SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 46. Srijeda, 18. studenog 2009.
OPĆINA PUNAT

88.

Na temelju članka 34. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 32. Statuta Općine Punat («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 25/09 i 35/09) Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 16. studenoga 2009. godine donosi

ODLUKU
o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja
čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje
i odvoz komunalnog otpada

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se postupak za obvezatno korištenje komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (u nastavku teksta: održavanje čistoće) na području Općine Punat te kaznene odredbe.

Članak 2.

Komunalni otpad, u smislu Zakona o otpadu, jest otpad iz kućanstava, te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava.

II. POSTUPAK ZA OBVEZATNO KORIŠTENJE KOMUNALNE USLUGE

Članak 3.

Održavanje čistoće na području Općine Punat obavlja trgovačko društvo Ponikve d.o.o Krk, Vršanska 14 (u daljnjem tekstu: komunalno društvo).

Članak 4.

Komunalno društvo obvezno je osigurati skupljanje i odvoz komunalnog otpada za sve građevine koje proizvode komunalni otpad na čitavom području Općine Punat.

Komunalno društvo dužno je postaviti dovoljan broj posuda za skupljanje komunalnog otpada (kontejnera) iz domaćinstava, održavati ih u ispravnom stanju na način da ih po potrebi popravlja ili zamjenjuje novima, a redovnim ih pranjem treba održavati čistim i urednim.

Poslovni (gospodarski) subjekti dužni su sami o svom trošku nabaviti dovoljan broj posuda za skupljanje komunalnog otpada.

Mjesta za postavljanje posuda za sakupljanje komunalnog otpada, kao i oblik (zapreminu) za pojedinu lokaciju određuje komunalno društvo, uz prethodnu suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat.

Komunalno društvo dužno je organizirati skupljanje i odvoz komunalnog otpada specijaliziranim vozilima za tu namjenu, a u područjima i ulicama u kojima nije moguć odvoz otpada takvim vozilima dužno je osigurati odvoz drugim odgovarajućim vozilima.

Članak 5.

Komunalni otpad skuplja se i odvozi sukladno komunalnom standardu koji utvrđuje Skupština komunalnog društva.

Na temelju komunalnog standarda iz stavka 1. ovoga članka komunalno društvo utvrđuje tjedni raspored skupljanja i odvoza komunalnog otpada po pojedinim naseljima i područjima naselja (ulice, trgovi, dijelovi naselja).

Intenzitet organiziranja skupljanja i odvoza komunalnog otpada na pojedinom području prilagođava se potrebama, na način da broj postavljenih posuda za otpatke bude dostatan za prihvat komunalnog otpada iz svih građevina za koje su iste namijenjene u intervalu između dva pražnjenja tih posuda.

Članak 6.

Vlasnici svih građevina, odnosno posebnih dijelova građevina, kako postojećih tako i novoizgrađenih koje proizvode komunalni otpad (u daljnjem tekstu: korisnik usluge), obvezni su koristiti komunalnu uslugu održavanja čistoće, na način da svoj komunalni otpad odlažu u postavljene posude (kontejnere) za sakupljanje komunalnog otpada, te su dužni plaćati cijenu obavljanja ove usluge komunalnom društvu.

U izvršenju obveze iz stavka 1. ovoga članka, korisnici usluga dužni su poštovati pravila komunalnog društva o načinu odlaganja komunalnog otpada, kao i odredbe Odluke o komunalnom redu Općine Punat.

Članak 7.

Obveza korištenja komunalne usluge iz prednjeg članka ove Odluke nastaje za vlasnike građevina, odnosno posebnih dijelova građevina u kojima se proizvodi komunalni otpad u trenutku stjecanja vlasništva nad istim građevinama.

O činjenici stjecanja vlasništva građevine (zgrade za stanovanje ili poslovne zgrade), u kojima se proizvodi komunalni otpad, vlasnici su dužni pisanim putem obavijestiti

komunalno društvo u roku od 15 dana od stjecanja vlasništva, kao i priložiti podatke o namjeni i veličini građevine.

Vlasnici su dužni uz pisanu obavijest iz stavka 1. ovog članka priložiti dokaz o vlasništvu građevine ili posebnog dijela građevine (izvadak iz zemljišne knjige ili drugu ispravu temeljem koje se stječe pravo vlasništva nekretnine koja nije upisana u zemljišnu knjigu).

Ukoliko je, u smislu odredbi Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda, podnijet zahtjev komunalnom društvu za priključenje novoizgrađene građevine koja će proizvoditi komunalni otpad na komunalnu infrastrukturu, smatra se da je podnošenjem tog zahtjeva komunalno društvo obaviješteno u smislu odredbi ovog članka Odluke.

Članak 8.

Korisnici usluga dužni su plaćati cijenu održavanja čistoće sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada, sukladno općem aktu koji uređuje način plaćanja i visinu cijene i ispostavljenim računima komunalnog društva.

Vlasnik građevine, odnosno posebnog dijela građevine može u skladu sa zakonom svoju obvezu plaćanja komunalne usluge iz stavka 1. ovog članka prenijeti ugovorom na korisnika, ako je o tome pisanim putem obavijestio komunalno društvo.

III. NADZOR I KAZNENE ODREDBE

Članak 9.

Nadzor nad primjenom odredaba ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Punat.

Jedinstveni upravni odjel iz stavka 1. ovog članka može u postupku nadzora pokrenuti prekršajni postupak za prekršaje predviđene ovom Odlukom, kao i inicirati pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje predviđene drugim propisima koji su u svezi s primjenom ove Odluke.

Članak 10.

Novčanom kaznom od 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja je vlasnik građevine ili posebnog dijela građevine koja proizvodi komunalni otpad ako u roku iz članaka 7. i 11. ove Odluke ne obavijesti komunalno društvo o svojem vlasništvu nad građevinom odnosno posebnom dijelu građevine.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 2.500,00 kn kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i fizička osoba koja je vlasnik građevine ili posebnog dijela građevine koja proizvodi komunalni otpad, novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Vlasnici građevina odnosno posebnih dijelova građevina na području Općine Punat koje proizvode komunalni otpad, a do dana stupanja na snagu ove Odluke nisu evidentirani kao obveznici komunalne usluge održavanja čistoće od strane komunalnog društva, dužni su pisanim putem obavijestiti komunalno društvo o svojem vlasništvu građevine ili posebnog dijela građevine, najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/5

Ur. broj: 2142-02-01-09-15

Punat, 16. studenoga 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Općinskog vijeća

Marijan Kereži, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=640&mjesto=51521&odluka=88
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr