječavanja naglog izlaska pješaka na kolnik.

Članak 15.

Stoka se ne smije puštati na prometnice bez nadzora.

Gonjenje stoke u stadu dozvoljava se iznimno po prometnici Dunat - Stara Baška i to po jednom kolnom traku, s time da goniči moraju adekvatno organizirati upozoravanje nadolazećih vozila.

VI.) Blokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i način deblokade tih vozila

Članak 16.

Na mjestima gdje nije dozvoljeno parkiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva, zatečena vozila će se po nalogu prometne policije blokirati.

Blokiranje obavlja:

- policijska uprava odnosno prometna policija ili

- druga osoba koju odredi policijska uprava odnosno prometna policija ili

- prometni redar ili

- koncesionar koji obavlja nadzor parkiranja vozila na mjestima na kojima je parkiranje vremenski ograničeno i koji za to ima suglasnost nadležne policijske uprave.

Način blokiranja i deblokiranja vozila iz stavka 1. ovog članka utvrđuje policijska uprava odnosno prometna policija.

VII.) Uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila

Članak 17.

Dotrajalo, oštećeno i napušteno vozilo koje se zatekne na javno prometnoj ili javno pješačkoj površini, uklonit će se sukladno Odluci o komunalnom redu.

VIII.) Organiziranje prometnih jedinica mladeži i prometnih školskih jedinica

Članak 18.

Upravljanje prometom na raskrižjima i drugim mjestima te nadzor parkiranja vozila i određene druge poslove nadzora vozila i vozača, mogu obavljati i pripadnici prometnih jedinica mladeži.

Na području ili u neposrednoj blizini osnovne škole, osiguranje prijelaza djece preko kolnika ili obilježenog pješačkog prijelaza, mogu obavljati i pripadnici školskih prometnih jedinica.

Za vrijeme obavljanja poslova iz stavaka 1. i 2. ovog članka, pripadnici prometnih jedinica mladeži i školskih prometnih jedinica dužni su nositi propisanu odoru.

Nadležno tijelo Općine Punat dužno je, ukoliko se za to ukaže potreba, na prijedlog policijske uprave organizirati jedinice iz stavaka 1. i 2. ovog članka.

IX.) Prijelazne i završne odredbe

Članak 19.

Ova Odluka, kao i sva prometna rješenja iz ove Odluke, donose se uz prethodnu suglasnost policijske uprave.

Članak 20.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o uređenju prometa na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/ 04, 33/05, 21/06, 33/06, 23/07 i 20/08).

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/5

Ur. broj: 2142-02-01-09-16

Punat, 16. studenoga 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Općinskog vijeća

Marijan Kereži, v. r.

 

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=640&mjesto=51521&odluka=89
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr