SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 46. Srijeda, 18. studenog 2009.
OPĆINA DOBRINJ

60.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 49. i 93. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09), u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09) Općinski načelnik Općine Dobrinj, dana 16. studenoga 2009. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju Povjerenstva u postupcima raspolaganja
nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo u postupcima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Članak 2.

Povjerenstvo provodi postupke raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj temeljem javnog natječaja, osim onih koji su posebnim propisima stavljeni u nadležnost nekog drugog tijela, a posebice:

- nakon proteka roka utvrđenog javnim natječajem preuzima pristigle ponude,

- otvara ponude pristigle u natječajnom roku, utvrđuje njihov sadržaj te da li su potpune,

- sastavlja zapisnik o otvaranju pristiglih ponuda te ga dostavlja općinskom načelniku.

Članak 3.

Za članove Povjerenstva imenuju se:

1. Tea Orlić Mihajić, predsjednica,

2. Sanja Lukarić, član,

3. Igor Fugošić, član.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/09-32/02

Ur. broj: 2142-04-02-09-22

Dobrinj, 16. studenoga 2009.

Općinski načelnik

Općine Dobrinj

Neven Komadina, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr