SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 46. Srijeda, 18. studenog 2009.
OPĆINA PUNAT

87.

Na temelju članka 34. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09) Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 16. studenoga 2009. godine donosi

ODLUKU
o priključenju na komunalnu infrastrukturu
za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih
i oborinskih voda

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se određena pitanja u svezi s priključenjem građevina na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području Općine Punat, i to:

- postupak priključenja,

- tehničko-tehnološki uvjeti priključenja,

- naknada za priključenje i način plaćanja naknade,

- obveza priključenja i rokovi,

- kaznene odredbe.

Članak 2.

Vlasnik građevine dužan je svoju građevinu priključiti na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda.

Vlasnik zemljišta poljoprivredne namjene (trgovačko društvo, obrt ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo) može se priključiti na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom.

Pod građevinom smatra se stambena građevina, obiteljska kuća, stan ili apartman, poslovni prostor, garaža, spremište i slični objekti koji podliježu odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Stambene građevine koje imaju više stambenih jedinica, poslovnih prostora, garaža i sl., od čega svaka od njih predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu, moraju imati ugrađen poseban uređaj za mjerenje potrošnje utroška vode (vodomjer) za svaki posebni dio građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu.

Priključkom na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda, u smislu odredbi ove Odluke, smatra se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture od javne mreže do mjernog uređaja, odnosno kontrolnog okna svakog posebnog djela građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu.

II. POSTUPAK PRIKLJUČENJA

Članak 3.

Vlasnik građevine, odnosno vlasnik zemljišta poljoprivredne namjene (trgovačko društvo, obrt ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo), podnosi pisani zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda trgovačkom društvu »Ponikve« d.o.o. Krk koje upravlja komunalnom infrastrukturom za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području Općine Punat.

Trgovačko društvo »Ponikve« d.o.o. Krk i podnositelj zahtjeva sklapaju ugovor o priključenju pojedine građevine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda ako postoje tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje i uz prethodnu suglasnost Općine Punat.

Prethodnu suglasnost iz stavka 2. ovog članka izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Punat po podmirenju naknade za priključenje svih posebnih dijelova građevine koji predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu u građevini koja se priključuje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda.

Prethodnu suglasnost iz stavka 2. ovog članka, koja se dostavlja trgovačkom društvu »Ponikve« d.o.o. Krk, čine rješenje o dozvoli priključenja iz članka 5. stavka 1. ove Odluke i potvrda da je naknada za priključenje u cijelosti plaćena.

Građevine izgrađene bez akta na temelju kojega se može graditi, kao i građevine za koje je u tijeku postupak građevinske inspekcije, koji se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanja građevina prema posebnom zakonu, ne smiju se priključiti na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda.

Članak 4.

Povodom pisanog zahtjeva vlasnika građevine trgovačko društvo »Ponikve« d.o.o. Krk dužno je u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva pisanim putem zatražiti prethodnu suglasnost Općine Punat za sklapanje ugovora o priključenju pojedine građevine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda.

Trgovačko društvo »Ponikve« d.o.o. Krk dužno je prilikom traženja prethodne suglasnosti Općini Punat dostaviti:

- podatke o građevini (naselje, adresa, katastarska oznaka),

- ime i prezime vlasnika te njegovu adresu prebivališta,

- mjesto priključenja,

- tehničke osobine priključka,

- skicu priključka,

- mišljenje da li postoji mogućnost priključka.

Članak 5.

Jedinstveni upravni odjel Općine Punat će nakon dobivanja zahtjeva za prethodnu suglasnost, sukladno članku 4. ove Odluke, donijeti rješenje o dozvoli priključenja.

U rješenju iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se visina naknade za priključenje pojedine građevine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda te rok podmirenja naknade.

U slučaju nemogućnosti priključka pojedine građevine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda, Jedinstveni upravni odjel Općine Punat donijet će rješenje o odbijanju priključenja.

Rješenja iz stavaka 1. i 3. ovog članka donose se u obliku upravnih akata.

III. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA

Članak 6.

Priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda mora se, u tehničko-tehnološkom smislu, izvesti prema pravilima struke, vodeći računa da se priključivanje obavi racionalno - uz optimalne troškove, da se osigura uredno funkcioniranje priključka te da se priključenjem novog korisnika ne naruši standard zadovoljavanja potreba ostalih, ranije priključenih korisnika.

Članak 7.

Trgovačko društvo »Ponikve« d.o.o. Krk obavlja priključenje i nadzor nad izvedbom priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda, sukladno tehničko- tehnološkim uvjetima utvrđenima internim aktom trgovačkog društva »Ponikve« d.o.o. Krk.

Pod priključkom se podrazumijeva i odvojenje dijela građevine ako isto zahtijeva zasebni mjerni uređaj (vodomjer).

Prilikom priključenja na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom, vlasnik građevine plaća cijenu stvarnih troškova rada i utrošenog materijala za sve radove unutar okućnice građevine, kao i one na javnoj površini, neposredno trgovačkom društvu »Ponikve« d.o.o. Krk na temelju pisanog ugovora i računa za izvršeni posao.

Prilikom priključenja na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih i oborinskih voda, vlasnik građevine plaća cijenu stvarnih troškova rada i utrošenog materijala za sve radove unutar okućnice građevine, a na javnoj površini u dužini do 5 m od okućnice građevine, neposredno trgovačkom društvu »Ponikve« d.o.o. Krk na temelju pisanog ugovora i računa za izvršeni posao.

Članak 8.

Vlasnik građevine ne smije odvodnju otpadnih voda priključiti u kanale oborinskih voda, niti odvodnju krovnih i

drugih oborinskih voda priključiti na javni sustav odvodnje otpadnih voda.

Ako se utvrdi postupanje suprotno stavku 1. ovoga članka, Jedinstveni upravni odjel Općine Punat upozorit će vlasnika građevine na nužnost žurnog ispravljanja uočenog nedostatka, te, ako isti ne postupi u skladu sa spomenutim upozorenjem, osim primjene kaznenih odredbi utvrđenih ovom Odlukom i prijave nadležnim inspekcijama, izvest će i potrebne građevinske i druge radove, kojima će se onemogućiti funkcioniranje spornog priključka, sve na teret vlasnika građevine.

IV. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE I NAČIN PLAĆANJA NAKNADE

Članak 9.

Osim troškova iz članka 7. stavaka 3. i 4. ove Odluke, vlasnik građevine Općini Punat plaća naknadu za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom te na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih i oborinskih voda, za svaki priključak posebno, i to:

1. za stan, odnosno stambenu jedinicu, u iznosu prosječne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu,

2. za poslovni prostor do 50 m2 korisne površine, u dvostrukom iznosu naknade utvrđene u točki 1. ovoga stavka,

3. za poslovni prostor iznad 50 m2 korisne površine, u iznosu naknade iz točke 2. ovoga stavka, uvećane za 40,00 kn po m2 površine iznad 50 m2.

Hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) i članovi obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, kako ih je odredio zakon, te hrvatski branitelji iz Domovinskog rata s prebivalištem na području Općine Punat plaćaju 25 % iznosa naknade utvrđene stavkom 1. ovoga članka, za jedan priključak na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda.

Građani s neprekidnim prebivalištem na području Općine Punat posljednjih 10 godina od dana podnošenja zahtjeva (što dokazuju potvrdom o prebivalištu Ministarstva unutarnjih poslova) plaćaju 50 % iznosa naknade utvrđene stavkom 1. ovoga članka, za jedan priključak na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda.

Olakšice iz stavaka 2. i 3. ovoga članka ne mogu se koristiti kumulativno, odobravaju se temeljem pisanog zahtjeva građana jednokratno i odnose se samo na jedan priključak, odnosno građanin koji je jednom iskoristio jednu od olakšica nema pravo na ponovno korištenje olakšica po istoj ili drugoj osnovi.

Naknada iz stavka 1. ovoga članka plaća se jednokratno u roku od 8 dana od dana konačnosti rješenja o priključenju.

Općinski načelnik može posebnom odlukom odobriti obročno plaćanje naknade iz stavka 1. ovog članka i to najviše do šest rata, dok plaćanje cjelokupnog iznosa naknade mora biti izvršeno do 31. prosinca tekuće godine.

Članak 10.

U slučaju da gradnja određenog objekta, odnosno uređaja komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke, nije predviđena Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, budući korisnici komunalne usluge, koji bi se priključili na tu komunalnu infrastrukturu, mogu sudjelovati u financiranju njezine gradnje, te ostvaruju pravo na povrat uloženih sredstava, prema uvjetima utvrđenim pisanim ugovorom s Općinom Punat, kojim će se urediti sva međusobna prava i obveze te odrediti rok povrata sredstava, koji ne smije biti duži od 5 godina od dana sklapanja istog ugovora.

Članak 11.

Sredstva od naplate naknade za priključenje prihod su Općine Punat i namijenjena su izgradnji objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

V. OBVEZA PRIKLJUČENJA I ROKOVI

Članak 12.

Vlasnik građevine obvezan je građevinu priključiti na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda u roku od 6 mjeseci od dana zaprimanja obavijesti od strane trgovačkog društva »Ponikve« d.o.o. Krk ili Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat o tome da postoji mogućnost priključenja na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda.

Ako vlasnik građevine ne priključi građevinu na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda u roku iz stavka 1. ovoga članka, Jedinstveni upravni odjel Općine Punat donijet će rješenje o obvezi priključenja.

Nakon priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih i oborinskih voda, vlasnik građevine dužan je sabirnu jamu ili septičku taložnicu odstraniti i sanirati u roku od 6 mjeseci od priključenja.

VI. NADZOR

Članak 13.

Provedbu odredbi ove Odluke nadzire Jedinstveni upravni odjel Općine Punat koji, u slučaju nepridržavanja istih, može pokrenuti prekršajni postupak u skladu s kaznenim odredbama ove Odluke.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 14.

Novčanom kaznom od 5.000,00 kn kaznit će se pravna osoba za prekršaj:

- ako priključi građevinu na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda protivno uvjetima određenim ugovorom o priključenju iz članka 3. ove Odluke,

- ako priključi građevinu na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda protivno tehnološko-tehničkim uvjetima određenima u članku 6. ove Odluke,

- ako odvodnju otpadnih voda priključi u kanale oborinskih voda, ili odvodnju oborinskih voda priključi na javni sustav odvodnje otpadnih voda (članak 8. ove Odluke),

- ako ne priključi građevinu na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda u rokovima iz članka 12. stavka 1. ove Odluke,

- ako ne odstrani ili ne sanira sabirnu jamu ili septičku taložnicu u rokovima iz članka 12. stavka 3. ove Odluke.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 2.500,00 kn kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će se fizička osoba.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Postupci priključenja pokrenuti zahtjevom vlasnika građevine do 31. prosinca 2009. godine dovršit će se prema odredbama Odluke o priključivanju građevina na objekte komunalne infrastrukture (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 32/01, 41/06 i 25/09).

Članak 16.

Vlasnici građevina koji su do 31. prosinca 2009. godine od strane Općine Punat ili trgovačkog društva »Ponikve« d.o.o. Krk obaviješteni da se mogu priključiti na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda dužni su do 31. ožujka 2010. godine podnijeti zahtjev za priključenje sukladno članku 3. ove Odluke.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o priključivanju građevina na objekte komunalne infrastrukture (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/01, 41/06 i 25/09) te članci 26. i 27. Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/01 i 25/09).

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 021-05/09-01/5

Ur. broj: 2142-02-01-09-14

Punat, 16. studenoga 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Općinskog vijeća

Marijan Kereži, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=640&mjesto=51521&odluka=87
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr